Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XX Walne Zebranie Delegatów

XX Walne Zebranie Delegatów

Uchwała Nr 1

XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 27 czerwca 2018 r.

XX Walne Zebranie Delegatów na podstawie §35, ust. 3, pkt. 2 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia, iż w Skład Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022 wchodzi Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Uchwała Nr 2

XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 27 czerwca 2018 r.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie §5 ust. 1 Uchwały Nr 1 XIX KZD ustala liczbę członków Zarządu Regionu: 32 osób wraz z Przewodniczącym.

Wybór członków Zarządu Regionu następuje według list cząstkowych dla poszczególnych Delegatur Zarządu Regionu:

1. Kielce – 11 członków,

2. Skarżysko Kam. – 5 członków,

3. Starachowice – 4 członków,

4. Ostrowiec Św. – 3 członków,

5. Staszów – 2 członków,

6. Busko-Zdrój – 1 członek,

7. Jędrzejów – 1 członek,

8. Końskie – 1 członek,

9. Pińczów – 1 członek,

10. Włoszczowa – 1 członek.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Uchwała Nr 3

XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 27 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ustala liczbę członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej: 9 osób.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Uchwała Nr 4

XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 27 czerwca 2018 r.

XX Walne Zebranie Delegatów na podstawie §111, ust. 2 Ordynacji Wyborczej upoważnia Zarząd Regionu do ustalania liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Uchwała Nr 5

XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 27 czerwca 2018 r.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ustala maksymalną ilość: 3 tur głosowań w wyborach na funkcje związkowe określone w ordynacji wyborczej.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Uchwała Programowa

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Świętując 100-lecie Odzyskania Niepodległości w 1918 r. nie można pominąć ideowych i społecznych fundamentów II Rzeczypospolitej.

100 lat temu, tuż po wskrzeszeniu Wolnej Rzeczypospolitej, bo już 23 listopada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski i Premier Rządu – Jędrzej Moraczewski ustanowili na mocy wydanego Dekretu 8 godzinny dzień pracy i 46 godzinny tydzień pracy. Po upływie zaledwie połowy roku – 3 stycznia i 8 lutego 1919 r., kolejnymi Dekretami zagwarantowano daleko idące wolności związkowe i podstawy prawne dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Te historyczne i chwalebne wydarzenia stanowią dla nas ideowe korzenie. Zabezpieczony pracownik w Wolnym Kraju wpisuje się w ethos NSZZ „Solidarność”.

Na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego w czerwcu 1981 r. w Uchwale Programowej ówcześni delegaci zadekretowali wolę pracy nad odbudową postaw patriotycznych i obroną praw pracowniczych.

Ten związek ideowy – postawy patriotycznej i wrażliwości społecznej traktujemy jako historyczne i trwałe oblicze NSZZ „Solidarność”. Przyjęcie takiego przesłania obliguje zarówno struktury Związku jak i poszczególnych członków NSZZ „Solidarność” do realizowania tego zobowiązania w praktyce życia związkowego. Dla podkreślenia tożsamości ideowej i metod działania, Związek winien w sposób zorganizowany propagować Katolicką Naukę Społeczną w szczególności społeczne nauczanie św. Jana Pawła II.

Dlatego też w nadchodzącej X kadencji zarówno na poziomie działań ogólnokrajowych, regionalnych i zakładowych należy kłaść akcenty na wartości narodowe i społeczne. Wszystkie prace i akcje związkowe realizowane w skali ogólnopolskiej wspierane będą przez Region Świętokrzyski. 

Na szczególną uwagę zasługują tutaj działania mające na celu zrealizowanie postulatów, na które oczekują nadal ludzie pracy. Należą do nich postulaty zaakceptowane przez kandydata na Prezydenta RP – Andrzeja Dudę i Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w umowie z dn. 5 maja 2015 r., m.in.:

– obniżenie wieku emerytalnego i powiązanie uprawnień emerytalnych ze stażem pracy,

– zwiększenie wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych oraz wprowadzenie sprawiedliwego systemu podatkowego,

– wycofanie antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dotyczących czasu pracy i okresu rozliczeniowego.

Na poziomie ogólnopolskim do istotnych zadań należy doprowadzenie do powszechnej praktyki zawierania ponadzakładowych (branżowych) umów pracy. Aby ten cel mógł być zrealizowany należy doprowadzić do zmiany kryterium reprezentatywności organizacji pracodawców, tak aby posiadanie zdolności układowych mogło decydować o reprezentatywności. Blokowanie zawierania układów zbiorowych stoi w sprzeczności z konstytucyjną normą dialogu społecznego jako metody życia społecznego i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych.

Prace związkowe na poziomie regionalnym skupione winny być przede wszystkim na obronie miejsc pracy i dbania o polepszenie standardów zatrudnienia i solidarną postawę wobec tych grup pracowniczych, które są marginalizowane i pozbawiane praw. Każdy członek związku winien dostrzec, że z członkostwa wypływają prawa i obowiązki. Związek często określany jako instytucja ubezpieczeniowa winien jasno określić ofertę dla swoich członków m.in. bezpłatne porady prawne, reprezentację prawną przed organami wymiaru sprawiedliwości, pomoc ekonomiczną itp. 

Należy więc dochować dbałości o bieżący, merytorycznie poprawny monitoring sytuacji w zakładach pracy, należy dostrzegać zagrożenia w funkcjonowaniu tych zakładów.

Dobrymi narzędziami w tych sprawach będzie profesjonalna obsługa prawna i ekonomiczna, będąca w dyspozycji Zarządu Regionu. 

Również dobre relacje zwrotne między Zarządem Regionu i jego Delegaturami, a zakładowymi/międzyzakładowymi organizacjami związkowymi są niezbędnym warunkiem do realizacji wymienionych celów.

Bez merytorycznego przygotowania działaczy związkowych do realizacji celów, trudne będzie ich osiąganie. Dlatego też konieczne jest permanentne szkolenie na poziomie podstawowym i specjalistycznym. W pierwszym przypadku – podstawowym – należy objąć szkoleniem wszystkie podstawowe organizacje związkowe. W przypadku szkoleń specjalistycznych, dostosować ich problematykę do specyfiki branżowej lub przedmiotu spraw jakie je angażują.

W przypadku prac nad standardami zatrudnienia oprócz opisanej powyżej konieczności  szkoleń, również z zakresu praw pracowniczych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, należy kontynuować prace Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Klub ten winien zostać przekształcony w Akademię Bezpiecznej Pracy. Profilaktyka zapobiegająca patologiom w miejscu pracy (m.in. alkoholizm, narkomania, agresja) należy z pewnością do naszych zadań.

NSZZ „Solidarność” ze względu na swoją tożsamość ideową służy przede wszystkim pokrzywdzonym. Zobowiązanie do takich działań wynika z biblijnej definicji solidarności: „jedni drugich brzemiona noście”. Jedną z grup szczególnie pokrzywdzonych przez los, są z pewnością niepełnosprawni. Potrzeba jest wzmocnienia formalno-prawnego i finansowego zorganizowanych form rehabilitacji. Jedną z nich są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jest to kolejne wyzwanie jeśli chodzi o związkowe zadania na najbliższe lata.

Skuteczność działań związkowych w znacznym stopniu zależy od strony wizerunkowej Związku: jego społecznej akceptacji, wpływu również na środowiska opiniotwórcze, zdolność do organizowania opinii społecznej wokół spraw istotnych dla środowisk pracowniczych.

Dla realizacji tych celów należy kontynuować szeroką obecność działaczy związkowych w mediach, również w mediach społecznościowych. Istotne jest podjęcie prac nad pozyskaniem dla realizacji tych celów środowisk intelektualnych i twórczych. Narzędziem w tych działaniach będzie związkowy Klub Myśli Społecznej. Również komunikacja wewnątrzzwiązkowa, wymiana informacji i doświadczeń jest niezbędna dla polepszenia funkcjonowania Związku.

Wskazane jest więc poszerzenie bazy kontaktów z organizacjami podstawowymi, przede wszystkim bazy nośników elektronicznych.

Każda społeczność, również związkowa swą skuteczność opiera również na swej liczebności.

Konieczna jest więc intensywna praca zarówno Zarządu Regionu, jak i innych struktur związkowych nad dalszą, bardziej efektywną organizacją: zwiększenie liczebności członków w istniejących już organizacjach jak też organizowanie pracowników tworzących nowe jednostki organizacyjne Związku. Aktywizacja młodych pracowników i włącznie ich do działalności związkowej musi być priorytetem w tej kadencji.

W kadencji 2018-2022 przypadają terminy kilku ogólnopolskich wyborów: samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. NSZZ „Solidarność” od początku swego istnienia wspierał postawy obywatelskie. Kierując się tą przesłanką wypływającą z zasady działania dla Dobra Wspólnego, również w nadchodzącej kadencji apelować będziemy o obywatelską aktywność, kierując uwagę na wspieranie tych osób i środowisk, które dają gwarancję działania na rzecz szeroko rozumianych praw pracowniczych.

NSZZ „Solidarność” nie funkcjonuje w społecznej próżni lecz w zorganizowanym społeczeństwie. Kierując się zasadą dialogu społecznego, należy aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach działalności społecznej, radach dialogu i organach samorządności obywatelskiej. 

W ten sposób wzmacniamy kapitał społeczny, społeczne zaufanie, wartości niezbędne do właściwego funkcjonowania wspólnot lokalnych jak i również wspólnoty narodowej. 

Mamy we wdzięcznej pamięci Patrona NSZZ „Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, Jego przesłanie kierowane do nas winno być drogowskazem dla naszej działalności: „Ethos solidarności jest czymś, co nieodwracalnie weszło w polską historię i niesie treści uniwersalne. Zgodnie z tym etosem każdy naród i każdy człowiek ma prawo do wolności i prawo do życia, przy czym każdy naród i każdy człowiek ma prawo, ale i obowiązek, dochodzić tych praw w drodze pokojowej. Jeżeli ludzie dobrej woli będą solidarni, to będą również silni w prawdzie i zwyciężą”.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Stanowisko nr 1

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego 

NSZZ „Solidarność”

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

My, Delegaci – uczestnicy dwudziestego, jubileuszowego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oddajemy hołd i szacunek bohaterom narodowej sprawy – Niepodległości Rzeczypospolitej z Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele i milionom ludzi odważnych, zwyczajnych, często zapomnianych, którzy w szczególnych chwilach zagrożenia Ojczyzny nie wahali się stawać w jej obronie płacąc niejednokrotnie cenę życia, zdrowia, upokorzeń, zsyłek czy bestialskich tortur.

Wspominamy bohaterów spod znaku Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego, dla których Niepodległa Rzeczypospolita była sprawą honoru.

Z szacunkiem pochylamy się nad ofiarą krwi i prześladowań tych, którzy brali udział w powstańczych zrywach niepodległościowych z okresu totalitaryzmu komunistycznego: w Poznaniu w 1956r., w marcu 1968r., na Wybrzeżu w grudniu 1970r., Radomiu i Ursusie w 1976r. – torujących drogę ku masowym protestom robotniczym w Sierpniu 1980 roku.

Oddajemy cześć Kościołowi – duchowieństwu polskiemu za odwagę, bohaterstwo, zaangażowanie, bezpośredni udział w walce, za wsparcie robotników w czasie protestów, za pomoc niesioną uwięzionym i internowanym w stanie wojennym, za ofiarę utraconego życia i zdrowia w wyniku uwięzienia, tortur, fałszywych oskarżeń.

Wspominamy męstwo strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej, Szczecińskiej, górników i wszystkich bohaterów Sierpnia 1980 roku, którzy realizując testament minionych pokoleń bohaterskich Polaków, wsłuchując się w słowa Papieża Jana Pawła II odważnie upomnieli się o Wolność Naszą i Waszą, o godność człowieka, otwierając tym samym bramy wolności innym narodom Europy Środkowowschodniej. Symbolem tego zwycięstwa w sztafecie pokoleń Polaków jest 10-milionowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, którego patronem jest Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Otwartych bram ku wolności i niepodległości nie zdołał zablokować stan wojenny z grudnia 1981 roku, delegalizujący NSZZ „Solidarność”, bezprawnie prześladując tysiące działaczy „Solidarności” poprzez więzienia, obozy, internowania, represje, pozbawienie pracy czy wyrzucenie z kraju z biletem w jedną stronę. 

Mając ten zaszczyt życia w Niepodległej Rzeczypospolitej jesteśmy świadomi zadań, wiedząc, że niepodległości trzeba stale bronić, codziennie na nowo ją zdobywać, aby jej nigdy nie stracić.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Stanowisko nr 2

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 27 czerwca 2018 r.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając w pamięci Uchwałę Programową historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r., pt. „Samorządna Rzeczpospolita”, traktuje treści tam zawarte jako ideowy fundament naszego Związku.

Idea Samorządnej Rzeczpospolitej jako wspólnoty obywateli jest wypełnieniem treści terminu „solidarność” w biblijnym jego rozumieniu: „jedni drugich brzemiona noście”. Jedną z istotnych form realizacji tej idei jest samorządność terytorialna. Zbliżające się wybory samorządowe będą sprawdzianem naszej wspólnotowej solidarności. 

XX WZD apeluje do wszystkich struktur związkowych i ludzi „Solidarności” o aktywny udział w przygotowaniu tych wyborów i w samym akcie głosowania.

Nasze poparcie udzielamy tym listom wyborczym i tym kandydatom, którzy dotychczasową swą działalnością dowiedli, że sprawy społeczne, w tym prawa pracownicze są dla nich priorytetem.

Mamy też świadomość, że samorząd terytorialny to są wszyscy mieszkańcy na określonym terenie, a wybrane organy tak rozumianego samorządu (rady, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) winny przede wszystkim kierować się dobrem społeczności, którą reprezentują.

Egoizm partyjny, zawłaszczanie samorządów przez partie jest zaprzeczeniem służby społecznej i zagraża tworzeniem partyjnej nomenklatury. XX WZD zobowiązuje wszystkie struktury Związku, szczególnie Rady Delegatur Zarządu Regionu do włączenia się w prace tak rozumianego samorządu.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Stanowisko nr 3

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 27 czerwca 2018 r.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem stwierdza brak właściwej dbałości państwa polskiego o funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Oznacza to brak właściwej opieki nad niepełnosprawnymi. Warsztaty te pomyślane jako forma terapii społecznej osób niepełnosprawnych ma do spełnienia ważną i chwalebną rolę w przywracaniu osób obciążonych niepełnosprawnością do lepszego funkcjonowania w otoczeniu społecznym. Z tych względów ta forma pomocy niepełnosprawnym powinna być otoczona szczególną dbałością w państwowym systemie prawnym i finansowym.

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje ok. 30 WTZ-ów, które swą pomocą obejmują ok. 1 tysiąca osób niepełnosprawnych. W skali kraju są to z pewnością dziesiątki tysięcy osób.

Tymczasem formalne umocowanie WTZ-ów jest wyjątkowo słabe, wynika bowiem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2004r.

Organizatorami tej formy pracy z niepełnosprawnymi są rozmaite organizacje i instytucje, takie jak m.in.: parafie, Domy Pomocy Społecznej, stowarzyszenia, Caritas, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

Finansowanie warsztatów zapewnia teoretycznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy powiatowe. Wysokość zabezpieczenia finansowego jest niska i ciągle malejąca.

Stan taki zagraża stabilnej pracy, również pod względem kadrowym. Wysoko specjalistyczna kadra (instruktorzy, terapeuci, psycholodzy, lekarze) z konieczności poszukują w tych warunkach innego zatrudnienia.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz państwowych o pilne podjęcie prac legislacyjnych celem wzmocnienia usytuowania WTZ-ów i zapewnienia stabilnego i odpowiedniego finansowania tych placówek. 

XX WZD zobowiązuje Zarząd Regionu Świętokrzyskiego do podjęcia działań związkowych celem budowania społecznego lobbingu na rzecz wzmacniania tej formy rewalidacji osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Stanowisko nr 4

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

w sprawie ustawy o Straży Kolejowej

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjmuje przeciągające się już od kilku lat, prace legislacyjne nad ustawą o Straży Kolejowej.

Prace w Sejmie RP są z niezrozumiałych powodów przedłużane i zdaniem delegatów nasuwają już uzasadnione podejrzenie celowej gry na zwłokę. Polski obszar kolejowy jest nieustannie narażany na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Od zwykłego chuligaństwa zaczynając, wszelkiego rodzaju bandyckich aktów dokonywanych na podróżnych, poprzez czyny złodziejskie i kradzieże mienia PKP, oraz przewożonych ładunków, na najpoważniejszych zagrożeniach typu terrorystycznego kończąc. W związku z tym istnieje szybka konieczność zwiększenia potencjału środków gwarantujących bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze kolejowym. Można i trzeba to uczynić, właśnie poprzez usprawnienie dzisiejszej SOK – służby, która obecnie funkcjonuje na polskiej kolei. 

Delegaci na XX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoją na stanowisku, że hamowanie toku prac legislacyjnych nad ustawą o nowej służbie kolejowej, świadczy niestety o braku dostatecznej powagi dla tej wrażliwej społecznie kwestii. A taka postawa może rodzić, uzasadnione z kolei oskarżenia o brak wystarczającej dbałości o bezpieczeństwo publiczne przez rządzący dziś Polską, Obóz Zjednoczonej Prawicy. Za ochronę życia i zdrowia podróżnych, oraz za zabezpieczenie przewożonego towaru i wielomiliardowego majątku PKP, nie powinny odpowiadać podejrzanego pochodzenia, sowicie dziś opłacane i generujące wysokie zyski firmy ochroniarskie. Zadanie to powinno zostać powierzone w pełni Straży Ochrony Kolei – profesjonalnej formacji, wyspecjalizowanej w tego rodzaju zadaniach i co nie mniej ważne, formacji ze stuletnim doświadczeniem. Straż Kolejowa jest w stanie całościowo odpowiadać za bezpieczeństwo publiczne na obszarze kolejowym, ale konieczne do tego jest przyjęcie w/w regulacji – ustawy, która przekształci obecną Straż Ochrony Kolei w Straż Kolejową, w służbę państwową podległą bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się zakończenia bezpodstawnego hamowania procesu legislacyjnego i niezwłocznego przyjęcia tej koniecznej i powszechnie oczekiwanej ustawy o Straży Kolejowej.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Stanowisko nr 5

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrażające stanowczy sprzeciw wobec niskiej waloryzacji płac nauczycieli rozłożonej na lata 2018- 2020. Nauczyciele oczekują na większą podwyżkę swoich wynagrodzeń, tym bardziej, że od 2012 roku (nie licząc symbolicznej waloryzacji w 2017r.) ta grupa zawodowa nie korzysta ze wzrostu gospodarczego kraju. W tym czasie miał miejsce około 20% wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jak z tego wynika, uposażenie pedagogów ulega permanentnej degradacji w stosunku do pozostałych pracowników.

Jednocześnie XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa do rzeczywistego dialogu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli, bez uciekania się do pozorowanych praktyk, mających na celu generowanie dalszych oszczędności na nauczycielskich wynagrodzeniach. Ma to miejsce w przypadku awansu zawodowego, wydłużającego awans finansowy oraz w przypadku likwidacji składników płacowych i socjalnych. Oczekujemy ponadto na pilne rozpoczęcie prac dotyczących zmiany systemu wynagradzania nauczycieli tak, aby uwzględniał on przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz

Stanowisko nr 6

XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 27 czerwca 2018 r.

w sprawie poszerzenia wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach.

XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej o podjęcie działań mających na celu poszerzenie aktualnie obowiązującego wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach

Przewodniczący
XX WZD Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Bartosz