Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2021r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 9 listopada 2021 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa wyrazy solidarności z funkcjonariuszami Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji Państwowej stojących na straży polskiej granicy.
Agresja dyktatora białoruskiego cynicznie używającego migrantów sprowadzonych z Azji uderza w integralność terytorium Państwa Polskiego.
W przededniu rocznicy Niepodległości użycie tysięcy nielegalnych migrantów do ataku na naszą Ojczyznę niewątpliwie jest też prowokacją mającą na celu osłabienie tej niepodległości. Nielegalne przekroczenie granicy – limes oznacza zakwestionowanie integralności i niepodległości państwa.
Wobec tej poważnej sytuacji, polską racją stanu jest właśnie solidarność z tymi, którzy pełnią służbę na polskiej granicy.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”


Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 12 października 2021 r.

ws Kopalni Siarki w Grzybowie

Istnienie i sprawne funkcjonowanie Kopalni Siarki w Grzybowie (Grupa Azoty) zależne jest w dużej mierze od usytuowania nowej inwestycji – kopalni ulokowanej na złożu Rudniki k/Połańca.
Prowadzona dyskusja o możliwości przejścia na drugą stronę Wisły w okolice Baranowa Sandomierskiego musi wziąć pod uwagę zalety lokalizacji w Rudnikach. Prowadzone przez NSZZ „Solidarność” analizy pozwalają na taką rekomendację ze względu na:
1. Lokalizacja kopalni w Rudnikach znajduje się blisko źródła energii cieplnej dostarczanej przez Elektrownię Połaniec (energia ta jest konieczna do wytopu i wydobycia siarki).
2. Lokalizacja kopalni w Rudnikach znajduje się blisko źródła energii elektrycznej.
3. Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury przetwórczej Kopalni Siarki Osiek.
4. Istnieje możliwość infrastruktury przetwórczej Kopalni Siarki Osiek (granulacja i pastylkowanie siarki).
5. Złoże to jest jednorodne o pow. 300 ha w jednym obszarze (możliwa eksploatacja nawet 7 sterowni eksploatacyjnych).
6. Na w/w terenie nie ma obiektów chronionych i stref ochronnych.
7. Teren jest mało zurbanizowany. W okolicy istnieje tylko jedna miejscowość Okrągła.
8. Budowa geologiczna umożliwia bezpieczną eksploatację nawet przy dużym wydobyciu (w przypadku Baranowa Sandomierskiego mała powierzchnia obszarów powoduje duże zagrożenie wynikające z bardzo dużego osiadania terenu – erupcje, dużo stref ochronnych, teren mocno zurbanizowany).
9. Istnieje możliwość wykorzystania pasa magistrali ciepłowniczej do budynków rurociągów technologicznych zasilających kopalnie w Rudnikach (bez konieczności budowy przeprawy przez lub pod Wisłą ewentualnie nowe źródło ciepła w przypadku złoża Baranów Sandomierski).
10. Koszty uzyskania koncesji na wydobycie siarki rodzimej są na tym samym poziomie ok. kilkunastu mln PLN.
11. Zdecydowanie mniejsze koszty inwestycji i mniejsze koszty produkcji.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że szybkie, bezzwłoczne rozpoczęcie procedur prawnych i logistycznych gwarantuje dalsze istnienie „Siarkopolu”, firmy tak istotnej dla gospodarki (jedyna kopalnia siarki w świecie), lokalnej społeczności a przede wszystkim dla kilkuset zatrudnionych tam pracowników.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”


Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 12 października 2021 r.

ws OSM Końskie

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje wobec łamania prawa pracowniczego i związkowego przez Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich.

Dyscyplinarne zwolnienie w dn. 1 października br. z pracy dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w OSM Końskie, Kol. Janusza Wielgosińskiego, który po połączeniu organizacji związkowych pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego, objętego szczególną ochroną prawną ze względu na:

1.                  pełnioną funkcję związkową (art. 32 Ustawy o związkach zawodowych, konwencję nr 135 i 143 Międzynarodowej Organizacji Pracy) i 

2.                  okres przedemerytalny (art.39 Kodeksu Pracy). Pracownikowi brakuje 9 miesięcy do nabycia praw do emerytury, co budzi stanowczy sprzeciw. 

Ta oburzająca decyzja pracodawcy w swoich skutkach prowadzi do zastraszania pracowników i w konsekwencji utrudnia działalność związkową, co jest prawnie niedozwolone (art.35 ustawy o związkach zawodowych).

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia do pracy Kol. Janusza Wielgosińskiego i jednocześnie zapewnia mu opiekę prawną.

Wobec tak rażącego naruszenia praw związkowych i pracowniczych Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa, w tym prawa pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura) o pilne podjęcie działań przewidzianych prawem.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu do podjęcia decyzji przewidzianych par. 78 Statutu NSZZ „Solidarność”.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”


Uchwała nr 2/2021
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 30 czerwca 2021r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniu 31 sierpnia 2021r.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 30 czerwca 2021 r.
ws. sytuacji społeczno – ekonomicznej związanej z działalnością Grupy Azoty „Siarkopol” w Grzybowie k. Staszowa


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie zagrożeniami dla funkcjonowania kopalni siarki – „Siarkopol” Grzybów.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w „Siarkopol” Grzybów sygnalizuje niebezpieczeństwo dla istnienia jedynej kopalni siarki w Polsce (również w świecie). Ma to związek z powolnym lecz nieuchronnym wyczerpywaniem się złóż siarki wydobywanej z aktualnych odwiertów. Planowane inwestycje wykorzystania istniejących złóż siarki (Rudki k/Połańca) natrafiają na opór samorządu połanieckiego, od którego zależy uwzględnienie tej inwestycji w planie zagospodarowania gminy.
Biorąc pod uwagę, że złoża siarki zaliczane są do złóż strategicznych państwa, NSZZ „Solidarność” wielokrotnie zwracała się do władz państwowych o zmianę prawa (Ustawa Prawo geologiczne i górnicze lub specustawa), które umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie niezbędnej inwestycji dla istnienia „Siarkopolu”.
Ponadto konieczne jest wewnątrz grupy Azoty uwzględnienie całkowitego kosztu wytwarzania końcowego produktu – siarki wydobywanej, aby uniknąć ujemnej rentowności przedsiębiorstwa. Takiego rozwiązania domaga się zwykła sprawiedliwość, ład korporacyjny a w konsekwencji również istnienie „Siarkopolu”.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje dalsze wsparcie dla tych działań organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w „Siarkopolu” i apeluje do władz państwowych (szczególnie do Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Klimatu i Środowiska) o podjęcie stosownych i oczekiwanych decyzji.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 30 czerwca 2021 r.
ws. sytuacji pracowniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Końskich


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym krytycyzmem przyjmuje informację o kwestionowaniu reprezentatywności Zakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” w OSM Końskie pomimo prawomocnego wyroku sądowego potwierdzającego reprezentatywność tej organizacji. Taka postawa pracodawcy utrudnia prawem przewidziane wybory Społecznego Zakładowego Inspektora Pracy a co za tym idzie działa także w sposób jawny naruszając obowiązujące prawo przewidziane Ustawą o związkach zawodowych i Ustawą o społecznej inspekcji pracy.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje daleko idącą pomoc prawną
i logistyczną dla Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w OSM Końskie i oczekuje od państwowych instytucji kontrolnych, stojących na straży praworządności i ochrony pracy skutecznych działań.

Za Zarząd Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 30 czerwca 2021 r.
ws. sytuacji pracowniczej w MAN Bus Sp. z o.o.w Starachowicach


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspiera Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w MAN Bus w Starachowicach w jej wielomiesięcznych dążeniach do zagwarantowania pracownikom standardowych warunków płacy i pracy. Ciągnące się od kilku miesięcy dążenia strony związkowej do racjonalnego i zgodnego z polskim prawem wynegocjowania podwyżek płac pracowniczych napotykają na brak woli strony pracodawcy do przeprowadzenia negocjacji i sfinalizowania w dobrej wierze i dla dobra stron konfliktu – a tym samym dla dobra przedsiębiorstwa. Próba wiązania jakichkolwiek podwyżek z liberalizacją okresów rozliczeniowych jest społecznie odbierana jako nieuprawniony szantaż.
Ponadto kwalifikowanie przez pracodawcę lwiej części wypadków pracowniczych jako niezwiązanych z miejscem pracy poprzez ignorowanie istnienia i znaczenia Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy narusza nie tylko normy prawne ale przede wszystkim ma cechy postępowania antypracowniczego.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” i apeluje do pracodawcy o dialog społeczny prowadzony w dobrej wierze – zgodnie ze standardami prawnymi i cywilizacyjnymi.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 30 czerwca 2021 r.
ws. transformacji elektroenergetycznej a w szczególności przyszłości Elektrowni Połaniec S.A.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje z powagą informację o rządowych planach transformacji jako efektu przyjęcia tzw. „Zielonego Ładu” przez Unię Europejską. Szybkie tempo odchodzenia od tzw. „śladu węglowego” narzuca na decydentów, także na związki zawodowe odpowiedzialność za rozwiązania planowane przez stronę rządową. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z jednej strony i dbałość, aby w trakcie tej restrukturyzacji nie ucierpiały miejsca pracy w szeroko rozumianej sferze produkcji i usług elektroenergetycznych.
Z niepokojem przyjmujemy plany umieszczenia wszystkich zakładów z tzw. „śladem węglowym” do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, bez określenia celu takiego przedsięwzięcia i środków jakie mają być zastosowane dla osiągnięcia tych celów. W obecnym kształcie wstępna koncepcja NABE odbierana jest jako swoiste „hospicjum”. Zrozumiałe i uzasadnione są więc niepokoje związane z tą sprawą.
Jedynie wynegocjowanie przez rząd ze stroną społeczną porozumienia, które zawierać będzie satysfakcjonujące odpowiedzi na te wątpliwości i gwarancję bezpieczeństwa socjalnego, w tym zatrudnienia jest warunkiem społecznej akceptacji planowanej transformacji energetycznej.
W przypadku Elektrowni Połaniec S.A. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Połaniec zawarte w odpowiedzi przesłanej do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dn. 28 czerwca br. Powiązanie funkcjonalne Elektrowni Połaniec z kopalnią „Bogdanka” oraz zbieżność możliwości technicznych pracy bloków energetycznych w Elektrowni Połaniec z planowanym terminem wygaszania kopalni przemawia za pozostawieniem obu tych podmiotów w Grupie Enea, do której dotychczas należą.
Ponad 40 procentowy udział biomasy przy pełnej modernizacji w produkcji energii w Elektrowni Połaniec i plany dalszego „zazielenienia” dalszych bloków, rodzi realną perspektywę konsekwentnego odchodzenia od „śladu węglowego” w tej elektrowni.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do sfer rządowych o przyjęcie tej argumentacji w procesie podejmowanych decyzji.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 4 maja 2021r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości popiera Stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek z dnia 16 kwietnia 2021r.
Restrukturyzacja przemysłu energetycznego związana z programem „Zielonego Ładu” nie może być przeprowadzana z pominięciem dialogu społecznego. Dotychczasowe normy i praktyki cywilizacyjne wskazują, iż tak poważne przedsięwzięcia bez porozumienia społecznego muszą prowadzić do konfliktów społecznych i skutkować będą wieloma negatywnymi konsekwencjami dla branży, a także szerzej – dla rynku pracy, społeczności lokalnych.
Sygnalizowane wydzielenie „Zielonego Bloku” ze struktury Elektrowni Połaniec byłoby takim przykładem braku roztropności.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozumiejąc słuszne obawy pracowników Elektrowni Połaniec i spółek z nią związanych, deklaruje swoje wsparcie dla działań związkowych inicjowanych przez tamtejszą organizację NSZZ „Solidarność”.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 9 marca 2021r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości popiera działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Mesko S.A. prowadzone w ramach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.
Protest pracowników, a w ich imieniu związków zawodowych, jest w istocie skierowany na obronę zakładu pracy, w konsekwencji obronę miejsc pracy. Postulat zmiany Zarządu spółki i wdrożenia szybkich i efektywnych działań ratujących kondycję przedsiębiorstwa wymaga szybkiej realizacji przez organa nadzoru właścicielskiego – przede wszystkim Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie działań podjętych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny i deklaruje włączenie struktur ogólnoregionalnych dla zrealizowania słusznych postulatów.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Stanowisko nr 1/2021
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dn. 13 stycznia 2021r.
w sprawie sytuacji pracowniczej w Mesko S.A.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża niepokój sytuacją pracowniczą w Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
Trwające od kilku miesięcy niepokoje spowodowały zrozumiałą reakcję związków zawodowych. Przeprowadzone referendum w dn. 12 stycznia br. wśród pracowników Meska jednoznacznie potwierdza konieczność wprowadzenia postulowanych przez związki zawodowe zmian w tym przedsiębiorstwie.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera stanowisko związkowe poparte przez ponad 80 procent pracowników Meska i apeluje do władz państwowych nadzorujących funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa o poważne potraktowanie tych niepokojów i podjęcie oczekiwanych decyzji.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie wszystkich działań przeprowadzonych przez organizacje związkowe w Mesko.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący