Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XVIII Walne Zebranie Delegatów

XVIII Walne Zebranie Delegatów

Uchwała Nr 1

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia przeprowadzić wybory personalne w maksymalnej ilości trzech tur.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 2

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia włączyć powiat Kazimierza Wielka do Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Pińczowie od 1 lipca 2014r.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 3

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o §94 i §111 Ordynacji Wyborczej Związku postanawia:

1.                  w kadencji 2014-2018 liczba członków Zarządu Regionu wynosić będzie 31 łącznie z Przewodniczącym Zarządu Regionu,

2.                  liczba miejsc mandatowych do Zarządu Regionu z poszczególnych list cząstkowych (Delegatury) wynosić będzie:

Kielce                         –           11

Skarżysko-Kamienna-            5

Ostrowiec Świętokrzyski-      4

Starachowice              –           3

Staszów                      –           2

Jędrzejów                   –           1

Końskie                      –           1

Busko-Zdrój               –           1

Włoszczowa               –           1

Pińczów                      –           1

3.                  liczba członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej wyniesie 9,

4.                  liczebność Prezydium Zarządu Regionu określi nowo wybrany Zarząd Regionu,

5.                  nie tworzyć list rezerwowych do Zarządu Regionu i do Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 4

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

UCHWAŁA PROGRAMOWA

WSTĘP

Zbliża się 35. rocznica strajków w całej Polsce zakończonych powstaniem, po ponad pół wieku, wolnego związku zawodowego czyli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Różnorakie doświadczenia jakie przechodził w tym czasie nasz kraj a co za tym idzie i nasz Związek są cenną przesłanką do budowy programu działania Związku na dalsze lata. Z pewnością najcenniejszą zdobyczą 1980 roku jest niezależność Związku, szczególnie od władzy politycznej. Aktualne są słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane do nas w 2003 roku „władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności””.

DIAGNOZA

Na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w 1981 roku w Uchwale Programowej delegaci napisali, że ówczesna tzw. władza ludowa zaopatrzyła robotnika w bochenek chleba i brudny autobus do przewozu pracowników. Obraz cywilizacyjnego i socjalnego zapóźnienia po 33 latach wygląda co prawda lepiej, ale nadal odbiega od standardów krajowych. Nadal jesteśmy tzw. „Ścianą Wschodnią”, gdzie średnia płaca jest o 700zł niższa niż w reszcie kraju a bezrobocie o prawie 3% wyższe niż średnia krajowa. Są powiaty, gdzie co czwarty mieszkaniec chcący pracować cierpi bezrobocie. Skutkiem takiego stanu jest bieda notowana w co czwartej rodzinie. Wyprowadzenie zakładów pracy i jednostek zarządzających poza Region cofa cywilizacyjnie nasze województwo. Monity NSZZ „Solidarność”, akcje protestacyjne i zgłaszane do władz problemy jedynie częściowo odnoszą skutek. Władza zajęta jest bowiem własnymi sprawami a nie losem obywateli. Podobnie jak w innych częściach kraju toczy nas rak biurokracji, niewydolności sądów, lekceważenia prawa, również pracowniczego w tym tzw. moda na outsourcing. Jedynie zdecydowany upór pracowników zrzeszonych w związek zawodowy może przeciwdziałać tej sytuacji. Dlatego też w nadchodzącej kadencji należy położyć nacisk na:

DZIAŁANIA ZWIĄZKOWE W REGIONIE polegające na:

–        Wzmocnieniu organizacji Związku, aby przekonać pracowników, że w jedności siła i zorganizowani mają lepiej. W tym celu nowo wybrany Zarząd Regionu opracuje plan działań zmierzających do zwiększenia ilości podstawowych jednostek organizacyjnych Związku i zwiększenia członkostwa;

–        Objęciu podstawowym szkoleniem związkowym wszystkich organizacji w Regionie i udostępnieniem oferty szkoleń specjalistycznych;

–        Przekształceniu Klubu Społecznego Inspektora Pracy prowadzonego przez Zarząd Regionu w Akademię Bezpieczeństwa Pracy, tak aby podnieść rangę problematyki ochrony pracownika i zachęcić szerszą rzeszę związkowców do zajęcia się problemami BHP;

–        Podjęciu w ramach szkoleń związkowych problematyki „patriotyzmu związkowego”, czyli szukania odpowiedzi na pytanie dlaczego zrzeszamy się w NSZZ „Solidarność”;

–        Zwiększeniu pomocy dla bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem poprzez działania Świętokrzyskiego Klubu Pracy zmierzające do budowy spółdzielni socjalnych i poszerzanie ofert pośrednictwa pracy. Pomocne tutaj jest propagowanie 1% odpisu od podatku PIT na cele charytatywne realizowane przez prowadzoną przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” „Fundację Dla Dobra Wspólnego”;

–        Kontynuacji nowoczesnych form związkowej komunikacji społecznej: elektronicznej i papierowej. Docieranie z własnym przekazem zarówno do członków Związku jak i do zewnętrznych środowisk jest ważnym warunkiem budowania wizerunku Związku;

–        Kontynuacji tworzenia i realizowania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Nowa perspektywa finansowa UE daje możliwość absorpcji środków na cele społeczne, ważne dla związku zawodowego;

–        Pomocy poprzez współpracę i wzmacnianie obywatelskich form samoorganizacji społeczeństwa. Tylko bowiem społeczeństwo obywatelskie jest w stanie razem ze związkiem zawodowym być realnym partnerem dla każdej władzy.

DZIAŁANIA ZWIĄZKOWE OGÓLNOKRAJOWE, w których uczestniczy również nasz Region.

Działania te będą mieć na celu wspieranie:

–        Organizowanych akcji związkowych prowadzonych przez władze krajowe Związku. Chodzi tu o aktywizację członków Związku i szerszych kręgów społeczeństwa w dążeniu do:

·         anulowania wieku emerytalnego ’67,

·         wprowadzenia płacy minimalnej równej 50% średniej krajowej,

·         ograniczenia umów śmieciowych;

–        Ustalenia kryterium reprezentatywności związków pracodawców jako zdolności negocjowania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Jednym z głównych problemów pracowniczych jest praktycznie brak w Polsce takich układów. Przeszkodą w ich zawieraniu jest uchylanie się pracodawców od zrzeszania się w branżowe związki pracodawców. Sytuacja obecna ogranicza możliwości budowania takich porozumień a także powoduje zrozumiałe negatywne odczucia struktur branżowych naszego Związku;

–        Stworzenia szerszego zaplecza intelektualnego dla potrzeb Związku pod postacią think tanku bądź Instytutu Związkowego. Skupienie środowisk intelektualnych wokół problemów ważnych dla Związku przyczyni się do większej profesjonalności działań związkowych oraz wpłynie opiniotwórczo na szersze kręgi społeczne. Lokalna struktura takiego think tanku nie musi posiadać znaczących środków finansowych na jego funkcjonowanie. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych (np. europejskich) na ten cel.

XVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż cele programowe Związku winny stać się przedmiotem dyskusji i zaangażowania we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r.

Stanowisko Nr 1

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

W sprawie łamania praw pracowniczych i związkowych

XVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z głębokim niepokojem przyjmuje częste przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych. Próby dochodzenia przed państwowymi organami sprawiedliwości swoich racji zbyt często kończą się niepowodzeniem. Traktowanie spraw pracowniczych jako mało ważnych a wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym jako nieznacznie szkodliwych społecznie staje się prawie normą dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W taki sam sposób traktowane są sprawy kierowane do tych organów przez związki zawodowe i przez Państwową Inspekcję Pracy. Również na terenie województwa świętokrzyskiego zjawisko lekceważenia praw pracowniczych i związkowych jest rozpowszechnione. Ponadto przewlekłość i koszty procesów sądowych, postępowań prokuratorskich zniechęcają wielu pracowników do dochodzenia swoich praw. Ostatnio podpisane porozumienie między Prokuratorem Generalnym a Głównym Inspektorem Pracy z jednej strony pokazuje, iż sygnalizowany problem jest widoczny, z drugiej zaś wskazuje na drogę postępowania w sygnalizowanych sprawach.

XVIII WZD stoi na stanowisku, że władza sądownicza, jako jedna z trzech władz państwowych podlega takiej samej ocenie społecznej jak każda inna i dlatego każda ze spraw budzących zaniepokojenie powinna być podana do wiadomości opinii społecznej. I historyczny Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Tezie 24 uchwalił, że „sądownictwo musi być niezawisłe a aparat ścigania poddany społecznej kontroli”. Mając to w pamięci zobowiązujemy nowo wybrane władze związkowe do skorzystania z wszystkich dostępnych środków w tym ze skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy celem obrony naruszanych praw pracowniczych i związkowych.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r.

Stanowisko Nr 2

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

W sprawie wyborów samorządowych

XVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” potwierdza i przykłada wagę do trzydziestoczteroletniej historii NSZZ „Solidarność”. W roku bieżącym na szczególną uwagę zasługuje Uchwała Programowa historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” pod tytułem „Samorządna Rzeczpospolita” i zawarta tam teza, że „samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej.

Stworzenie samorządów terytorialnych jest wielkim osiągnięciem Polski i stanowi jednocześnie realizację wspomnianego programu naszego Związku. Dlatego też, wierni temu przesłaniu, apelujemy do wszystkich struktur związkowych i do ludzi „Solidarności” o aktywne włączenie się do zbliżających się wyborów samorządowych. Wybory te nie mogą być obce Związkowi ze względu na zaprezentowane przesłanie I KZD, ale także z tego powodu, że aktualnie samorządy terytorialne są organami prowadzącymi m.in. szkolnictwo, służbę zdrowia i ponadto są bezpośrednio bądź pośrednio największym pracodawcą dla tysięcy zatrudnionych. Nasza absencja w wyborach samorządowych byłaby niezrozumiałym aktem dystansowania się od problemów społecznych i pracowniczych.

XVIII WZD apeluje również do związkowców o korzystanie z praw wyborczych, czyli kandydowania do organów samorządowych. W obliczu spotykanych patologii władzy, również samorządowej ważne jest aby obywatele mieli możliwość wyboru osób uczciwych, bezinteresownych i kompetentnych. Tylko w ten sposób możemy eliminować groźne zjawiska sitwy, również partyjnej w samorządach.

XVIII WZD zobowiązuje wszystkie Rady Delegatur Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do określenia sposobu uczestnictwa w nadchodzących wyborach.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r.

Stanowisko Nr 3

XVIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

W sprawie rozpadu więzi społecznych

XVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje doniesienia z badań socjologicznych o pogłębiającej się dezintegracji społecznej, świadczącej o atomizacji społeczeństwa.

Symptomy atomizacji społecznej są widoczne:

–        w niskim poziomie kapitału społecznego,

–        w braku społecznego zaufania; ufamy jedynie bliskim krewnym,

–        w ubytku organizacji autentycznie społecznych; więcej organizacji pozarządowych się wyrejestrowuje niż się rejestruje,

–        w bierności społecznej.

Stan taki jest sprzeczny z ideą społeczeństwa obywatelskiego, tak bliską NSZZ „Solidarność”. Termin ten nie jest już zresztą powszechnie używany w publicystyce społecznej. Taka sytuacja służy wyłącznie wąskim grupom interesów. Dotyczy to również partii politycznych, szczególnie rządzących. Niska frekwencja wyborcza będąca skutkiem atomizacji społecznej służy de facto rządzącym, ale nie ma nic wspólnego z demokracją. Rozpad więzi społecznych typowy dla późnego PRL-u i obserwowany dzisiaj oznacza likwidację „demosu” a więc podmiotu wszelkich działań społecznych.

Pomni nauczania zawartego w katolickiej nauce społecznej, że „osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych” stoimy na stanowisku, że jedynie zorganizowane społeczeństwo jako wspólnota osób może być partnerem dla każdej władzy. Bez społeczeństwa obywatelskiego demokracja staje się fikcją formalnych procedur. Dlatego też apelujemy i wzywamy wszystkich obywateli, szczególnie związkowców do aktywności czyli tworzenia struktur skupiających się wokół realnych zadań społecznych. Region Świętokrzyskiej „Solidarności deklaruje dostępną pomoc celem wsparcia takiej organizacji. NSZZ „Solidarność” może i winien stać się katalizatorem ogólnonarodowego ruchu obywatelskiego. Solidarność jako zasada społeczna musi być dzisiaj wyzwaniem do budowania żywego organizmu społecznego. Bez tego obserwowane i szokujące ostatnio przejawy patologii władzy będą się bezkarnie pogłębiać ze szkodą dla społeczeństwa i dla państwa.

Za XVIII WZD

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Kielce – Cedzyna, 30 czerwca 2014r