Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2005r.

Uchwała nr 97/2005
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 grudnia 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 83 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:

 1. Gójski Mieczysław
 2. Grabowiec Krzysztof
 3. Krzesaj Grażyna
 4. Moskwa Tomasz
 5. Obara Helena
 6. Pasternak Kazimierz
 7. Pawlik Andrzej
 8. Powałkiewicz Mariusz
 9. Rafalski Zbigniew
 10. Ryś Bogdan
 11. Sienkiewicz Jacek
 12. Toczyłowski Krystyn

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/…/
Przewodniczący

Uchwała nr96/2005
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 grudnia 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 50 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia:

 1. jeden mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego przypada na rozpoczętą liczbę 160 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej zarejestrowanej w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszej uchwały;
 2. minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 80 osób;
 3. tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZDR od liczby członków Związku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 4. w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego zrzeszających poniżej 80 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku;
 5. 18 kwietnia 2006r. upływa ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych;
 6. 2 maja 2006r. upływa ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 2006/2010 przez Regionalną Komisję Wyborczą jest dostarczenie do RKW aktualnej ankiety informacyjnej o liczbie członków w danej organizacji związkowej na dzień 31 grudnia 2005r. oraz analizy składek członkowskich za lata 2004 i 2005.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr96/2005
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 grudnia 2005r.

Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku:

Liczba członków w organizacji związkowejLiczba wybieranych bezpośrednio delegatów na WZDR
80-1601
161-3202
321-4803
481-6404
641-8005
801-9606
961-11207
1121-12808
1281-13409

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/…/
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 grudnia 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność wyraża zaniepokojenie propozycją zmiany w obrębie regulacji mediów elektronicznych i telekomunikacji.

Zmiany te opisuje poselski projekt ustawy „o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

Nasze zastrzeżenia dotyczą głównie likwidacji oddziałów terenowych Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (dziś Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty).

Likwidacja oddziałów terenowych pociągnie za sobą zwolnienie pracowników, ale co również, ważne nie zapewni należytego nadzoru państwa nad przestrzeganiem ładu elektronicznego. W konsekwencji może to przynieść duże szkody dla obywateli – konsumentów korzystających z przekazu elektronicznego. Tym bardziej, że nowo powstały urząd ma przejąć część zadań przypisanych dziś Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Dzisiejszy zakres działalności oddziałów terenowych URTiP jest tak rozległy, że trzeba mieć wystarczającą pewność, iż nowo powstały urząd nie tylko dokona oszczędności (zwolnienia pracowników) ale również polepszy a przynajmniej nie pogorszy jakości swej pracy. Na dzień dzisiejszy takiej pewności nie ma.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od właściwego ministra oceny zasadności proponowanych zmian szczególnie art.12 wspomnianego projektu ustawy.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/…/
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 grudnia 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec odwołania z funkcji członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowe Sp. z o.o. w Staszowie Pani Elżbiety Florys.

Decyzja Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa kierowanej przez Pana Seweryna Kubickiego nie znajduje żadnego uzasadnienia zarówno w wynikach ekonomicznych firmy jak również w dotychczasowej działalności Pani Elżbiety Florys.

Decyzja ta skutkować może negatywnie dla przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę fakt, że Pani Elżbieta Florys kierując Działem Przewozów PKS znana była ze swej kompetencji i zaangażowania.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ze względu na przynależność związkową Pani Elżbiety Florys do NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż decyzja Rady Nadzorczej godzi w nasz Związek.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministra Skarbu Państwa, będącego organem właścicielskim przeanalizowania zasadności podjętej decyzji przez przedstawicieli Ministerstwa w w/w Radzie Nadzorczej.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/…/
Przewodniczący

Uchwała nr 95/2005
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 8 listopada 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 7 p. 10,11 Statutu NSZZ „Solidarność” tworzy na poziomie wszystkich Delegatur Zarządu Regionu Związkową Agendę Samorządową NSZZ „Solidarność” SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA.

Agendę tę stanowią wszyscy członkowie Zarządu Regionu w poszczególnych Delegaturach Zarządu Regionu oraz inni działacze związkowi i społeczni.

Celem powołanego ciała jest:

 • współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli dla realizacji celów i zadań statutowych Związku;
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz związkowych dla przewidzianych prawem organów samorządu terytorialnego;
 • popieranie inicjatyw lokalnych w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego;
 • przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii;
 • wspieranie osób aktywnie uczestniczących w pracach samorządu i kandydujących do jego organów;
 • inspirowanie i patronowanie samorządowym komitetom wyborców reprezentującym związkowe cele i zadania.

Przewodniczący Delegatur Zarządu Regionu są odpowiedzialni za organizację i funkcjonowanie w/w Agendy.

Za Zarząd Regionu
Waldemar Bartosz
/…/
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 listopada 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia działalność Państwowej Inspekcji Pracy i stwierdza, że planowane zmiany jej podporządkowania pod administrację rządową mogą jedynie spowodować pogorszenie skuteczności w realizacji jej ustawowych uprawnień na rzecz egzekwowania prawa pracy.

Uzasadnienie

Obecne podporządkowanie Państwowej Inspekcji Pracy Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje pełną kontrolę parlamentarną nad działalnością tej instytucji utworzonej na podstawie Dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. W ocenie Misji Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. oceny inspekcji pracy w Polsce obecne podporządkowanie PIP Sejmowi RP znacząco wzmacnia prestiż tej instytucji oraz jej niezależność w działaniu, co jest niezwykle istotne przy skutecznym zwalczaniu różnorakich patologii w stosunkach pracy na terenie naszego kraju bez względu na kolejno zmieniające się ekipy rządowe. Ma to w szczególności znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdzie dyrektywy określają poziom egzekwowania prawa wyznaczając standardy działania inspekcji pracy. Obecne podporządkowanie inspekcji pracy Sejmowi RP nie może zostać uznane za niezgodne zarówno z krajowym jak również międzynarodowym porządkiem prawnym. Należy podkreślić, że nie istnieją żadne standardy europejskie w zakresie usytuowania inspekcji pracy jej organizacji i funkcjonowania za wyjątkiem regulacji zawartej w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81. W myśl art.6 wymienionej Konwencji „Personel inspekcji pracy będzie składał się z urzędników publicznych, których status i warunki służby zapewniają stałość zatrudnienia oraz niezależność od wszelkich zmian rządu i od jakichkolwiek niewłaściwych wpływów z zewnątrz”.

Aktualne usytuowanie Państwowej Inspekcji Pracy pozwala na realizację zadań ustawowych niezależnie od interesów resortowych czy lokalnych. Sprawozdania, raporty i inne informacje przygotowywane dla Sejmu RP przez PIP pozwalają na bieżącą pełną ocenę i kontrolę uzyskiwanych efektów w sposób niezależny od bieżącej koniunktury politycznej, układów administracyjnych czy ocenianych poszczególnych jednostek. Warto nadmienić, że nadzorowi inspekcji pracy podlegają pracodawcy sektora publicznego zatrudniający 45% ogółu zatrudnionych, a stwierdzenie nieprawidłowości dla przykładu w przedmiocie wypłaty wynagrodzeń za pracę dotyczą około 60% pracowników sektora publicznego, co uzasadnia chociażby z tego powodu aby organ nadzorujący warunki pracy nie pozostawał pod bezpośrednim wpływem administracji rządowej, bowiem stan taki mógłby prowadzić do stronniczego rozwiązywania spraw pod presją przełożonego związanego z konkretnym układem organizacyjnym.

Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce jest jedyną tego typu instytucją w Unii Europejskiej o bardzo szerokim zakresie działania kontrolującym różnorodne podmioty gospodarcze usytuowane w szeregu resortach i poza nimi. Prowadzi kontrole warunków nauczania uczniów, studentów, stosunków pracy cywilnych pracowników wojska i policji oraz pracę więźniów. Jednym z jej podstawowych zadań jest ściganie sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika, a także innych sprawców wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej. Zadaniem PIP jest udział w postępowaniach sądowych w charakterze oskarżyciela publicznego. Wnioski PIP kierowane są między innymi przeciwko kierownikom państwowych i samorządowych jednostek, którzy są pracodawcami. Powstaje pytanie czy proponowane podporządkowanie PIP administracji rządowej nie ograniczy znacząco prowadzenia w sposób obiektywny kontroli w wyżej wymienionych jednostkach.

