Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” 5 XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Regulamin XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

 (edycja XIX – rok szkolny 2022 / 2023)

1. Organizatorzy
– Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”;
– Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

2. Patronat honorowy
– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda.

3. Patronat medialny
– Tygodnik Solidarność.

4. Temat konkursu

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Konkurs w znacznym zakresie obejmuje także zagadnienia związane z najnowszą (powojenną) historią Polski, oraz wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę (także w ujęciu historycznym) dotyczącą ruchu związkowego w Polsce i na świecie, a w tym kontekście dotyka również uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Ponadto dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy oraz bezpieczeństwem pracy.

Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi.

Wiedza o celach, funkcjach i działalności związków zawodowych, jako jednego z konstytucyjnych filarów demokratycznego państwa wymaga ciągłego poznawania przez uczniów, aby mogli oni w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym.

Zakres tematyczny konkursu zawiera załącznik nr 1.

5. Adresaci konkursu
– Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, uczestników życia społecznego, którzy już niebawem wejdą w okres aktywności zawodowej, a co za tym idzie, powinni się do tego jak najlepiej przygotować.

– Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców deklaracji przystąpienia uczniów szkoły do konkursu.

Szkoły składają zgłoszenia (w formie elektronicznej, listowej, bądź telefonicznej) do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do dnia 24 stycznia 2023 roku.

6. Etapy konkursu

6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:

– lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,

– literatury zaproponowanej przez organizatora a dotyczącej przedmiotu konkursu, którą zawiera załącznik nr 2.

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap, eliminacje szkolne)

– przeprowadzone będą 3 marca 2023r. w formie testowej przez komisje szkolne, powołane przez szkoły. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane pocztą;
– każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów konkursu klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie, o czym uczestnicy jeszcze przed I etapem, (eliminacje szkolne) zostaną poinformowani;

– niezwłocznie po przeprowadzonym egzaminie, szkoły przesyłają protokół z eliminacji (listownie, faksem bądź poczta elektroniczną) do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;

– wyłonieni na podstawie zweryfikowanych protokołów uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego).

6.3. Konkurs finałowy (II etap)– przeprowadzony będzie 27 marca 2023r., przez komisję powołaną w porozumieniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
– konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej;
– suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów szczebla wojewódzkiego.

7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
– ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 18 kwietnia 2023r.
– przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla zwycięzców konkursu oraz siedem wyróżnień dla finalistów;
– laureaci konkursu (zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy;
– Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.

Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Tematyka konkursu

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:

1. Wydarzeń związanych z najnowszą (powojenną) historią Polski:

– czerwiec 1956;

– marzec 1968;

– grudzień 1970;

– czerwiec 1976;

– rok 1980, w tym powstanie NSZZ „Solidarność”;

– stan wojenny i okres do 1989r.;

– rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”, wybory parlamentarne,

– najważniejsze wydarzenia z życia społeczno – politycznego (w tym związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2023.

2. Tematyki dotyczącej podstawowych nurtów ruchu związkowego, w tym także wiedzy dot. funkcjonujących współcześnie Międzynarodowych Central Związkowych.

3. Teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.:

– funkcje związków zawodowych,

– cechy konstytutywne związków zawodowych,

– struktura i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”.

4. Wiedzy ogólnej dotyczącej prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.

5. Wiedzy (w stopniu podstawowym) dotyczącej zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy w tym m.in.:

BHP, PIP, SIP.

Załącznik nr 2 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Zalecana literatura:

– Statut NSZZ „Solidarność”. (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

– Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 854 Nr 100 poz. 1080 Nr 128 poz. 1405 z 2002r Nr 135 poz. 1146). (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

– Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 z 1997r. Nr 82 poz.518 Nr 88 poz.554 z 1999r. Nr 72 poz.802 z 2000r. Nr 107 poz.1127 z 2002r. Nr 74 poz. 676.

– Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.

– Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.

– Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność. Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/

– Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ „Solidarność” nr 12. Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/

– Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.

– Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.

– Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.

– M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.

– Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.

– Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.

– A. Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.

– A. Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.

– Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.

– „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.

– Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”, Kielce 2010.

– Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.

– A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989,Warszawa 2010.

– M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski (w:) Solidarność 1980-1981,t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.

– W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2001.

Ponadto przydatne w konkursie informacje można znaleźć. w Internecie, na stronach m.in.:

1. Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

2. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl

3. Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:

www.sierpien1980.pl

www.13grudnia81.pl

https://popieluszko.ipn.gov.pl

www.rok1989.pl

Pytania XIX KONKURS WIEDZY O NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FINAŁ WOJEWÓDZKI 2023r.

Pytania na XIX Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
Finał wojewódzki 2023r.

 

1. Za postawienie w stan likwidacji Stoczni Gdańskiej, w której narodziła się „Solidarność”, odpowiedzialny był rząd pod kierownictwem (zaznacz prawidłową odpowiedź):

a) Stanisława Kani, b) Wojciecha Jaruzelskiego, c) Tadeusza Mazowieckiego d) Mieczysława Rakowskiego.

2. Kto jest autorem słów:

Solidarni, nasz jest ten dzień,

A jutro jest nieznane,

Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek;

Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.

A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,

To każdy z nas gotowy musi być,

Bo lepiej byśmy stojąc umierali,

Niż mamy klęcząc na kolanach żyć.

Solidarni, nasz jest ten dzień;

Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!

(imię i nazwisko)  …………………………………………………………..

3. Fizyk, zorganizował po 13 grudnia 1981r. druk pierwszego w kraju pisma podziemnego, które nosiło tytuł „Z Dnia na Dzień”. W czerwcu 1982r. we Wrocławiu stanął na czele założonej przez siebie organizacji „Solidarność Walcząca”. Podaj imię i nazwisko.

…………………………………………………………..

4. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy:

……………………………………………………….………………….……………………………………

……………………………………………………….………………….……………………………………

5. Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.

……………………………………………………….………………….………………………………

6. Kto był pierwszym redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”?

…………………………………………………………………………………

7. Aktualnie, jak długo trwa kadencja władz związkowych?

……………………………………………………….………………….………………………………

8. Jaki procent pracowników musi zrzeszać zakładowa organizacja związkowa skupiona
w ogólnokrajowej centrali reprezentatywnej, aby posiadać status organizacji reprezentatywnej?

……………………………………………………….………………….……………………………………

9. Po wydarzeniach 1976 roku powstało kilka organizacji które programowo deklarowały obronę robotników (podaj ich nazwy ):

……………………………………………………….………………….……………………………………

10. Z jakim miastem związane są wydarzenia 1956r.?           ………………………………………

11. Gdzie i kiedy odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. (zaznacz prawidłową odpowiedź):                     a) Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 14-18 wrzesień 1980r.

b) Szczecin, Wojewódzki Dom Kultury 15-17 lipiec 1981r.

c) Gdańsk, Hala Olivii 5-10.IX  i  26.IX-7.X.1981r.

12. Kiedy podpisano porozumienie w sprawie zgłoszonych postulatów między MKS w Szczecinie
i delegacją rządową? (zaznacz prawidłową odpowiedź):

 

a) 15 lipca 1980r.,     b) 30 sierpnia 1980r.,     c) 30 września 1980r.

13. Rozwiń skróty:

a) WRON – ………………………………………………………………………………………………..……

b) ROPCiO – …………………………………………………………………………………………..………

c) TKK NSZZ „Solidarność” – ……………………………………………………………………….………

d) KOR – ………………………………………………………………………….…………………………….

e) PRON – ………………………………………………………………..……………………………………

f) MKS – ……………………………………………………………………………..…………………………

g) CRZZ – ………………………………………………………………………………………………………

14. Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz odpowiednią literę P (Prawda), F (Fałsz)

1.

Nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa wprowadziła konstytucja uchwalona w 1952r.

2.

Kontakty w Watykanem zostały zerwane w 1946r. przez władze polskie

3.

UPA to jeden z organów rozbudowanego aparatu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej

4.

Od 1945r. w Warszawie pod redakcją kardynała Sapiehy zaczął wychodzić „Tygodnik Powszechny”

5.

OPZZ powstało jako przeciwwaga do niezależnego związku robotniczego w 1980r.

6.

Obrady „Okrągłego Stołu” zakończyły się 2 czerwca 1989r.

15. Zaznacz znakiem „X” te ograniczenia praw obywatelskich, które zostały w Polsce wprowadzone podczas stanu wojennego:

a

Kontrolowanie rozmów telefonicznych

b

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych po godz. 13.00

c

Godzina policyjna od 22.00 do 6.00

d

Masowe aresztowania działaczy opozycji

e

Ograniczenie praw poruszania się po kraju

f

Zawieszenie działalności większości organizacji społecznych

g

Masowe aresztowania duchownych

16. Uzupełnij tabelkę, podając w odpowiednich miejscach daty (rok).

Wydarzenie

Data

a

Zniesienie stanu wojennego

b

Powstanie KOR-u

c

Powstanie Komitetu Obywatelskiego

d

Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki

e

Śmierć Prymasa Tysiąclecia

f

Powstanie „Solidarności”

17. Wymień kolejnych przewodniczących NSZZ „Solidarność” w latach 1981-2019 (imię, nazwisko).

……………………………………………………………………………………….…………….………

18. Integralną częścią „Tygodnika Solidarność” jest wydawane przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego

pismo, podaj jego nazwę.

……………………………………………………………………………………….…………….………

19. Jaki podstawowy akt prawny reguluje funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”?  ……………………

20. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe.

…………………………..……;    ……………………..…………;    ……………………..…………

21. Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych   …………….……………………..…………

22. W listopadzie 2006r. dwie największe światowe organizacje wolnych związków zawodowych połączyły się w jedną. Podaj jej nazwę oraz nazwy central związkowych, które ją utworzyły:

………………………………………………………………………………………………………

23. Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy. ………………………………

24. 15 grudnia 1981r. około 70 osób strajkowało w jednym z kieleckich zakładów pracy.

Podaj jego nazwę   ………………………………………………….………………………………………..

25. Ksiądz diecezji radomskiej, (zm. 16 lutego 2014r.), za swoją działalność duszpasterską otrzymał
18 wyroków i 9 razy przebywał w więzieniu, był karany przez sądy i kolegia w okresie PRL-u za obronę krzyży w szkole w swojej pierwszej parafii w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odprawianie mszy i nauczanie religii w Wierzbicy koło Radomia. W 1972r. uwolnił „więzioną” przez komunistów przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, były proboszcz parafii św. Andrzeja w Suchedniowie.

Podaj jego imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………….…………….………

26. Wybierz spośród niżej wymienionych nazwę związku zawodowego rolników, powstałego w 1981r.
i działającego do dzisiaj.                   a) NSZZ Solidarność RI

b) Solidarność Wiejska

c) Związek Zawodowy Kółek i Organizacji Rolniczych

27. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych

w trakcie ………….……..………… (gdzie) ……………………… (kiedy) ……………….………

28. Podaj główne hasło (przesłanie) protestujących robotników w Poznaniu 1956r.?

………………………………………………………………………………………………………

29. Na Śląsku, po wprowadzeniu stanu wojennego jako ostatnia (28 grudnia 1981r.) strajk zakończyła załoga jednej ze śląskich kopalń. Podaj nazwę tej kopalni. …………………………………………

30. Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych
na terenie Europy? Podaj ich nazwy.

a) ……………………, b) ……………………, c) ……………………, d) …………………………

31. Metody działań związków zawodowych wg Franciszka Kampki to:

a) ……………………….…….;       b) …………………….…..….;       c) …………….………..…….

32. Podaj nazwiska wszystkich redaktorów naczelnych Tygodnika Solidarność.

..……………………………………………………………..….………………………………….……..

..……………………………………………………………..….………………………………….……..

33. W jakim nakładzie ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”? Zakreśl prawidłową odpowiedź.  a) 100 tysięcy egzemplarzy,    b) 300 tysięcy egzemplarzy,  c) 500 tysięcy egzemplarzy.

34. W 2021 roku NSZZ „Solidarność” prowadził kampanię społeczną, pod którą podpisało się 230 tys. Polaków. Podaj nazwę złożonego w Sejmie obywatelskiego projektu tej ustawy.

..……………………………………………………………..….………………………………….……..

35. W dniu 31 sierpnia 2019r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin wraz z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisali umowę powołującą do życia nową państwową instytucję kultury, której misją jest popularyzacja fenomenu i znaczenia „Solidarności” oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Podaj pełną nazwę tej instytucji.

..……………………………………………………………..….………………………………….……..

36. Na przełomie 1980 i 1981r. w całym kraju powstawały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”.
Kto został pierwszym (od listopada 1980r.) przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”? (zaznacz prawidłową odpowiedź)

a) Mirosław Domińczyk,    b) Jerzy Stępień,    c) Marian Jaworski,    d) Ryszard Iwańczyk.

37. Po jakim wydarzeniu powstał Studencki Komitet Solidarności w Krakowie?

……………………………………………………………………………………………………..

38. Jaki tytuł miał dokument programowy przyjęty na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”?  …………………………………………………………………………………………..

39. Gdzie i kiedy (data, miesiąc, rok) odbył się ostatni Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ?

……………………………………………………………………………………………………..

40. Aktualnie trwa kampania wyborcza w NSZZ „Solidarność”. Podaj kalendarz wyborów w:

a) zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”:

  od …………….., (dzień, miesiąc, rok) do …………….., (dzień, miesiąc, rok)

b) Zarządu Regionów NSZZ „Solidarność”: od ………….., (dzień, miesiąc, rok) do ……….., (dzień, miesiąc, rok)

c) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”: do …………….., (dzień, miesiąc, rok)  

41. W 2022r. miała się odbyć ogólnopolska demonstracja dla poparcia postulatów NSZZ „Solidarność”. Pod jakim hasłem miała się ona odbyć? ……………………………………………………………………

42. Kto i gdzie wypowiedział następujące słowa:

Lp

Cytat

Kto?

Kiedy i gdzie?

1.

„Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieś rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”

2.

„System PRL to dyktatura ciemniaków”

3.

„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”

 

43. Do nazwiska reżysera przyporządkuj tytuł filmu oraz tematykę, którą ten film porusza:

1) Człowiek z żelaza

2) Śmierć jak kromka chleba

3) Zabić księdza

a) pacyfikacja kopalni „Wujek” (stan wojenny)

b) powstanie NSZZ „Solidarność”

c) zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki

Nazwisko twórcy

Andrzej Wajda

Agnieszka Holland

Kazimierz Kutz

Tytuł filmu

Jakiego wydarzenia dotyczy

Klucz odpowiedzi – Finał wojewódzki 2023r.

 

Nr pyt.

Odpowiedzi

Liczba punktów

1.      

d) Mieczysława Rakowskiego

2 pkt

2.      

Jerzy Narbutt

2 pkt

3.      

Kornel Morawiecki

1 pkt

4.      

– warunki pracy

– warunki płacy

– świadczenia socjalne

– prawa i wolności związkowe

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 4 pkt

5.      

Fundacja Dla Dobra Wspólnego

1 pkt

6.      

Tadeusz Mazowiecki

1 pkt

7.      

5 lat

2 pkt

8.      

8%

5 pkt

9.      

1. Komitet Obrony Robotników

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

3. Konfederacja Polski Niepodległej

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt.

max 3 pkt

10.    

Poznań

1 pkt

11.    

c)

1 pkt

12.    

b)

1 pkt

13.    

a) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

b) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

c) Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

d) Komitet Obrony Robotników

e) Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego

f) Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

c) Centralna Rada Związków Zawodowych

Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 7 pkt

14.    

1. – P

2. – P

3. – F

4. – F

5. – P

6. – F

Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 6 pkt

15.    

a, c, d, e, f.

Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 5 pkt

16.    

a – 1983r

b – 1976r.

c – 1988r.

d – 1984r.

e – 1981r.

f – 1980r.

Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 6 pkt

17.    

– Lech Wałęsa

– Marian Krzaklewski

– Janusz Śniadek

– Piotr Duda

4 pkt

18.    

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

1 pkt

19.    

Statut NSZZ „Solidarność”

1 pkt

20.    

– NSZZ „Solidarność”

– OPZZ

– Forum Związków Zawodowych (FZZ)

Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 3 pkt

21.    

ergatocentryzm,

niezależność,

samorządność

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 3 pkt

22.    

MKWZZ + ŚKP = MKZZ

3 pkt

23.    

256 tysięcy (246 – 266 tys.)

1 pkt

24.    

FŁT „Iskra”,  Iskra

1 pkt

25.    

Ks. Józef Wójcik

2 pkt

26.    

a)

1 pkt

27.    

Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r.

2 pkt

28.    

Pracy i chleba

2 pkt

29.    

Kopalnia Piast

1 pkt

30.    

korporacjonizm,

syndykalizm,

leninizm,

tradeunionizm

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt,

max 4 pkt

31.    

a) negocjacje

b) strajk

c) akcje propagandowe

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt,

max 3 pkt

32.    

1. Tadeusz Mazowiecki,

2. Jarosław Kaczyński,

3. Andrzej Gelberg,

4. Jerzy Kłosiński,

5. Krzysztof Świątek,

6. Michał Ossowski.

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt,

max 6 pkt

33.    

c) 500 tysięcy egzemplarzy

3 pkt

34.    

„Emerytura za staż” lub „Emerytura stażowa”

3 pkt

35.    

Instytut Dziedzictwa Solidarności

3 pkt

36.    

a) Mirosław Domińczyk

1 pkt

37.    

śmierć Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 pkt

38.    

„Samorządna Rzeczpospolita”

3 pkt

39.    

Zakopane, 26-27 maja 2022r.

3 pkt

40.    

a) od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023 r.

b) 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

c) Do 31 października 2023 r.

za a) – 3 pkt

za b) – 3 pkt

za c) – 3 pkt

max 9 pkt

41.    

Marsz Godności

2 pkt

42.    

1. J. Cyrankiewicz, Poznań, 1956r.

2. St. Kisielewski, Warszawa 1968r., zjazd ZLP Oddział warszawski

3. List Biskupów polskich do niemieckich, 1965r.

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 6 pkt

43.    

– Andrzej Wajda – 1 – b

– Agnieszka Holland – 3 – c

– Kazimierz Kutz – 2 – a

za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt

max 6 pkt

max pkt

127