Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2004r.

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 30.11.2004r.

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w 1980r. na skutek społecznej odmowy tolerowania kłamstwa w życiu publicznym. Jako promotor samorządności i podmiotowości już w 1981r. wystąpił z Przesłaniem do Narodów Europy Środkowo-Wschodniej, domagając się wolności i niezależności dla narodów poddanych komunistycznemu totalitaryzmowi.

W ten sposób wpisał się w polska tradycję pokojowej walki o „Naszą i Waszą Wolność”. Doświadczenie to upoważnia nas dzisiaj do przekazania wyrazów solidarności z narodem ukraińskim dopominającym się o swoje prawa. Wspólnota naszych losów pozwala na przypomnienie oczywistej prawdy, że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski.

Kierowani tymi przesłankami oświadczamy, że tak jak nasi bracia z wolnego świata w trudnych dla nas latach stanu wojennego wspierali wysiłki „Solidarności”, tak w tych dniach kierujemy słowa otuchy i naszego wsparcia do braci Ukraińców.

Jesteśmy przekonani, że raz wzbudzona potrzeba wolności oprze się wszelkim zakusom Imperium Zła.

Wasze starania o czystość życia publicznego sprawiają, iż Ukraińcy są już w rodzinie wolnych narodów.

Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz

STANOWISKO
PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ’
z dnia 12.10.2004 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera w całej rozciągłości stanowisko pracowników CPP „PREAMA” S.A. reprezentowanych przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe tam działające w przedmiocie planowanej prywatyzacji przedsiębiorstwa.

Z tych powodów Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „S” skierowało skargę do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „S” oczekuje od Ministra Skarbu Państwa ponownego przeanalizowania decyzji prywatyzacyjnej kieleckiej PREMY.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

UCHWAŁA 46/04
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 05 października 2004 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z zamiarem prywatyzacji przez władze Miasta Kielce Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach Sp. z o.o.

Niepokojący jest brak dialogu w tej sprawie między Prezydentem Miasta Kielc i zakładowymi organizacjami związkowymi w MPK Sp. z o.o. w Kielcach oraz niczym nie uzasadniony pośpiech w podejmowaniu tak ważnej decyzji, nie zwracającej uwagi na fakt wdrażania restrukturyzacji w tak strategicznie ważnym dla miasta przedsiębiorstwa, która już w chwili obecnej przyniosła obniżenie kosztów i inne oczekiwane rezultaty.

W naszym przekonaniu planowana w wielkim pośpiechu przez władze Miasta prywatyzacja nie rozwiąże żadnych istotnych problemów przedsiębiorstwa i spowodować może kolejne liczne zwolnienia pracowników oraz wzrost kosztów dopłat do biletów realizowanych z budżetu na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez MPK Kielce Sp. z o.o. w Kielcach które, jak na razie, są najniższe w kraju.

Przy tak dużym bezrobociu w Kielcach i województwie nie można pozwolić na generowanie kolejnych bezrobotnych, niepokój społeczny i powielanie niekorzystnych rozwiązań czego doświadczają m.in. pracownicy sprywatyzowanego MZK w Tczewie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się w chwili obecnej od władz Miasta Kielce odstąpienia od zamiaru prywatyzacji MPK Sp z o.o. w Kielcach.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 października 2004r.
dot. zwołania Walnego Zebrania Delegatów Regionu

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwołuje Walne Zebranie Delegatów Regionu w dniu 6 listopada 2004r. Miejsce Zebrania – Cedzyna, hotel ECHO.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

STANOWISKO
PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ’
z dnia 01.09.2004 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje zapowiedź znaczącego obniżenia płac dla pracowników firmy IMPEL S.A. obsługujących Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Szpital Powiatowy we Włoszczowie.

Decyzja taka w stosunku do osób, których uposażenie niewiele przewyższa płacę minimalną spycha te osoby i ich rodziny do poziomu wegetacji biologicznej.

Ponadto duża część tych pracowników korzysta z dojazdów do pracy, co również obciąża finansowo a w konsekwencji obniżenia płacy, czyni ją nieopłacalną.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od pracodawcy IMPEL S.A. odstąpienia od tych zamiarów.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do dyrekcji wyżej wymienionych szpitali oraz organów prowadzących: Świętokrzyskiego Sejmiku Samorządowego i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie o analizę zasadności kontraktów z firmą IMPEL S.A. stosującą zapowiadane praktyki.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz

Kielce, dnia 25 sierpnia 2004r.

Komunikat

W dniu 25 sierpnia 2004r. przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego Waldemar Bartosz zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta w Kielcach – Pana Marka Piotrowicza z apelem o przyspieszenie prac zmierzających do nazwania jednej z ulic Kielc imieniem Księdza Jerzego Popiełuszki.

Stosowny wniosek w tej sprawie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” złożył w Radzie Miasta Kielc w styczniu br.

Okolicznością uzasadniającą tę decyzję jest dwudziesta rocznica męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki przypadająca 20 października 2004r.

Andrzej Pawlik
Rzecznik Prasowy
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
ws. zakazu handlu w niedziele i święta

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach popiera w całej rozciągłości wniosek środowisk kupieckich Kielc postulujących wprowadzenie przez Radę Miasta zakazu handlu placówkom detalicznym w niedziele i święta państwowe.

Uzasadnienie tego wniosku jest ze wszech miar przekonywujące, tym bardziej, że podobne decyzje przy podobnych motywacjach podjęło już szereg samorządów w kraju.

Prezentowane tu stanowisko poparte jest przekonaniem całego NSZZ „Solidarność” wyrażonym w uchwale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dnia 17 czerwca 2004r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje daleko idącą współpracę ze wszystkimi środowiskami społecznymi wspierającymi tę inicjatywę.

Kielce, dnia 13 sierpnia 2004 r.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 07 czerwca 0224r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec decyzji Rady Nadzorczej „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. dotyczącej połączenia Świętokrzyskiego i Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych PKP.

Rada Nadzorcza podejmując decyzję bez konsultacji ze stroną związkową złamała tym samym przyjęte normy dialogu społecznego. Naszym zdaniem jest to próba faktycznej likwidacji Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Kielcach. W konsekwencji doprowadzi to do likwidacji stanowisk pracy i zwolnień pracowników, którzy powiększą rzeszę bezrobotnych naszego województwa.

Domagamy się od Rady Nadzorczej cofnięcia krzywdzącej decyzji i apelujemy do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialnego za przewozy regionalne o podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania degradacji pasażerskich przewozów regionalnych, a tym samym do obrony zagrożonych miejsc pracy.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Kielce, dnia 6 kwietnia 2004r.

Oświadczenie
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, iż rozgrywający się na oczach publicznych dramat pracowników „Jedynki Wrocławskiej” urąga zasadom państwa prawnego.

Decyzja o zwolnieniu pracowników potwierdzona przez PIP jako bezpodstawna winna podlegać sankcjom prawnym.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa ministra sprawiedliwości do dołożenia wszelkich starań, aby ta kompromitująca i niesprawiedliwa sytuacja zakończyła się rychło z zadośćuczynieniem dla pokrzywdzonych i ukaraniem winnych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkie struktury związku i ludzi dobrej woli do wyrażenia swej solidarności z protestującą załogą „Wrocławskiej Jedynki”

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Kielce, dnia 6 kwietnia 2004r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
w sprawie sytuacji w Zakładach Mechanicznych RT spółka z o.o. w Rytwianach

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie oburzenie sytuacją w Zakładach Mechanicznych RT spółka z o.o. w Rytwianach.

Szczególny sprzeciw budzi niewłaściwy nadzór właścicielski sprawowany przez ministra skarbu posiadającego pakiet kontrolny udziałów w spółce.

Firma posiada zbyt na swe produkty przekraczający aktualne możliwości produkcyjne i jednocześnie grozi jej upadłość ze względu na poważne zadłużenie. Taka sytuacja pokazuje lekceważenie obowiązków właścicielskich rodzących poważne konsekwencje społeczne w postaci ewentualnej utraty pracy przez aktualną załogę.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa władze państwowe, w tym Wojewodę Świętokrzyskiego i Ministra Skarbu Państwa, odpowiedzialne za tę sytuację do wdrożenia programu naprawczego w przedsiębiorstwie, w tym udzielenia pomocy publicznej.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ostrzega przed prowokowaniem niepokojów społecznych, do których prowadzi dotychczasowe zachowanie reprezentantów skarbu państwa.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 03.02.2004 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko praktykom odwoływania z funkcji kierowniczych z powodów faktycznie politycznych.

Przykładem tej sytuacji jest odwołanie z funkcji dyrektora Gimnazjum w Radoszycach Pana mgr Czesława Staciwę, który był konkurentem w wyborach samorządowych aktualnej wójt gminy Radoszyce.

Decyzja podjęta, naszym zdaniem, z naruszeniem prawa, zarówno przez wójta jak i świętokrzyskiego kuratora oświaty wskazuje, iż formalny powód był wyłącznie pretekstem.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dyrektor p. Czesław Staciwa był dotychczas odznaczony dwukrotnie nagrodą kuratora oświaty, nagrodą ministra edukacji narodowej, brązowym krzyżem zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ma też prawie w stu procentach poparcie pracowników gimnazjum i ogromne poparcie rodziców uczących się tam dzieci.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego domaga się od kompetentnych władz w tym również od wojewody świętokrzyskiego uchylenie tej krzywdzącej i niesprawiedliwej decyzji.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 29/04
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 stycznia 2004 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Rady Miasta w Kielcach o nazwanie jednej z ulic w Kielcach imieniem Księdza Jerzego Popiełuszki.

W załączeniu uzasadnienie wniosku.

Uzasadnienie
do Uchwały nr 29/04 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 stycznia 2004r.

W bieżącym, 2004 roku, mija dwadzieścia lat od męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki. Okoliczność ta uzasadnia starania wielu środowisk o uczczenie Jego pamięci, tym bardziej, że nie budzi On żadnych kontrowersji. Jest wzorcem do naśladowania dla następnych pokoleń. Głoszone przez Niego ideały jak: odwaga, uczciwość i solidarność są ponadczasowe. Jego dewiza, iż należy „zło dobrem zwyciężać” jest nadal aktualna, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. Również działalność Księdza Jerzego obejmująca opieką rozmaite środowiska przeżywające trudności jest też wzorcem zachowania. W pamięci środowisk: robotniczych, medycznych, młodzieżowych osoba Księdza Jerzego jest nadal żywa ze względu na Jego zaangażowanie duszpasterskie i charytatywne. Toczący się obecnie proces beatyfikacyjny na poziomie Kościoła Powszechnego rodzi nadzieję, iż w krótkim czasie zostanie On wyniesiony na ołtarze i tym samym stanie się wzorcem przekraczającym środowiska lokalne.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od 1990 roku wielokrotnie występował z inicjatywą uczczenia Jego osoby. Z tej inicjatywy powstały pomniki Księdza Jerzego w: Paryżu, Warszawie, Kielcach. W szczególnym momencie, w dwudziestą rocznicę śmierci uhonorowanie Jego pamięci nazwą jednej ze znaczących ulic Kielc byłoby oddaniem czci osobie Księdza Jerzego Popiełuszki. Wiele miast już to uczyniło. Z tych względów liczymy na przychylność wobec naszego wniosku Rady Miasta Kielce.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 06.01.2004r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niedowierzaniem i oburzeniem przyjmuje treść „porozumienia” między OPZZ i przedstawicielami pracodawców.

Szczególny niepokój budzą propozycje faktycznego zaniechania konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umów o pracę, możliwości wielokrotnego zatrudnienia na umowę na czas określony i wyłączenia okresu studiów z uprawnień emerytalnych.

Te kolejne próby uszczuplenia praw pracowniczych wpisują się w toczącą się od kilku lat batalię obecnego układu rządzącego zmierzającą do eliminacji praw pracowniczych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich środowisk pracowniczych, również do innych związków zawodowych o wyrażenie protestu wobec zaprezentowanych propozycji.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”