Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2009r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 1.12.2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą obserwuje tzw. politykę lekową Ministerstwa Zdrowia. Ostatnie decyzje i zapowiedzi kolejny raz w swoich skutkach uderzą w pacjentów utrudniając im dostęp do środków leczniczych i spowodują wzrost cen leków.

Do tych decyzji należy m.in.: ograniczenie asortymentu środków medycznych i paramedycznych w punktach aptecznych, znajdujących się zazwyczaj w ośrodkach poza dużymi miastami. Decyzja ta jest niezrozumiała z punktu widzenia zarówno interesów pacjentów środowisk miejskich i małomiasteczkowych oraz samej zasady wolnego rynku.

W zapowiedzianym przez Ministerstwo Zdrowia ujednoliceniu cen leków we wszystkich aptekach trudno dopatrzyć się jakichkolwiek racji merytorycznych. Decyzja taka spowoduje nieuchronnie podwyżkę cen leków, bowiem proponowany system jest de facto zmową cenową, co stanowi swoisty monopol. Sygnalizowaną postawę Ministerstwa Zdrowia zrozumieć można jedynie w kategoriach lobbingu jednej z grup zawodowych, kosztem całego społeczeństwa. Stanowi to zaprzeczenie konstytucjonalnej zasady społecznej gospodarki rynkowej i uderza w zasadę dobra wspólnego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność: protestuje przeciw tego typu praktykom i domaga się od Rządu RP zweryfikowania wymienionych decyzji. Jednocześnie od urzędów odpowiedzialnych za nadzorowanie zasad państwa prawa domagamy się odpowiednich i konkretnych reakcji.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała nr 28/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” z dnia 1 grudnia 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 57 Statutu NSZZ „Solidarność” i Uchwały KK Nr 30/04 powołuje Zarząd Komisaryczny w Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Royal Unibrew Polska w Jędrzejowie, w składzie:

 1. Krystyn Toczyłowski – Przewodniczący
 2. Elżbieta Bartosz – Członek
 3. Maria Barańska – Członek

Powodem wprowadzenia Zarządu Komisarycznego jest rezygnacja z członkostwa w NSZZ „Solidarność” wszystkich członków władzy wykonawczej tej organizacji, która nastąpiła na mocy oświadczeń datowanych na 9-11 listopada 2009r.

Cel Zarządu Komisarycznego opisuje § 2 Uchwały KK Nr 30/04.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

STANOWISKO

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 4 listopada 2009 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje wiadomości o sytuacji w Przewozach Regionalnych Sp. z o. o, które od grudnia 2008 r. są własnością samorządów województw. Sygnalizowane trudności ekonomiczne przejawiają się w zablokowaniu przez komornika kont przedsiębiorstwa i są wyrazem zaniedbań w całym procesie usamorządowienia firmy, na co NSZZ „Solidarność” zwracał uwagę od kilku lat.

Sytuacja taka zagraża utrzymaniu miejsc pracy. W przypadku naszego województwa dotyczy to aż ok. 400 takich miejsc tworzonych przez Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypomina, iż od 2007r. słuszne postulaty Związku w przedmiocie przekształcenia przedsiębiorstwa nie były realizowane.

Dotyczy to zarówno strategii przekształcenia, w której brakowało „oddłużenia” spółki i pozostawienia w niej odpowiedniego taboru. Efektem zaniechań było przekazanie marszałkom województw zadłużonego przedsiębiorstwa o dużych potrzebach inwestycyjnych.

Dodatkowo, pomimo zawartego Porozumienia między centralami związkowymi a Ministerstwem Infrastruktury z dn. 17 lipca 2008 r. gwarantującego zawarcie pakietu gwarancji pracowniczych, strona rządowa nie podjęła negocjacji i tym samym nie wywiązała się z tego porozumienia.

Sygnalizowane zagrożenia wynikające z przyjętego sposobu przekształcenia przedsiębiorstwa były również wyartykułowane w opinii Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętej w dn. 9 lutego 2009 r. Wszystkie te zastrzeżenia i opinie zostały zlekceważone, co skutkuje dramatyczną sytuacją w firmie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni wspiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Świętokrzyskim Zakładzie Przewozów Regionalnych, dążącej do obrony miejsc pracy.

W tym celu Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP realizacji zobowiązań względem Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. i od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przedstawienia strategii zachowania firmy w naszym województwie a w konsekwencji również miejsc pracy.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie wszelkich akcji w obronie zagrożonego przedsiębiorstwa organizowanych przez organizacje zakładowe i struktury ogólnokrajowe.

Za Zarząd

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący

(-)Waldemar Bartosz

Uchwała nr 23/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 października 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 52 Statutu Związku i § 73 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” wprowadzonej Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Nr 13/09 postanawia:

 1. Jeden mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na rozpoczętą liczbę 160 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej zarejestrowanej w Zarządzie Regionu z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszej Uchwały;
 2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 80 członków;
 3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD określoną liczbą członków Związku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
 4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 80 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku;
 5. 16 kwietnia 2010 roku upływa ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych;
 6. 4 maja 2010 roku upływa ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 2010-2014 przez Regionalną Komisję Wyborczą jest dostarczenie do RKW aktualnej ankiety informującej o liczbie członków w danej organizacji związkowej na dzień 30 listopada 2009r. oraz analizy składek członkowskich za okres kadencji.

Za Zarząd
 (-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 24/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 października 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2010-2014 w następującym składzie:

 1. Czeczot Andrzej
 2. Gójski Mieczysław
 3. Grabowiec Krzysztof
 4. Moskwa Tomasz
 5. Obara Helena
 6. Pasternak Kazimierz
 7. Pawlik Andrzej
 8. Powałkiewicz Mariusz
 9. Rafalski Zbigniew
 10. Ryś Bogdan
 11. Sienkiewicz Jacek
 12. Toczyłowski Krystyn

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 23/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 października 2009r.

Tabelaryczna zależność liczby wybieranych delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w zależności od liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

Lp.Liczba członków w organizacji związkowejLiczba wybieranych bezpośrednio
delegatów na WZD
1.80-1601
2.161-3202
3.321-4803
4.481-6404
5.641-8005
6.801-9606
7.961-11207
8.1121-12808
9.1281-13409


Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 października 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonujących wyboru delegatów na Zakładowe (Międzyzakładowe) Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” z apelem o uwzględnienie na etapie ustalania „klucza” wyborczego i tworzenia okręgów wyborczych zasady reprezentatywności, umożliwiającej posiadanie przez poszczególne grupy pracownicze zrzeszone w NSZZ „Solidarność” swoich przedstawicieli na Zakładowych (Międzyzakładowych) Zebraniach Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała 27/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 października 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przeznacza kwotę 10 tysięcy złotych (dziesięć tysięcy złotych) na rzecz remontu Sali BHP w Gdańsku.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

OŚWIADCZENIE
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 października 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża podziękowanie tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy złożyli swój podpis pod projektem zmiany ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej, a tym samym poparli starania NSZZ „Solidarność” o sprawiedliwy podział składki zdrowotnej. Wspomniany projekt przywraca dla województw z tzw. ściany wschodniej, w tym dla województwa świętokrzyskiego, należne środki na leczenie pacjentów.

Ta społeczna akcja spowodowała, iż ostatnio rząd złożył do Sejmu RP własny projekt zmiany rzeczonej ustawy, tożsamy z naszym projektem obywatelskim. Tym samym, po przejściu ścieżki legislacyjnej zasada sprawiedliwości w dostępie do leczenia zostanie przywrócona.

Kolejny raz działanie wspólne i solidarne odnosi skutki na rzecz dobra wspólnego.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dn. 30 czerwca 2009 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając w „duchu” zawartego 30 sierpnia 2007r. Porozumienia kończącego strajk MPK zwraca uwagę na konieczność finalizowania systemowych, służących rozwojowi komunikacji miejskiej w Kielcach rozwiązań, zapewniających pasażerom większe bezpieczeństwo, sprawność przewozu i komfort. Nie bez znaczenia jest również ochrona miejsc pracy oraz wizerunek miasta. Wspólnym wysiłkiem zarówno Prezydenta Miasta Kielc jak i kieleckiego MPK udało się pozytywnie rozwiązać problemy, co oznacza, że możliwe jest etapowe realizowanie przyjętych w Porozumieniu kierunków. Nie ma więc, zdaniem Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” powodów, aby mimo pojawiających się problemów bagatelizować znaczenie dialogu społecznego jak i „ducha” Porozumienia ukierunkowanego na interesy jak i oczekiwania mieszkańców aglomeracji kieleckiej.

Ponadto Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, iż Porozumienie z dn. 30 sierpnia 2007r. oparte jest o koncepcję ładu komunikacyjnego w mieście.

Niezdrowa konkurencja psująca ten ład nie rozwiązuje żadnych problemów, żadnego lokalnego przewoźnika. Może jedynie spowodować problemy lub je pogłębić.

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich zainteresowanych stron o przedłożenie interesów miasta i mieszkańców nad partykularnymi  ambicjami i niezdrową rywalizacją.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
(-)Waldemar Bartosz

Uchwała Nr 16/09
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 1 czerwca 2009r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla Ks. Biskupa prof. dr hab. Kazimierza Ryczana.

UZASADNIENIE

Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 II 1939 w Żurawicy koło Przemyśla; 1956r. – rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przerwane dwuletnia służbą wojskową w Morągu; 1963r. – przyjął święcenia kapłańskie, następnie pracował, jako wikariusz w parafiach: Szebnie (1963-1965) i Fara Rzeszów (1965-1966); 1966-1969r. – odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, które ukończył licencjatem na podstawie pracy „Społeczno-religijne uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1900-1960”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Majki; 1970-1975r. – pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie i prowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1975r. – podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL i 1976r. został asystentem w Katedrze Socjologii Religii; 1978r. – uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na przykładzie wybranej społeczności miejskiej”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Piwowarskiego; 1980r. – został starszym asystentem w Katedrze Socjologii Religii, a w 1983r. adiunktem; wyjeżdżał na stypendia naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu (1979r.) oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (1989r.); 1992r. – przedstawił na Wydziale Teologii KUL rozprawę habilitacyjną „Wartości katolików a typ środowiska miejskiego”; po jej zatwierdzeniu objął stanowisko kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytutu Teologii Pastoralnej KUL; 1993r. – został wybrany prodziekanem Wydziału Teologii KUL, jednak powołany jednocześnie na biskupa diecezjalnego do Kielc, nie podjął tej funkcji; 1993r. – przyjął święcenia biskupie; nadal pełni funkcje kierownika Katedry Socjologii Religii, prowadząc regularnie wykłady oraz seminarium doktoranckie; od 1997r. jest profesorem nadzwyczajnym; w czasie pracy na KUL był m.in. sekretarzem, a potem I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980-1981r.), członkiem Senackiej Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Kontrolnej, wicedyrektorem Konwiktu Księży studentów (1983-1989r.), a potem jego dyrektorem (1989-1993r.). Jest członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax), a od 20 czerwca 2008r. Krajowym Duszpasterzem Świata Pracy.
Jego zainteresowania naukowe skupiają się na socjologii religii i katolickiej nauce społecznej; prowadzone prace badawcze dotyczą: religijności społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijnej, a także wartości podstawowych społeczeństwa, zaangażowania politycznego katolików, roli Kościoła w życiu społecznym, koncepcji ładu społecznego.
W swej działalności duszpasterskiej stale wspierał działania NSZZ „Solidarność”, współpracując na co dzień z różnymi strukturami Związku.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”