Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XII Walne Zebranie Delegatów

XII Walne Zebranie Delegatów

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

UCHWAŁA Nr 1/2004
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia:

1. Przyjąć informację z działalności Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres 01.07.2003r. – 30.09.2004r.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

UCHWAŁA Nr 2/2004
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża sprzeciw wobec polityki Zarządu Miasta Kielc w sprawie prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach, które jest firmą użyteczności publicznej o strategicznym znaczeniu dla miasta Kielc i okolicznych gmin.Źle przygotowana prywatyzacja spowoduje tylko utratę znaczenia tej firmy oraz likwidację miejsc pracy dla wielu pracowników.

W przypadku dalszego lekceważenia przez Zarząd Miasta Kielc interesów pracowniczych oraz wniosków NSZZ „Solidarność” w tej sprawie XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje niniejszą Uchwałą Zarząd Regionu o podjęcie akcji solidarnościowych w obronie interesów pracowników MPK Kielce.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO NR 1
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego popiera w całej rozciągłości stanowisko pracowników Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” S.A. w Kielcach w przedmiocie planowanej prywatyzacji firmy. Spółka ta jest od wielu lat w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej. Za rok 2003 osiągnęła 5,5 mln zysku. Prognozy na rok bieżący przewidują, że wynik finansowy będzie jeszcze lepszy. Ponadto spółka posiada wolne środki pieniężne w kwocie ponad 10 mln zł. Tak doskonała kondycja ekonomiczna firmy przekłada się na stabilną sytuację jej pracowników. Daje ona im poczucie bezpieczeństwa zarówno co do wynagrodzeń jak i ciągłości zatrudnienia. Dlatego też zamiar Ministra Skarbu Państwa dotyczący sprzedaży tak znakomitej spółki mało wiarygodnemu Funduszowi Inwestycyjnemu, jakim jest „Magellan” Pro Equity Fund I S.A. w Kielcach musi budzić uzasadnione niepokoje i protesty. Spółka „Magellan” jest firmą spoza branży, bez tradycji, z kapitałem polsko-cypryjskim. Jej kapitał zakładowy jest niższy od kapitału CPP „PREMA” S.A. Ponadto wybrany przez Ministra Skarbu Państwa inwestor przejawia brak dobrej woli w negocjacjach pakietu socjalnego dla pracowników. Inwestor nie chce zagwarantować nawet dotychczasowych uprawnień pracowniczych zarówno co do ciągłości zatrudnienia dla załogi jak i poziomu wynagrodzeń i warunków socjalnych.

XII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego domaga się od właściciela spółki – Ministerstwa Skarbu Państwa poważnego rozpatrzenia zgłoszonych przez pracowników zastrzeżeń i ponownego przeanalizowania proponowanej formy prywatyzacji.

Delegaci zwracają się również do organów państwa odpowiedzialnych za prywatyzację o zgodny z prawem przebieg tej prywatyzacji, o należyty nadzór i kontrolę procesu sprzedaży spółki skarbu państwa.

XII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego zobowiązuje jednocześnie regionalne władze Związku do użycia wszystkich środków mających na celu zapewnienie pracownikom CPP „PREMA” S.A. w Kielcach warunków godnej i bezpiecznej pracy.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 2
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego domaga się od radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o wygospodarowanie z budżetu województwa środków finansowych, które pozwolą dofinansować kolejowe przewozy regionalne wykonywane w województwie Świętokrzyskim.

Wzywamy władze samorządowe województwa Świętokrzyskiego do niezwłocznego podpisania umowy i przekazania środków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. Brak pozytywnej reakcji na nasze postulaty spowoduje utrzymanie decyzji zawieszenia lokalnych pociągów co spowoduje utrudnienie dotarcia do szkół młodzieży oraz pracowników zakładów pracy i tworzy zagrożenie utraty miejsc pracy przez kolejarzy.

Delegaci sprzeciwiają się likwidacji Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Kielcach.

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego apeluje również do Rządu RP, Posłów na Sejm RP i Zarządu PKP S.A. o opracowanie i uzgodnienie z partnerami społecznymi docelowego modelu kolejowych przewozów pasażerskich wraz z określeniem sposobu ich finansowania.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 3
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża protest wobec zapowiedzianej i przygotowywanej przez władze miejskie Kielc decyzji o sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, które jest firmą przewozową o strategicznym znaczeniu.

Wdrażany od kilku lat drastyczny program oszczędnościowy przyczynił się do radykalnej obniżki kosztów do poziomu najmniejszych w kraju biorąc pod uwagę tego rodzaju aglomeracje miejskie, oraz znacząco poprawił wskaźniki konkurencyjności. Efekty te uzyskano między innymi poprzez zwolnienie 150 pracowników i rezygnację na określony okres z niektórych płacowych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy. Tego władze miejskie Kielc starają się nie dostrzegać forsując pośpiesznie, z pominięciem dialogu ze związkami zawodowymi, projekt sprzedaży zakładu wybranemu kontrahentowi, co niewątpliwie spowoduje drastyczne zwolnienia pracowników i wzrost dotacji z budżetu miejskiego na przewozy pasażerów korzystających z przejazdów zniżkowych.

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego domaga się od władz miejskich Kielc odstąpienia od pośpiesznie przygotowanej prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach i podjęcie w tej sprawie rzeczowego dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 4
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego
ws. założeń do ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach.

  1. W założeniach do ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach przewidziany jest brak uprawnień do emerytur pomostowych dla osób zatrudnionych po 31 grudnia 1998r., co jest niezgodne ze stanowiskiem NSZZ „Solidarność”.
  2. Uprawnienia do emerytur pomostowych są oparte na wykazach rodzajów prac Raportu Komisji Ekspertów, które zostały odrzucone przez związki zawodowe. W/w wykazy mogą być jedynie projektem i być weryfikowane na etapie tworzenia wykazów prac w warunkach szczególnych i w trakcie sprawdzania wykazów i odwołań.
  3. Należy powołać Komisję Trójstronną rozpatrującą odwołania w trakcie tworzenia wykazów prac w warunkach szczególnych.
  4. Pracownicy zatrudnieni przed 31 grudnia 1998 r. powinni przechodzić na wcześniejsze emerytury z tytułu prac w warunkach szczególnych na dotychczasowych zasadach, a nowe rozwiązania powinny dotyczyć osób zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r.
  5. Fundusz emerytur pomostowych powinien być w całości finansowany z budżetu państwa. Założenia do ustawy nie określają wysokości obowiązkowych wpłat pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach.
  6. Brak jasnego sposobu tworzenia wykazów prac w warunkach szczególnych. W zakładach pracy, pracodawcy posiadający silniejszą pozycję, będą dążyli do minimalizowania wykazów, zwłaszcza w kontekście opłacania dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
  7. Harmonogram prac związanych z uchwaleniem ustawy i wprowadzeniem jej w życie jest zbyt napięty. Zwłaszcza czas na tworzenie wykazów prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze i na procedury odwoławcze. Należy przesunąć wejście w życie nowych rozwiązań na 2007r.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 5
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę w stosunku do antyspołecznej polityki Rządu SLD – UP.

Kilkuletnia praktyka obecnej koalicji zmierza konsekwentnie do ograniczania praw pracowniczych zarówno w sferze legislacyjnej (m.in. Kodeks pracy, Ustawa o Związkach Zawodowych) jak też w praktyce. Skazuje to rzesze pracowników do roli petentów a osoby bezrobotne spycha do poziomu wegetacji. Praktyka ta przenosi się na różne szczeble zarządzania. Szczególny niepokój budzą niezrozumiałe decyzje prywatyzacyjne i tak zwana restrukturyzacja przedsiębiorstw nie licząca się z przyszłością i pozycją pracowników. Wśród licznych przykładów w naszym regionie należy wymienić sprawę Regionalnego Zakładu Przewozów Pasażerskich PKP i Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „Prema:” S.A. w Kielcach. Również brak wypłat wynagrodzeń pracowniczych budzi zdecydowany sprzeciw. Jest rzeczą zrozumiałą, że w tej sytuacji NSZZ „Solidarność” musi podejmować wszystkie prawem dozwolone decyzje, w tym też w formie protestu.

XII WZD Regionu Świętokrzyskiego apeluje do wszystkich struktur związkowych, do ludzi dobrej woli o solidarność społeczną w obronie zagrożonych interesów poszczególnych grup pracowniczych. Jedynie, jak pokazuje doświadczenie, wzajemna solidarność i upór może powstrzymać niebezpieczny antypracowniczy trend.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 6
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego
ws. ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko tworzeniu Rad Pracowników w zakładach, w których działają związki zawodowe.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 7
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązują przedstawicieli Komisji Trójstronnej o spowodowanie nacisku na forum ww. Komisji w sprawie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje o utrzymanie stałej 40% stopy w stosunku do średniej płacy krajowej. Relacja minimalnej płacy do przeciętnego wynagrodzenia ulega stałemu pogorszeniu i powoduje poszerzanie się obszarów biedy.

Domagamy się przyjęcia i stosowania Europejskiej Karty Socjalnej.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność