Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 X Walne Zebranie Delegatów

X Walne Zebranie Delegatów

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Uchwała programowa
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” będący naszym narodowym dziedzictwem, okupionym ofiara życia, krwi i wielkich cierpień milionów Rodaków mimo różnorakich kontrowersji i niesłusznych oskarżeń pragnie z jeszcze większą determinacją bronić godności, wolności i podstawowych praw ludzi krzywdzonych, oszukiwanych i zniewalanych na poszczególnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Nie może być inaczej w naszym Świętokrzyskim Regionie, gdzie z doświadczenia wiemy jak wiele jest patologii, zastraszenia, ubóstwa, bezrobocia i przykładów braku szacunku do ludzi. Te i inne problemy stawiają przed naszym Związkiem na początku kolejnej kadencji zasadnicze wyzwania, którymi w podstawowym zakresie są:

  • obrona miejsc pracy i pomoc bezrobotnym w zakresie wielowątkowym;
  • uzwiązkowienie w nowo powstających zakładach pracy województwa świętokrzyskiego i wypracowanie mechanizmów zachęcających pracowników pozbawionych pracy do kontynuowania członkostwa w NSZZ „Solidarność”;
  • wszechstronna, aktywna, maksymalnie skuteczna pomoc związkowa realizowana przez wszystkie struktury związkowe;
  • przeciwdziałanie ubóstwu, pomoc w przypadkach losowych;
  • poprawa warunków pracy;
  • informacja;
  • promocja Związku;
  • edukacja wewnątrzzwiązkowa;
  • organizacja, poprawa dyscypliny związkowej, skuteczność

Jednym z podstawowych zadań staje się w obecnej kadencji bezwzględna obrona miejsc pracy w zakładach województwa świętokrzyskiego z zachowaniem mechanizmów prawem dozwolonych. Szczególnie istotne jest to w procesach reorganizacyjnych, restrukturyzacyjnych i wdrażania programów oszczędnościowych. Bezrobotni oczekują na konkretne oferty pracy i pomoc w jej poszukiwaniu. Stąd potrzeba zwiększonego wysiłku, aktywnej współpracy z pracodawcami, samorządami, rządem i lokalnego lobbingu oraz międzyludzkiego solidaryzmu w znalezieniu nowych ofert pracy.

O sile i skuteczności Związku decyduje jego liczebność. Stąd wielce ważnym zadaniem jest wdrożenie i realizowanie strategii pozyskiwania nowych członków Związku w Regionie Świętokrzyskim nakierowanej na nowo powstające zakłady pracy ze zbudowaniem oddzielnego funduszu przeznaczonego na ten cel. Istotne jest również wypracowanie mechanizmów zachęcających członków Związku tracących przejściowo pracę do pozostania w jego szeregach.

Związek zmuszony będzie opracować i bezwzględnie realizować pomoc związkową dostosowana do oczekiwań i bieżących problemów. Pomoc ta musi być realizowana w zakresie: poradnictwa ekonomiczno-prawnego, reprezentowania spraw pracowników przed sądem, przygotowywania opinii i przedmiotowych ekspertyz, opracowywania projektów zakładowego , źródłowego prawa pracy, udziału w negocjacjach zakładowych i ponadzakładowych, prowadzeniu i przygotowywaniu sporów zbiorowych.

Widoczne staje się zjawisko zubożenia mieszkańców naszego województwa. Stąd zachodzi pilna potrzeba kierowania większych środków pomocowych z ZFŚS na te cele. Konieczne staje się zacieśnianie współpracy z Caritasem. na większą skale winna być prowadzona przez struktury związkowe pomoc w przypadku wystąpienia kataklizmu. Struktury związkowe winny posiadać aktualny wykaz członków Solidarności znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ważnym zadaniem NSZZ „Solidarność” jest w tej kadencji podjecie skutecznych działań pozwalających w efekcie na wybór w każdym zakładzie zakładowych społecznych inspektorów pracy i powołanie zakładowych komisji bhp po spełnieniu wymogów ustawowych.

Bez sprawnej informacji nie ma rozwoju. Stąd istnieje pilna konieczność usprawnienia informacji wewnątrzzwiązkowej między wszystkimi działającymi strukturami związkowymi w Regionie, obowiązkową prenumeratę przez każdą KZ Tygodnika Solidarność, zacieśnienie współpracy z mediami lokalnymi, powołanie rzeczników prasowych, wydawanie w zakładach pracy (powyżej 100 członków) zakładowych biuletynów informacyjnych NSZZ „Solidarność”, wykorzystywanie w większym zakresie Informatorów NSZZ „Solidarność” o zasięgu krajowym do przekazywania istotnych informacji.

Promocja NSZZ „Solidarność”- to stałe, skoordynowane, permanentnie kontynuowane zadanie ukazujące społecznościom lokalnym pozytywny wizerunek i walory „Solidarności” mogącej zahamować patologię prywatyzacji i wygrać model społeczeństwa solidarnościowego. W tym celu należałoby między innymi organizować raz w roku „Dni Solidarności”, zwiększyć obecność w szkołach i na uczelniach oraz w środowiskach wiejskich, zorganizować przy okazji jubileuszy i wydawnictw zakładowych promocję „Solidarności”.

Szkolenia specjalistyczne, ogólnozwiązkowe, edukacja związkowa w podstawowym zakresie członków Związku- to jeden z głównych kierunków działania Związku. Konieczne staje się wykorzystanie doświadczeń w tym zakresie wszystkich regionalnych struktur. Należałoby rozpocząć tworzenie regionalnego funduszu szkoleniowo-eksperckiego i uczytelnienie oferty w tym zakresie dla poszczególnych struktur związkowych. Należy dążyć do zorganizowania archiwum związkowego, wydania związkowej monografii Regionu i wydawanie cyklicznych biuletynów szkoleniowo-informacyjno-instruktorskich.

Pilną kwestią jest usprawnienie organizacyjne pracy Związku, zwiększenie dyscypliny w realizacji zadań związkowych. Brak instrumentów pozwalających wyegzekwować wyżej wymienione zadania osłabia Związek. Mimo to istnieje potrzeba wdrażania działań formacyjnych i brania odpowiedzialności za podjęte decyzje. Szczególnie ważne jest to w dyskusji nad poprawą skuteczności Związku także w relacjach Związek- polityka, samorządy lokalne, inicjatywy samopomocowe.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Uchwała nr 1
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej i Zarządu Regionu udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionu za kadencję 1998-2002.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Uchwała nr 7
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego zobowiązuje Zarząd Rejonu do przeprowadzenia w VI kadencji władz związku raz w roku Walnego Zebrania Delegatów i składanie przez Zarząd Regionu sprawozdania z realizacji Uchwały programowej.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Uchwała nr 9
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego zobowiązuje Zarząd Regionu do usprawnienia pracy biura prawnego poprzez zatrudnienie dodatkowego prawnika i przeznaczenie większych nakładów finansowych na obsługę prawną komisji zakładowych.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Stanowisko nr 1
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego stanowczo protestuje przeciw wprowadzeniu akcyzy dla sprzedawców energii, co spowodowałoby podwyżkę cen energii elektrycznej o 7,6%. Przy inflacji ustalonej na poziomie 3% w skali roku, proponowana podwyżka jest zbyt wysoka i spowoduje nadmierne obciążenie zarówno gospodarstw domowych jak i zakładów przemysłowych. W konsekwencji musi to spowodować zwiększenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i zmusi ich kierownictwa do dalszych zwolnień pracowników.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Stanowisko nr 2
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego żąda od Rządu Rzeczypospolitej przywrócenia zasiłków przedemerytalnych według zasad obowiązujących przed nowelizacją Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

W obecnej sytuacji gospodarczej Polski, szerzącej się liczby upadających przedsiębiorstw, oraz wzrostu skali bezrobocia likwidacja zasiłków przedemerytalnych sprawiła, że coraz większa liczba ludzi pozostaje w wieku przedemerytalnym bez środków do życia.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz