Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2014r.

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 2 grudnia 2014 rok

ws. Wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża podziękowania dla wszystkich członków Związku i sympatyków za aktywną postawę wykazaną w wyborach samorządowych w 2014r. Wyrazem tej postawy był udział kilkuset członków Związku w pracach komisji wyborczych w charakterze mężów zaufania i kandydatów na radnych. Otrzymane poparcie wyborców dla tych kandydatów świadczy o potrzebie istnienia Związku w pracach samorządu terytorialnego. Rezultatem jest obecność 66 radnych z rekomendacji NSZZ „Solidarność” na różnych szczeblach rad samorządowych. Stało się tak pomimo braku porozumienia wyborczego z jakąkolwiek partią polityczną, za wyjątkiem powiatu jędrzejowskiego, gdzie zawiązane porozumienie NSZZ „Solidarność” z Prawem i Sprawiedliwością przyniosło bardzo dobre rezultaty.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oceniając ostatnie wybory samorządowe i dostrzegając zarówno sygnalizowane sukcesy, widzi także zjawiska niepokojące. Należą do nich: chaos organizacyjny, niekompetencja organów państwa (PKW), niski stopień informacji o technice głosowania. Stan taki prowadził do sygnalizowanych naruszeń prawa wyborczego („kupowanie głosów”, pomyłki arytmetyczne) oraz znaczącej i niepokojącej ilości straconych głosów nieważnych.

W relacji NSZZ „Solidarność” z ugrupowaniami, z którymi współpracowali kandydaci Związku, szczególnie z Prawem i Sprawiedliwością, na obniżenie wyniku wyborczego wpłynęły negatywne zjawiska typu: spychanie kandydatów związkowych, szczególnie do Sejmiku samorządowego na dalsze, „niemandatowe” miejsca, eliminowanie z list silnych kandydatów, ograniczanie im dostępu do mediów, konstruowanie list na zasadzie wewnętrznego konfliktu między kandydatami, nieczytelność przesłania ideowego poprzez obecność na listach osób ściśle kojarzonych z obozem rządzącym (Busko-Zdrój), brak skoordynowanej kampanii skutkującej chaosem. Odpowiedzialność za negatywne konsekwencje takiego stanu musi przyjąć Pełnomocnik PiS na województwo świętokrzyskie, bo taka odpowiedzialność ciążyła na nim przy konstruowaniu owych list.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podejmie działania prowadzące do konsolidacji radnych wybranych z rekomendacji Związku, pomocy merytorycznej dla nich, stworzenia organizacyjnej płaszczyzny integrującej szersze środowiska sprzyjające społecznej aktywności.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

w sprawie wyborów samorządowych

z dnia 14 października 2014r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz potwierdza znaczenie wszystkich form samorządności, w tym przede wszystkim samorządu terytorialnego. „Samorządna Rzeczpospolita” jako postulat programowy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981 roku jest nadal aktualny. Samorząd tworzą bowiem obywatele a ciała przedstawicielskie są jedynie organami tak rozumianego samorządu. Dlatego tak istotny jest powszechny udział obywateli w tych wyborach. Od naszych wyborów zależeć będzie wygląd naszych małych ojczyzn a biorąc pod uwagę szeroką kompetencję samorządów, również los mieszkańców i pracowników zatrudnionych w podmiotach podległych organom samorządu terytorialnego, przede wszystkich w szpitalach, szkołach i firmach komunalnych.

Z tych względów NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich związkowców, do ludzi dobrej woli o udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku. Apelujemy o poparcie tych kandydatów, których dotychczasowa działalność daje podstawy do przekonania, iż działać będą dla dobra wspólnego a nie dla korzyści własnych bądź partii im podległych.

Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” nie zawarł żadnego porozumienia wyborczego z żadną z partii politycznych, tym nie mniej sprawdzeni działacze związkowi kandydują z różnych komitetów wyborczych. Prosimy i apelujemy o poparcie tych kandydatów. Bez społecznej wrażliwości, którą wnoszą związkowcy, nie można liczyć na ludzką twarz organów przedstawicielskich.

Szczególnie prosimy o poparcie jedynego kandydata związkowego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jakim jest Bogdan Latosiński, ubiegający się o mandat z miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” po zakończeniu wyborów samorządowych w ramach podsumowania, podejmie decyzje o dalszych formach aktywności środowiska związkowego.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 9/2014

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 14 października 2014r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zatwierdza Strategię Działania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na lata 2014-2018.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 8 

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 2 września 2014r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego na podstawie §18 Statutu „Fundacji Dla Dobra Wspólnego” powołuje Radę Fundacji na kadencję 2014-2017 w składzie:

1. Robert Kułaga – Przewodniczący Rady Fundacji,

2. Tadeusz Kozior – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji,

3. Jacek Michalski – Sekretarz Rady Fundacji,

4. Andrzej Jaworek – Członek Rady Fundacji,

5. Zdzisław Siuda – Członek Rady Fundacji.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 80/2014 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 3 czerwca 2014r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie Uchwały Nr 18/2012 XXVI KZD wnioskuje do władz krajowych Związku o nadanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla Księdza Prałata Jana Iłczyka.

Uzasadnienie:

Ks. Jan Iłczyk jest osobistością wybitnie zasłużoną dla NSZZ „Solidarność” w skali kraju, wspierającą działania Związku nie będąc jego członkiem oraz propaguje ideały „Solidarności” na niwie ogólnokrajowej.

Ks. Jan Iłczyk urodził się 22 lutego 1948 roku w Irządzach, w ówczesnym województwie kieleckim. Tam ukończył Szkołę Podstawową w 1961 roku a następnie w 1965 roku ukończył naukę w szkole średniej w Żarkach koło Myszkowa i w tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w wikariatach w Sukowie, w Strożyskach i w parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach. W 1982 roku objął probostwo w parafii Rykoszyn koło Piekoszowa, gdzie zbudował kościół i plebanię. W 1984 roku został proboszczem w parafii Bolesław koło Olkusza, gdzie zmagał się z nasiloną akcją antykościelną prowadzoną tam przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1991 – 1998 był proboszczem w Proszowicach.

Od 1998 roku jest proboszczem parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach. Kościół ten jest dla NSZZ „Solidarność” miejscem pielgrzymek Ludzi Pracy do swojego patrona.

W stanie wojennym 1981 – 1982 był delegowany do pomocy rodzinom osób internowanych. Od 2004 roku jest Duszpasterzem Ludzi Pracy Diecezji Kieleckiej. W ramach swojej pracy ściśle współpracuje z NSZZ „Solidarność” organizując m.in. w pomieszczeniach kościelnych „Targi Pracy” dla bezrobotnych. Od 2010 roku pełni funkcję Sekretarza Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy współpracując w tym obszarze z Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy – Ks. Biskupem Kazimierzem Ryczanem.

Jego posługa dla NSZZ „Solidarność” znana jest powszechnie, szczególnie przy organizacji corocznych Pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 3 czerwca 2014r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa wyrazy szacunku dla tych Radnych Miasta Kielce, którzy wnieśli pod obrady Rady Miasta Kielce a następnie poparli i przyjęli Stanowisko Rady w sprawie wychowania młodych pokoleń zgodnie z wzorcami i normami wynikającymi z prawa naturalnego. Głos ten jest niezwykle ważny w toczącej się w Europie batalii o przyszłość rodziny jako instytucji społecznej i wychowania zgodnego z wolą rodziców. Przeciwstawienie się ideologii gender, która staje się współczesną formą niszczenia społeczeństwa jest dla NSZZ „Solidarność” niezwykle ważne. Związek nasz wyrósł z przesłania Jana Pawła II o godności osoby ludzkiej z faktu, iż „mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Wartościom tym, zapisanym w Preambule Statutu NSZZ „Solidarność”, chcemy być wierni i za tę wierność również Państwu dziękujemy.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 11 marca 2014r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z największym niepokojem i oburzeniem przyjęło kolejną zapowiedź Prezesa Zarządu CPP „PREMA” SA – Grzegorza Wysockiego, zmierzające do rozwiązania umowy o pracę z Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CPP „PREMA” SA – Panem Robertem Kułagą.

Prezentowane zarzuty zawarte w piśmie Prezesa z dnia 10 marca 2014r. mają charakter szykan, gdyż albo powtarzają dawno wyjaśnione sytuacje (kilkanaście pisemnych wyjaśnień Kol. Roberta Kułagi), albo mają charakter plotkarsko-pomówieniowy (cyt.: „prowadzi (Kułaga) długie dyskusje o muzyce, płytach, sporcie, pszczołach”).

Nadmienić należy, że awansowanie przez Prezesa CPP „PREMA” SA kolegi Roberta Kułagi w czerwcu 2013r. na kierownika Wydziału Produkcji, co powinno być przejawem wysokiej oceny pracownika i następnie zarzucanie go karami, uwagami, próbami zwolnienia z pracy potwierdzają przypuszczenia o szykanowaniu.

Dzieje się tak w sytuacji toczących się negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a Zarządem Spółki nad między innymi zakładowym układem zbiorowym pracy. Musi to rodzić niepokój społeczny i jest sprzeczne z deklaracją Ministerstwa Skarbu Państwa, które w piśmie do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 lutego 2014r. deklaruje, że „Zarząd Spółki deklaruje dalszą gotowość do rozmów”.

Decyzja Prezesa Zarządu o wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę dla Przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej w takiej sytuacji musi być odebrana jako szykanowanie działacza związkowego i prowokowanie niepokojów społecznych. Zawiera to znamiona mobbingu. Ponadto takie zachowanie Prezesa Zarządu Spółki jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za pogarszającą się sytuację ekonomiczną firmy na związki zawodowe.

W tej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podejmuje wszystkie środki prawem przewidziane do obrony zagrożonych praw związkowych i pracowniczych i apeluje do właściciela Spółki – Ministra Skarbu Państwa o podjęcie należnych decyzji wynikających z uprawnień właścicielskich.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

z dnia 18.02.2014r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla starań Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity Skarżysko-Kamienna w sprawie zapowiedzi skrócenia trasy pociągu TLK „MONCIAK” relacji Gdynia-Zakopane / Przemyśl. Planowana korekta rozkładu jazdy tego pociągu pozbawi mieszkańców Sandomierza, Ostrowca Św., Starachowic jedynego połączenia z Warszawą i dalej – z miejscowościami nadmorskimi.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz PKP o wycofanie planowanej korekty ze względów cywilizacyjnych. Domagamy się od władz województwa świętokrzyskiego skutecznej interwencji w tej sprawie.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 72/2014

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 11.02.2014r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć Budżet Zarządu Regionu na 2014r.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”