Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2013r.

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 5 listopada 2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w związku z trwającą akcją protestacyjną w obronie praw pracowniczych przekształca się z dniem 5 listopada 2013r. w Regionalny Sztab Protestacyjny.

Wspólnie z innymi centralami związkowymi: OPZZ i Forum Związków Zawodowych prowadzić będzie akcje protestacyjne w województwie świętokrzyskim.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 67/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność 

z dnia 8 października 2013

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 20/2013 w sprawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, § 84 ust. 1) powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1. Czeczot Andrzej,

2. Ferenc Marian,

3. Gójski Mieczysław,

4. Grabowiec Krzysztof,

5. Moskwa Tomasz,

6. Nowak Bogusław,

7. Obara Helena,

8. Pasternak Kazimierz,

9. Pawlik Andrzej,

10. Powałkiewicz Mariusz,

11. Ryś Bogdan,

12. Toczyłowski Krystyn.

Na przewodniczącego RKW został powołany Kazimierz Pasternak.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 66/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność

z dnia 8 października 2013

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 20/2013 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:

1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.

3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.

5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa16 kwietnia 2014r.

6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2014-2018 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2014r.

7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 8 października 2013r.

Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

Lp. Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowejLiczba wybieranych w trybie bezpośrednim Delegatów na WZD Regionu 
1.75-1501
2.151-3002
3.301-4503
4.451-6004
5.601-7505
6.751-9006
7.901-10507
8.1051-12008
9.1201-13509

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Nr 1/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 8 października 2013

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonujących wyboru delegatów na zakładowe/międzyzakładowe zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” o uwzględnienie zasady reprezentatywności na etapie zarówno tworzenia okręgów wyborczych jak i ustalania „klucza wyborczego” umożliwiającej posiadanie przez poszczególne grupy pracownicze zrzeszone w NSZZ „Solidarność” swoich reprezentantów na zakładowych/międzyzakładowych zebraniach delegatów.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 2 września 2013r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko zamiarowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim rozwiązania w trybie dyscyplinarnym umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z Panem Tadeuszem Relikowskim pełniącym funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ostrowieckim MPK, oraz będącym członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Pisemne powiadomienie o zamiarze zwolnienia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w dniu 30 sierpnia 2013r. tj. w rocznicę podpisania Porozumień w Szczecinie traktujemy w kategoriach prowokacji wymierzonej w Związek.

W ocenie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ”Solidarność” brak jest podstaw do podejmowania przez Zarząd Spółki tego rodzaju represyjnych działań wobec Przewodniczącego Zakładowej „Solidarności”.

Domagamy się wycofania zamiaru stosowania represji i podjęcia przez Zarząd dialogu służącego rozwojowi Spółki i obronie miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, iż w przypadku kontynuowania przez Prezesa MPK w Ostrowcu Świętokrzyskim kroków represyjnych, wykorzysta wszelkie środki prawne i publiczne dla obrony zagrożonych praw związkowych.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 63/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 6 sierpnia 2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podtrzymuje decyzję zawartą w swej Uchwale nr 95/2005 w sprawie przygotowania struktur związkowych do wyborów samorządowych w 2014 roku.

Formą organizacyjną jest związkowa agenda samorządowa: SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA. Za realizację zadań samorządowych odpowiedzialne są Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zgodnie z Uchwałą nr 1/2010.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 62/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 6 sierpnia 2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia realizować formy protestu w ramach akcji „Dość Lekceważenia Społeczeństwa” na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu do reprezentowania struktur naszego Związku w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym województwa świętokrzyskiego.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 9 lipca 2013r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” udziela wsparcia działaniom Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Bumar Amunicja z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, protestującej przeciwko próbom zbycia Zakładu Elektrociepłowni podjętym przez Zarząd Bumar Amunicja SA.

Z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego próby takie nie znajdują żadnego uzasadnienia.

Dogmatyczne stosowanie outsourcingu negatywnie oddziałuje na miejsca pracy, co w sytuacji Skarżyska-Kamiennej, gdzie poziom bezrobocia jest najwyższy, jest tym bardziej niezrozumiałe.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dla wsparcia zapowiedzianych działań związkowych w obronie zagrożonych miejsc pracy podejmie kroki prawne i organizacyjne.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ”Solidarność” 

z dnia 4 czerwca 2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się podziałowi sprywatyzowanej w 2010 roku Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych SA z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 177 na odrębne podmioty gospodarcze będące w rozumieniu kodeksu pracy pracodawcami, wbrew obowiązującemu Pakietowi Socjalnemu i ustawodawstwu krajowemu.

O tej bulwersującej decyzji nie zostało powiadomione Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawiciele Załogi w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zakładowe organizacje związkowe będące sygnatariuszem obowiązującego Pakietu Socjalnego uzgodnionego w ramach dokonanego procesu prywatyzacji. Podział ten jest złamaniem pakietu socjalnego i warunków umowy sprzedaży spółki. Podjęta decyzja może spowodować niepokój społeczny i przyczynić się do zwolnień pracowników z pominięciem gwarancji uzgodnionych w Pakiecie Socjalnym.

Wzywamy Ministerstwo Skarbu Państwa posiadające reprezentację w organach statutowych Spółki do podjęcia pilnych decyzji z unieważnieniem umowy prywatyzacyjnej włącznie.

Wobec zagrożenia praw pracowniczych Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną w obronie tych praw.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 28.05.2013r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko zakładowych organizacji związkowych funkcjonujących w ZUChiAP „Chemar” S.A. w Kielcach wyrażających swoją negatywną postawę odnośnie prywatyzacji spółek „Chemar” bez pakietu socjalnego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że dla zachowania poczucia bezpieczeństwa pracowników i pokoju społecznego konieczne jest zabezpieczenie gwarancji pracowniczych przed formalnym zbyciem spółek.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa dotychczasowego właściciela – Ministra Skarbu Państwa do takich właśnie działań.

Za Prezydium Zarządu

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 51/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21.03.2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla pracowników Śląska i Zagłębia, którzy podjęli decyzję o strajku generalnym w dniu 26 marca 2013r. Postulaty strajkowe są naszymi postulatami. Domagamy się więc:

1. zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze,

2. uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. Umów śmieciowych,

3. zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy,

4. stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,

5. podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”,

6. stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

W ramach solidarności pracowniczej, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia w dniu 26 marca 2013r. zorganizować:

1. demonstrację dla poparcia strajkujących i ich postulatów przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w godz. 9:00-10:00,

2. publiczną akcję informacyjną (ulotkową) dotyczącą negatywnych skutków projektowanych zmian w Kodeksie Pracy polegających na wydłużeniu czasu pracy i obniżeniu zarobków pracowniczych,

3. oflagować pojazdy i budynki,

4. zaprosić do wspólnych akcji inne związki zawodowe i inne organizacje społeczne.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zarządza przeprowadzenie we wszystkich zakładach pracy sondażu dotyczące form protestu w obronie zagrożonych praw pracowniczych.

Jedynie solidarność wszystkich pracowników uchroni polski świat pracy przed powrotem XIX-wiecznych stosunków pracy.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 5 marca 2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wezwania Ministerstwa Skarbu Państwa o tzw. dialog w sprawie sytuacji w CPP PREMA SA jako grę mającą na celu odwrócenie uwagi społecznej od problemu jakim jest konfliktogenna rola aktualnego Prezesa Zarządu Spółki.

Sam sposób owego wezwania wskazuje na taką właśnie grę. Oświadczenie Rady Nadzorczej PREMY w tej sprawie zostało przez Wydział Prawny MSP przekazane wyłącznie mediom. Strona pracownicza nie została o tym w ogóle poinformowana. Również wniosek reprezentacji pracowników – pismo zakładowych organizacji związkowych w PREMIE skierowane do Rady Nadzorczej Spółki o udostępnienie protokołu ze spotkania Rady Nadzorczej z reprezentacją związków zawodowych w dniu 20 lutego 2013 roku pozostało bez odpowiedzi. Fakty te świadczą o wyłącznie propagandowym charakterze wspomnianych apeli.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że wycofanie wszystkich kar nałożonych na pracowników PREMY w okresie od rozpoczęcia obecnego procesu prywatyzacji, w tym zapowiedzi wypowiedzenia umowy o pracę dla przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” będzie odczytane jako przejaw dobrej woli i otwarcia na rzetelny dialog.

Nie widząc zasadniczej zmiany w podejściu do rozwiązania konfliktu przez właściciela PREMY, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozważy wycofanie swych przedstawicieli ze wszystkich struktur oficjalnego dialogu społecznego. Nie może być zgody na pozorowane działanie, pozorowany nadzór i pozorowany dialog.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Prezydium

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 25 lutego 2013r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec plotek i pomówień pracowników CPP PREMA SA w Kielcach o celowe utrudnianie prywatyzacji spółki i jej restrukturyzację, oświadcza, że informacje te nie polegają na prawdzie i w naszym przekonaniu są próbą odwrócenia uwagi od przyczyny obecnego kryzysu w przedsiębiorstwie.

Zachowanie przedstawicieli załogi PREMY reprezentowanej przez zakładowe organizacje związkowe w trakcie ostatniego procesu prywatyzacji świadczy o zgoła odwrotnej postawie. Konsekwentna wola negocjowania pakietu socjalnego i osiągnięcie porozumienia z inwestorem potwierdzają odpowiedzialną postawę zakładowych organizacji związkowych za przyszłość zakładu. Przypomnieć należy, że negocjacje przedprywatyzacyjne odbywały się w trudnym okresie świąteczno-noworocznym i wówczas związki zawodowe występowały do Ministerstwa Skarbu Państwa o przedłużenie terminu na porozumienie w sprawie pakietu socjalnego, pragnąc sfinalizować ten proces. Z treści wynegocjowanego porozumienia wynika też zgoda na sensowną restrukturyzację w przedsiębiorstwie. Wspomniane porozumienie zostało wynegocjowane z dużym nakładem pracy i czasu ze strony związkowej.

Należy przy tym jasno zaznaczyć, że porozumienie to wynegocjowano pomimo nieprzychylnej a wręcz wrogiej postawie urzędującego prezesa Zarządu Spółki. Składały się na nią takie zachowania jak: ingerowanie w proces dwustronnych negocjacji, ukaranie związkowej grupy negocjacyjnej, ukaranie a następnie zamiar zwolnienia z pracy przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w trakcie procesu prywatyzacyjnego, tolerowanie czy wręcz inspirowanie akcji zbierania podpisów wśród pracowników przeciwko prywatyzacji firmy. Druk owego „referendum” zakładowego opieczętowany został firmowymi pieczęciami, które są przecież w dyspozycji pracodawcy. Apogeum nieodpowiedzialności i prowokowania załogi były zajścia z dnia 11 lutego b.r. (m.in.: zatrzymanie po zakończeniu pracy na około 2 godziny całej zmiany).

Na wszystkie te aspekty działalności prezesa spółki zakładowe organizacje związkowe i Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ”Solidarność” zwracali uwagę Ministerstwu Skarbu Państwa. Wobec tej sytuacji przeciąganie decyzji przez Ministerstwo Skarbu Państwa o odwołaniu obecnego prezesa Zarządu Spółki prowadzi do paraliżu firmy i pogłębienia konfliktów.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Prezydium 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 20 lutego 2013r.

W dniu Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzonego co roku 20 lutego (od 2009r.) przypominamy o konieczności „godnego zatrudnienia” i deklarujemy stałą gotowość obrony godności pracowniczej. W obliczu deptania tej godności w CPP PRMA SA w Kielcach, oświadczamy, że jedynym kryterium naszego dalszego działania w sprawie tego zakładu jest i będzie stanowisko pracowników tam zatrudnionych.

W dniu dzisiejszym, biorąc pod uwagę fakt, iż Rada Nadzorcza PREMY po wysłuchaniu strony pracowniczej nie podjęła żadnej decyzji w sprawie odwołania prezesa spółki, traktujemy to jako kontynuację działań pozorowanych, prowadzących do eskalacji konfliktu z niekorzyścią dla przedsiębiorstwa i ludzi w nim pracujących.

Taka postawa właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa odzwierciedla podejście władzy do partnerów społecznych i szerzej – do dialogu społecznego. W tej sytuacji uległ zakwestionowaniu sens prowadzenia instytucjonalnego dialogu społecznego.

Aktualna władza sprowadza ten dialog na ulicę. Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza więc, iż przygotowuje na tydzień przyszły masową manifestację w obronie pracowników CPP PREMA SA.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Prezydium 

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 19.02.2013r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa podziękowanie delegacjom związkowym z całego województwa oraz osobom fizycznym licznie przybyłym w dniu wczorajszym (18 lutego 2013r.) pod bramę CPP PREMA SA w Kielcach celem wsparcia dla pracowników fabryki poddawanych od wielu tygodni różnorakiej presji ze strony zarządu spółki.

Konfrontacyjne zachowanie tego zarządu, podsycające konflikt uniemożliwia dalsze funkcjonowanie w tym składzie zorganizowanego organizmu jakim jest zakład pracy. Dobitnym przykładem tego stanu były decyzje z dnia poprzedniego dzielące załogę PREMY na dwie grupy: tę lepszą, która zwolniona jest od obowiązku wykonywania pracy (o 30min.) z prawem do pełnego wynagrodzenia i tę gorszą pracującą bez tej „premii” (przede wszystkim robotnicy), przewidując, że weźmie ona udział w zbliżającej się pikiecie.

Wszystkie te okoliczności wskazują, że prezes – Pan Grzegorz Wysocki utracił zdolność do zarządzania grupą społeczną jaką stanowią pracownicy. Dla dobra firmy, ludzi w niej zatrudnionych, a w konsekwencji dla przyszłości przedsiębiorstwa – jedyną rozsądną decyzją jest dymisja aktualnego prezesa.

Niestety, dotychczasowe zachowanie się Rady Nadzorczej w tej sytuacji wskazuje na stronniczość, która w konsekwencji zaostrza spór. Przykładem takiej postawy jest też stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Pani Urszuli Pasławskiej (PSL), która na pisma strony związkowej sygnalizujące zbliżający się konflikt, który może godzić w proces prywatyzacji odpowiada (pismo z dnia 5 lutego 2013r.), że opiera swe zdanie na stanowisku Rady Nadzorczej, która „podzieliła argumenty przedstawione w tej sprawie przez Zarząd Spółki”. Należy dodać, że stanowisko Podsekretarza Stanu i Rady Nadzorczej podjęte zostało bez wysłuchania argumentów jednej ze stron – czyli pracowników CPP PREMA SA. Postawa taka powoduje utratę wiarygodności, gdyż przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa stają się stroną nie zaś arbitrem. W tej sytuacji bierność MSP wzmacniająca w skutkach konflikt prowadzi do negatywnych konsekwencji dla firmy i całej lokalnej społeczności.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ostrzega, że w związku z taką postawą Ministerstwa Skarbu Państwa za wszystkie dalsze wydarzenia i ich skutki ponosi odpowiedzialność strona rządowa.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr2

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 12.02.2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem obserwuje bierność organów Państwa Polskiego w sprawie nieuczciwej konkurencji na rynku wyrobów hutniczych. Problem ten NSZZ „Solidarność” jak i związki pracodawców z branży hutniczej sygnalizowali od prawie roku. Z inicjatywy Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” sprawą tą zajmowała się w dniu 15 czerwca 2012 roku Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Kielcach. Niestety do tego momentu sytuacja na rynku hutniczym, a szczególnie na rynku stalowych prętów budowlanych nie uległa poprawie; wręcz przeciwnie pogorszyła się. Szacuje się, iż aktualnie nielegalny obrót tym towarem wynosi ok. 40%. Dalsza bierność organów ścigania i organów podatkowych grozi znacznym ograniczeniem produkcji a co za tym idzie ograniczeniem zatrudnienia i pogłębieniem bezrobocia. Problem ten dotyczy wielu polskich firm, w tym CELSA „Huty Ostrowiec”.

Patologiczny mechanizm nielegalnego obrotu opiera się na łańcuszku podatkowego VAT polegającego na tym, że polski podmiot zamawia pręty zbrojeniowe u producenta stali z kraju UE. Zamówienie jest realizowane przez łańcuch dostaw z włączeniem polskich pośredników. Transakcja nie jest deklarowana polskim organom podatkowym. Towar jest sprzedany przez polskiego dystrybutora z prawidłową fakturą, ale podstawa opodatkowania jest sztucznie zaniżana w stosunku do ceny zastosowanej przez producenta z UE. W praktyce polski dystrybutor jest tzw. „słupem podatkowym”.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu podjęcia stanowczych kroków niwelujących opisany proceder. Dalsza bierność władz oznaczać będzie ich zgodę na narastające bezrobocie i negatywne skutki: ekonomiczne i społeczne tej sytuacji.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 1

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 12.02.2013r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem i dezaprobatą przyjął wiadomość o karygodnym zajściu w CPP PREMA SA w Kielcach w dniu 11 lutego 2013 roku.

Według relacji pracowników firmy i obserwatorów z ramienia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w dniu tym pracownicy CPP PREMA SA (w liczbie około 100 osób) zostali bezprawnie pozbawieni wolności w godzinach 14:30-16:45, co jest czynem zabronionym i karanym art. 189 Kodeksu Karnego. W tym czasie zostali poddani przymusowemu badaniu alkotestem bez żadnych przesłanek wskazujących na podejrzenie spożycia alkoholu. Z braku atestu alkomatu będącego w dyspozycji zakładowej spółki ochroniarskiej, ściągnięte zostały posiłki policyjne w liczbie 6 radiowozów(!) i dwóch samochodów osobowych. Zakaz opuszczenia budynku został odwołany ok. godziny 16:45, po zbadaniu wszystkich pracowników przez policję. Bezzasadność decyzji potwierdza brak pozytywnych wyników badań alkotestem. Części pracowników uniemożliwiono w ten sposób odebranie dzieci z przedszkoli, przyjęcie leków, wizyt w zakładach opieki zdrowotnej, itp.

Akcja policji i zarządu spółki była prowadzona pomimo interwencji przybyłego na miejsce Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, telefonicznych interwencji Przewodniczącego Zarządu Regionu zarówno w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (godz. 15:45), Kancelarii Premiera RP (godz. 16:05) i w Komendzie Głównej Policji (godz. 16:15).

Ponadto oświadczenie prezesa spółki przekazane przybyłym funkcjonariuszom Policji Państwowej, iż „wszyscy pracownicy są pod wpływem alkoholu” nosi znamiona pomówienia.

Sygnalizowane zdarzenie wpisuje się w cały ciąg represji stosowanych przez zarząd spółki w stosunku do przedstawicieli pracowników (kary porządkowe dla negocjatorów prywatyzacyjnego pakietu socjalnego, zamiar wypowiedzenia umowy o pracę dla przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”).

Dzieje się tak przy aprobacie przedstawiciela właściciela jakim jest Ministerstwo Skarbu Państwa. Na pismo sygnalizacyjne niepokojące postawy zarządu spółki względem przedstawicieli pracowników Podsekretarz Stanu w tym ministerstwie – Pani Urszula Pasławska w odpowiedzi z dnia 5 lutego 2013 roku pisze, że „Rada Nadzorcza podzieliła argumenty przedstawione w tej sprawie przez Zarząd Spółki”.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” odczytuje wszystkie te działania jako przejaw przyzwolenia na łamanie prawa, szczególnie w stosunku do pracowników. Działanie takie niweczy współpracę wewnątrz spółki i prowadzi do istotnych niepokojów społecznych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od organów Państwa Polskiego podjęcia stanowczych działań personalnych i prawnych w stosunku do winnych ww. zdarzeń. W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ogłasza pogotowie protestacyjne w całym regionie. Zarząd Regionu jako Komitet Protestacyjny określi w najbliższym czasie harmonogram publicznych akcji protestacyjnych.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”