Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2011r.

Stanowisko nr 2

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” z dnia 22.11.2011r.

ws PKS Jędrzejów

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ze zrozumieniem i wsparciem przyjmuje wystąpienie Rady Pracowników i zakładowych organizacji związkowych działających w PKS S.A. w Jędrzejowie (z dnia 14.11.2011r.) w sprawie sytuacji w tym przedsiębiorstwie.

Kontynuowanie nieefektywnego zarządzania prowadzić musi do bankructwa firmy. Zmiana tego stanu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia naprawy Spółki.

Postulowana przez obecny Zarząd likwidacja nie może stanowić elementu naprawczego, jest jedynie obliczona na kontynuowanie stanu ekonomicznej niewydolności przy udziale likwidatora, którym zazwyczaj zostaje dotychczasowy, nieefektywny menager.

Za Prezydium

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 1

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” z dnia 22.11.2011r.

ws CPP Prema

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera wystąpienie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CPP „Prema” S.A. w Kielcach (z dnia 09.11.2011r. w sprawie zastrzeżeń co do zgodności wyboru inwestora z listy ogłoszonych oferentów).

Proces prywatyzacji winien być nakierunkowany na poprawę efektywności, funkcjonowania prywatyzowanej spółki. Zgłoszeni oferenci nie dają gwarancji doprowadzenia do takiego celu.

Z tych względów Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Ministerstwa Skarbu Państwa rzeczowego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez zakładową organizację związkową.

Za Prezydium

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 października 2011r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjmuje decyzje Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i publicznie wyrażone stanowisko Wicemarszałka Województwa – Pana Grzegorza Świercza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Podważanie wyników konkursu rozpisanego przez Zarząd Województwa i przeprowadzonego pod kierownictwem Wicemarszałka Grzegorza Świercza wskazuje na fasadowość procedur demokratycznych przewidzianych prawem. Uprawnia również do mniemania, iż tak ważne decyzje dla całej społeczności województwa są nieprzejrzyste i rodzą podejrzenia o pozamerytoryczne motywy podejmowanych decyzji.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciw takim praktykom prowadzącym wprost do autorytaryzmu i partyjnego zawłaszczenia instytucji publicznych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa o podjęcie działań przywracających praworządność i przyzwoitość w działaniu osób i instytucji mu podległych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla pracowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 1

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 22 września 2011r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża niepokój o przyszłość przedsiębiorstw PKS w województwie świętokrzyskim.

Wielokrotne i wieloletnie monity kierowane do właściciela, czyli do Ministra Skarbu Państwa i kilkakrotne stanowiska Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w tych sprawach nie spowodowały żadnej widocznej i pozytywnej zmiany w tych firmach.

Skutkiem braku systemowych decyzji jest postawienie jednej ze spółek (PKS SA w Kielcach) w stan likwidacji, inne do tego zmierzają lub wegetują ze stratą dla pracowników i przewozów. Stan taki według naszej wiedzy, grozi paraliżem komunikacji publicznej w województwie świętokrzyskim i w tej kwestii plasuje go w najgorszej sytuacji. Brak decyzji co do ewentualnej prywatyzacji, komunalizacji bądź przekształceń przewidzianych ustawą o komunikacji publicznej, powoduje podejrzenie o zaniechanie działań przez właściciela – Ministra Skarbu Państwa. Potwierdzeniem zaniechania działań jest stanowisko przekazane przez służby prasowe MSP w dn. 22 września 2011r., zgodnie z którym ministerstwo do końca roku nie zamierza podejmować żadnych decyzji co do świętokrzyskich PKS-ów.

Marazm wytworzony w tej sprawie wywołuje tendencje do trwania firm w likwidacji, co służyć może wyłącznie likwidatorom – zazwyczaj dotychczasowym menadżerom bez żadnej korzyści dla społeczności lokalnej i dla pracowników ze skutkiem zapaści cywilizacyjnej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministra Skarbu Państwa zrealizowania własnych uprawnień właścicielskich względem tych przedsiębiorstw i powiadomienia zaniepokojonej opinii publicznej o podjętych decyzjach.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność” 

z dnia 13 września 2011r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach w stosunku do przewodniczącego tamtejszej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.

Zmiana warunków pracy bez nakazanych prawem procedur stanowi rażący gest, który w odbiorze społecznym jest szykaną, która ma zdemobilizować pracę związkową. Decyzja wpisuje się w praktykę ograniczania działalności związkowej.

