Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2016r.

Stanowisko nr 1

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie sytuacji w kraju

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.

Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną ma na celu wzbudzenie totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliż państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania nie mający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany. Więcej ma bowiem wspólnego z totalitarnymi praktykami ruchów anarchistycznych niż z postawami społeczeństwa obywatelskiego.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości humanistyczne zawarte w katolickiej nauce społecznej w swym podstawowym dokumencie – Statucie NSZZ „Solidarność” wyznacza jeden z celów, a jest nim „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.

Kierując się tymi zasadami i mając przed sobą statutowe cele, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż Związek nie może być bierny w tej sytuacji. Nie chodzi nam tutaj o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.

Ponadto każdy obywatel winien mieć w pamięci antypracownicze i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy, dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zamrożenie podstaw dochodu wolnego od podatku, zamrożenie naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy, itp. nie mogą być przez nas zapomniane.

Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych, stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.

Dążenie do władzy przez twórców polityki antyspołecznej stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.

Kierując się tymi przesłankami Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur związkowych, poczynając od władz krajowych poprzez Regiony i zakłady pracy o czynną obronę zagrożonej demokracji i osiągniętych już rozwiązań propracowniczych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje szeroką pomoc organizacyjną i logistyczną dla akcji realizujących nasz apel.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 3 października 2016r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o szykanach jakich doznaje zakładowa organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych Spółka z o.o. w Kielcach. Do tej kategorii szykan należy bowiem oddelegowanie przez Prezesa Zarządu Spółki Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Kolegi Jacka Michalskiego do oddalonej o przeszło 60 km nieskomunikowanej kopalni Nieświn II k/Końskich.

Biorąc pod uwagę fizyczną niemożliwość codziennego dojazdu do tej kopalni (brak jakichkolwiek połączeń komunikacyjnych), fikcyjny zakres czynności do wykonania w tej kopalni (np. „plan usuwania ewentualnych awarii”), należy stwierdzić, że polecenie to znacznie pogarsza warunki pracy, co narusza art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

Ponadto z punktu widzenia funkcjonowania związku zawodowego ta decyzja praktycznie uniemożliwia zgodnie z normami prawnymi i dobrymi obyczajami wypełnianie funkcji związkowych (zarówno na poziomie zakładu jak i w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, którego Jacek Michalski jest członkiem). Przedstawione okoliczności wpisują się we wcześniejsze nieprzyjazne decyzje pracodawcy, co w konsekwencji prowadzi do zastraszania członków Związku.

Sytuacja ta nad wyraz krzywdząca odbierana jest także jako swoista „zapłata” za lata obrony zakładu przez NSZZ „Solidarność” przed likwidacją. To dzięki tym wysiłkom zachowano miejsca pracy, również dla Zarządu Spółki.

Jednocześnie należy zauważyć, iż Kolega Jacek Michalski jest radnym Rady Miasta Kielce (rekomendowanym przez NSZZ „Solidarność” na listę PiS) i przedstawione okoliczności również uniemożliwiają mu w praktyce wykonywanie tej funkcji społecznej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do właściciela Spółki – Agencji Rozwoju Przemysłu, do Państwowej Inspekcji Pracy o takie działania, które położą kres dotychczasowym nieprzyjaznym praktykom względem Związku.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przedstawi problem na najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” celem podjęcia działań związkowych w obronie naruszanych praw związkowych.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 19 sierpnia 2016r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższą dezaprobatą przyjmuje wiadomość o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym z Panem Stanisławem Pustułą, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców MineralnychSp. z o.o. w Kielcach(dawne KKSM), pracownikiem objętym szczególną ochroną prawną.

Zarzut o spowodowanie przez niego wypadku przyjmujemy jako pretekst. Wskazują na to fakty:

– zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę ze Stanisławem Pustułą zanim został stworzony protokół powypadkowy, który dopiero ustala faktyczne zdarzenia. Decyzja pracodawcy – prezesa Henryka Ciosmakawyprzedza więc prawem przewidziane postępowanie;

– wręczenie pracownikowi dokumentu zwolnienia bez wcześniejszego wysłuchania jego wyjaśnień;

– wręczenie tego wypowiedzenia przed zapoznaniem pracownika z protokołem powypadkowym;

– dokonanie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy pomimo braku zgody zakładowej organizacji związkowej, co przewiduje prawo w przypadku osób prawnie chronionych.

Ponadto takie potraktowanie osoby Stanisława Pustuły, który jest niekwestionowanym liderem pracowniczym z bohaterską wręcz wieloletnią postawą w obronie istnienia Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM) w Kielcach jest niegodziwością, którą określić można cytatem z Czesława Miłosza: „który skrzywdziłeś człowieka prostego”.

Dodatkowo, nagłe pozbawienie pracy pracownika, który utrzymuje całą rodzinę: bezrobotną żonę i czworo studiujących dzieci jest „aktem wołającym o pomstę do nieba”.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje to wydarzenie jako bezprzykładne uderzenie w prawa pracownicze i związkowe, mające na celu zastraszenie załogi, dzięki której ten zakład został obroniony i nadal istnieje. Fakt ten wpisuje się w szereg wcześniejszych decyzji pracodawcy, czego dowodem są rozliczne skargi i procesy sądowe.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od prezesa ŚKSM uchylenia bulwersującej decyzji.

Apelujemy do organów właścicielskich spółki: Agencji Rozwoju Przemysłu i Ministra Skarbu Państwa o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji; do organów kontrolnych: Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowego Urzędu Górniczego o kontrolę przestrzegania prawa w ŚKSM.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje wszystkie struktury związkowe w Regionie do przygotowania akcji w obronie tych praw.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Uchwała nr 32/2016

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 10 maja 2016r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Informację z działalności Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” za okres  01.06.2015 – 31.05.2016r.

Treść Informacji w załączeniu.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 25 kwietnia 2016r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z uwagą obserwuje zapowiedzi sprzedaży przez francuską Grupę Energie aktywów Elektrowni Połaniec S.A.

Zapowiedź ta, obecna już w mediach (Puls Biznesu, portal Cire.pl) ma znaczenie dla przyszłości energetyki w Polsce a także dla regionu i lokalnego rynku pracy. Elektrownia produkuje ok. 8,4 TWh energii elektrycznej co plasuje ją w czołówce producentów w tej branży w Polsce i zatrudnia wraz ze spółkami zależnymi ponad 2 tysiące pracowników. Ze względu na ten potencjał los elektrowni nie może być obojętny dla państwa polskiego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu RP o podjęcie pilnych działań, analizując tę sytuację pod kątem bezpieczeństwa energetycznego kraju, wpływu ewentualnej sprzedaży na rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne pracowników tam zatrudnionych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że repolonizacja tak ważnego sektora gospodarczego winna być priorytetem.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwróci się do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o pilne prace nad zasygnalizowanym problemem.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 8 lutego 2016r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” analizując plan inwestycji kolejowych zawarty w Krajowym Programie Kolejowym do 2023r. z niepokojem przyjmuje informacje, że na kilku istotnych odcinkach linii kolejowych w naszym województwie, inwestycje te zamieszczone są na liście rezerwowej. Oznaczać to może w najlepszym przypadku opóźnienie realizacji tych planów a nawet ich zaniechanie.

Chodzi tu o:

– linię kolejową nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Kielce-Kozłów;

– linię kolejową nr 25 na odcinku Końskie-Skarżysko-Kamienna (a także w konsekwencji elektryfikację tej linii od Tomaszowa Mazowieckiego poprzez Opoczno do Końskich);

– linię nr 61,567 na odcinku Kielce-Żelisławice.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje z satysfakcją zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o potrzebie przeglądu proponowanych inwestycji. W związku z tym apelujemy do w/w Ministerstwa o włączenie wymienionych linii na listę podstawową oraz do samorządów w regionie świętokrzyskim o poparcie tej inicjatywy.

Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwróci się do Świętokrzyskiej Rady Dialogu Społecznego o pilne przedstawienie w trybie pilnym stanowiska w tej sprawie.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 2 lutego 2016r.

w sprawie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”  potwierdza satysfakcję z racji sprzedaży masy upadłościowej Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach Agencji Rozwoju Przemysłu zawartą w stanowisku Prezydium Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 26 stycznia 2016r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” taką koncepcję jednoznacznie forsował już od 2014 roku, czyli od momentu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej KKSM, upatrując w takiej decyzji szansę na utrzymanie firmy, jej rozwój, czy na zachowanie miejsc pracy.

Pojawiające się w ostatnich dniach enuncjacje różnych lokalnych polityków z jednej strony przejawiające się amnezją co do roli „Solidarności” w uratowaniu tej firmy, z drugiej zaś wprowadzające w błąd opinię publiczną, twierdząc m.in., że NSZZ „Solidarność” kiedykolwiek odeszła od koncepcji zakupu KKSM przez ARP oraz, że kiedykolwiek ktoś z polityków proponował załodze KKSM prywatyzację pracowniczą, często myląc prywatyzację z przetargiem publicznym, itp.

Jednocześnie należy przypomnieć, że Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w marcu 2012r. zgłosił w Prokuraturze Generalnej kilkanaście podejrzeń o popełnienie przestępstwa w trakcie prywatyzacji KKSM i w trakcie zarządu sprawowanego przez DSS.

Biorąc pod uwagę szereg nieporozumień i błędnych opinii o powodach i przebiegu prywatyzacji KKSM, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”  podjął decyzję o opracowaniu i opublikowaniu kalendarium wydarzeń związanych z sytuacją w KKSM.

Ta swoista „czarna księga” pokaże fakty i stanowić  może swoiste memento dla wszystkich decydentów.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 stycznia 2016r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z satysfakcją przyjęło decyzję syndyka KKSM w upadłości likwidacyjnej o sprzedaży dla Agencji Rozwoju Przemysłunajważniejszej części majątku, jaką są Kopalnie. Powyższa decyzja jest spełnieniem koncepcji NSZZ „Solidarność” przedstawianej od kilkunastu miesięcy środowiskom politycznym naszego województwa. Nowy – poważny inwestor jest gwarantem utrzymania miejsc pracy, inwestycji i pomyślnego rozwoju spółki.

Prezydium Zarządu Regionu wyraża jednocześnie podziękowanie wszystkim politykom, którzy od samego początku podzielali projekt NSZZ „Solidarność”, zabiegali o toi skutecznie doprowadzili do jego realizacji

Zastępca Przewodniczącego

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

(-)Mieczysław Gójsk