Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2003r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 18 listopada 2003r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o zwłoce wystawienia przez ZUS w Kielcach zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami przez MPK Sp. z o.o. w Kielcach. Stanowisko takie, pomimo deklaracji Przedsiębiorstwa o spłacie poczynionych korekt ZUSowskich doprowadzić może do zablokowania przystąpienia kieleckiego MPK Sp. z o.o. do przetargu na miejski przewóz pasażerski.

W konsekwencji oznaczałoby to bankructwo przedsiębiorstwa i utratę 600 miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa zainteresowane instytucje i władze do odpowiedzialnych zachowań wobec pracowników MPK i mieszkańców Kielc.

Prezydium Zarządu Regionu popiera stanowisko w tej sprawie Sztabu Protestacyjnego w MPK Sp. z o.o. Kielce.

Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 4.11.2003r.

Wobec zapowiedzi samorządów przeprowadzenia przetargów publicznych na obsługę miejskich przewozów pasażerskich (MPK, MZK Kielce, MKS Skarżysko – Kamienna) Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje zaniepokojenie możliwością utraty wielu miejsc pracy u dotychczasowych, miejscowych przewoźników.

Takie niebezpieczeństwo wystąpić może przy preferowaniu przewoźników spoza obsługiwanych aglomeracji miejskich.

W aktualnej sytuacji rynku pracy decyzje takie skutkowałyby niekorzystnie dla lokalnych społeczności.

W związku z tym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz samorządowych o zwrócenie uwagi na skutki społeczne (bezrobocie) przy podejmowaniu sygnalizowanych decyzji.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 4.11.2003r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera protest pracowników „RESANUS” Sp. z o.o. w Jędrzejowie prowadzony przez miejscową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.Podstawowy postulat związkowy – wypłacenie zaległych wynagrodzeń jest w sposób oczywisty słuszny.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od właściciela spółki – ASC Sp. z o.o. w Warszawie oraz od kontrolnych organów władzy państwowej podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do przestrzegania elementarnego prawa pracowniczego czyli prawa do wynagrodzenia.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje poparcie prawne i organizacyjne dla trwającego protestu oraz apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o takie samo wsparcie dla protestującej załogi spółki „RESANUS”.

UCHWAŁA NR 27 /2003
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 04.11.2003r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty pracownicze zgłoszone przez XV KZD:

 • bezwzględna ochrona wypłat wynagrodzeń,
 • skuteczne działanie zmierzające do ograniczenia bezrobocia
 • systemy ochron dla osób tracących pracę w tym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
 • wyeliminowanie przypadków szykanowania z powodu przynależności związkowej.

Postulaty te wymagają stanowczej postawy Związku. Z tego powodu Zarząd Regionu powołuje Regionalny Sztab Protestacyjny w składzie:

 1. Waldemar Bartosz
 2. Kazimierz Pasternak
 3. Mieczysław Gójski
 4. Krzysztof Borkowski
 5. Andrzej Mikołajczak
 6. Aleksander Michalec
 7. Zdzisław Siuda
 8. Grażyna Krzesaj
 9. Sylwester Bania
 10. Marek Czajkowski
 11. Zbigniew Zaborski
 12. Marek Mróz

Zarząd Regionu upoważnia Regionalny Sztab Protestacyjny do podjęcia działań protestacyjnych w porozumieniu z Krajowym Sztabem

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 03 czerwca 2003r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec zamiaru zwolnienia w trybie dyscyplinarnym przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych – Jacka Michalskiego. Powodem decyzji zwolnienia jest wypowiedź przewodniczącego dla prasy (Gazeta Wyborcza z dn. 31 maja 2003r.) dotycząca przyszłości przedsiębiorstwa. Postępowanie dyrektora firmy w sposób rażący narusza elementarne prawa i swobody obywatelskie gwarantowane przez Konstytucję RP.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Wojewody Świętokrzyskiego jako organu założycielskiego wypełniania swej funkcji nadzorczej również w kwestii przestrzegania prawa.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkie instytucje zajmujące się obroną praw człowieka do podjęcia wszelkich działań w obronie ewidentnie łamanych swobód obywatelskich.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała nr 18/2003
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 maja 2003 r.
ws. utworzenia Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” Szykanowanym za Działalność Związkową

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o Uchwałę Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 115/02 oraz Uchwałę WZD tworzy Regionalny Fundusz Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” Szykanowanym za Działalność Związkową.

Zasady funkcjonowania Funduszu określa jego Regulamin będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Regulamin
Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność”
Szykanowanym za Działalność Związkową
z dnia 6.05.2003r.

Art. 1

Fundusz Pomocy Członkom Szykanowanym za Działalność Związkową, zwany dalej Funduszem utworzony jest drogą Uchwały Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Art. 2

Celem Funduszu jest materialne wspieranie członków NSZZ „Solidarność” szykanowanych za aktualną działalność związkową.

Art. 3

Prawo do korzystania ze wsparcia Funduszu mają ci członkowie NSZZ „Solidarność”, którzy udokumentują poniesione straty materialne w związku ze swoją działalnością związkową.

Art. 4

Dokumentacja strat polega w szczególności na wskazaniu powodów szykanowania oraz wskazaniu strat poniesionych w związku z tym.

Art. 5

Dysponentem środków Funduszu jest Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, zwane dalej dysponentem.

Art. 6.

Dysponent:

 • gromadzi dokumentację dotyczącą szykan i strat materialnych,
 • podejmuje decyzję o zasadności przyznania pomocy materialnej.

Art. 7

Od decyzji dysponenta przysługuje odwołanie do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Art. 8

Fundusz tworzy się:

 • z odpisu ze środków własnych Zarządu Regionu,
 • dotacji przekazanych przez Komisje Krajową NSZZ „Solidarność”,
 • darowizn.

Art. 9

Pomoc materialna polega na:

 • wspomaganiu rzeczowym,
 • udzielaniu jednorazowych zapomóg,
 • udzielaniu stałych zapomóg nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy,
 • udzielaniu zwrotnych, nieoprocentowanych pożyczek.

Art. 10

W szczególnych przypadkach pożyczki mogą być umarzane.

Oświadczenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 4.02.2003r.
w sprawie sytuacji w zakładach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem ocenia sytuację ekonomiczną w wielu zakładach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dotyczy to w szczególności:

Huty Ostrowiec – w upadłości, gdzie grozi ponad 2 tys. pracowników utrata miejsc pracy.

Dalsze dystansowanie się od tego problemu administracji państwowej doprowadzić może do dramatu społecznego i zachwiania pokoju społecznego.

Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej, szczególnie w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej i Końskich. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i naruszenie praw pracowniczych prowadzi do niebezpiecznych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Służby Ochrony Zdrowia, w której zapaść finansowa i wadliwa struktura grozić może pozbawieniem miejsc pracy wielu pracownikom i ograniczeniem dla pacjentów korzystania z usług medycznych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organa władzy państwowej (Ministerstwo Skarbu, Wojewodę Świętokrzyskiego, samorządy szczebla wojewódzkiego i powiatowego) do podjęcia kroków zaradczych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podejmie przygotowania przewidziane prawem.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Oświadczenie
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 21 stycznia 2003 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niedowierzaniem przyjmuje wiadomość o wypowiedzeniu umowy o pracę dla Koleżanki Danuty Katanowskiej – przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS S.A. Kielce.

Decyzję tę przyjmujemy jako przejaw bezprzykładnego łamania prawa i próbę konfrontacji funkcjonariusza państwowego jakim jest prezes spółki skarbu państwa, ze związkiem zawodowym.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego podejmie działania prawne i interwencyjne w instytucjach do tego powołanych (Państwowa Inspekcja Pracy, Sąd Pracy, Prokuratura, Ministerstwo Skarbu Państwa) w obronie pogwałconych praw pracowniczych.

Interwencja w tej jednostkowej sprawie jest też obroną zasad państwa prawa, u podstaw którego leży ochrona praw obywatelskich, których elementem są prawa pracownicze.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący