Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2006r.

Uchwała nr 6/2006
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 września 2006r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” odwołuje Kol. Stanisława Kosiora ze składu związkowego w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Jednocześnie Zarząd Regionu powołuje do tego składu Kol. Krzysztofa Foremniaka.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/-/
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 września 2006r.
w sprawie sytuacji w Cukrowni „Częstocice”

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje sprzeczne zapowiedzi co do przyszłości Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa władze Krajowej Spółki Cukrowej do przeprowadzenia kampanii cukrowniczej w roku bieżącym i ustawodawcę do zakończenia prac nad ustawą o biopaliwach.

Decyzje te są warunkiem niezbędnym do utrzymania miejsc pracy w sytuacji Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie stopień bezrobocia jest jednym z najwyższych w województwie.

Wzywamy również władze wojewódzkie oraz wszystkich parlamentarzystów do aktywnego włączenia się w rozwiązanie problemów jedynej cukrowni w naszym województwie.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/-/
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 września 2006r.
w sprawie sytuacji w MPK Sp. z o.o. w Kielcach

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z sytuacją w MPK Sp. z o.o. w Kielcach stoi na stanowisku, iż wszelkie działania restrukturyzacyjne, naprawcze i prywatyzacyjne winny mieć na celu integralny związek interesów mieszkańców korzystających z usług przedsiębiorstwa oraz 600-osobowej załogi w nim zatrudnionej i ich rodzin.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża pogląd, iż temu celowi służyć mogą:

  1. Rozważenie możliwości utrzymania statusu spółki komunalnej, gwarantującej wpływ i nadzór samorządu nad usługami komunikacyjnymi;
  2. Zagwarantowanie rentowności firmie, pozwalające na stopniowe odtwarzanie taboru samochodowego;
  3. Doraźne wzmocnienie przedsiębiorstwa przed sezonem zimowym kilkunastu autobusami zapewniającymi obsługę linii komunikacyjnych;
  4. Skorzystanie ze środków europejskich na znaczną odnowę taboru samochodowego;
  5. Rozważenie możliwości zrezygnowania z przetargu publicznego na usługi komunikacyjne zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, opinią Biura Analiz Sejmu RP, stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  6. W trakcie ewentualnego procesu prywatyzacyjnego zapewnienie pracownikom reprezentowanym przez reprezentatywne organizacje związkowe stosownego pakietu socjalnego w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż racjonalne, z dobrą wolą prowadzone działania na rzecz MPK w Kielcach służyć będą dobru wspólnemu społeczności lokalnej i pokojowi społecznemu.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
/-/
Przewodniczący

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 19 maja 2006r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niedowierzaniem i oburzeniem przyjmuje wiadomość o rozwiązaniu umowy o pracę w dniu 18 maja 2006r. z Kol. Zbigniewem Zaborskim – przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS – Ivopol, członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Kuriozalny powód zwolnienia – prowadzenie dyskusji nad przyszłością zakładu pracy, przy braku wymaganej prawem zgody zakładowej organizacji związkowej na to wypowiedzenie, świadczą o cynicznym łamaniu prawa i nieliczeniu się z nim.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje w/w fakty jako uderzenie w związek zawodowy a w konsekwencji w pracowników oraz w porządek prawny.

W związku z tym Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Zarządu spółki PKS-Ivopol w Skarżysku-Kamiennej oraz od właścicieli firmy Ivopol reprezentowanej przez Pana Józefa Szlachtę i Ministra Skarbu Państwa jednoznacznego podjęcia decyzji przywracającej porządek prawny w podległej firmie.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego oczekuje od organów państwowych stojących na straży praworządności: Prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy podjęcia zasygnalizowanego problemu i wyciągnięcia prawem przewidzianych konsekwencji.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnosi na najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu opisany problem celem podjęcia statutowo przewidzianych decyzji.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
 NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 9 maja 2006r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje sygnały o niezrozumiałych przyczynach przedłużania procedury wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu KiZChS „Siarkopol” SA w Grzybowie oraz członka Zarządu Spółki.

Zarząd Regionu docenia dotychczasowe osiągnięcia restrukturyzacyjne oraz uzyskaną stabilizację ekonomiczną „Siarkopolu” oraz bardzo dobrze układającą się współpracę kierownictwa firmy ze Związkami Zawodowymi „Solidarność”.

Zarząd Regionu stoi na stanowisku, że przeciągająca się procedura i niezrozumiałe próby dokonania zmian kadrowych nie służą dobrze firmie, załodze oraz Skarbowi Państwa.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

STANOWISKO
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 kwietnia 2006 r.
ws sytuacji w PKS

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki niepokój spowodowany sytuacją gospodarczą i pracowniczą w PKS Kielce S.A., PKS Końskie S.A. i PKS – Ivopol w Skarżysku Kamiennej.

Symptomy opóźnienia wypłat dla pracowników, ograniczenia prawem należnych warunków pracy (Kielce, Skarżysko-Kamienna) wskazują na kryzys zagrażający miejscom pracy.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministra Skarbu – będącego właścicielem w całości (Kielce, Końskie) bądź w części (Skarżysko Kamienna) podjęcia działań zmierzających do naprawy tej sytuacji.

Stosowne wystąpienia zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” znane są właścicielom wymienionych firm od kilku miesięcy.

Brak właściwych decyzji w tych sprawach pogłębia złą sytuację. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do podjęcia stosownych decyzji w zależności od rozwoju sytuacji.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

STANOWISKO
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kielcach
z dnia 04 kwietnia 2006 r.

W związku z trwającą prywatyzacją Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kielcach, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do władz Miasta Kielc, będącego właścicielem kluczowego dla mieszkańców miasta i okolic przedsiębiorstwa o stosowanie czytelnych reguł postępowania zarówno podczas wyceny jak również negocjacji warunków sprzedaży i ostatecznych uzgodnień zarówno Pakietu Inwestycyjnego jak też Pakietu Socjalnego. Końcowe uzgodnienia dokumentów prywatyzacyjnych winny być zgodne z ramowymi założeniami prywatyzacji określonymi w przyjętej Uchwale Rady Miasta Kielc, nie wykluczając regulacji korzystniejszych zawartych w Pakiecie Gwarancji Socjalnych.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Sp. z o.o. w przedmiocie nie dopuszczenia podziału przedsiębiorstwa na odrębne podmioty gospodarcze w okresie trwania pakietu i stoi na stanowisku bezwzględnej obrony miejsc i warunków pracy blisko 700 osobowej załogi. Jednym z warunków uzgodnienia jak najkorzystniejszych warunków prywatyzacji MPK Sp. z o.o. w Kielcach w tym Pakietu Gwarancji Pracowniczych jest odpowiedzialne zaangażowanie się władz Miasta Kielc w wypracowanie maksymalnie najkorzystniejszej oferty prywatyzacyjnej pozwalającej na rozwój firmy i chroniącej miejsca pracy.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

UCHWAŁA Nr 112
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 04 kwietnia 2006 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać XVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w dniach 29 – 30 czerwca 2006 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „S” do zorganizowania wyżej wymienionego Zebrania.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący