Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” 5 XX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Kielce, dnia 18 grudnia 2023r.

Dyrekcje
Szkół Średnich
Województwa Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w kolejnej, 20. edycji, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, organizowanego przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Tygodnik Solidarność” natomiast patronat honorowy – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Adresatami są uczniowie szkół średnich naszego województwa. Zasadniczym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej, oraz rozwijanie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie – tym samym zwrócenie uwagi na rolę związków zawodowych, jaką odgrywają w naszym życiu zawodowym i społecznym. Podstawową tematyką są wydarzenia związane z najnowszą historią Polski, „Solidarności” oraz ruchu związkowego w Polsce i na świecie. Tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji i celów działania związków zawodowych, jako jednego z filarów każdego demokratycznego państwa.
Regulamin konkursu wraz z bibliografią i zakresem tematycznym znajdują się na stronie internetowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego: www.solidarnosc-swietokrzyska.pl (zakładka: Wojewódzki Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”), oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: http://kuratorium.kielce.pl/ Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie prosimy przesyłać do dnia 26 stycznia 2024r na adres Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” listownie, pocztą elektroniczną, faxem ewentualnie telefonicznie. W zgłoszeniu prosimy o podanie: Nazwy szkoły, imienia i nazwiska (nr tel., adres kontaktowy e-mail) nauczyciela odpowiedzialnego oraz przewidywalnej liczby uczniów chcących wziąć udział w konkursie.
Finał wojewódzki konkursu zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2024r. Poprzedzony on zostanie etapem szkolnym (eliminacjami), zaplanowanym na dzień 8 marca 2024r. Etap szkolny wyłoni finalistów szczebla wojewódzkiego, według przyjętego w regulaminie klucza. Eliminacje szkolne odbędą się w formie testowej, pod nadzorem powołanej przez szkoły komisji. Testy i klucze odpowiedzi zostaną przesłane do szkół w zapieczętowanych kopertach pocztą lub dostarczą je w pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. W zależności od ilości wszystkich zgłoszonych do konkursu uczniów, klucz wyłaniania finalistów, decyzją organizatorów, może ulec zmianie, o czym uczestnicy jeszcze przed egzaminem szkolnym zostaną poinformowani.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziano na 26 kwietnia 2024 roku.
Informujemy jednocześnie, że wzorem ubiegłych lat organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu cenne nagrody rzeczowe. Nagrodę dla zwycięzcy ufunduje przewodniczący NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda, sprawujący jednocześnie Patronat Honorowy nad naszym konkursem. Fundatorami nagród będą ponadto: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i inni sponsorzy, wśród których corocznie są samorządy, pracodawcy oraz zakładowe struktury naszego Związku.
Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.

Z poważaniem
Waldemar Bartosz

Przewodniczący
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

(edycja XX – rok szkolny 2023/2024)

1. Organizatorzy
– Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”
– Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

2. Patronat honorowy
– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda

3. Patronat medialny
– Tygodnik Solidarność

4. Temat konkursu

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Konkurs w znacznym zakresie obejmuje także zagadnienia związane z najnowszą (powojenną) historią Polski, oraz wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę (także w ujęciu historycznym) dotyczącą ruchu związkowego w Polsce i na świecie, a w tym kontekście dotyka również uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Ponadto dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy oraz bezpieczeństwem pracy.
Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi.
Wiedza o celach, funkcjach i działalności związków zawodowych, jako jednego z konstytucyjnych filarów demokratycznego państwa, wymaga ciągłego poznawania przez uczniów, aby mogli oni w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym.
Zakres tematyczny konkursu zawiera załącznik nr 1.

5. Adresaci konkursu

– Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest do młodych ludzi, uczestników życia społecznego, którzy już niebawem wejdą w okres aktywności zawodowej, a co za tym idzie, powinni się do tego jak najlepiej przygotować.
– Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców woli przystąpienia uczniów szkoły do konkursu.
Szkoły składają zgłoszenia (w formie elektronicznej, listowej, bądź telefonicznej) do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do dnia 23 stycznia 2024 roku.

6. Etapy konkursu

6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:
– lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,
– literatury zaproponowanej przez organizatora a dotyczącej przedmiotu konkursu, którą zawiera załącznik nr 2.

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap, eliminacje szkolne)

– przeprowadzone będą 8 marca 2024r. w formie testowej przez komisje szkolne, powołane przez szkoły. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane pocztą.
– każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów konkursu klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, o czym uczestnicy jeszcze przed I etapem (eliminacje szkolne) zostaną poinformowani.
– niezwłocznie po przeprowadzonym egzaminie, szkoły przesyłają protokół z eliminacji (listownie, faksem bądź pocztą elektroniczną) do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
– wyłonieni na podstawie zweryfikowanych protokołów uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego.

6.3. Konkurs finałowy (II etap)

– przeprowadzony będzie 5 kwietnia 2024r. przez komisję powołaną w porozumieniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z Kuratorium Oświaty w Kielcach,
– konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej,
– suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów.

7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

– ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 26 kwietnia 2024r.,
– przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla zwycięzców konkursu oraz siedem wyróżnień dla finalistów,
– laureaci konkursu (zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe, oraz okolicznościowe dyplomy,
– ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.
Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Tematyka konkursu
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:

1. Wydarzeń związanych z najnowszą (powojenną) historią Polski:
– Poznański czerwiec 1956;
– Wydarzenia marcowe 1968;
– Wybrzeże – grudzień 1970;
– Radomski czerwiec 1976;
– rok 1980 – powstanie NSZZ „Solidarność”;
– stan wojenny i okres do 1989r.;
– rok 1989, w tym m.in. „Okrągły Stół”, ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”, wybory parlamentarne,
– najważniejsze wydarzenia z życia społeczno – politycznego (ze szczególnym uwzględnieniem związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2024.

2. Tematyki dotyczącej podstawowych nurtów ruchu związkowego, w tym także wiedzy dotyczącej funkcjonujących współcześnie Międzynarodowych Central Związkowych.

3. Teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.
– funkcje związków zawodowych,
– cechy konstytutywne związków zawodowych,
– struktura i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” w Polsce i regionie.

4. Wiedzy ogólnej (w stopniu podstawowym) dotyczącej prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.

5. Wiedzy (w stopniu podstawowym) dotyczącej zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy w tym m.in.  BHP, PIP, SIP.

Załącznik nr 2 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Zalecana literatura:
Statut NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)
Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)
Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
– Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.
– Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.
Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność  – Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ „Solidarność” nr 12
– Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.
– Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.
– Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.
– M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.
– Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.
– Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.
– Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.
– Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.
– Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.
– „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.
– Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”, Kielce 2010.
– Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.
– A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.
– M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski (w:) Solidarność 1980-1981, t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.
– W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2001.
Ponadto przydatne w konkursie informacje można znaleźć. w Internecie, na stronach m.in.:
1. Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
2. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:  www.solidarnosc.org.pl
3. Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:
www.sierpien1980.pl
www.13grudnia81.pl
xj.popieluszko.pl
www.rok1989.pl