Wobec powyższego Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża solidarność ze związkowcami z Izby Skarbowej w Kielcach i domaga się naprawienia szkód wywołanych tą decyzją przywracając na poprzednie stanowisko pracy legalnie wybranego lidera związkowego.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność” 

z dnia 9 sierpnia 2011r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera protest organizacji związkowych w Przewozach Regionalnych mający na celu zaniechanie praktyk wyodrębniania dodatkowych, konkurencyjnych wobec Przewozów Regionalnych spółek kolejowych przez Urzędy Marszałkowskie kilku województw na terenie Polski.

Tego rodzaju działania powodują niczym nie uzasadniony wzrost kosztów szczególnie spółki Przewozy Regionalne, nadmierne rozdrobnienie regionalnych przewozów pasażerskich i związaną z tym realną groźbę bankructwa spółki Przewozy Regionalne.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała nr 33/2011

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu przyjął jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” za okres 1 maja 2010r.-30 kwietnia 2011r.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała nr 32/2011

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie rejestracji Regionalnej Sekcji Kolejarzy

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 26 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały Komisji Krajowej nr 18/09 postanawia wpisać do Regionalnego rejestru sekcji branżowych Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego pod numerem 7.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

z dnia 17 maja 2011r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje opory wielu pracodawców, szczególnie w firmach ponadnarodowych, co do konieczności wzrostu wynagrodzeń pracowników. Żądania płacowe uzasadnione są szczególnie w roku bieżącym, biorąc pod uwagę szalejącą drożyznę a co za tym idzie poważny wzrost kosztów utrzymania.

Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja w tym względzie w Starachowicach. Wnioski miejscowej organizacji NSZZ „Solidarność” o taką podwyżkę płac, która pozwoliłaby zbliżyć poziom zarobków w tym zakładzie do poziomu podobnego zakładu tej samej firmy w Wielkopolsce, pozostają bez odzewu ze strony pracodawcy. Postawa taka jest zaprzeczeniem dialogu społecznego i jest przejawem nie liczenia się z opinią związku zawodowego. Wykorzystywanie wysokiego poziomu bezrobocia w naszym województwie do zaniżania płac jest wyrazem bezdusznego wykorzystywania dramatu, jakim jest bezrobocie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do związków zawodowych funkcjonujących w MAN zarówno w kraju jak i w Niemczech o podjęcie wspólnych działań mających na celu doprowadzenie do sprawiedliwej polityki płacowej w firmie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i organizacyjną dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN Star Trucks & Buses w jej słusznych staraniach płacowych.

Za Zarząd

Waldemar  Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 

NSZZ „Solidarność” 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje zwiększenie poziomu bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy na koniec lutego bieżącego roku wynosiło ono w województwie 15,9% czyli o 2,7% więcej niż w całym kraju. W liczbach bezwzględnych przekłada się to na 90872 osoby pozostające bez pracy. Od początku roku aż o 7 tysięcy osób wzrosła liczba bezrobotnych. Pośród wszystkich poszukujących pracy jedynie 16,4 procent posiada prawo do zasiłku a prawie 75 tysięcy osób nie posiada takiego prawa.

W skali województwa jedynie w dwóch powiatach (Pińczów, Busko-Zdrój) bezrobocie nie przekracza 10 procent, w czterech natomiast przekroczyło już 20 procent (Skarżysko-Kamienna – 26,4%, Końskie – 22,1%, Ostrowiec Świętokrzyski – 20,9%, Opatów – 20,4%) i do tego poziomu zbliża się powiat ziemski kielecki (19,8%). W samej stolicy województwa – w Kielcach poziom ten wynosi 11,3% i jest drugi – po Białymstoku najwyższy pośród wszystkich miast wojewódzkich. Sytuację tę pogarsza fakt znacznego zmniejszania nakładów na Fundusz Pracy w naszym województwie na 2011 rok. W 2010 roku poziom tego funduszu w naszym regionie wynosił ponad 227 mln złotych, natomiast na 2011 rok przyznano jedynie nieco ponad 84 mln złotych. Różnica wynosi aż 143 mln złotych.

Niestety również nadzieja na rychłe i poważne inwestycje, które tworzą miejsca pracy w regionie nie są zadawalające. Według Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych na 2011 rok przewiduje się jedynie 7 takich inwestycji w województwie świętokrzyskim przy średnio-kilkudziesięciu w innych regionach.

Wobec tych faktów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie może pozostawać obojętny. Dlatego też wzywając władze centralne i lokalne do skoordynowania i zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju regionu, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przygotowuje akcję protestacyjną mającą na celu publiczne uświadomienie tych problemów i wsparcie działań całego Związku w ramach ogólnopolskiego pogotowia protestacyjnego.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

z dnia 15 marca 2011r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje opinie zawarte w artykule Piotra Rachtana pt. „Gdzie Staszic rozwój inicjował” zamieszczonym w Ogólnopolskiej gazecie Platformy Obywatelskiej „POGłos” nr 03/41 z marca 2011r. Przytaczane w nim treści w sposób arogancki szkalują województwo świętokrzyskie i jego mieszkańców.

W ostatnim okresie toczy się publiczna debata nad zagrożeniami dla naszego województwa wynikającymi z krzywdzących decyzji władz centralnych. Na wniosek NSZZ „Solidarność”
nad tym tematem kilkakrotnie obradowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, oceniając wiele z tych decyzji krytycznie. WKDS uznała je, jako zagrażające przyszłości województwa, domagając się jednocześnie przyzwoitego traktowania naszego regionu. Jednostronnie przytoczone, zmanipulowane dane zamieszczone w piśmie Platformy Obywatelskiej – partii rządzącej Polską uznać należy za niedopuszczalne.

Prezydium Zarządu Regionu oczekuje publicznych wyjaśnień władz lokalnych PO co do zawartych tam treści i odpowiedzi czy jest to incydent, czy też oddaje kierunek partii rządzącej wobec naszego regionu.

Mieczysław Gójski

Zastępca Przewodniczącego

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 1 lutego 2011r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wielokrotnie sygnalizował problemy dotyczące niebezpieczeństw likwidacji ważnych jednostek gospodarczych i z zakresu służb publicznych. Skala tych likwidacji oraz zagrożeń skutkować musi negatywnymi konsekwencjami dla życia gospodarczego i społecznego.

W ostatnich latach w naszym województwie zmniejszono stopień organizacji i samodzielności następującym podmiotom:

·                    Poczta Polska S.A.,

·                    Ruch S.A.,

·                    PKN Orlen S.A.,

·                    Telekomunikacja Polska S.A.,

·                    Instytucjom finansowym (NBP, PKO BP, PKO S.A., PZU, PZU „Życie”, Warta i inne).

Pominięto nasz region w tworzeniu bądź konsolidowaniu następujących firm:

·                    Polska Grupa Energetyczna (Lublin, Łódź),

·                    PKP „Cargo” (likwidacja zakładu świętokrzyskiego, podporządkowanie zakładowi z siedzibą w Lublinie).

Aktualnie trwają dyskusje nad „wyprowadzeniem” z województwa świętokrzyskiego następujących jednostek:

·                    PKP PLK (dotychczas zakłady w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej, planowane w Łodzi i w Lublinie),

·                    PKP Intercity w Skarżysku-Kamiennej,

·                    Izba Celna w Kielcach,

·                    Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty,

·                    Świętokrzyski Oddział NFZ,

·                    Wydziały Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w 4 Sądach Rejonowych.

Istotne firmy dla pasażerskich usług komunikacyjnych czyli: kolejowe Przewozy Regionalne oraz PKS Kielce S.A. są zagrożone w dłuższym istnieniu.

Ponadto ostatnie decyzje o ograniczeniu inwestycji drogowych (E-7 Skarżysko-Kamienna – Radom i Jędrzejów – Kraków, drogi krajowej 73 Kielce – Tarnów i drogi kolejowej Nr 8) spowodować musi w dłuższej perspektywie perturbacje dla wielu kopalni kruszywa kamiennego a w konsekwencji dla regionalnego rynku pracy.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że przedstawiony obraz, w przypadku realizacji tych planów, doprowadzi do degradacji cywilizacyjnej województwa świętokrzyskiego, ze szkodą dla jego rozwoju i perspektyw dla mieszkańców regionu. Dlatego też problemy te winny stać się przedmiotem namysłu i działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za stan naszego województwa. W tym celu przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zgłosili te problemy jako przedmiot postępowania WKDS.

Tworzenie skutecznego, merytorycznego lobbingu na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego powinno stać się celem wielu podmiotów państwowych, samorządowych i społecznych. NSZZ „Solidarność” o to apeluje i zgłasza gotowość działań w tych kwestiach.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 18 stycznia 2011r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec planów Zarządu PKP PLK S.A. dotyczących likwidacji dwóch świętokrzyskich zakładów tej spółki (Kielce, Skarżysko-Kamienna) i włączenia ich do zakładów: lubelskiego i łódzkiego.

Plany te wpisują się w realizowaną tendencję likwidacji wszystkich spółek kolejowych w województwie świętokrzyskim. Taki los spotkał niedawno Świętokrzyski Zakład PKP „Cargo”, nadal zagrożone jest istnienie PKP „Intercity” w Skarżysku-Kamiennej i niepewna perspektywa dla kolejowych Przewozów Regionalnych.

Operacje te zagrażają istnieniu wielu miejsc pracy, obniżają znacząco infrastrukturę gospodarczą województwa, w efekcie prowadzą do degradacji cywilizacyjnej regionu. Negatywne skutki tych planów wzmacnia też odstąpienie od rewitalizacji drogi kolejowej nr 8 (Radom-Kielce).

Ponadto sygnalizowane plany konstruowane są metodą faktów dokonanych, bez znaczącego dialogu społecznego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od władz PKP odstąpienia od tych wątpliwej jakości eksperymentów, które doprowadzić mogą jedynie do pogłębienia się chaosu, tak dotkliwie doświadczanego przez społeczeństwo.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz państwowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie PKP, do władz samorządowych wszystkich szczebli w województwie świętokrzyskim odpowiedzialnych za standardy cywilizacyjne o podjęcie działań odsuwających zagrożenia wynikające z decyzji PKP.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przedstawi na najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” propozycje działań społecznych w obronie świętokrzyskich firm i instytucji, a w konsekwencji w obronie lokalnej społeczności.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 11 stycznia 2011r.

ws. ZUChiAP „Chemar” SA w Kielcach

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko organizacji związkowych w ZUChiAP „Chemar” SA w Kielcach w sprawie prywatyzacji spółek: Zakład Armatury „Chemar” i „Odlewnia Chemar” kierowane do Ministra Skarbu Państwa – Pana Aleksandra Grada.

Długoletnia praktyczna obserwacja tych spółek skłania do twierdzenia, że zaniechanie prywatyzacji, czyli odstąpienie od koniecznego inwestowania skazuje te podmioty na uwiąd a w konsekwencji na upadłość lub likwidację. Rezultatem takiego stanu byłoby zagrożenie istnienia prawie 500 miejsc pracy, co w przypadku poziomu bezrobocia w Kielcach i regionie jest poważnym problemem społecznym i gospodarczym.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Ministra Skarbu o wzmożenie nadzoru właścicielskiego aby zapobiec sygnalizowanym niebezpieczeństwom.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 11 stycznia 2011r.

ws. ewentualnej prywatyzacji „Uzdrowiska Busko-Zdrój” SA

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z głębokim niepokojem przyjmuje wiadomość o planach ewentualnej prywatyzacji „Uzdrowiska Busko-Zdrój” SA.

Niepokój ten podyktowany jest zapowiedzią zmiany „Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” umożliwiającej prywatyzację uzdrowisk, również tych, które mocą Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa (28.12.2008r.) wyłączone były z procesu prywatyzacji. Do nich należy również sanatorium w Busku-Zdroju.

Uzdrowisko to od 1836r. prowadzone jest przez Państwo z bardzo dobrym skutkiem dla kuracjuszy, pracowników i zasobów, które są w dyspozycji tego przedsiębiorstwa.

Ponadto ze względu na organiczne połączenie Uzdrowiska ze Szpitalem Ortopedycznym „Górka”, proponowana prywatyzacja mogłaby narazić funkcjonowanie tego kompleksu.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Ministra Skarbu Państwa, Ministra Zdrowia oraz Parlamentarzystów o wycofanie wspomnianych zapisów prowadzących do naruszenia obecnego statusu spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój”.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 4 stycznia 2011r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przesyła wyrazy solidarności i wsparcia pracownikom Gerda 2 Sp. z o.o. w Starachowicach, którzy skorzystali z niekwestionowanego prawa do zrzeszania się i stworzyli zakładową organizację związkową.

Szykany w postaci próby zwolnienia z pracy członków Komisji Zakładowej i pośpieszne, bez prawem nakazanej konsultacji związkowej, zwolnienia z pracy innych siedmiu członków Związku wywołują nasz protest.

Powodują też konieczność sięgnięcia do wszystkich, prawem przewidzianych środków w obronie zagrożonych praw pracowniczych, związkowych i obywatelskich.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa Zarząd Spółki Gerda 2 i właścicieli tej firmy do wycofania bezprawnie wręczonych wypowiedzeń.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podtrzymuje apel Prezydium Zarządu Regionu skierowany do państwowych instytucji powołanych do kontroli przestrzegania prawa (Prokuratura, PIP) o rzetelne zbadanie przedstawionej sprawy.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w porozumieniu z  Komisją Krajową Związku przygotuje projekt akcji społecznych wspierających pracowników – członków Związku zatrudnionych w Gerdzie 2.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY