Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2022r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 15 listopada 2022 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjęło zamiar redukcji 860 miejsc pracy w MAN BUS Sp. z o.o w Starachowicach.
Decyzja Zarządu firmy o przeniesieniu w obecnym czasie poważnej części produkcji autobusów ze Starachowic do Turcji nie jest z pewnością podjęta przypadkowo. Zapowiedzi pogorszenia kondycji ekonomicznej ze względu na ceny nośników energii sprzyjają takim decyzjom. Pamiętać jednak trzeba, że obecność od kilku lat tureckiego menagmentu w starachowickim MAN-ie, w odbiorze społecznym oznaczała właśnie przygotowania do takiej translokacji. Również stosowany sposób zatrudnienia wielu pracowników (umowy okresowe, agencyjne) oznacza nietrwały, łatwy do rezygnacji sposób zatrudnienia ułatwiający likwidację miejsc pracy. Wszystkie te okoliczności niepokoją, zarówno pracowników MAN-a jak i szerokie rzesze społeczne.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz spółki, do miejscowego samorządu różnych szczebli o stworzenie warunków do zmniejszenia wielkości odejść z pracy.
Jednocześnie deklarujemy pomoc merytoryczną dla Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS w trakcie ewentualnych negocjacji wynikających z przepisów prawa.
Jesteśmy przekonani, że solidarna  postawa wspierająca pracowników zaniepokojonych utratą pracy jest wyzwaniem i powinnością instytucji i organizacji szeroko rozumianego rynku pracy.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY


Uchwała nr 17/2022
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 12 kwietnia 2022r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o nadanie pośmiertnie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla śp. Stanisława Pawłowskiego.

Uzasadnienie
Pawłowski Stanisław Tadeusz ur. 23 IV 1950r. w Radoszycach k. Końskich w województwie kieleckim, ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Strzelcach Opolskich (1968r.). 11 IX 1968 – 7 VI 1969 pracownik fizyczny Fabryki Rolniczej „Pionier” w Strzelcach Opolskich; 13 V 1970 – 31 V 1975 tokarz w Zakładach Metalurgicznych „Zamtal” w Końskich; 6 IX 1975 – 31 VIII 1984 w Koneckich Zakładach Odlewniczych.
Od IX 1980 w NSZZ „Solidarność”, aktywny działacz związkowy, uczestnik akcji strajkowych w KZO, od 21 XII 1980 członek Rady Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KZO; w X 1980 współzałożyciel MKZ w Końskich, członek Zarządu MKZ w Końskich; delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego; od 6 VII 1981 członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Delegatury w Końskich. W XII 1981 uczestnik szkolenia związkowego w Bocheńcu k. Małogoszczy. W czasie trwania szkolenia internowany, 13 XII 1981 – 10 I 1982 przetrzymywany w ośrodku odosobnienia w Kielcach – Piaskach; po wyjściu na wolność kontynuował działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”, w miejscu zamieszkania oraz na terenie Końskich organizował i brał udział w spotkaniach działaczy, podczas których omawiano sposoby i metody walki podziemnej. 30 VIII – 15 X 1982 ponownie internowany, osadzony w ośrodku odosobnienia w Kielcach – Piaskach. 1 IX 1984 – 31 XII 2018 woźny/konserwator w Szkole Podstawowej w Radoszycach.
W 1989 współorganizator Gminnego Komitetu Pomocy w Radoszycach; w 1989 założyciel i przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Radoszycach; członek Koneckiego Komitetu Obywatelskiego oraz Świętokrzyskiego Komitetu Obywatelskiego w Kielcach; od 1989 założyciel i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Radoszycach; 1989 – 2000 członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Delegatury w Końskich.
Od 2001 członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. 1990 – 2002 radny Rady Gminy w Radoszycach.
Od 1 I 2019 na emeryturze, nadal pełnił funkcję przewodniczącego „Solidarności” Oświatowej w Radoszycach.
Odznaczony Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2003); Brązowym Krzyżem zasługi (2008);  Honorową Odznaką działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych; Krzyżem Wolności i Solidarności (2017); Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2020).
Zmarł 16 marca 2022r.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY


Uchwała nr 16/2022
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 04/2022 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:
1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 140 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 70 członków.
3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 70 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.
5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa 15 kwietnia 2023r.
6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2023 – 2028 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2023r.
7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2022
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 12 kwietnia 2022r.

Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

Lp.Liczba członków zrzeszonychw organizacji związkowejLiczba wybieranych w trybie bezpośrednim Delegatów na WZD Regionu
1.70 – 1401
2.141 – 2802
3.281 – 4203
4.421 – 5604
5.561 – 7005
6.701 – 8406
7.841 – 9807
8.981 – 11208
9.1121 – 12609
10.1261 – 1400 10

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 28 lutego 2022r.

ws pomocy dla Ukrainy

Wobec tragedii dziejącej się za naszą wschodnią granicą, w obliczu setek zabitych istnień ludzkich, tysięcy pozbawionych dachu nad głową, przymierających głodem i beznadzieją, naszą powinnością jest przyjście Im z pomocą.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w swym Stanowisku z dnia 24 lutego 2022r. protestując przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę, stwierdziło, że „Wykorzystamy wszelkie możliwości, abyście w tej walce nie pozostali osamotnieni”.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” odpowiadając na ten apel zwraca się do członków, sympatyków NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie pogrążonych w nieszczęściu mieszkańców Ukrainy. Swój dar serca prosimy o wpłatę na konto:

34 1020 2629 0000 9102 0009 1546 z dopiskiem „Ukraina”.

Zebrane środki za pośrednictwem parafii rzymskokatolickich we Lwowie i na Wołyniu przekażemy dla poszkodowanych tą wojną.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY