Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2007r.

Kielce, dnia 8 sierpnia 2007r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 sierpnia 2007r.
dot. taniej siły roboczej

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie doniesieniami zapowiadającymi rychły napływ taniej siły roboczej z Chin do naszego regionu w związku z podpisaniem umowy w tej sprawie między Prezydentem Miasta Kielce i odpowiednim chińskim konsorcjum.

Zaniepokojenie to jest podyktowane niebezpieczeństwem pojawienia się na polskim, w tym na regionalnym rynku pracy nieuczciwej konkurencji, skutkującej wypieraniem z niego rodzimych firm. W obecnej sytuacji cechującej się kilkunastoprocentowym poziomem bezrobocia, skutkiem tej decyzji będzie utrwalenie tego stanu, w konsekwencji wypieranie aktywnych i młodych Polaków do poszukiwania zatrudnienia poza granicami kraju a na rodzimym rynku pracy obniżeniem standardów zatrudnienia. Zapowiedziana decyzja jest importem chińskiego bezrobocia. Nie ma ona charakteru inwestycyjnego. Nie przyciąga bowiem inwestorów lecz jedynie wykonawców.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa odpowiednie organy władzy państwowej, w tym przede wszystkim Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do odpowiedniej reakcji na zasygnalizowany problem, mającej na celu ochronę polskiego rynku pracy i uczciwej konkurencji względem rodzimych firm.

Kielce, dnia 8 sierpnia 2007r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 sierpnia 2007r.
ws MPK Kielce

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje fakt prywatyzacji MPK Sp. z o.o. w Kielcach bez wynegocjowanego Pakietu Socjalnego dla pracowników jako świadome łamanie prawa lokalnego, tj. Uchwały Rady Miasta w Kielcach z dnia 17.11.2005r. która wśród minimalnych zobowiązań kupującego określa właśnie wynegocjowany Pakiet Socjalny.

Brak realizacji tego warunku przez wykonawcę tej Uchwały, czyli Prezydenta Miasta oznacza jej złamanie. Skutkiem tej decyzji jest też odstąpienie, jak nigdy dotąd, bo aż na dziesięć lat, dla MPK Sp. z o.o. w Kielcach a tak naprawdę dla francuskiej firmy Veolia przejmującej lwią część udziałów kieleckiego przewoźnika – rynku przewozowego.

Decyzje te podjęte są w czasie, kiedy pracownicy MPK Sp. z o.o. od kilku lat bezskutecznie zabiegają o lepsze warunki pracy i płacy, skutkiem czego były niedawne, zgodne z prawem protesty, w tym strajki. Protesty te są reakcją na odmowę negocjowania wspomnianego Pakietu Socjalnego i symbolicznego choćby wzrostu wynagrodzeń. Skutkiem lekceważenia spraw pracowniczych jest odchodzenie z firmy fachowców, przede wszystkim kierowców, ze stratą dla niej samej a przede wszystkim dla pasażerów.

Wobec tych faktów Zarząd Regionu Świętokrzyskiego wzywa organy samorządu i organy nadzoru państwowego do usunięcia tych nieprawidłowości, czyli zgodnego z przywołaną Uchwałą Rady Miasta wynegocjowania Pakietu Socjalnego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego zastrzega sobie nadal podejmowanie w tej sprawie kroków przewidzianych prawem.

Za Zarząd
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 1 czerwca 2007r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zamiaru prywatyzacji MPK Sp. z o.o. w Kielcach, podtrzymuje stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5 września 2006r. dotyczące problemów tego zakładu.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Prezydenta Kielc i Rady Miasta w Kielcach o przeanalizowanie zasadności tej decyzji, biorąc pod uwagę pozytywne wyniki ekonomiczne z bieżącej działalności gospodarczej MPK Sp. z o.o. oraz uszczuplenie w wyniku planowanej decyzji znaczącego majątku komunalnego.

Wydaje się zasadne, aby tak istotna decyzja dla wszystkich mieszkańców Kielc była poprzedzona szeroką konsultacją społeczną w formie referendum lokalnego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Prezydenta Kielc spełnienia „Porozumienia samorządowego” zawartego w dniu 9 października 2006r., stanowiącego, iż „w ewentualnych działaniach prywatyzacyjnych uwzględnione będą pakiety socjalne, analogicznie do spółek skarbu państwa (…)”.

Za Prezydium
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 maja 2007r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje z nadzieją zapowiedzi wdrożenia szerokich inwestycji mogących tworzyć nowe miejsca pracy w związku z możliwością przyznania środków unijnych na lata 2007-2013 oraz ulokowania między innymi w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Wierząc, że ostateczny bilans tych inwestycji będzie korzystny dla kraju, należy zwrócić uwagę na szereg zagrożeń mogących zagrozić stabilności ekonomicznej i społecznej. Należą do nich między innymi:

  1. Niebezpieczeństwo wzrostu cen, szczególnie w obszarze materiałów i artykułów budowlanych. Pierwsze niepokojące symptomy tego zjawiska są już widoczne. Zjawisko to grozi podniesieniem stóp procentowych i pogorszeniem i tak złej sytuacji mieszkaniowej oraz inwestycyjnej przeciętnego mieszkańca kraju.
  2. Niebezpieczeństwo dumpingu socjalnego. Zapowiadane już otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców, również spoza Unii Europejskiej spowodować musi obniżenie standardów zatrudnienia. Przy kilkunastoprocentowej stopie bezrobocia i imporcie taniej siły roboczej, efektem będzie petryfikacja negatywnych zjawisk społecznych, emigracji, praktycznego zamrożenia płac, pogłębiania zjawiska wykluczenia społecznego.

Wymienione w sposób sygnalny niebezpieczeństwa bez stosownych kroków zapobiegawczych, spowodować mogą to, że mieszkańcy kraju w niewielkim stopniu będą beneficjentami rozwoju gospodarczego.

Sygnalizując wymienione niebezpieczeństwa, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od odpowiednich organów państwa podjęcia decyzji zapobiegających opisanym zjawiskom. Dotyczy to szczególnie uruchomienia mechanizmów zabezpieczających podaż towarów i artykułów inwestycyjnych i standardów pracy i płacy.

Za Zarząd
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 19 kwietnia 2007r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany protest wobec braku zainteresowania trudną sytuacją w spółce TEMA POLSKA S.A. w Kielcach przez jej włoskiego właściciela – TECHNOA.

Brak jakiejkolwiek reakcji na trudności finansowe, skutkujące brakiem wypłaty wynagrodzeń, rodzące zagrożenie miejsc pracy stanowi przejaw lekceważenia pracowników, działanie na szkodę Spółki i łamania miejscowego prawa, w tym w szczególności: ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dobitnie świadczy o tym nieobecność pracodawcy w czasie trwania strajku ostrzegawczego (w dniu 16 kwietnia 2007r.) oraz podczas strajku okupacyjnego (w dniu 19 kwietnia 2007r.).

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organizacje i instytucje powołane do nadzorowania przestrzegania prawa, w tym przede wszystkim prawa pracy do wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec zaistniałej sytuacji.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie podjęcie stosownych kroków prawnych i związkowych w obronie opuszczonych przez właściciela i pracodawcę pracowników TEMY.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący
(-) Waldemar Bartosz

Otrzymują:

Media
Rząd RP
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
Prokurator Generalny RP
Główny Inspektor Pracy
Ambasador Republiki Włoskiej w RP

Gdańsk, 27 marca 2007 r.

Decyzja
Prezydium KK nr 73/07
ws. rejestracji Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Delfo Polska S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały KK nr 6/07, po zapoznaniu się z sytuacją organizacyjną w Delfo Polska S.A. stwierdza, że zarejestrowanie przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Delfo Polska S.A. jest skuteczne. Oznacza to, że organizacja ta posiada jako jedyna uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w rozumieniu § 19 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”.

Uzasadnienie

Inicjatywa utworzenia samodzielnej organizacji zakładowej obejmującej swoim działaniem Delfo Polska S.A. uzyskała wymagane poparcie większości członków Związku będących pracownikami tego pracodawcy. W takiej sytuacji, zgodnie z postanowieniami uchwały KK nr 20/05 § 8 ust. 1 pkt. 2, decyzja członków Związku jest prawomocna, a decyzja zarządu regionu o zarejestrowaniu nowej organizacji jest tylko czynnością o charakterze formalnoprawnym.

Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”
Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
(-) Jacek Rybicki

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 21 marca 2007r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki niepokój o przyszłość PKS Kielce SA.

Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa spowodowana nieudolnym zarządzaniem przez poprzednie ekipy, tworzy wyzwanie dotyczące ratowania firmy i kilkuset miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ze zdumieniem przyjmuje stanowisko niektórych członków Rady Nadzorczej w PKS Kielce SA blokujące podjęcie działań naprawczych proponowanych przez obecny Zarząd spółki, popieranych przez zakładowe organizacje związkowe.

Toczące się postępowania prokuratorskie przeciw poprzednim zarządom wskazują na brak dostatecznego nadzoru, również przez tych członków Rady Nadzorczej, którzy są współodpowiedzialni za obecny stan zakładu ze względu na ich obecność w Radzie Nadzorczej w poprzednich kadencjach.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do właściciela firmy – Ministra Skarbu Państwa o zaakceptowanie programu naprawczego proponowanego przez obecny Zarząd PKS Kielce SA.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do podjęcia działań związkowych w obronie zagrożonych miejsc pracy w PKS Kielce SA.

Za Prezydium
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 19 marca 2007r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania płacowe zgłoszone przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w MAN STAR TRUCKS & BUSSES w Starachowicach.

Niskie płace są barierą rozwoju Polski i dlatego, zgodnie z Ogólnopolską Kampanią Społeczną ogłoszoną przez nasz Związek, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego apeluje do Zarządu firmy o negocjacje w dobrej wierze, zmierzające do sfinalizowania w sposób satysfakcjonujący negocjacji płacowych.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego zastrzega sobie podjęcie kroków prawnych i związkowych wspierających akcję miejscowej zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

Za Prezydium
Przewodniczący
(-) Waldemar Bartosz

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 13 marca 2007r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko występującym szykanom działaczy związkowych.

Klasycznym przykładem takiego stanu jest rozwiązanie przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Simko” w Skarżysku-Kamiennej, Pana Jerzego Marka Gajewskiego umowy o pracę z Przewodniczącym miejscowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – Panem Markiem Adamskim.

Decyzję tę podjęto pomimo szczególnej ochrony prawnej, z której korzystał Przewodniczący Komisji Zakładowej na mocy Ustawy o związkach zawodowych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od pracodawcy przywrócenia stanu prawnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo podjęcia działań przewidzianych Statutem w obronie naruszanych praw związkowych.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
(-) Waldemar Bartosz

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 6 marca 2007r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” aktywnie włącza się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod nazwą „Niskie płace barierą rozwoju Polski”.

W ramach tej kampanii Zarząd Regionu i inne struktury Związku podejmą medialne i społeczne działania wskazujące na dysproporcje miedzy wzrostem gospodarczym kraju a poziomem wzrostu wynagrodzeń. Czynimy to w przekonaniu, że hamowanie wzrostu wynagrodzeń wpływa destrukcyjnie na polski rynek pracy, przyczyniając się między innymi do masowej emigracji aktywnych i dobrze przygotowanych zawodowo pracowników, czemu sprzyja również duży poziom bezrobocia.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w trakcie tej akcji pragnie zainteresować opinię publiczną faktami łamania praw pracowniczych i związkowych w województwie świętokrzyskim.

Za Zarząd
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała nr 20/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz „Fundacji dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

§ 1

Działając na podstawie § 67 ust. 1 statutu NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podejmuje decyzję o przekazaniu kwoty w wysokości 2 000 zł. (dwóch tysięcy złotych) na rzecz „Fundacji dla dobra wspólnego”, stanowiącej je fundusz założycielski.

/-/ Krzysztof Borkowski
Sekretarz
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 19/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie powołania Zarządu „Fundacji dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

§ 1

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Zarząd „Fundacji dla dobra wspólnego” w składzie:

  1. Waldemar Bartosz
  2. Mieczysław Gójski
  3. Kazimierz Pasternak

/-/ Krzysztof Borkowski
Sekretarz
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 18/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie powołania Rady „Fundacji dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

§ 1

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Radę „Fundacji dla dobra wspólnego” w składzie:

  1. Andrzej Jaworek
  2. Tadeusz Kozior
  3. Robert Kułaga
  4. Jacek Michalski
  5. Grzegorz Pietrzykowski

/-/ Krzysztof Borkowski
Sekretarz
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 17/07
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie utworzenia Fundacji „Dla dobra wspólnego”
z dnia 6 lutego 2007r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie § 6 i 7 statutu NSZZ „Solidarność” powołuje Fundację „Dla dobra wspólnego”.

§ 2

Uchwala statut Fundacji „Dla dobra wspólnego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia wszystkich koniecznych procedur niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

Za Zarząd
/-/ Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 18 stycznia 2007r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niedowierzaniem i oburzeniem przyjęło treść artykułu „Ciepła posada” autorstwa Pani Elżbiety Zemsty zamieszczonego w „Echu Dnia” z 18 stycznia 2007r.

Treść publikacji jest w istocie atakiem na NSZZ „Solidarność” przy użyciu kłamliwych stwierdzeń, sprzecznych z elementarnymi zasadami etyki dziennikarskiej. Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Kielce, będące reakcją na tę publikację obrazuje obszary nieprawdy, którymi posługuje się gazeta.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje rzeczony artykuł jako element nieuczciwej gry wobec istotnych interesów pracowników kieleckiego MPK.

Nie jest bowiem w tym przedsiębiorstwie problemem związek zawodowy i jego przewodniczący lecz realne sprawy, w tym również pracownicze.

Ferowanie poglądu zaprezentowanego na łamach „Echa Dnia” jest świadomym odwracaniem uwagi opinii publicznej od tych realnych problemów.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego popiera stanowisko w tej sprawie przedstawione przez zakładową „Solidarność” i jednocześnie oświadcza, że publikacją Pani Elżbiety Zemsty zainteresuje Komisję Etyki Mediów.

Za Prezydium ZRŚ
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 9 stycznia 2007r.
w sprawie rejestracji zakładowej organizacji związkowej
w Delfo Polska SA w Kielcach

Po wysłuchaniu sprawozdania przedstawicieli Zarządu Regionu ze spotkania odbytego w dniu 8 stycznia 2007r. w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z reprezentacją Zarządu Regionu Podbeskidzie, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż rejestracja zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Delfo Polska SA w Kielcach była formalnie i materialnie właściwa.

Biorąc pod uwagę § 22 p. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że jedynie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Delfo Polska SA w Kielcach reprezentuje wszystkich członków Związku zatrudnionych w Delfo.

Wobec tych bezdyskusyjnych faktów, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Prezydium Komisji Krajowej zajęcia stanowiska w tej sprawie w oparciu o obowiązujące prawo związkowe.

Za Zarząd
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący