Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XIII Walne Zebranie Delegatów

XIII Walne Zebranie Delegatów

UCHWAŁA nr 1
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

W związku z komunikatem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o obecności Delegatów na XIII WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie nieobecnych jest 1/3 delegatów zaleca się Prezydium Zarządu Regionu opublikować nieobecnych Delegatów w Biuletynie Regionu Świętokrzyskiego Tygodnika Solidarność i w Biuletynie plakatowym.

STANOWISKO nr 1
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

Ćwierć wieku temu Polacy powstali w bezkrwawej insurekcji. Lublin, Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, ale również Kielce, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Starachowice, Staszów stały się symbolem dążeń do godności narodowej i pracowniczej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który powstał w rezultacie tego zrywu stał się w tamtych nienormalnych czasach jedyną organizacją w pełni niezależną od władzy. Skupiły się w niej zatem wszystkie wolnościowe aspiracje i dążenia Polaków. Nie stłumił ich nawet wprowadzony przez komunistyczną dyktaturę wojskową stan wojenny, bo jak mówił poeta

„Walka o wolność gdy się zaczyna
z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”

W tym szczególnym czasie Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa hołd i podziękowanie tym wszystkim Polakom, którzy poświęcili swój czas, bezpieczeństwo – narażając często swą wolność, zdrowie a nawet życie dla dobra wspólnego.

Swą wdzięczną pamięcią obejmujemy Sługę Bożego Jana Pawła II, który wypowiadając słowa „niech zstąpi Duch Twój i ożywi oblicze Ziemi – tej Ziemi”, stał się inspiracją, wzorem i patronem polskiej drogi do wolności.

Jego słowa przypominające przesłanie świętego Pawła, iż „jedni drugich brzemiona noście” oraz podobne przypomnienie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki – „zło dobrem zwyciężaj”, stały się normą i wzorcem pokojowej zmiany w Polsce. Były też pociechą w dramatycznych czasach stanu wojennego, kiedy wezwanie „nie ma wolności bez „Solidarności” doprowadziło do spełnienia dążeń kilku pokoleń do wolnej Polski.

Wolność nadeszła. Fenomen pokojowej rewolucji „Solidarności” zmienił cały świat. Tak spełnił się postulat NSZZ „Solidarność” o upodmiotowienie narodu. Radość z odzyskanej wolności męczą liczne patologie: korupcja, prywata. łamanie praw pracowniczych, które są przecież elementem niezbywalnych praw człowieka.

Kolejny cel NSZZ „Solidarność” – upodmiotowienie ludzi pracy, którzy zgodnie z nauczaniem Kościoła winni być „celem i podmiotem wszystkich urządzeń społecznych” czeka na swe spełnienie.

Nie ma godności bez „Solidarności” – to nasze aktualne przesłanie. Misja nadal trwa.

STANOWISKO nr 2
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego
ws. sytuacji pracowników zakładów pracy woj. Świętokrzyskiego i ich rodzin

XXV rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zmusza do refleksji i oceny obecnego stanu polskiej pracy, respektowania praw pracowniczych i troski o godność każdego człowieka.

XIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża stanowczy protest przeciw praktykom szykanowania pracowników, nie respektowania przysługujących im praw i zmuszania do pracy z pominięciem cywilizowanych norm gwarantowanych międzynarodowymi konwencjami.

Wydłużanie czasu pracy, zaniżanie i nie wypłacanie wynagrodzeń w terminie, zatrudnianie pracowników na zasadach tymczasowości, zatrudnianie w niedzielę, zmuszanie pracowników do pracy z narażeniem zdrowia i życia, zastraszanie i niczym nie uzasadnione zwolnienia z pracy oraz nie respektowanie wyroków sądów pracy to zaledwie część problemów, które wymagają rozwiązania.

Nie może pracownik być traktowany jak przedmiot, który można w każdej chwili zredukować i potraktować wyłącznie jak niepotrzebny balast. Niestety, są pracodawcy, którzy dla maksymalizacji zysku kierują się wyłącznie wyzyskiem pracowników i zastraszeniem. Na tego rodzaju działania nie może być przyzwolenia. Organy państwowego nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganiem prawa, oraz NSZZ „Solidarność” korzystając z ustawowych uprawnień winny podjąć bardziej skuteczne działania celem wyeliminowania istniejących patologii.   Degradacja praw pracowniczych i związkowych, rosnące bezrobocie i widoczne ubóstwo to wyzwanie dla przyszłych parlamentarzystów, rządu i samorządów oraz pracodawców.

STANOWISKO nr 3
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

XIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego w XXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który przyniósł wolność i demokrację Polsce i wielu narodom Europy stwierdza, że obywatele Białorusi wciąż oczekują respektowania praw i wolności człowieka i obywatela.

XIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża swą solidarność z narodem Białorusi i wzywa wszystkie instytucje międzynarodowe do podejmowania skutecznych działań, które doprowadzą do zapewnienia wolności i demokracji państwu Białoruskiemu.