Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XV Walne Zebranie Delegatów

XV Walne Zebranie Delegatów

XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

113 Delegatów obradowało 27 czerwca 2008r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Gośćmi Zebrania byli m.in. Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Lucjan Pietrzczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego – Helena Obara, Przewodniczący Rady Miasta Starachowice – Zbigniew Rafalski.


Dokumenty XV WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 1/08

XV Walnego Zebrania DelegatówRegionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 40 ust. 2 Statutu Związku tworzy w ramach wewnętrznej struktury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – Dział Projektów Europejskich.

Do zakresu działania Działu Projektów Europejskich należy:

– przygotowanie merytoryczne i formalne wniosków realizowanych ze środków Unii Europejskiej;

– współpraca z innymi Działami Zarządu Regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz partnerami społecznymi w sprawach dotyczących programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

– współpraca z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

– monitoring przepisów i innych uregulowań dotyczących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;

– prawidłowa realizacja projektów powierzonych Regionowi Świętokrzyskiemu NSZZ „Solidarność”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z projektami.

Wobec utworzenia w/w Działu, całościową strukturę organizacyjną zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2008 r.

Załącznik do Uchwały nr 1/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Podział
TerytorialnyProblemowy
Delegatury Zarządu RegionuSzef DelegaturyDziałOdpowiedzialny Członek Prezydium Zarządu RegionuKoordynacja i nadzór – Przewodniczący Zarządu Regionu
KielceSkarżysko-KamiennaOstrowiec Św.StarachowiceStaszówKońskieBusko-ZdrójJędrzejówWłoszczowaPińczówI. Dział Pomocy ZwiązkowejPomoc doradczo-eksperckaPorady prawneNastępstwa procesoweSzkolenia związkoweBHPUzwiązkowienieII. Dział Pomocy Lokalnej–  Pomoc bezrobotnym–  Pomoc charytatywna–  Fundusz Osób NiepełnosprawnychIII. Dział Promocji Związku–  Informacja wewnątrzzwiązkowa–  Współpraca z mediami–  Kontakty z instytucjami i organizacjami–  Imprezy masoweIV. Dział Projektów Europejskich–         Wnioski  na realizację projektów finansowanych przez UE,–         Współpraca zewnętrzna związana z projektami europejskimi,–         Realizacja projektów unijnych, V. Zespół Obsługi Regionu–  Administracja i kadry–  Ewidencja i dokumentacjaMajątek i finanse

Apel nr 1/08

XV Walnego Zebrania DelegatówRegionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci zebrani na XV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apelują do wszystkich struktur związkowych, do członków NSZZ „Solidarność” oraz ludzi dobrej woli o udział w demonstracji ogłoszonej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, przewidzianą na dzień 29 sierpnia 2008 r. w Warszawie.

Demonstracja ta ma na celu publiczne zwrócenie uwagi władzom państwowym na zagrożenia dla bytu polskich rodzin w związku z planowanymi zmianami w prawie emerytalnym i prawie pracy.


Stanowisko nr 1/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

ws. emerytur pomostowych

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się, aby wyłącznie kryterium medyczne było jedynym kryterium ustalania prawa do emerytury dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Wszelkie inne proponowane przez rząd rozwiązania tego problemu z pominięciem dialogu na poziomie Komisji Trójstronnej należy uznać za celowe i nieodpowiedzialne eskalowanie napięcia społecznego i próbę pozbawienia setek tysięcy pracowników prawa do emerytur pomostowych.


Stanowisko nr 2/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci zebrani na XV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie oceniają „Program prywatyzacji na lata2008 – 2011” ogłoszony przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Zapowiedzi prywatyzacji 740 przedsiębiorstw w ciągu czterech lat przypomina pośpieszną wyprzedaż związaną z problemami budżetowymi państwa niż z planowanym podniesieniem jakości zarządzania w tych przedsiębiorstwach. Tak duży natłok procesów prywatyzacyjnych nie służy z pewnością zwiększeniu jakości i przejrzystości procesów prywatyzacyjnych, co miało być priorytetem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Ponadto zamierza się prywatyzować spółki o doskonałej kondycji finansowej i dużym potencjałem na przyszłość, jak wskazują ministerialne plany w stosunku do przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego. Przykładem takim są Kopalnie i zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie k/Staszowa oraz Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A., Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA S.A. w Kielcach.

Wobec tych faktów Delegaci zebrani na XV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnoszą do władz wykonawczych Związku o skrupulatne monitorowanie procedur prywatyzacyjnych, zarówno co do ich legalności jak też jakości negocjowanych pakietów socjalnych.


Stanowisko nr 3/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci zebrania na XV Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” z ogromnym niepokojem obserwują symptomy deprecjacji naszego województwa. Wskazują na to wskaźniki ekonomiczne plasujące od wielu lat nasz region wśród regionów o niskich dochodach gospodarstw domowych i znacznym bezrobociu. Symptomatyczna w tym kontekście jest sytuacja w stolicy województwa, w Kielcach, gdzie poziom bezrobocia jest najwyższy wśród innych miast wojewódzkich przy najniższych płacach. Ostatnie projekty rządowe sprowadzające się do likwidacji kolejnych instytucji i podmiotów w regionie, jak choćby Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych PKP, dopełniają obrazu degradacji województwa. Województwo nasze nie jest już siedzibą ważnych innych instytucji, takich jak choćby Sąd Apelacyjny czy Prokuratura Apelacyjna. W ostatnich latach wiele innych, ważnych podmiotów zmieniło stopień swej organizacji w obrębie województwa świętokrzyskiego. Przykładem jest tutaj Państwowy Zakład Ubezpieczeń i PZU „Życie”.

Zrozumiałą, choć niepokojącą reakcją wielu szczególnie młodych mieszkańców naszego województwa jest migracja, ze szkodą dla przyszłości tego historycznego regionu.

Brak Kielc i województwa świętokrzyskiego w koncepcji ustawy o obszarach metropolitalnych grozi ekonomiczną i cywilizacyjną marginalizację regionu świętokrzyskiego. Decyzje takie podejmowane są przez ośrodki decydenckie pomimo i wbrew dobremu potencjałowi gospodarczemu i ludzkiemu w naszym województwie. Przykładem tego stanu jest bardzo dobry stopień absorpcji środków unijnych przez nasz region.

Delegaci zebrani na XV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apelują do władz rządowych i samorządowych o rzetelne podjęcie działań dających województwu świętokrzyskiemu szansę na rozwój i cywilizacyjny awans.

Apelujemy do władz samorządowych, organizacji pozarządowych, środowisk opiniotwórczych o pozytywny lobbing na rzecz regionu świętokrzyskiego, a w konsekwencji dla przyszłości jego mieszkańców.


Stanowisko nr 4/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych przez rząd restrykcyjnych zmian Kodeksu pracy, które w konsekwencji spowodują drastyczne pogorszenie statusu wielomilionowej rzeszy pracowników w naszym kraju. Nie do przyjęcia są propozycje dyskryminacyjnego traktowania pracowników w zależności od wielkości zakładu pracy, głównie liczby zatrudnionych. Nie może być przyzwolenia na zwalnianie z pracy kobiet w ciąży czy pracowników będących w wieku przedemerytalnym tylko dlatego, że są zatrudnieni w małych zakładach pracy. Niedopuszczalne jest również proponowane przez rząd zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi pozbawiającymi praktycznie wszelkich uprawnień wynikających z kodeksu pracy. Nie zgadzamy się także na proponowane przez rząd ograniczenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.

XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu wycofania proponowanych zmian Kodeksu pracy i podjęcia rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu w ramach Komisji Trójstronnej.


Stanowisko nr 5/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popierają działania NSZZ „Solidarność” w stoczniach Gdyni, Gdańska i Szczecina mających na celu utrzymanie miejsc pracy w tych zakładach. Domagamy się od rządu RP podjęcia pilnych działań w tej sprawie.


Stanowisko nr 6/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestują przeciw zapowiedziom rządu RP dotyczącym wykorzystania środków pomocowych z UE. Zapowiedź kierowania tych środków do regionów „bogatych” skazuje region świętokrzyski na zapaść cywilizacyjną. Świętokrzyskie jako jeden z regionów tzw. „ściany wschodniej” powinno mieć zagwarantowaną możliwość korzystania ze środków unijnych na równych zasadach z innymi województwami.


Stanowisko nr 7/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

ws. przyspieszenia prac rządu nad projektem ustawy o Straży Kolejowej

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Marszałka Sejmu RP o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac legislacyjnych umożliwiających przyjęcie ustawy o Straży Kolejowej. Ustawa pozwoli na wzmocnienie statusu funkcjonariuszy straży kolejowej, przyczyni się do poprawy efektywności funkcjonowania straży na płaszczyźnie poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług PKP.


Wniosek nr 1/08

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność

Kielce, 27 czerwca 2008r.

Delegaci XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie w ramach Komisji Trójstronnej negocjacji o rozszerzenie w Ustawie o emeryturach pomostowych katalogu prac w szczególnych warunkach o pkt Prace bezpośrednie przy wytwarzaniu energii elektrycznej w warunkach zmianowych.


Jego Ekscelencja

Ks. Prof.dr hab. KAZIMIERZ  RYCZAN

Biskup Kielecki

Delegaci zebrani 27 czerwca 2008r. na XV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z radością przyjmują wiadomość o powierzeniu Księdzu Biskupowi godności Krajowego Duszpasterza Świata Pracy.

Dzieląc się naszą radością, zapewniamy o pamięci w modlitwie życząc, aby Duch Święty wspierał Ekscelencję w realizacji zawołania In vinculo communionis, oddającym również przesłanie „Solidarności”.

Z wyrazami szacunku

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

XV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność