Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” 5 XVIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

(edycja XVIII – rok 2022)

1. Organizatorzy

– Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”

– Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

2. Patronat honorowy

– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda

3. Patronat medialny

– Tygodnik Solidarność

4. Temat konkursu

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Konkurs w znacznym zakresie obejmuje także zagadnienia związane z najnowszą (powojenną) historią Polski, oraz wiedzy o społeczeństwie. W swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę (także w ujęciu historycznym) dotyczącą ruchu związkowego w Polsce i na świecie, a w tym kontekście dotyka również uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Ponadto dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy, oraz bezpieczeństwem pracy.

Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi.Cele, funkcje i działalność związków zawodowych, jako jednego z głównych – konstytucyjnych filarów demokratycznego państwa wymagają poznawania przez uczniów, aby młodzi ludzie mogli w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym.

Zakres tematyczny konkursu zawiera załącznik nr 1.

5. Adresaci konkursu

– Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy już niebawem wejdą w okres aktywnego życia zawodowego i społecznego, a co za tym idzie, powinni się oni do tego jak najlepiej przygotować.

– Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców deklaracji przystąpienia uczniów szkoły do konkursu. Szkoły składają zgłoszenia (w formie elektronicznej, listowej, bądź telefonicznej) do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”do dnia 12 lutego 2022r.

6. Etapy konkursu

6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:

– lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,

– literatury zaproponowanej przez organizatora a dotyczącej przedmiotu konkursu, którą zawiera załącznik nr 2.

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap, eliminacje szkolne)

– przeprowadzone będą 4 marca 2022r. w formie testowej przez komisje szkolne, powołane przez szkoły. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane pocztą,

– każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów konkursu klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie,

– niezwłocznie po przeprowadzonym egzaminie, szkoły przesyłają protokół z eliminacji (listownie, faksem, bądź pocztą elektroniczną) do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”,

– wyłonieni na podstawie zweryfikowanych protokołów uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego.

6.3. Konkurs finałowy (II etap)

– przeprowadzony będzie 28 marca 2022r.przez komisję powołaną w porozumieniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z Kuratorium Oświaty w Kielcach,

– konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej,

– suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów wojewódzkich.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

– ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 12 kwietnia 2022r.

– przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla zwycięzców konkursu, oraz siedem wyróżnień dla finalistów,

– laureaci konkursu ( zwycięzcy, oraz uczniowie wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe, oraz okolicznościowe dyplomy,

– Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.

Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Tematyka konkursu

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:

1.Wydarzeń związanych z najnowszą (powojenną) historią Polski:

–        czerwiec 1956;

–        marzec 1968;

–        grudzień 1970;

–        czerwiec 1976;

–        rok 1980, w tym powstanie NSZZ „Solidarność”;

–        stan wojenny i okres do 1989r.;

–        rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”, wybory parlamentarne,

–        najważniejsze wydarzenia z życia społeczno – politycznego (w tym związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2022.

2.Tematyki dotyczącej podstawowych nurtów ruchu związkowego, w tym także wiedzy dot. funkcjonujących współcześnie Międzynarodowych Central Związkowych.

3.Teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.:

– funkcje związków zawodowych,

– cechy konstytutywne związków zawodowych,

– struktura i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”.

4.Wiedzy ogólnej dotyczącej prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.

5 Wiedzy (w stopniu podstawowym) dotyczącej zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy w tym m.in.:

BHP, PIP, SIP.

Załącznik nr 2 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Załącznik nr 2

do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Zalecana literatura:

–         Statut NSZZ „Solidarność”. (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

–         Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz. 854 Nr 100 poz. 1080 Nr 128 poz. 1405 z 2002r Nr 135 poz. 1146). (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

–         Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 z 1997r. Nr 82 poz.518 Nr 88 poz.554 z 1999r. Nr 72 poz.802 z 2000r. Nr 107 poz.1127 z 2002r. Nr 74 poz. 676.

–         Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.

–         Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.

–         Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność.Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/

–         Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ „Solidarność” nr 12. Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/

–         Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.

–         Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.

–         Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.

–         M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.

–         Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.

–         Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.

–         A.Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.

–         A.Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.

–         Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.

–         „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.

–         Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”, Kielce 2010.

–         Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.

–         A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989,Warszawa 2010.

–         M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski (w:) Solidarność 1980-1981,t. 6: Polska Południowa,red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.

–         W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2001.

Ponadto przydatne w konkursie informacje można znaleźć. w Internecie, na stronach m.in:

1.     Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

2.     Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl

3.     Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:

www.sierpien1980.pl

www.13grudnia81.pl

https://popieluszko.ipn.gov.pl

www.rok1989.pl

 

Finał XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” Kielce, 28 marca 2022r.

W wyniku odpowiedzi na pytania testowe uczestnicy konkursu uzyskali następujące wyniki:

1-Wysocki Kacper-Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu-69 pkt
2-Zalas Oliwia-Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie-69 pkt
3-Stachura Marta-I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie-65 pkt
4-Kowalczyk Dominik-Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie-64 pkt
5-Basiak Julia-II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich-63 pkt
6-Chatys Jakub-I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie-63 pkt
7-Kalinowska Julia-Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym-63 pkt
8-Kowalczyk Wiktoria-Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie-62 pkt
9-Kręgiel Piotr-Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie-62 pkt
10-Dzióbek Karolina-Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie-61 pkt
11-Kotlarz Natalia-Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym-61 pkt
12-Jędrycha Weronika-Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie-59 pkt
13-Czajor Dominik-Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie-57 pkt
14-Głowacki Władysław-Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu-57 pkt
15-Spychaj Julia-Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie-57 pkt
16-Choda Kinga-Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim-56 pkt
17-Giełżecka Natalia-I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie-55 pkt
18-Szymczyk Natalia-Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim-55 pkt
19-Biskupska Milena-Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie-54 pkt
20-Wąsala Kamil-Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym-54 pkt
21-Kwas Krystian-Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie-52 pkt
22-Strójwąs Kewin-Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie-52 pkt
23-Szewczyk Filip-Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie-52 pkt
24-Młodawska Julia-II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich-51 pkt
25-Szymkiewicz Szymon-Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie-5 pkt
26-Woźniak Szymon-Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie-47 pkt
27-Krzysztofik Dawid-Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie-45 pkt
28-Adamczak Norbert-Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu-40 pkt
28-Słowik Jakub-Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu-36 pkt
30-Kuder Wiktoria-Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie-32 pkt
31-Skuza Hubert-Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie-32 pkt
32-Rusak Wiktoria-Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie-31 pkt
33-Żak Bartłomiej-Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie-31 pkt
34-Sornat Dominik-Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie-27 pkt
35-Robak Filip-Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie-21 pkt
36-Maciejczak Justyna-Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach-15 pkt
37-Marszalik Marta-Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie-14 pkt
38-Bidzińska Karolina-Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach-10 pkt
39-Rajter Bartłomiej-Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie-10 pkt
40-Szwagierczak Jakub-Zespół Szkół Ogólnokształcących LO Nr 1 im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim-NIEOBECNY
41-Fert Klaudia-Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie-NIEOBECNA
42-Mularczyk Nikola-Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie-NIEOBECNA
43-Wawrzoła Dominika-Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie-NIEOBECNA

Pytania XVIII KONKURS WIEDZY O NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" FINAŁ WOJEWÓDZKI 2022r.

PYTANIA

XVIII KONKURS WIEDZY O NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
FINAŁ WOJEWÓDZKI 2022r.
Kielce, 28 marca 2022r.

1. Podaj przyczyny tzw. „wydarzeń marcowych” dotyczące niżej wymienionych dat:
a)  Styczeń 1968
b)  Luty 1968
c)  Początek marca 1968

2. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych
w trakcie … (gdzie) … (kiedy) …

3. Po wydarzeniach 1976 roku powstało kilka organizacji, które programowo deklarowały obronę robotników. Podaj ich nazwy.

4. Podaj główne hasło (przesłanie) protestujących robotników w Poznaniu 1956r.?

5. Na przełomie 1980 i 1981r. w całym kraju powstawały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”. Kto został pierwszym (od listopada 1980r.) przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

a) Mirosław Domińczyk, b) Jerzy Stępień, c) Marian Jaworski, d) Ryszard Iwańczyk.

6. Na Śląsku, po wprowadzeniu stanu wojennego jako ostatnia (28 grudnia 1981r.) strajk zakończyła załoga jednej ze śląskich kopalń. Podaj nazwę tej kopalni.

7. Ilu mieszkańców województwa kieleckiego internowano do końca 1982r.? Można pomylić się o 20 osób.

8. Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem staniu wojennego w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy.

9. Rozwiń podane skróty organizacji międzynarodowych oraz podaj w jakich miastach mają swoje siedziby oraz rok ich powstania.
MKZZ
Rozwinięcie skrótu
Siedziba
Rok powstania

EKZZ
Rozwinięcie skrótu
Siedziba
Rok powstania

MOP
Rozwinięcie skrótu
Siedziba
Rok powstania

10. Wymień wszystkich przewodniczących Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w kolejności chronologicznej.

11. Rozwiń skróty: a) ROPCiO, b) TKK NSZZ „S”, c) NZS, d) KSS „KOR”, e) OPZZ, f) OKP, g) GUKPPiW

12. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe.

13. Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych
na terenie Europy? Podaj ich nazwy.  a), b), c), d).

14. Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej w 2007r. przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.

15. Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych.

16. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy.

17. Rozwiń skrót ZSIP.

18. Metody działań związków zawodowych wg Franciszka Kampki to: a), b), c).

19. Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji protestacyjnych i strajków oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w Polsce.

20. Według jakiej struktury zorganizowany jest NSZZ „Solidarność”? Zaznacz prawidłową odpowiedź.  a) branżowej, b) terytorialno – branżowej, c) zawodowej.

21. Kto stał na czele „Solidarności Walczącej” powołanej w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu?

22. Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?

23. W jednym z kieleckich zakładów pracy 15 grudnia 1981r. strajkowało około 70 osób. Podaj jego nazwę.

24. Pierwsze porozumienie między strajkującymi robotnikami a władzami PRL podpisano w: a) Gdańsku; b) Jastrzębiu; c) Szczecinie  (zakreśl właściwą odpowiedź).

25. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej na osi czasu, wpisując litery oraz obok wydarzeń daty (rok) a) wydarzenia marcowe;  b) wydarzenia grudniowe;  c) wydarzenia czerwcowe-poznańskie; d) wydarzenia sierpniowe

(wydarzenie)

————————-|———————-|——————–|———————-|——————-
(rok)

26. Ile lat trwa kadencja władz w NSZZ „Solidarność”?

27. Podaj dzień, miesiąc i rok wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego.

28. Podaj nazwiska wszystkich redaktorów naczelnych Tygodnika Solidarność.

29. Podaj datę (miesiąc i rok) ukazania się pierwszego numeru „Tygodnika Solidarność”.

30. W jakim nakładzie ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”? Zakreśl prawidłową odpowiedź. a) 100 tysięcy egzemplarzy,  b) 300 tysięcy egzemplarzy,  c) 500 tysięcy egzemplarzy.

31. W 2021 roku NSZZ „Solidarność” prowadził kampanię społeczną, pod którą podpisało się 230 tys. Polaków. Podaj nazwę złożonego w Sejmie obywatelskiego projektu tej ustawy.

32. W dniu 31 sierpnia 2019r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin wraz z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisali umowę powołującą do życia nową państwową instytucję kultury, której misją jest popularyzacja fenomenu i znaczenia „Solidarności” oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Podaj pełną nazwę tej instytucji.

33. Po napaści Rosji na Ukrainę Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwróciło się do członków, sympatyków NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie pogrążonych w nieszczęściu mieszkańców Ukrainy.
Wymień miasto i region Ukrainy gdzie jest przekazywana ta pomoc przez Region Świętokrzyski
NSZZ „Solidarność”.

KLUCZ ODPOWIEDZI

XVIII KONKURS WIEDZY O NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

FINAŁ WOJEWÓDZKI 2022r.

Nr pytania Odpowiedzi Liczba punktów
1

a) Zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego

b) Rezolucja Związku Literatów Polskich, przywrócenie swobód twórczych i wznowienia „Dziadów”

c) Wyrzucenie z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera.

za każdą prawidłową odpowiedź

2 punkty,

max 6 punktów

2 Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r. 2 punkty
3

1. Komitet Obrony Robotników

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

3. Konfederacja Polski Niepodległej

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 3 punkty

4 Pracy i chleba 2 punkty
5 a) Mirosław Domińczyk 1 punkt
6 Kopalnia Piast 1 punkt
7 368 osób (348-388 osób) 1 punkt
8 256 tysięcy (246 – 266 tys.) 1 punkt
9

– Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych – Bruksela – 2006r.

– Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – Bruksela – 1973r.

– Międzynarodowa Organizacja Pracy – Genewa – 1919r.

– za rozwinięcie skrótu 1 punkt,

– za miejscowość 1 punkt,

– za datę 1 punkt,

max  9 punktów

10 Lech Wałęsa – Marian Krzaklewski – Janusz Śniadek – Piotr Duda 4 punkty
11

a) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

b) Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

c) Niezależne Zrzeszenie Studentów

d) Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”

e) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

f) Obywatelski Klub Parlamentarny

g) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 7 punktów

12

– NSZZ „Solidarność”

– Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

– Forum Związków Zawodowych (FZZ)

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 3 punkty

13 korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 4 punkty

14 Fundacja Dla Dobra Wspólnego 1 punkt
15 ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 3 punkty

16

– warunki pracy

– warunki płacy

– świadczenia socjalne

– prawa i wolności związkowe

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 4 punkty

17 Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 1 punkt
18

a) negocjacje

b) strajk

c) akcje propagandowe

za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt,

max 3 punkty

19 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 1 punkt
20 b) terytorialno-branżowej 1 punkt
21 Kornel Morawiecki 1 punkt
22 Kielecki ośrodek odosobnienia 1 punkt
23 FŁT „Iskra” 1 punkt
24 c) Szczecinie 1 punkt
25

c – 1956r.

a – 1968r.

b – 1970r.

d – 1980r.

– za każde prawidłowe przyporządkowanie daty do wydarzenia

1 punkt,

– za chronologię

1 punkt,

max 5 punktów

26 5 lat 1 punkt
27 13 grudnia 1981r. 1 punkt
28

1. Tadeusz Mazowiecki,

2. Jarosław Kaczyński,

3. Andrzej Gelberg,

4. Jerzy Kłosiński,

5. Krzysztof Świątek,

6. Michał Ossowski.

za każdą dobrą odpowiedź

1 punkt,

max 6 punktów

29 kwiecień 1981r. 3 punkty
30 c) 500 tysięcy egzemplarzy 3 punkty
31 „Emerytura za staż” lub „Emerytura stażowa” 3 punkty
32 Instytut Dziedzictwa Solidarności 3 punkty
33 Lwów i Wołyń

za każdą dobrą odpowiedź

2 punkty,

max 4 punkty

                                                               max punktów 91