Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2023r.

Stanowisko Prezydium

Zarządu Regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 15 listopada 2023 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację dotyczącą sytuacji pracowniczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Niepokoje pracowników, wielokrotnie zgłaszane w kontaktach z biurami Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, dotyczące niepewności, stałości zatrudnienia, nierównego traktowania, podważania statusu organizacji związkowej, w wielu przypadkach doprowadzają do poważnych negatywnych skutków również zdrowotnych u pracowników.

Zastraszania i napiętnowania pracownika — zastępcy przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tym Urzędzie (w dn. 15 listopada br.) doprowadziło do interwencji szpitalnej (SOR w Kielcach) ze względu na poważne zagrożenie zdrowia. Nie jest to odosobniony przypadek — podobny miał miejsce kilka dni temu.

Podobne sytuacje – m.in. próba rozwiązania w trybie dyscyplinarnym umowy o pracę z przewodniczącą Komisji Zakładowej ilustruje narastające niepokoje.

Wobec takiej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa kolejny raz Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Sekretarza Urzędu Marszałkowskiego, będących pracodawcami, o doprowadzenie do pozytywnej zmiany w relacjach z pracownikami.

Apel ten kierujemy także do instytucji państwa polskiego powołanych do nadzoru nad przestrzeganiem prawa.

Za Prezydium

Waldemar Bartosz

Przewodniczący Zarządu

Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”Apel

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 5 września 2023r.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wyzwolił niespotykaną wcześniej aktywność obywatelską. Troska o swoje przedsiębiorstwo, o swoje osiedle, o małą i dużą Ojczyznę jest wpisana w swoiste DNA „Solidarności”. Historyczna Uchwała Programowa I Krajowego Zjazdu „Solidarności” z 1981r. pt. „Samorządna Rzeczpospolita” jest tego dowodem i jednocześnie fundamentem ideowym naszego Związku. Również stanowiska ostatniego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego mówią o tym.
Na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi mamy świadomość naszej obywatelskiej podmiotowości a co za tym idzie i odpowiedzialności.
Nie wolno nam być biernymi.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich ludzi „Solidarności”, do sympatyków o pójście do wyborów w dniu 15 października 2023r.
Wypada dziś posłużyć się słowami wieszcza:


„Szli krzycząc: Polska! Polska! – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu,
(…)
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: Jaka?”
(Juliusz Słowacki „Szli krzycząc…”)

Nie czcze deklaracje wyznaczają przyszłość, lecz nasze decyzje. Od tych decyzji, które podejmiemy przy urnach wyborczych, zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Podejmując decyzje, kierujemy się obiektywnym oglądem i oceną kandydatów, na których chcemy głosować. Ważny jest program, pod którym się podpisują, program spójny z naszym pracowniczym interesem. Ważne też są indywidualne dokonania kandydatów, ich ewentualne dotychczasowe głosowania nad kwestiami społecznymi i pracowniczymi.
Jednocześnie apelujemy o wzięcie udziału w przeprowadzonym w tym samym dniu referendum. Zaprezentowane cztery pytania referendalne dotyczą elementarnych praw społecznych i pracowniczych. Rozstrzygnięcie stanowiące, czyli takie, gdy w referendum weźmie udział co najmniej 50% uprawnionych utrwali popierane przez nas rozwiązania, np. obecny wiek emerytalny.
Słowa hymnu: „Solidarni, nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel”, zobowiązują, szczególnie w ważnych chwilach dla Ojczyzny.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 1/2023
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 września 2023 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie Uchwały KK nr 58/2001 przyjmuje strukturę Zarządu Regionu w oparciu o kryteria terytorialne i merytoryczne:
1. Struktura terytorialna dotyczy Delegatur Zarządu Regionu, odpowiadającym obszarowo powiatom.
2. Struktura merytoryczna obejmuje Działy i jeden Zespół.
3. Poszczególnymi Działami i Zespołem kierują odpowiedni członkowie Prezydium Zarządu Regionu. Likwiduje się funkcję Kierownika Działu. Dotychczasowe 10-procentowe dodatki do funkcji Kierownika włącza się do wynagrodzenia brutto.
4. Całością prac Zarządu Regionu koordynuje Przewodniczący Zarządu Regionu.
5. Prezentację graficzną struktury Zarządu Regionu przedstawia załącznik do niniejszej Uchwały.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023r.

Za Zarząd


Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 1/2023
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 sierpnia 2023r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o zapisy uchwały nr 18 XXVI KZD wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” następującym osobom:

1. Zbigniew Błachucki
2. Marian Klecz

Biogramy w/w osób w załączeniu jako uzasadnienie wniosku.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 8 sierpnia 2023r.
ws. odrzucenia przez Parlament nowelizacji Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z ubolewaniem przyjmuje decyzje Parlamentu odrzucającą w dn. 28 lipca br. nowelizację Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Wprowadzenie w ty