Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2017r.

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 7 listopada 2017r

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonujących wyboru delegatów na Zakładowe (Międzyzakładowe) Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” z apelem o uwzględnienie na etapie ustalania „klucza wyborczego” i tworzenia okręgów wyborczych zasady reprezentatywności umożliwiającej posiadanie przez poszczególne grupy pracownicze zrzeszone w NSZZ „Solidarność” swoich przedstawicieli na Zakładowych (Międzyzakładowych) Zebraniach Delegatów.

Za Zarząd

Mieczysław Gójski

Zastępca Przewodniczącego

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 18 października 2017r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z zaniepokojeniem przyjęło decyzję Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 16 października br. w sprawie procedury przetargowej na obsługę komunikacyjną Kielc i okolic.

Prezydium Zarządu podtrzymuje wszystkie swoje argumenty zaprezentowane w Stanowisku w tej samej sprawie z dn. 8 października 2017r. przyjęte przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Niedopuszczalnym procederem byłoby odrzucenie oferty lokalnej – kieleckiej firmy, jaką jest MPK Sp. z o.o. na rzecz nie do końca rozpoznanego zewnętrznego podmiotu. Przypomnieć przy tym należy, że kieleckie MPK zostało kilka lat temu uznane jako najlepsze w Polsce przedsiębiorstwo w branży komunikacji miejskiej przez ogólnokrajowe pismo samorządowców, przez „Wspólnotę”.

W tej sytuacji wszyscy kielczanie, którym leży na sercu dobro miasta i miejsc pracy w sprawdzonych kieleckich firmach muszą być zaniepokojeni ostatnimi decyzjami administracyjnymi KIO.

Organizowane medialne ataki na kieleckie MPK nie przedstawiają żadnych wartości merytorycznych, wynikają jedynie z politycznego zacietrzewienia, o czym otwarcie autorzy tych aktów informują.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” konsekwentnie od lat stało na stanowisku, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa. Aktualnie więc deklarujemy pełne poparcie dla kieleckiego przewoźnika jakim jest MPK.

Apelujemy więc do Kielczan o wsparcie rodzimej firmy w ramach solidarności naszej kieleckiej wspólnoty.

Za Prezydium

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY


Uchwała Nr 58/2017

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 3 października 2017r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 18/2017 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:

1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.

3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.

5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa14 kwietnia 2018r.

6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2018-2022 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2018r.

7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2017

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 3 października 2017r.

Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

Lp.Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowejLiczba wybieranychw trybie bezpośrednimDelegatów na WZD Regionu
1.75-1501
2.151-3002
3.301-4503
4.451-6004
5.601-7505
6.751-9006
7.901-10507
8.1051-12008
9.1201-13509

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Stanowisko 

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 3 października 2017 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla żądań środowiska oświatowego skupionego w naszym Związku do godziwych wynagrodzeń. Przyłączamy się do Apelu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowcu Świętokrzyskim postulującej, aby zapowiedziany przez Ministra Edukacji Narodowej wzrost wynagrodzeń o 15% nastąpił od stycznia 2018 roku.

Rozłożenie tego wzrostu na 3 lata, czyli określenie rocznego poziomu w granicach 5% oznacza realny wzrost wynagrodzeń jedynie o 2,5%, maksymalnie o 3%, biorąc pod uwagę przewidywany wzrost cen (inflacja).

Ponadto należy zauważyć, że faktyczne zamrożenie płac w oświacie datuje się od 2012 r., a to oznacza, iż realne płace w tym sektorze spadły przy średnim wzroście płac w przeciągu tych lat o 15,5%.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zawsze stał na stanowisku i nadal go podtrzymuje, że wszelkie reformy realizowane przez kolejne rządy nie mogą się odbywać kosztem pracowników, również dlatego, iż na nich spoczywa trud wdrażania i kontynuowania reform. Przed pomijaniem interesów pracowników przy realizacji reformy oświaty Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego przestrzegało już w 2016 roku.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dołoży wszelkich starań, również logistycznych dla poparcia środowiska oświatowego w jego słusznych dążeniach, licząc na odpowiednie decyzje ze strony Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” upoważnionej do reprezentowania pracowników tej branży.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2017r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym oburzeniem przyjmuje informację o ukaraniu przez pracodawcę – Panią Katarzynę Arent – p.o. Dyrektora PZOZ w Starachowicach Kolegę Pawła Kępę za jego działanie wynikające ze sprawowania mandatu radnego Rady Miejskiej w Starachowicach.

Kara porządkowa – upomnienie, jak wynika z pisma p.o. Dyrektora PZOZ została nałożona ze względu na pismo, które Paweł Kępa, jako Radny Rady Miejskiej (Klub PiS) przesłał do Starosty starachowickiego jako organu prowadzącego Szpital Powiatowy w Starachowicach (PZOZ) wyrażając w nim troskę i obawy o przyszłość Szpitala ze względu na ostatnie decyzje właścicielskie starosty.

Pracodawca nałożyła karę w dniu 20 września 2017r., choć nie była adresatem pisma radnego i na dodatek, jak wynika z treści jej pisma, zrobiła to we własnej sprawie, gdyż jedną z obaw radnego była wątpliwość co do kompetencji zawodowej nowopowołanej p.o. Dyrektora.

Takie działania naruszają swobodę działaloności samorządowców, jako reprezentantów wyborców, są naruszeniem zasady „nemo iudex in causa sua” (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).

W swej istocie decyzja nowozarządzających Szpitalem Powiatowym w Starachowicach ma na celu zastraszenie krytycznie oceniających te zmiany pracowników Szpitala a przede wszystkim pokazuje chęć wyciszenia sprawy relacji starostwo – szpital-prywatna klinika (spółka z o.o.)

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” dołoży wszelkich starań, zarówno prawnych jak i innych prawem dozwolonych w obronie praw obywatelskich, pracowniczych i społecznych zagrożonych obecną decyzją zarządzających Szpitalem Powiatowym w Starachowicach.

Za Prezydium

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY


Uchwała Nr 55/2017 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 5 września 2017r. 

w sprawie wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podtrzymuje decyzje zawarte w Uchwałach własnych (nr 95/2005r. i nr 63/2013r.) w sprawie przygotowań do wyborów samorządowych w 2018r.

Formą organizacyjną jest związkowa agenda samorządowa: SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA.

Na obecnym etapie tych przygotowań należy przeprowadzić analizę i diagnozę potrzeb społecznych lokalnych środowisk i określić możliwości ich zaspokojenia przez samorządy w przyszłej kadencji.

Za realizację zadań samorządowych odpowiedzialne są Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, zgodnie z Uchwałą ZR nr 1/2010r.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 8 sierpnia 2017r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z uwagą i niepokojem śledzi próby przejęcia lokalnej komunikacji miejskiej w Kielcach przez firmę o nierozpoznanych, bo ukrytych standardach, spółkę zarejestrowaną poza Kielcami.

Kieleckie MPK sp. z o.o. ciesząca się niekwestionowanym prestiżem, czego dowodem jest certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” i status najlepszego przewoźnika komunikacji miejskiej, nadany przez pismo samorządowców „Wspólnota”, od dziesięciu lat spełnia wszelkie wymogi i standardy stawiane przedsiębiorstwu przez samorząd lokalny i mieszkańców kieleckiego obszaru metropolitalnego. Jako zarejestrowana w Kielcach spółka, jest płatnikiem podatku lokalnego do kieleckiego samorządu. Będąc posiadaczem znacznego majątku, w tym odtworzonej floty pasażerskiej stanowi istotną wartość dodaną dla miasta. Jest też stabilnym miejscem zatrudnienia dla ponad 600 rodzin, którzy dzięki temu są też płatnikami podatku i aktywnymi uczestnikami na lokalnym rynku.

Niepewność funkcjonowania rodzimej firmy komunikacyjnej rodzi również dalszą niepewność społeczną, nie tylko w środowisku MPK, ale u wielu Kielczan. Ewentualna przegrana MPK jest przegraną dla całego miasta.

Kierując się tymi przesłankami Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jasno stwierdza, że stoi po stronie racjonalnego wyboru – wyboru sprawdzonego przewoźnika – MPK sp. z o.o. w Kielcach.

Apelujemy do Kielczan o wspieranie rodzimej firmy w ramach solidarności naszej wspólnoty kieleckiej.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Oświadczenie

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

i Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA Grzybów

W związku z kontrowersjami, jakie mają miejsce po powołaniu Zarządu Grupa AzotyKopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA Grzybów, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA Grzybów oświadczają, że decyzja ta została podjęta w ramach kompetencji należących zarówno do właściciela jak i Rady Nadzorczej.

NSZZ „Solidarność” nie posiada żadnych uprawnień w tym zakresie.

Kielce, 20 czerwca 2017r.

Za Prezydium

(-)Kazimierz Pasternak

Zastępca Przewodniczącego

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Za Komisję

(-)Stanisław Lech Zalewski

Przewodniczący

MOZ NSZZ „Solidarność”

Grupa Azoty

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

„Siarkopol” SA Grzybów


Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn. 5 czerwca 2017r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z zaskoczeniem i niepokojem przyjmuje informację o stanowisku Zarządu Powiatu w Starachowicach wobec lokalnych placówek szpitalnych.

Dbałość o lecznictwo zamknięte należy do ustawowych kompetencji powiatu, który zazwyczaj, a tak jest w Starachowicach, realizuje ten obowiązek prowadząc własny, powiatowy szpital. Troska o jego kondycję i status jest wyznacznikiem realizacji wspomnianego obowiązku. Tymczasem informacje publiczne wskazują, iż w ostatnim czasie aktywność Zarządu Powiatu ukierunkowana jest na dbałość o prywatną lecznicę oferującą usługi medyczne w dziedzinie przede wszystkim – kardiologicznej, udzielanej również w powiatowym szpitalu w Starachowicach. Biorąc pod uwagę ewentualne przekazanie wykonania części usług, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Starachowicach na rzecz prywatnej kliniki, decyzja taka w sposób oczywisty pogorszyłaby kondycję finansową Szpitala Powiatowego. Szacuje się, że rząd wielkości tej straty wyniósłby od 12 do nawet 23 mln zł, co niewątpliwie znacząco odbiłoby się na płynności Szpitala i jego funkcjonowaniu. Nadmienić należy, iż 13 kwietnia br. Szpital Powiatowy w Starachowicach zajął 2 miejsce w województwie(35 w kraju), w zakresie: efektywności aktywów, rentowności i dynamiki kontraktów z NFZ (”Rzeczpospolita” z 13 kwietnia 2017r.).

Efektem tak dobrego prowadzenia Szpitala jest dodatni wynik finansowy za rok 2016 i znaczące dodatki do wynagrodzeń pracowniczych. Próba „dzielenia” się tym sukcesem z prywatnym podmiotem byłaby zaprzeczeniem dbałości o działalność prowadzonej placówki medycznej. Taka sytuacja oznaczałaby działania na szkodę prowadzonego Szpitala. Ponadto taka propozycja oznaczałaby faktyczną prywatyzację części usług szpitala, co stoi w sprzeczności z deklarowaną polityką Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do decydentów powiatowych w Starachowicach, polityków odpowiedzialnych za funkcjonowanie tamtejszej koalicji powiatowej o kierowanie się w swych decyzjach dobrem mieszkańców i powierzonej oraz prowadzonej przez samorząd powiatowy placówce medycznej jaką jest Szpital Powiatowy w Starachowicach.

Za Prezydium

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 52/2017

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

z dnia 9 maja 2017r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Informację z działalności Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” za okres 1.06.2016r. – 31.05.2017r.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 51/2017

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 25 kwietnia 2017r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać VI Konferencję Programową Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 29 czerwca 2017r.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

i Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec

z dnia 15.03.2017r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec z satysfakcją przyjmuje zakończenie procesu nabycia wszystkich aktywów Elektrowni Połaniec przez spółkę skarbu państwa – Enea S.A. od dotychczasowego właściciela – francuskiej Grupy Engie.

Od prawie roku NSZZ „Solidarność” optowała za takim rozwiązaniem widząc w nim sposób na stabilizację firmy, zarówno pod względem bezpieczeństwa strategicznego kraju jak i stabilizacji zatrudnienia. Stanowisko naszego Związku zostało już zaprezentowane 25 kwietnia 2016 r. (Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego), w którym oprócz zarysowanych intencji, znalazła się także informacja, iż NSZZ „Solidarność” występuje do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem
o poparcie naszej inicjatywy.

Skutkiem tego wystąpienia jest Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach z dn. 19 maja 2016r., w którym Rada zawarła również nasze przekonanie, iż nabycie Elektrowni Połaniec przez spółkę skarbu państwa może przynieść oczekiwany efekt synergii ze względu na konsolidację wydobycia węgla (Bogdanka), wytworzenie energii (Elektrownia Połaniec i Kozienice) oraz przesyłu (Enea).

Z satysfakcją przyjmujemy także wypowiedzi Ministra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego i Prezesa Zarządu Enei – Mirosława Kowalika wygłoszone na konferencji prasowej w dniu dzisiejszym (15 marca 2017r.). Szczególnie obiecująco brzmią zapewnienia, że dokonany zakup powinien zapewnić stabilność zatrudnienia w Elektrowni Połaniec, oraz że należy „przejrzeć model funkcjonowania obsługi elektrowni”. Zapewnienie Ministra, iż „zakładam, że jeśli postawimy odpowiednie wymogi, to naszym spółkom będzie się opłacało mieć swoich pracowników” odczytujemy jako zapowiedź odwrotu od dotychczasowej polityki outsourcingu.

Taka perspektywa odpowiada naszym oczekiwaniom, wyrażonym kilka tygodni temu w Stanowisku Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Połaniec.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec stoją na stanowisku, że kontynuowanie dialogu z partnerami społecznymi, zapowiedziane kierunki rozwoju i działań nowego właściciela spełnią słuszne oczekiwania pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek ściśle funkcjonujących z Elektrownią.

Za Komisję Międzyzakładową

NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec

Joanna Dróżdż

Przewodnicząca

Za Prezydium

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Kielce – Zawada, 15 marca 2017 r.