Przy bardziej szczegółowej lekturze opracowań i kompleksowych sprawozdań sporządzanych co roku przez PIP na potrzeby Sejmu RP i innych organów administracji państwowej oraz samorządowej można zorientować się w materii skuteczności PIP na płaszczyźnie wykonywania ustawowych zadań w walce z różnorakimi nieprawidłowościami w sferze stosunków pracy i nie tylko. Poprawa skuteczności w tej materii nie zależy wyłącznie od Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialnej za przestrzeganie i nadzór nad realizacją szeroko pojętego prawa pracy. Ocena ta winna uwzględniać trudną sytuacji na rynku pracy, która wpływa na zachowania pracowników akceptujących każde warunki zatrudnienia , łącznie z tzw. „pracą na czarno”. Problemem jest samozatrudnienie i zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych. Tego rodzaju sytuacja sprzyja pracodawcom dla których wyrzucenie z pracy bardziej odważnego pracownika nie stanowi żadnego problemu. W przedmiocie poprawy skuteczności przestrzegania prawa pracy znaczącą pozycję mają sądy i prokuratura. Tylko w 2004 roku inspektorzy pracy skierowali do sądów grodzkich 2799 wniosków o ukaranie, a do prokuratury 869 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z których co trzecie dotyczyło naruszeń praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Z tej liczby zgłoszonych zawiadomień prokuratura umorzyła 253 sprawy, 57 zostało bez wszczęcia postępowania, w 206 sprawach wszczęto dochodzenie a zaledwie 122 sprawy w formie aktu oskarżenia trafiły do sądu. 190 spraw zgłoszonych do prokuratury pozostało bez odpowiedzi. Sądy na skierowane przez prokuraturę 122 akty oskarżenia skazały 39 osób za przestępstwa z art. 218 § 1, 220 i 225 § 2 Kodeksu Karnego. W pozostałych przypadkach skończyło się na grzywnach, karach pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz w przypadku dwóch bezwzględnej karze pozbawienia wolności. Jeden pracodawca uznany winnym popełnienia przestępstwa z art.218 § 1 Kodeksu Karnego i skazany na 6 miesięcy kary ograniczenia wolności wykonywał przez 20 godzin miesięcznie prace społecznie użyteczne pod kontrolą.

Przytoczone przykłady świadczą jak wiele zależy w poprawie ścigania patologii w sferze pracy w naszym kraju od wielu instytucji w tym państwowych organów odpowiedzialnych za przestrzeganie i kontrolę prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną z nich. Jej skuteczność i efektywność na pewno nie zależy od podporządkowania jej administracji rządowej lecz od usprawnienia procesów egzekwowania prawa na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa. Obecne podporządkowanie PIP Sejmowi RP bezwzględnie wzmacnia jej prestiż, znaczenie i niezależność w trudnym okresie funkcjonowania państwa. Dobrych rozwiązań sprawdzonych i jedynych w Europie nie należy pochopnie niszczyć.

Za Zarząd
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz

Decyzja
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 23 marca 2005r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając z upoważnienia Zarządu Regionu ogłasza z dniem 23 marca 2005r. zakończenie na terenie Regionu Świętokrzyskiego pogotowia strajkowego.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa podziękowania wszystkim strukturom naszego Związku oraz ludziom dobrej woli za poparcie słusznych postulatów pracowniczych będących przedmiotem tego protestu.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 69/2005
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dn. 1 marca 2005r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa podziękowania dla wszystkich struktur związkowych i pracowników licznych zakładów pracy, którzy swoim protestem i pogotowiem strajkowym poparli słuszne postulaty zmierzające do znowelizowania Kodeksu Postępowania Cywilnego, który w obecnej formie zagraża stabilności wynagrodzeń pracowniczych.

W sposób szczególny podziękowania te kierujemy do pracowników prowadzących strajk głodowy w Szpitalu Powiatowym w Starachowicach oraz do prowadzących inne formy protestu w pozostałych szpitalach.

Z uznaniem przyjmujemy obiektywną postawę mediów publicznych w tej sprawie.

Wspólny protest doprowadził do zapewnień gremiów decyzyjnych o odstąpieniu od tych niebezpiecznych zapisów.

Kolejny raz okazało się, że jedynie solidarną postawą załóg pracowniczych jesteśmy w stanie osiągać słuszne zamierzenia.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” nadal domaga się od parlamentarzystów rychłego rozwiązania tego problemu stosownie do oczekiwań społecznych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu do ewentualnego odwołania pogotowia strajkowego w przypadku przyjęcia satysfakcjonujących rozwiązań prawnych.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Kielce, dnia 8 lutego 2005r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
dot. szykan w stosunku do przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Transportowym w Kielcach

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko szykanom skierowanym w stosunku do Wiesława Kwaśniewskiego – przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Transportowym w Kielcach.

Rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia za działalność związkową jest przejawem lekceważenia norm prawnych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa odpowiednie organy państwa do podjęcia interwencji w tej sprawie.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 lutego 2005r

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki niepokój zmianą Kodeksu Postępowania Cywilnego w części dotyczącej możliwości zajęcia funduszu płac w zakładach podlegających egzekucji komorniczej.

Zapis ten w swoich konsekwencjach niebezpieczny dla egzystencji tysięcy rodzin pracowniczych wprowadzony został z naruszeniem obowiązującego prawa. Stoi on bowiem w jawnej sprzeczności z postanowieniem Kodeksu Pracy w części dotyczącej obowiązku zapłaty za pracę oraz z Ustawą o Związkach Zawodowych nakazującą konsultacje społeczne projektów prawnych zawiązanych m.in. z prawami pracowniczymi. Projekt zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie był bowiem przedstawiony do zaopiniowania centralom związkowym.

Realna groźba zajęcia wynagrodzeń pracowniczych spowodowała już protesty społeczne, w tym strajk głodowy pracowników Szpitala Powiatowego w Starachowicach oraz strajk okupacyjny w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Marszałka Sejmu RP o pilne wprowadzenie na najbliższe obrady Sejmu nowelizacji tego zapisu zgłoszonego w dniu 4 lutego 2005r. przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego „Prawa i Sprawiedliwości”.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP poparcia tej poprawki tak, aby rozwiązanie tego problemu odbyło się w trybie pilnym.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ostrzega, iż bez niezwłocznego zapobieżenia niebezpieczeństwa zajęć komorniczych funduszu płac dojść musi do naruszenia pokoju społecznego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” udziela pełnego poparcia tym pracownikom, którzy podjęli akcje protestacyjne w obronie zagrożonych praw pracowniczych oraz deklaruje uzgodnienie harmonogramu innych akcji protestacyjnych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ogłasza od dnia 9 lutego 2005r. pogotowie strajkowe w całym Regionie polegające na wywieszeniu flag związkowych.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 26 stycznia 2005r

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje o stanie ekonomicznym w PKS S.A. w Kielcach. W sposób szczególny dotyczy to pogłębiającej się straty finansowej przedsiębiorstwa oraz prób zbycia dużej części majątku. Zdaniem zakładowej organizacji związkowej działającej w PKS S.A. w Kielcach zbycie tego majątku może odbyć się poniżej wartości, ze stratą dla spółki. Niepokojami tymi odpowiednie struktury związkowe dzieliły się z Radą Nadzorczą w PKS S.A. jak też z Ministrem Skarbu Państwa. Niestety, monity te pozostają nadal bez odpowiedzi.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa Ministra Skarbu Państwa sprawującego nadzór właścicielski nad tą firmą do pilnego przeanalizowania tej sytuacji i wstrzymania zgody na zbycie majątku PKS S.A. w Kielcach.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego o skorzystanie z uprawnień wynikających ze sprawowania mandatu poselskiego i senatorskiego celem wyjaśnienia tej niepokojącej sytuacji.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

UCHWAŁA NR 50
ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 04.01.2005 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach wnioskuje do Rady Miasta w Kielcach o nadanie imienia „Solidarności” skwerowi leżącemu nieopodal Bazyliki Katedralnej, który łączy ulicę Jana Pawła II i ulicę Wesołą.

Teren ten przyjąłby nazwę Plac „Solidarności”.

UZASADNIENIE

25. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych a w konsekwencji powstania NSZZ „Solidarność” domaga się godnego upamiętnienia tego wydarzenia.

Miliony Polaków, w tym też na kielecczyźnie upomnieli się o to, aby Polska była Polską.

Stosowne przygotowania w tym względzie czynione są na poziomie ogólnokrajowym jak też i europejskim. Jest więc zasadne, aby społeczność lokalna miasta wojewódzkiego, jakim są Kielce, w sposób trwały zaznaczyła tę rocznicę.

Wspomniany plac jest wpisany w historię Miasta i Regionu, oddając losy historyczne ziemi świętokrzyskiej. Nazwanie go imieniem „Solidarności” wpisałaby się znacząco w podkreślenie ogólnospołecznego znaczenia Polskiego Sierpnia.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący