Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XXII Walne Zebranie Delegatów

XXII Walne Zebranie Delegatów

Uchwała nr 1
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.06.2023 r.

XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie §5 ust. 1 Uchwały Nr 1 XIX KZD ustala liczbę członków Zarządu Regionu: 31 osób wraz z Przewodniczącym.
Wybór członków Zarządu Regionu następuje według list cząstkowych dla poszczególnych Delegatur Zarządu Regionu:

1. Kielce – 10 członków,
2. Skarżysko Kam. – 5 członków,
3. Starachowice – 4 członków,
4. Ostrowiec Św. – 3 członków,
5. Staszów – 3 członków,
6. Busko-Zdrój – 1 członek,
7. Jędrzejów – 1 członek,
8. Końskie – 1 członek,
9. Pińczów – 1 członek,
10. Włoszczowa – 1 członek.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Uchwała nr 2
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.06.2023 r.Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ustala liczbę członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej: 5 osób.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Uchwała nr 3
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.06.2023 r.


XXII Walne Zebranie Delegatów na podstawie §111, ust. 2 Ordynacji Wyborczej upoważnia Zarząd Regionu do ustalania liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Uchwała nr 4
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.06.2023 r.


XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ustala maksymalną ilość: 3 tury głosowań w wyborach na funkcje związkowe określone w ordynacji wyborczej.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Uchwała Programowa
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 29 czerwca 2023r.


Region Świętego Krzyża, swą nazwę bierze od wielowiekowej obecności relikwii Świętego Krzyża w opactwie na Łysej Górze. O tym nazewnictwie zdecydowało I Walne Zebranie Delegatów naszego Regionu w 1981r. a w ślad za tym nazwą tą opatrzono województwo, zwane wcześniej kieleckim czy też staropolskim.
Ten swoisty chrzest nadający imię własne, zobowiązuje do działania w oparciu o wartości wynikające z owego chrztu: o wiarę, nadzieję i miłość. Wiarę z naczelnymi zasadami: godności osoby ludzkiej i ludzkiej pracy, nadzieję na budowanie sprawiedliwych warunków egzystencji szerokich warstw społecznych, przede wszystkim – pracowników oraz  miłości, swoiste Caritas w rozumieniu solidarności jako wezwania: jedni drugich brzemiona noście. Oto fundamenty ideowe NSZZ „Solidarność”.
W praktycznym działaniu wspomniane wartości muszą być rozpisane na konkretną pracę związkową, w tym wypadku na pracę w kadencji 2023 – 2028.
Na płaszczyźnie ogólnokrajowej nasza aktywność musi się sprowadzać do wspierania celów wyznaczonych przez władze krajowe związku. Spuścizna jaką otrzymujemy z mijających kadencji, czyli: realizacja większości postulatów sformułowanych przez „Marsz Godności” w listopadzie 2022r.: wspieranie dążeń do sfinalizowania pozostałych postulatów, w tym wprowadzenia emerytur stażowych – jest podstawą i zachętą do dalszej aktywności związkowej.
Do istotnych zadań ogólnozwiązkowych należy doprowadzenie do powszechnej praktyki zawierania ponadzakładowych (branżowych) umów pracy. Aby ten cel mógł być realizowany należy doprowadzić do zmiany kryterium reprezentatywności organizacji pracodawców, tak aby posiadanie zdolności układowych decydowało o takiej właśnie reprezentatywności.
Blokowanie zawierania układów zbiorowych pracy stoi w sprzeczności z konstytucyjną normą dialogu społecznego jako metody życia społecznego i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych.
Związek zawodowy jest wspólnotą celów, ale także swoistą organizacją wzajemnie się ubezpieczających osób. Powinien więc posiadać szeroką ofertę usług dla swoich członków, zarówno na poziomie zakładu pracy jak też w szerszym środowisku życia społecznego.
Prace związkowe na poziomie regionalnym skupione winny być przede wszystkim na obronie miejsc pracy i dbania o polepszenie standardów zatrudnienia i solidarną postawę wobec tych grup pracowniczych, które są marginalizowane i pozbawiane praw. Każdy członek związku winien dostrzec, że z członkostwa wypływają prawa i obowiązki. Związek często określany jako instytucja ubezpieczeniowa winien jasno określić ofertę dla swoich członków, m.in. bezpłatne porady prawne, reprezentację prawną przed organami wymiaru sprawiedliwości, pomoc ekonomiczną itp.
Należy więc dochować dbałości o bieżący, merytorycznie poprawny monitoring sytuacji w zakładach pracy, należy dostrzegać zagrożenia w funkcjonowaniu tych zakładów.
Dobrymi narzędziami w tych sprawach będzie profesjonalna obsługa prawna i ekonomiczna, będąca w dyspozycji Zarządu Regionu.
Również dobre relacje zwrotne między Zarządem Regionu i jego Delegaturami, a zakładowymi/międzyzakładowymi organizacjami związkowymi są niezbędnym warunkiem do realizacji wymienionych celów.
Bez merytorycznego przygotowania działaczy związkowych do realizacji celów, trudne będzie ich osiąganie. Dlatego też konieczne jest permanentne szkolenie na poziomie podstawowym i specjalistycznym. W pierwszym przypadku – podstawowym – należy objąć szkoleniem wszystkie podstawowe organizacje związkowe. W przypadku szkoleń specjalistycznych, dostosować ich problematykę do specyfiki branżowej lub przedmiotu spraw jakie je angażują.
W przypadku prac nad standardami zatrudnienia oprócz opisanej powyżej konieczności szkoleń, również z zakresu praw pracowniczych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, należy kontynuować prace Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Klub ten winien zostać przekształcony w Akademię Bezpiecznej Pracy. Profilaktyka zapobiegająca patologiom w miejscu pracy (m.in. alkoholizm, narkomania, agresja) należy z pewnością do naszych zadań.
Skuteczność działań związkowych w znacznym stopniu zależy od strony wizerunkowej Związku: jego społecznej akceptacji, wpływu również na środowiska opiniotwórcze, zdolność do organizowania opinii społecznej wokół spraw istotnych dla środowisk pracowniczych.
Dla realizacji tych celów należy kontynuować szeroką obecność działaczy związkowych w mediach, również w mediach społecznościowych. Istotne jest podjęcie prac nad pozyskaniem dla realizacji tych celów środowisk intelektualnych i twórczych. Narzędziem w tych działaniach będzie związkowy Klub Myśli Społecznej. Również komunikacja wewnątrzzwiązkowa, wymiana informacji i doświadczeń jest niezbędna dla polepszenia funkcjonowania Związku. Ten rodzaj działalności ma też na celu kształtowanie patriotyzmu związkowego.
Wskazane jest więc poszerzenie bazy kontaktów z organizacjami podstawowymi, przede wszystkim bazy nośników elektronicznych.
Każda społeczność, także związkowa, swą skuteczność opiera również na swej liczebności.
Konieczna jest więc intensywna praca zarówno Zarządu Regionu, jak i innych struktur związkowych nad dalszą, bardziej efektywną organizacją: zwiększenie liczebności członków w istniejących już organizacjach jak też organizowanie pracowników tworzących nowe jednostki organizacyjne Związku. Aktywizacja młodych pracowników i włącznie ich do działalności związkowej musi być priorytetem w tej kadencji.
W kadencji 2023-2028 przypadają terminy kilku ogólnopolskich wyborów: samorządowych, parlamentarnych. NSZZ „Solidarność” od początku swego istnienia wspierał postawy obywatelskie. Kierując się tą przesłanką, wypływającą z zasady działania dla Dobra Wspólnego, również w nadchodzącej kadencji apelować będziemy o obywatelską aktywność, kierując uwagę na wspieranie tych osób i środowisk, które dają gwarancję działania na rzecz szeroko rozumianych praw pracowniczych.
NSZZ „Solidarność” nie funkcjonuje w społecznej próżni lecz w zorganizowanym społeczeństwie. Kierując się zasadą dialogu społecznego, należy aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach działalności społecznej, radach dialogu i organach samorządności obywatelskiej. Sformułowane tutaj cele muszą być rozwinięte i sprecyzowane w Strategii Regionu Świętokrzyskiego na lata 2023-2028.
W ten sposób wzmacniamy kapitał społeczny, społeczne zaufanie, wartości niezbędne do właściwego funkcjonowania wspólnot lokalnych jak i również wspólnoty narodowej.
Mamy we wdzięcznej pamięci Patrona NSZZ „Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.Jego przesłanie kierowane do nas winno być drogowskazem dla naszej działalności: „Ethos solidarności jest czymś, co nieodwracalnie weszło w polską historię i niesie treści uniwersalne. Zgodnie z tym etosem każdy naród i każdy człowiek ma prawo do wolności i prawo do życia, przy czym każdy naród i każdy człowiek ma prawo, ale i obowiązek, dochodzić tych praw w drodze pokojowej. Jeżeli ludzie dobrej woli będą solidarni, to będą również silni w prawdzie i zwyciężą”.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 1
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 29 czerwca 2023r.XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając w pamięci Uchwałę Programową historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r., pt. „Samorządna Rzeczpospolita”, traktuje treści tam zawarte jako ideowy fundament naszego Związku.
Idea Samorządnej Rzeczpospolitej jako wspólnoty obywateli jest wypełnieniem treści terminu „solidarność” w biblijnym jego rozumieniu: „jedni drugich brzemiona noście”. Jedną z istotnych form realizacji tej idei jest samorządność terytorialna. Zbliżające się wybory samorządowe będą sprawdzianem naszej wspólnotowej solidarności.
XXII WZD apeluje do wszystkich struktur związkowych i ludzi „Solidarności” o aktywny udział w przygotowaniu tych wyborów i w samym akcie głosowania.
Nasze poparcie udzielamy tym listom wyborczym i tym kandydatom, którzy dotychczasową swą działalnością dowiedli, że sprawy społeczne, w tym prawa pracownicze są dla nich priorytetem.
Mamy też świadomość, że samorząd terytorialny to są wszyscy mieszkańcy na określonym terenie, a wybrane organy tak rozumianego samorządu (rady, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) winny przede wszystkim kierować się dobrem społeczności, którą reprezentują.
XXII WZD zobowiązuje wszystkie struktury Związku, szczególnie Rady Delegatur Zarządu Regionu do włączenia się w prace tak rozumianego samorządu.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 2
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 29 czerwca 2023r.
w sprawie finansowania oraz wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki


Delegaci zebrani na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego popierają starania Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o wzrost nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe i naukę, a w szczególności o wzrost wynagrodzeń tego sektora.
Domagamy się:
1.    Natychmiastowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki do poziomu 2% PKB, co pozwoli na utrzymanie stałej ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego.
2.    Pełnego zrealizowania zobowiązań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z 2018 roku o zwiększeniu zasadniczych wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.
3.    Pilnego zwiększenia minimalnego wynagrodzenia profesorów co najmniej do czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę i jego stałej waloryzacji wraz z każdorazowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
4.    Powrotu do ładu płacowego w szkolnictwie wyższym, poprzez ustawowe gwarancje poziomu średnich płac w grupach profesorów, adiunktów, asystentów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi co najmniej w relacjach 3:2:1,25:1,25 w stosunku do średniej płacy krajowej w gospodarce narodowej planowanej w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
5.    Powiązania wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników uczelni (w tym pracowników technicznych, administracji, biblioteki i obsługi) z wysokością minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora.

Niezrealizowanie tych postulatów będzie prowadziło do dalszej pauperyzacji środowiska akademickiego i odpływu wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z ośrodków naukowo-dydaktycznych do sektora prywatnego. Rażąco niskie finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego oraz skrajnie niskie wynagrodzenia w tej strefie gospodarki powodują głęboką lukę pokoleniową i brak perspektyw rozwojowych.
Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa polityków wszystkich opcji politycznych do zawarcia porozumienia w celu dynamicznego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 3
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 29 czerwca 2023r.


„Praca ludzka stoi bowiem pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeżeli jednakże tego ładu brak na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść” – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Katowicach 40 lat temu podczas drugiej Pielgrzymki do umiłowanej Ojczyzny.
XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kierując się nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, odpowiedzialnością za przyszłość naszego kraju uznaje ład moralny za warunek konieczny w rozwoju naszej Ojczyzny dzisiaj i w przyszłości z uwzględnieniem środowisk pracowniczych włącznie.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 4
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 29 czerwca 2023 r.


W trosce o systematyczną poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i życia osób wykonujących pracę z zastosowaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki, Delegaci XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w 40-lecie uchwalenia ustawy o społecznej inspekcji pracy, kierując się troską o zapewnienie związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli i przestrzegania przepisów prawa pracy w miejscu pracy apelują o podjecie ustawowych działań na terenie zakładów pracy przez organizacje związkowe związanych z wyborami sip, których udział w zespołach powypadkowych pozwala na skuteczną obronę praw i interesów pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 5
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 29 czerwca 2023 r.


Delegaci na XXII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego stwierdzają, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej jest analogiczny do spółek handlowych (Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 13 grudnia 2022 r.). Wymogi wynikające z zapisów obowiązującego i przywołanego prawa przerastają możliwości organizacji związkowych, szczególnie małych jednostek, liczących często kilkunastu członków.
Jest tutaj widoczna asymetria między traktowaniem organizacji związkowych i organizacji pozarządowych.
Delegaci XXII WZD wnoszą do organów państwa polskiego o przywrócenie takiej symetrii polegającej na uproszczonym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości, tak jak jest to stosowane w organizacjach pozarządowych.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 6
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.06.2023 r.
w sprawie sytuacji finansowej G.A. i wynikających z niej zagrożeń dla Siarkopolu GrzybówWalne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego wyraża głęboki niepokój w związku z pogarszającą się w bardzo dynamicznym tempie sytuacją finansową spółki G.A. „Siarkopol” w Grzybowie. Od początku roku 2023 spółki Grupy Azoty nie odbierają od nich siarki do produkcji swoich nawozów. Wpływa to bardzo negatywnie na funkcjonowanie spółki i w znaczny sposób ogranicza przychody. Jeżeli powyższa sytuacja utrzyma się w kolejnych miesiącach, to Siarkopolowi, po 60 latach funkcjonowania, grozi upadłość. Powyższa sytuacja wstrzymała produkcję i sprzedaż polskich nawozów a spowodowane to jest następującymi czynnikami:
1)    wojna na Ukrainie i związane z nią wysokie ceny gazu i energii elektrycznej oraz rosnące w szybkim tempie ceny surowców z wyjątkiem siarki do ich produkcji;
2)    zniesienie przez Radę Europy ceł zaporowych na nawozy spoza UE z czego korzystają głównie kraje takie jak Rosja czy Chiny;
3)    brak objęcia sankcjami UE, wynikającymi z wojny na Ukrainie, towarów spożywczych i nawozów;
4)    restrykcje prawodawstwa UE, które powoduje nadmierne obciążanie przemysłu, dając jednocześnie zbyt mało czasu na ich wdrożenie.
W związku z powyższym zwracamy się do rządu RP, parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego oraz właściciela Siarkopolu – Grupy Azoty, o podjęcie działań ratunkowych dla szeroko rozumianego przemysłu nawozowego w naszym kraju. Brak wypracowania w krótkim czasie odpowiedniego modelu osłonowego doprowadzi do zwolnień grupowych oraz upadłości spółki.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


Stanowisko nr 7
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.06.2023 r.


Delegaci zebrani na XXII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwują politykę oświatową MEiN.
Nauczyciele są jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych. Niekorzystne są również ich warunki pracy, a co za tym idzie, warunki nauki młodego pokolenia (w szkołach ponadpodstawowych klasy liczą 32 osoby i więcej). Młodzi Polacy tracą w ten sposób szansę na optymalny rozwój.
Żądamy racjonalnego finansowania oświaty, zaprzestania dezinformacji oraz niewprowadzania nieprzemyślanych zmian w prawie oświatowym. Oczekujemy waloryzacji wynagrodzeń na poziomie odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.
Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa i ochrony praw nabytych poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem. Wprowadzanie projektem poselskim zmian dotyczących systemu emerytalnego nauczycieli, przyjęte przez Sejm RP 14 czerwca br., odbieramy jako lekceważenie dialogu społecznego. Zaproponowane w nim niekorzystne warunki finansowe oraz odebranie nauczycielom prawa do dodatku kompensacyjnego za pracę w warunkach trudnych i szkodliwych, odbieramy jako niesprawiedliwe i krzywdzące w stosunku do tych, którzy odeszli lub odejdą na emeryturę przed wprowadzeniem zmian.

Kielce, 29 czerwca 2023r.

Przewodniczący
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz