Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2015r.

Uchwała nr 27

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność’’

z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,, Solidarność” postanawia na podstawie art. 3 ust 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. ( Dz. U. 2013 r. poz. 330 ,613 z późniejszymi zmianami), iż od sprawozdania za 2015r. sporządzane zostanie ono zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w ustawy, który obejmuje skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat, oraz informacje uzupełniające do Bilansu .

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 25

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 1 grudnia 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 47 ust. 5 Statutu Związku, przyjmuje rezygnację z funkcji członka Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kol. Bogdana Latosińskiego i wygasza mandat sprawowany w stanowiących władzach regionalnych Związku.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 23

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 5 października 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec niebezpieczeństwa podziału majątku KKSM S.A. w Kielcach, które w konsekwencji grozić może utratą miejsc pracy i zniknięciem tak ważnego przedsiębiorstwa z mapy gospodarczej regionu, upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do podejmowania decyzji mających na celu ochronę zagrożonego bytu KKSM S.A. w tym również ogłoszenia akcji protestacyjnych.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 1 października 2015r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje wiadomość o wycofaniu decyzji o sprzedaży w całości upadłego KKSM S.A. w Kielcach.

Decyzja o wydzieleniu z całej masy upadłościowej nieruchomości znajdującej się w Kielcach na ul. Ściegiennego 5 celem odrębnego zbycia jej, podważa pierwotną koncepcję ratowania całego przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż całości dla wiarygodnego podmiotu z branży. Dodatkowo odrębne zbycie nieruchomości w Kielcach, na której znajdują się zamieszkałe budynki, naruszać może w sposób dramatyczny prawa lokatorów. Również cena wywoławcza w przetargu (5,5 mln zł) za ponadhektarową działkę (obarczoną zapisem hipotecznym) w centrum miasta wydaje się zdecydowanie zaniżona, z niekorzyścią dla wierzycieli.

Takie rozbicie zorganizowanego majątku z konieczności rodzić musi negatywne skutki również dla miejsc pracy. Odrębna sprzedaż w późniejszym terminie kopalni bez zaplecza administracyjno-księgowego zatrudnionego w kieleckiej KKSM rodzi obawy o rozbicie firmy i w konsekwencji jej fizyczną likwidację. Zagraża to stabilności zatrudnienia i dotychczasowych warunków pracy wszystkich pracowników KKSM.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” należycie doceniając niezależność sądów, apeluje do Sądu Rejonowego w Kielcach o powtórne przeanalizowanie podjętych decyzji w kierunku ich zmiany, przywracając dotychczasowe postanowienia o zbyciu masy upadłościowej KKSM S.A. w całości.

Apel ten kierujemy również do największego wierzyciela – Banku Zachodniego S.A., który do tej pory stał na stanowisku nie dzielenia majątku KKSM.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz apeluje do Agencji Restrukturyzacji Przemysłu w Warszawie, jako rządowego podmiotu, którego celem jest m.in. ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy, o nabycie w całości majątku KKSM w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa i ratowania 270 miejsc pracy i ważnego podmiotu gospodarczego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwróci się w dniu 5 października 2015r. o podjęcie statutowych decyzji przypisanym związkom zawodowym w celu ratowania zagrożonych miejsc pracy. Fizyczna likwidacja KKSM-u byłaby tragicznym przykładem braku odpowiedzialności decydentów wszystkich szczebli władzy państwowej doprowadzających do ruiny kwitnącego zakładu, mającego znakomite perspektywy na rynku branżowym.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 22/2015

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 8 września 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie §42 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” ceduje do realizacji przez Prezydium ZR następujące uprawnienia:

–                   udzielanie na wniosek komisji zakładowej/międzyzakładowej upoważnienia dla wskazanej osoby (osób) do dokonywania czynności w imieniu tej komisji (Uchwała nr 7 XVII KZD na podstawie §42 ust. 9 Statutu);

