Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2024r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 8 lipca 2024r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podziela niepokoje pracowników „Chemar” S.A. w Kielcach w związku z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która jest właścicielem firmy, o przewidywanej upadłości spółki. Oznacza to, że wielokrotne sygnały formułowane przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” o konieczności podjęcia kroków sanujących „Chemar” zostały zlekceważone. Ostatnie stanowisko w tej sprawie zostało przesłane w maju br.

Wyprzedanie majątku trwałego bez skierowania uzyskanych wpływów z tego tytułu na rozwój firmy spowodować może sytuację, że wartość masy upadłościowej nie zaspokoi wierzycieli.

Jednocześnie formułowane przez kielecką „Industrię” S.A. zapowiedzi inwestycji w „Chemarze” , m.in. w SMR okazują się blamażem.

Nieudolne zarządzanie firmą (przez wiele ostatnich lat), której znak towarowy znany jest w świecie, oznacza bolesną likwidację miejsc pracy oraz gospodarcze osłabienie regionu.

Prezydium Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz wzywa Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. do podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” jednocześnie solidaryzuje się z pracownikami „Chemaru” deklarując pomoc prawną i logistyczną w obronie ich życiowych interesów.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”z dn. 4 czerwca 2024 r. w sprawie sytuacji w KiZChS „Siarkopol” S.A.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podziela niepokój pracowników
Grupa Azoty KiZChS „Siarkopol” z siedzibą w Grzybowie k/Staszowa. Wielokrotnie podejmowane stanowiska Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w tym przedsiębiorstwie
(np. z dn. 24.05.2024r., z dn. 29.05.2024r.) jak również w poprzednich latach dotyczą jednoznacznie złej sytuacji dotyczącej finansów przedsiębiorstwa, braku jasnej strategii rozwoju firmy, w tym braku inwestycji w postaci budowy nowej kopalni siarki.

Publikowane ostatnio informacje o planowanej sprzedaży kopalni w Osieku, co miałoby pomóc Azotom (za: portal businessinsidar.com) spowodowało podniesienie poziomu niepokoju społecznego. Taka decyzja oznaczałaby koniec „Siarkopolu”, a planowane „wzmocnienie obszaru usług logistycznych z wykorzystaniem infrastruktury Siarkopolu” (tenże portal businessinsidar.com) potwierdza niebezpieczeństwo praktycznej likwidacji „Siarkopolu”. Likwidacja unikalnej działalności (jedyna kopalnia siarki w świecie prowadząca produkcję przemysłową) jaką prowadzi „Siarkopol” jest niedopuszczalna.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 21 maja 2024r. w sposób jednoznaczny diagnozuje sytuację „Siarkopolu” i wzywa do podjęcia „skutecznych decyzji wzmacniających i stabilizujących istnienie Siarkopolu”. Oczekujemy, aby takie decyzje poprzedzone były rzetelnym dialogiem społecznym z przedstawicielami pracowników – reprezentatywnymi związkami zawodowymi. NSZZ „Solidarność” deklaruje wolę takiego dialogu.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, tak jak zawsze, stać będzie po stronie pracowników, deklarując jednoznacznie wsparcie merytoryczne i logistyczne. Oczekujemy od władz państwowych jasnego stanowiska i decyzji wzmacniających „Siarkopol”, z dezaprobatą odnosząc się
do pomysłów sprzedaży polskiej siarki.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn.21 maja 2024r. ws. sytuacji w GA KiZChS Siarkopol w Grzybowie

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz wyraża zaniepokojenie, (wielokrotnie wcześniej artykułowane przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie), w sprawie kondycji przedsiębiorstwa.

Trudna kondycja finansowa zagrażająca dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa stwarza obawę o niepokoje społeczne. Szczególnie dotkliwa jest okoliczność, że nie widać działań zarówno ze strony Zarządu firmy jak i właściciela – czyli Grupy Azoty.

Kolejny niepokój budzi nieuchronne wyczerpywanie się aktualnie eksploatowanych pokładów siarki i brak odczuwalnych postępów w przygotowanie i realizację nowych odwiertów. Funkcjonalne związanie technologiczne kopalni siarki i dostarczonej z Elektrowni Połaniec gorącej wody, podpowiada wręcz geografię rozpoczęcia takiej inwestycji. Obszar w Rudnikach k/Połańca spełnia to kryterium. Bez realizacji takiego działania perspektywy dalszego funkcjonowania działalności firmy są zagrożone.

Również niepokoi labilność menagmentu. Związki zawodowe oczekują odpowiedzialnych i merytorycznie uzasadnionych decyzji personalnych, które byłyby pozytywnymi przesłankami dla dobrego istnienia firmy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich decydentów mających wpływ na podejmowanie skutecznych decyzji wzmacniających i stabilizujących istnienie „Siarkopolu”. Oczekujemy, aby decyzje te poprzedzone były rzetelnym dialogiem społecznym z przedstawicielami pracowników – reprezentatywnymi związkami zawodowymi. NSZZ „Solidarność” deklaruje wolę takiego dialogu prowadzonego w dobrej wierze.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.05.2024r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od dłuższego czasu obserwuje niepokoje związane z pogarszającą się sytuacją w Chemar S.A. i w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „Prema” S.A. w Kielcach. Obie spółki od wielu lat właścicielsko podlegają Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a więc pośrednio Skarbowi Państwa. Brak pomysłu dotyczącego rozwoju obu firm, pogłębiające się trudności finansowe, doraźnie są ratowane zbywaniem części majątku trwałego (Chemar S.A.). Pogłębiająca się sytuacja zagraża istnieniu wyżej wymienionych firm, a w konsekwencji prowadzić może do utraty miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz apeluje do organów nadzorczych oraz właścicieli wspomnianych przedsiębiorstw o podjęcie decyzji sanujących te zakłady pracy.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Komunikat Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 14 maja 2024r.Komunikat

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym podsumowało akcję protestacyjną – demonstrację, która odbyła się w stolicy 10 maja br. Wyrażamy podziękowania dla ok. 2 tysięcy uczestników z naszego regionu.

Protest ten się nie kończy. W obronie naszej gospodarki, naszych miejsc pracy i poziomu życia wszystkich Polaków, rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej ograniczenia przez Polskę obecnych przepisów strategii „Zielonego Ładu” i bieżącej polityki klimatycznej UE. Celem takiego referendum jest zobowiązanie Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim „Zielonym Ładzie”.

W ten sposób pragniemy dać obywatelom naszego państwa możliwość sprawowania władzy, która według Konstytucji RP należy do Narodu i „Naród władzę tę posiada w sposób niepodzielny i niezbywalny” (Art. 4 Konstytucji).

Apelujemy więc do członków NSZZ „Solidarność”, sympatyków Związku i wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie tej obywatelskiej inicjatywy, składając swój podpis pod wnioskiem o referendum.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała nr 8/2024 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w ramach swej funkcji nadzorczej (par,18,ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”) wobec odmowy zwołania przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Zakładowego Zebrania Członków (pismo KZ NSZZ „Solidarność” z 1.03.2024 r. jako odpowiedź na wniosek 38 członków organizacji zawarty w piśmie z dn. 1.02.2024r.), stwierdza, że ta odmowa narusza Statut NSZZ „Solidarność”, szczególnie zapisy zawarte w par. 59, ust. 1 i 2 oraz par. 55 Statutu.

W oparciu o par. 56, ust. 1 Statutu, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyznacza termin 14 dni od daty otrzymania niniejszej Uchwały do podjęcia decyzji o zwołaniu Zakładowego Zebrania Członków NSZZ „Solidarność” Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5 marzec 2024 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia skreślić z dniem 31.12.2023 r. z Rejestru zakładowych organizacji związkowych Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Skarżysku-Kamiennej (nr org. 401).

Na likwidatora powołuje się kol. Krzysztof Borkowski.

Za Zarząd
Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

Uchwała Nr 6/2024 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5.03.2024r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia skreślić z dniem 31.12.2023r. z Rejestru zakładowych organizacji związkowych Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (nr org. 325].

Na likwidatora powołuje się kol. Wojciech Krasucki.

