Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 7(1421) 13 lutego 2024 5 Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna – wyjaśnienia PIP

Marta Śnioch

Pracodawca może uzupełnić wynagrodzenie zasadnicze premią, aby łącznie pracownik otrzymał przynajmniej tyle, ile wynosi minimalna płaca – wynika z wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku pracowników samorządowych zasady wypłacania premii muszą zostać określone w regulaminie wynagradzania.

Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne za pracę wynosi 4.242 zł brutto. Według Państwowej Inspekcji Pracy, wzrost wynagrodzenia minimalnego nie musi wiązać się z podniesieniem płacy zasadniczej.

Inspekcja wskazała, że pracodawca może uzupełnić wynagrodzenie za pracę premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podkreślenia wymaga fakt, iż minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę.

Jak przypomniano, przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać. Natomiast pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu naliczania wynagrodzenia jaki wprowadzą dla swoich pracowników.

PIP wskazała, że istotny jest art. 6 ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który stanowi, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS.

Wyjątek stanowią: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatki za pracę w porze nocnej i za staż pracy. Zgodnie z przepisami, tych składników nie można wliczać przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jeśli jest ono niższe niż płaca minimalna może zostać uzupełniono innymi składnikami wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego powinien zostać określony w regulaminie wynagradzania. W przypadku ustanowienia premii, warunki przyznawania oraz sposób wypłacania również powinny zostać określone w regulaminie.

Źródło: www.samorzad.pap.pl