–                   rejestracja organizacji zakładowej w przypadku braku porozumienia pomiędzy organizacjami związkowymi, na których spoczywa obowiązek dostosowania struktury Związku do struktury pracodawcy w przypadku braku porozumienia między nimi (§9 ust. 1 Uchwała KK nr 2005 na podstawie §21 Statutu);

–                   podejmowanie decyzji ws. przyjmowania spadków, darowizn, zapisów i dotacji (§65 Statutu);

–                   podejmowanie decyzji o charakterze majątkowym i finansowym zgodnie z postanowieniami prawa wewnątrzzwiązkowego i postanowieniami Zarządu Regionu (§68 Statutu);

–                   podejmowanie decyzji ws. wyrażenia zgody na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych wskazanej osoby (członka Związku), nie spełniającej wymogu posiadania 6-miesięcznego, nieprzerwanego stażu przynależności związkowej bezpośrednio poprzedzającego wybór (§50 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a Statutu);

–                   informowanie Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” o terminie mających się odbyć wyborów lub odwołania członków władz jednostki

organizacyjnej Związku rejestrowanej przez Komisję Krajową (§10 ust. 4 Uchwała nr 1 XIX KZD, zm. Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD);

–                   wydawanie opinii ws. dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w skład komisji koordynacyjnej (§3 ust. 1 pkt. 4 Uchwała KK nr 9/05);

–                   rejestracja:

·                    podstawowych jednostek organizacyjnych Związku (§18 Statutu);

·                    organizacji podzakładowych (§19 ust. 8 Statutu);

·                    organizacji wydziałowych, oddziałowych, podzakładowych obejmujących część zakładu pracy znajdującego się na terenie innego regionu niż Region rejestrujący organizację zakładową (§24 Statutu);

–                   udzielanie na wniosek komisji zakładowej/międzyzakładowej w przypadkach rezygnacji z pełnienia funkcji przez przewodniczącego lub zaprzestania pełnienia przez niego funkcji z innej przyczyny upoważnienia osobie zrzeszonej w Związku do koordynowania działalności komisji zakładowej (§3 ust. 2 Uchwała nr 7 XVII KZD na podstawie §4 ust. 9 Statutu);

–                   działania wynikające z obowiązków podatkowych i innych czynności związanych z posiadaniem przez Region osobowości prawnej (§2 Uchwała KK nr 58/2001 zm. Uchwałą KK nr 16/05 – standardy funkcjonowania regionów)

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 11.08.2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w ślad za stanowiskiem Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.07.2015r. jednogłośnie wspiera rekomendację Kolegi Bogdana Latosińskiego na listę kandydatów na posła z Prawa i Sprawiedliwości.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy społecznej i samorządowej Kolegi Bogdana Latosińskiego, jego popularność w środowisku są dostatecznym argumentem do uzasadnionego stanowiska, iż jego kandydatura spotka się z wysoką akceptacją społeczną.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Sz.P.

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Warszawa

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”  rekomenduję kandydata na posła do Sejmu RP z województwa świętokrzyskiego w wyborach 2015 r. Kolegę BOGDANA LATOSIŃSKIEGO, aktualnego radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

Pan Bogdan Latosiński cieszy się dużym zaufaniem społecznym w całym województwie świętokrzyskim, szczególnie w Kielcach i powiecie ziemskim kieleckim.

Od 1993 r. wybierany jest na funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Dzięki jego aktywności przedsiębiorstwo to jest spółką pracowniczą, znakomicie funkcjonującą, czego potwierdzeniem był tytuł „najlepsze przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej” przyznany w 2014 r. przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Zaangażowanie społeczne  realizuje również w działalności samorządowej pełniąc funkcję radnego w Świętokrzyskim Sejmiku Wojewódzkim. Funkcję tę pełni już drugą kadencję. Każdorazowo kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości, osiągając w ostatnich wyborach poparcie 5304 wyborców z 5 miejsca na liście wyborczej.

Jest osobą rzetelną, kompetentną i pracowitą. Uchodzi z tego tytułu za jednego z najlepszych radnych w Sejmiku Wojewódzkim.

Jego kandydatura na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP z pewnością przyczyni się do aktywności wyborczej środowiska, które reprezentuje i obdarza go zaufaniem.

Kielce, 21.07.2015 r.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 30 czerwca 2015r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższą dezaprobatą i niepokojem przyjmuje informacje o poważnym utrudnianiu działania zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Skierowanie na urlop wypoczynkowy przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jej zastępcy i sekretarz Komisji Zakładowej w czasie finalizacji rokowań zakładowego układu zbiorowego pracy należy jednoznacznie odczytać jako próbę uniemożliwienia zawarcia tego porozumienia. Takie działanie pracodawcy, czyli dyrektora Szpitala, pomimo tego, iż okres rozliczeniowy dla urlopów wypoczynkowych kończy się dopiero w końcu września, skutkuje paraliżem pracy związkowej, również w sprawach opiniowania decyzji pracowniczych podejmowanych przez pracodawcę. Na dodatek, decyzja dyrektora o jednoczesnym wysłaniu na urlopy całej Komisji Zakładowej stoi w sprzeczności z inną decyzją pracodawcy, który w tym czasie wyraził zgodę na oddelegowanie w czasie pracy części członków Komisji Zakładowej do wzięcia udziału w Regionalnej Konferencji poświęconej przestrzeganiu prawa pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że takie działanie pracodawcy podważa jego dobrą wolę w negocjacjach układu zbiorowego pracy co w naszym przekonaniu wyczerpuje znamiona przekroczenia prawa. Podważa też swoją wiarygodność niezbędną do kierowania zespołem ludzkim. W związku z powyższym Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organ prowadzący Szpital – starostę starachowickiego do wyciągnięcia stosownych konsekwencji właściwych do tej sytuacji.

Wobec naruszenia prawa do swobodnego negocjowania układu zbiorowego pracy, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do podejmowania dalszych decyzji związkowych w obronie praw związkowych. Apelujemy także do szerokich środowisk związkowych i pracowniczych o przygotowanie publicznych form wyrażenia poparcia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Decyzja Nr 2/2015 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 23 czerwca 2015r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ISKRA Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Kielcach o przyznanie Certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 20/2015

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 2.06.2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Informację z Działalności Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” za okres od 1 lipca 2014r. do 31 maja 2015r. (IX kadencja).

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

z dnia 26 maja 2015r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z satysfakcją przyjmuje wybór na urząd Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Gratulując Prezydentowi-elektowi tego wyboru, przekazujemy życzenia wytrwałości w realizowaniu misji państwowej dla dobra całego Narodu w realizacji dobra wspólnego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża nadzieję, że realizacja wzajemnych zobowiązań zawartych w dn. 5 maja br. między Komisją Krajową naszego Związku i Panem Prezydentem przyczyni się do poprawy standardów pracy i świadczeń społecznych. Dotyczy to w szczególności obniżenia wieku emerytalnego, ograniczenia „umów śmieciowych”, zwiększenia płacy minimalnej oraz powrotu do wcześniejszych regulacji dotyczących rozliczenia czasu pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” upatruje w Panu Prezydencie reprezentanta całego Narodu, deklaruje współpracę w dążeniu do celu jakim jest przyjazne Państwo dla obywateli.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 19/2015

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 7 kwietnia 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Regulamin działalności Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego.

Tekst Regulaminu w załączeniu.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 18/2015

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 7 kwietnia 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać V Regionalną Konferencję Programową w dniu 29 czerwca 2015r.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 17/2015

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 7 kwietnia 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o Uchwałę Komisji Krajowej nr 13/2014 i 6/15 ws. zasad rozdysponowania dotacji Komisji Krajowej na wsparcie działań statutowych regionów i krajowych sekretariatów branżowych postanawia ubiegać się o dotację z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przeznaczeniem na organizację obchodów 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 3 marca 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur związkowych oraz ludzi dobrej woli o czynne wsparcie akcji protestacyjnej dla poparcia 12 postulatów trzech ogólnopolskich central związkowych, dotyczących żywotnych interesów ludzi pracy i szerzej – Polaków. Celem tych protestów jest doprowadzenie do rozpoczęcia i szybkiego sfinalizowania negocjacji z rządem w obszarach wyznaczonych przez te postulaty.

W najbliższym czasie we wszystkich Delegaturach Zarządu Regionu będzie kontynuowana akcja informacyjna za pomocą druków ulotnych. 9 marca b.r. od godz. 10:00 do 12:00 pikietowane będą biura poselskie koalicji rządzącej, czyli PO i PSL.

Ponadto we wszystkich strukturach związkowych przeprowadzona zostanie mobilizacja celem udziału nie mniejszej liczby uczestników demonstracji ogólnokrajowej (organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” lub inne struktury związkowe) niż 20% ogólnej liczby członków w Regionie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż na poziomie centralnym należy skutecznie pozyskiwać inne środowiska społeczne dla poparcia słusznych dążeń Związku. Szczególną uwagę należy zwrócić na te środowiska pracodawców, które spostrzegają problemy dla rozwoju firm nie w ograniczaniu praw pracowniczych lecz w błędnej polityce państwa.

Również ważne jest pozyskiwanie środowisk opiniotwórczych, przede wszystkim naukowych, dziennikarskich i innych, biorąc pod uwagę, iż w dużej mierze nadają one ton debaty publicznej, kreując oceny szerokiej opinii publicznej.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż jedynie odpowiednia dyscyplina związkowa, egzekucja praw ale i obowiązków zwiększa szanse na odniesienie sukcesu podkreślanego w akcji „I tak zwyciężymy”.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 22 stycznia 2015r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki niepokój informacjami dotyczącymi zakresu i skutków planowanej likwidacji szkół w Skarżysku-Kamiennej. Zgłaszane przez rodziców informacje dotyczące tych planów skłaniają do wniosków, iż oprócz racji ekonomicznych, za planowanymi decyzjami stać też muszą inne racje natury partyjno-personalnej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uważa, że szkoły skupiające ponad 200 uczniów mają zdolność do samofinansowania z budżetowej subwencji oświatowej, biorąc szczególnie pod uwagę jej podwyższenie w 2015 roku. W tym kontekście szczególny niepokój budzą plany likwidacji Gimnazjum Nr 3 i przeniesienie w to miejsce Gimnazjum Nr 2. Taki zabieg oznacza de facto jedynie likwidację około 30 miejsc pracy dotychczasowych pracowników Gimnazjum Nr 3. W sytuacji Skarżyska-Kamiennej, miasta o największym bezrobociu w województwie, takie posunięcia muszą budzić zrozumiały protest.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od władz szczebla gminnego i wojewódzkiego, szczególnie od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jasnego stanowiska w tej sprawie, biorąc pod uwagę dotychczasowe enuncjacje o negatywnym stosunku kuratorium do planów likwidacji szkół w przypadku ich samofinansowania.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla środowisk broniących słusznych praw swoich dzieci i nauczycieli do zachowania godziwych warunków nauki.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 13 stycznia 2015r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z pracownikami Kompanii Węglowej S.A. walczącymi o zachowanie miejsc pracy i zachowanie górnictwa węgla kamiennego. Decyzja Premiera RP o likwidacji czterech kopalni zakomunikowana drogą medialną, bez wcześniejszych porozumień ze stroną społeczną jest wyrazem arogancji i próbą konfrontacji społecznej.

Dzisiaj więc wszyscy jesteśmy górnikami kopalń: „Pokój”, „Brzeszcze”, „Sośnica-Makoszowy”, „Bobrek-Centrum”. Wyrażając swoją solidarność, deklarujemy jednocześnie wolę wsparcia protestujących górników w formach przez nich akceptowalnych i pożądanych.

Jednocześnie apelujemy do szerokiej opinii publicznej o akty solidarności. Obrona miejsc pracy w dzisiejszej sytuacji rynku pracy i szerzej – górnictwa węglowego leży w interesie wszystkich Polaków.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w kontakcie z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” ustali harmonogram wystąpień i pomocy na rzecz protestujących.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność