Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2019r.

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 3 grudnia 2019 r.
ws. organizacji Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z propozycjami Pana Pawia Perchela – Przewodniczącego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych (pismo z dn. 6.11.2019 r.) stoi na stanowisku, iż:

1. Wskazana jest integracja środowisk byłych działaczy opozycji antykomunistycznej z kilku powodów: opiniotwórczych, humanitarnych, dokumentacyjnych, itp.

2. Nie wydaje się słuszne, aby w tym celu tworzyć kolejną organizację, swoistą „meta organizację”, której celem byłoby oficjalne reprezentowania całego środowiska. Takie, proponowane rozwiązanie w konsekwencji może doprowadzić do skonfliktowania tego środowiska i w rezultacie stanowić będzie zaprzeczenie celów proponowanego przedsięwzięcia.

3 Zaprezentowane stanowisko zawarte w piśmie z dn. 6.11.2019r. nie jest formalnym stanowiskiem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej, bowiem nigdy treść tego dokumentu nie była dyskutowana i aprobowana przez Radę. Prezentowanie owego dokumentu jako pisma Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej wprowadza w błąd ewentualnych odbiorców.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec przedstawionych zastrzeżeń nie akceptuje obecności NSZZ „Solidarność” w tej formie organizacji środowiska. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że to właśnie Wojewódzka Rada Konsultacyjna będąca ustawowo umocowaną winna być ośrodkiem koordynującym środowisko byłych działaczy opozycji antykomunistycznej. Podmiotem zaś tej działalności winny być osoby – działacze opozycji antykomunistycznej nie zaś organizacje.
Ponadto formułowana w przywołanym piśmie z dn. 6.11.2019r. dwoistość jaka rzekomo zachodziła między Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” a tzw. „Ruchem Społecznym” nie ma żadnego uzasadnienia historycznego i merytorycznego. Dla podkreślenia jednolitości organizacji i działalności w 30. rocznicę Sierpnia’8o w 2010r. Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność” prowadzili akcję społeczną pod nazwą „Solidarność jest jedna”.
Próby dyskontowania NSZZ „Solidarność” i tzw. „Ruchu Społecznego” jest semantycznym wybiegiem byłych działaczy skupionych obecnie w Platformie Obywatelskiej i obliczonym na zamknięcie działalności NSZZ „Solidarność” do okresu ich działalności.
Takie traktowanie wspólnej historii jest jej fałszowaniem.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Stanowisko otrzymują:
1. Paweł Perchel, Przewodniczący ŚWRK
2. Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
3. Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski


Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” reprezentując interesy społeczne pracowników stoi na stanowisku przyjętym przez cały Związek, że płaca minimalna w Polsce, podobnie jak w wielu cywilizowanych państwach winna kształtować się na poziomie połowy średniego wynagrodzenia. O tym mówimy od kilku lat.
Decyzja rządu, iż minimalne wynagrodzenie w 2020r. wynosić będzie 2600 zł spełnia ten postulat. Ta oczekiwana regulacja spotyka się często z próbą jej ominięcia. Zmiana umów pracowniczych z pełnego etatu na jego część jest praktyką nagminną w wielu instytucjach, szczególnie podległych samorządom.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” traktuje te praktyki jako przejaw omijania prawa, uderzający w pracowników. Przywołane praktyki są naganne i w związku z tym Zarząd Regionu publicznie będzie piętnował przykłady takich praktyk.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 

NSZZ „Solidarność” 

z dn. 1.10.2019 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowane poparcie dla słusznych żądań związków zawodowych Poczty Polskiej S.A., dotyczących podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla jej pracowników. Jednocześnie zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjmuje postawę pracodawcy – Poczty Polskiej S.A. w trwającym w spółce od lutego br. sporze zbiorowym. Uporczywe odrzucanie przez Zarząd spółki wszystkich zgłoszonych przez stronę społeczną propozycji podwyżki wynagrodzeń, zmusiło związki zawodowe do podjęcia decyzji o okupacji pomieszczeń Poczty Polskiej.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Zarządu Poczty Polskiej S.A. o niezwłoczny powrót do stołu rokowań w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Równolegle, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od organu właścicielskiego (Ministra Infrastruktury) zdecydowanych działań nadzorczych wobec zarządu podległej mu spółki.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje jednocześnie udzielenie niezbędnej pomocy prawnej i logistycznej swym organizacjom związkowym, szczególnie w przypadku konieczności zaostrzenia przez NSZZ „Solidarność” form protestu.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego


Stanowisko Prezydium Zarządu
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 11.06.2019r.
w/s Odlewni Chemar w Kielcach

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego  NSZZ „Solidarność” wobec braku jakichkolwiek satysfakcjonujących decyzji właścicielskich zmierzających do sanacji a w konsekwencji uratowania miejsc pracy w Odlewni Chemar w Kielcach, postanawia  z dniem dzisiejszym rozpocząć protest.
Zwracamy się w pierwszej kolejności do wszystkich organizacji związkowych o kierowanie swoich wystąpień w tej sprawie do: Kancelarii Premiera RP, Ministra Energii i Agencji Rozwoju Przemysłu.
Niezrozumiały brak w/w decyzji w stosunku do ostatniej już spółki Skarbu Państwa w Kielcach, grozi upadłością firmy, a co za tym idzie spowoduje negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze.
Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” od co najmniej 7 maja b.r. monituje instytucje państwa polskiego mające charakter właścicielski bądź pomocowy. Apelujemy więc do szerszych kręgów społecznych – związkowców i ludzi dobrej woli – ratujmy Odlewnie Chemar. Swoiste „Milczenie owiec” nie może być odpowiedzią na inercję decydentów.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Uchwała nr 6/2019
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 czerwca 2019r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o Uchwałę Komisji Krajowej nr 13/2014 postanawia ubiegać się o dotację z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wsparcie działań statutowych Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 30.05.2019r.
w sprawie sytuacji w Odlewni „Chemar” Sp. z o.o w Kielcach

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o wystąpienie Zarządu Regionu (z dn. 7 maja 2019r.) apelujące o pomoc w uratowaniu Odlewni „Chemar” i zagrożonych miejsc pracy oraz po wystąpieniu w tej sprawie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (z dn. 20 maja 2019r.), powtórnie apeluje o niezwłoczne podjęcie decyzji, które zapobiegną upadłości zakładu a w konsekwencji likwidacji liczącej się marki handlowej jaką jest „Chemar”.
Cieszy wystąpienie Kancelarii Premiera, ale oczekujemy na decyzje, szczególnie instytucji państwa polskiego powołanych do pomocy firmom przemysłowym.
Apel ten kierujemy zarówno do właściciela, jakim jest Ministerstwo Energii jak i do Agencji Rozwoju Przemysłu.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się jednocześnie do wszystkich struktur związkowych oraz ludzi dobrej woli o okazywanie solidarności załodze Odlewni „Chemar” pracującej obecnie w atmosferze zagrożenia istnienia miejsc pracy.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza również, że na czerwcowym posiedzeniu Zarządu Regionu, zwróci się o podjęcie akcji związkowych w tej sprawie.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Decyzja Nr 1/2019
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 14.05.2019r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidamość” postanawia zarejestrować Regionalną Sekcję NSZZ „Solidamość” Pracowników Kultury z siedzibą w Kielcach.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 7 maja 2019 r.
ws. sytuacji w Odlewni „Chemar” Sp. z o.o. w Kielcach


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje zmaganie się pracowników i Zarządu spółki skarbu państwa: Odlewnia „Chemar” Sp. z o.o w Kielcach z trudnościami finansowymi.
Spółka ta należy do jednych z nielicznych już podmiotów ze 100% udziałem skarbu państwa (jako spółka zależna od ZUChiAP „Chemar”), ze znanym znakiem firmowym, rozpoznawalnym szeroko na rynkach odlewniczych, również poza Polską i poza Europą. Niestety, poziom zarządzania w latach 2007 – 2016, dekapitalizacja dużej części sprzętu stawia firmę w trudnej sytuacji. Przy wysokim jednak poziomie zamówień (4,5 – 5,3 mln zł) nowo powołany w 2017r. Zarząd spółki stworzył Plan Restrukturyzacji i Rozwoju.
Niestety, radykalny spadek zamówień w II połowie 2018r. wygenerował stratę. Pomimo tego działania marketingowe powodują poważny wzrost zamówień (o ok. 1,2 mln zł), kolejne zapytania ofertowe i zamówienia. Ze względu na brak własnych środków obrotowych firma nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tych projektów. Jedyną alternatywą dla upadłości jest inwestycja kapitałowa. Bez takiej operacji spółce grozi nieunikniona upadłość a co za tym idzie likwidacja ok. 100 miejsc pracy oraz utrata znaczącego zakładu i jego potencjału. Aktualnie spółka może produkować odlewy z ponad 60 unikatowych gatunków staliwa, odlewy materiałów żaroodpornych, żarowytrzymałych, kwasoodpornych, trudnościeralnych i innych o wysokich wymaganiach metalurgicznych.
Przy otrzymaniu prawem dopuszczalnej pomocy jest w stanie dokonać dalszych inwestycji w technologie. Deklaracja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dają gwarancję, że po dokonaniu tych inwestycji, spółka będzie zdolna spłacić ewentualne kredyty z uzyskanych oszczędności w zużyciu prądu i gazu, a ponadto może pozyskać dodatkowe środki w postaci Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. „Biały Certyfikat”. Prognozy te wynikają z Audytu Efektywności Energetycznej.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do instytucji państwa polskiego, m.in. do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Towarzystwa Finansowego Silesia oraz władz państwowych o podjęcie decyzji wspomagającej istnienie i rozwój Odlewni „Chemar”.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozumiejąc determinację załogi zatrudnionej w Odlewni „Chemar” deklaruje wszelką pomoc logistyczną i prawną w walce o przetrwanie ich firmy i miejsc pracy.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 kwietnia 2019r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera w pełni Stanowisko Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zaniechań w inwestycjach kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego (teks Stanowiska w załączeniu).
Ograniczanie tych inwestycji, szczególnie na linii kolejowej nr 25 łączącej województwo łódzkie z podkarpackim oraz ograniczanie środków na modernizację linii nr 8 na trasie Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów spowoduje w dużym stopniu wykluczenie komunikacyjne naszego województwa ze wszystkimi negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi.
Uchylanie się władz od jasnego zajęcia stanowiska w tej kwestii, wyłączenie tego problemu m.in. spod obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nosi charakter działania na szkodę ponadmilionowej społeczności mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od władz regionalnych oraz centralnych jasnego określenia polityki inwestycyjnej w infrastrukturę kolejową odpowiadającą wyzwaniom i potrzebom naszego regionu.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 


Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 19 lutego 2019 r.
w sprawie polonizacji Elektrowni Połaniec


Prezydium Zarządu Regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza i przypomina, że NSZZ „Solidarność” zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i zakładowym, inicjował, popierał i z satysfakcją przyjął polonizację Elektrowni Połaniec S.A., która formalnie została rozpoczęta w 2017r.
Taka postawa naszego Związku wynikała z przekonania, iż nabycie aktywów Elektrowni przez silną polską grupę sektora energetycznego ustabilizuje pozycję spółki, a co za tym idzie również ustabilizuje pozycje pracowników zatrudnionych w spółkach prywatnych, do których zostali przekazani w procesie outsourcingu w wyniku prywatyzacji w 2000r.
Pracownicy, którzy nie przeszli dobrowolnie do tworzonych prywatnych spółek byli i w większości są nadal dyskryminowani pod względem wynagrodzeń i karier zawodowych.
Oczekiwania dużej części tych pracowników na powtórne przejście do Elektrowni Połaniec bądź do spółki córki Elektrowni, do dzisiaj nie jest zrealizowane. Co prawda do dnia dzisiejszego spółka zależna „Enea Bioenergia” przejęła z dn. 1 stycznia 2019r. ok. 100 takich pracowników i planowane jest przejęcie dalszych ok. 144 pracowników do tworzonej spółki zależnej „Enea Serwis Połaniec” m.in. w zakresie ruchu elektrycznego i utrzymania ruchu automatyki, to jednak duża grupa pracowników pozostaje dalej w spółkach prywatnych. Dotyczy to następujących obszarów:
– awarii i usterek wraz z pracami poawaryjnymi cieplno – mechanicznymi (kocioł, turbina, urządzenia „poza-blokowe” z odsiarczaniem i biomasą) – ok. 160 pracowników,
– bocznicy kolejowej – ok 60 pracowników,
– chemicznego – pomiary fizykochemiczne paliw i innych substancji – ok. 30 pracowników,
– sprzątanie przemysłowego – ok. 50 pracowników.
Należy dodać, że najbardziej kosztowe i trudne do rozliczenia obszary, które dla Spółki Enea jak również innych spółek są wysokodochodowe i prace te są realizowane przez cały rok, jako awarie i prace poawaryjne, pozostają z niewiadomych powodów w spółkach niezależnych i nie przechodzą do nowego podmiotu. Przejęcia winny nastąpić nie tylko ze względów biznesowych, ale również jest ważne by informacje strategiczne dla konkurencyjności Połańca nie były w posiadaniu podmiotów, na działalność których Enea nie ma żadnego wpływu.
Odtworzenie własnych służb remontowych, które są częścią technologiczną lub strategiczną w zakresie utrzymania możliwości produkcyjnych w długiej perspektywie czasowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pracowniczych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów (wypracowane zyski pozostaną w grupie biznesowej, umożliwiając wsparcie budżetu państwa poprzez możliwość pobierania dywidendy).
Prywatni właściciele spółek skorzystali z przyzwolenia ówczesnych władz politycznych na przejęcie pracowników i majątku Państwa. Do dziś czerpią z tego zyski, w dużej części kosztem zatrudnianych pracowników. Pracownicy i społeczność lokalna oczekują na „polonizację” całości przejętego majątku i zasobów pracy.
Niewątpliwie realizacja opisanych oczekiwań społecznych, mających uzasadnienie ekonomiczne, gospodarcze i organizacyjne zwiększy poparcie społeczne dla obecnie sprawujących wadzę.
Jednocześnie w aktualnym czasie Elektrownia Połaniec rozpisuje przetarg na te usługi, co będzie skutkować w przypadku wyboru dotychczasowych podmiotów (spółek prywatnych) zamrożeniem obecnej, złej sytuacji na wiele lat.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec przeciągania procesu polonizacji, pomimo werbalnej akceptacji przez instytucje sprawcze (Ministerstwo Energii, Zarząd Grupy Enea), stoi na stanowisku, że taka sytuacja jest niekorzystna dla spółki Elektrownia Połaniec i Grupy Enea, gdyż powoduje dalszy wypływ środków finansowych poza grupę. W takiej sytuacji również pozycja pracowników rodzi dyskomfort i niezrozumiały podział (przeniesieni do Elektrowni i pozostawieni – porzuceni w spółkach prywatnych).
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” konsekwentnie domaga się zrealizowania rozpoczętej polonizacji Elektrowni Połaniec i wspiera wszelkie działania w tym zakresie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Elektrownia Połaniec.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną na rzecz spełnienia oczekiwań pracowniczych całego otoczenia Elektrowni Połaniec.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”Uchwała Nr 3/2019
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 12.02.2019r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawił przyjąć Budżet Zarządu Regionu na 2019r.


Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”