Za Zarząd
Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

Uchwała nr 5/2024 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 6 lutego 2024 r. ws. sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 6/2023 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 października 2023 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zidentyfikował omyłkę pisarską zawartą w uchwale nr 6/2023 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania członków Rady „Fundacji Dla Dobra Wspólnego”, polegającą na omyłce w nazwisku i wskazaniu, iż jednym z członków Rady Fundacji, na podstawie uchwały, jest Pan Zygmunt Pawlak zamiast Zygmunt Pawlik.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w wyżej przywołanej uchwale nr 6/2023 poprzez wykreślenie z pkt. 5 – „Zygmunt Pawlak” a wpisanie Zygmunt Pawlik.

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Dokumenty

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 5 marca 2024r.

Zarząd Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów podejmowane w obliczu zagrożenia upadłością jedynej na świecie kopalni siarki rodzimej.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie to nie tylko siła napędowa dla lokalnego rynku dająca zatrudnienie dla ponad 1000 pracowników, to także jedyna na świecie kopalnia siarki o znakomitych walorach fizyko-chemicznych. To produkt doceniany w kraju i poza jego granicami.

Szansą na ratunek dla tak ważnego zakładu pracy jest rozszerzenie programu pomocowego dla firm energochłonnych o energię cieplną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym (PKD 08.91.Z).

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że ustawa z dnia 29 września 2022r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców, w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, oraz środki przeznaczone na ten cel zawarte w art. 19 tej ustawy, w zamyśle skierowane są również do przedsiębiorstw takich jak Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Wynika to z faktu, iż Spółka do wytopu siarki na potrzeby Grupy Azoty wykorzystuje energię cieplną nabywaną z Elektrowni Połaniec. Jest to ciepło odpadowe powstające wskutek chłodzenia turbin w procesie produkcji prądu. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach spowodował jednoczesny wzrost cen za rzeczone ciepło do wytopu siarki. Cena ta wzrosła aż o 70%, a propozycja złożona przez elektrownię do URE na rok 2024 zakłada wzrost o kolejne 46%. Podwyższenie kosztów może nieuchronnie przyczynić się do upadłości Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządzących o podjęcie działań ratunkowych poprzez kontynuację pomocowego programu rządowego dla przemysłu energochłonnego w roku 2024 z możliwością ubiegania się przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. o pomoc jako przedsiębiorstwo, które ponosi koszty wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej.

Za Zarząd

Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 9 stycznia 2024r. w sprawie wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając w pamięci Uchwałę Programową historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r. pt. „SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA”, traktuje treści tam zawarte jako ideowy fundament naszego Związku. Idea Samorządnej Rzeczpospolitej jako wspólnoty obywateli zakłada odpowiedzialność za lokalne ojczyzny na wszystkich szczeblach struktury samorządowej: gminną, powiatową i wojewódzką.

Dla związku zawodowego nie mogą być obojętne losy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi, tym bardziej, że są one często głównym pracodawcą dla setek zatrudnionych pracowników. Szkolnictwo różnych szczebli, opieka zdrowotna i społeczna oraz usługi publiczne – są tymi podmiotami, które oferują liczne miejsca pracy i odpowiedni poziom życia społecznego.

Kierując się tymi przesłankami Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” postanawia włączyć się aktywnie w nadchodzące wybory samorządowe. Wybór kandydatów cechujących się odpowiednim profesjonalizmem, godnych zaufania społecznego, sprawdzonych w dotychczasowym działaniu społecznym musi być naszym celem w zbliżających się wyborach.

Odpowiednią strukturą związkową podejmującą decyzje w tej sprawie są Rady Delegatur NSZZ „Solidarność” w poszczególnych powiatach, natomiast w przypadku do Sejmiku Województwa – Zarząd Regionu. Decyzje o tworzeniu ewentualnych list, wchodzeniu w koalicje czy popieraniu indywidualnych kandydatów startujących do organów samorządów różnych szczebli podejmą wspomniane Rady Delegatur. O podjętych decyzjach Rady Delegatur informują Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w terminie do końca lutego 2024r.

Słowa hymnu „Solidarności” – „Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się bo jeden jest nasz cel” oddają potrzebę wspólnych działań dla Dobra Wspólnego.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący