Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2001r.

STANOWISKO
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 kwietnia 2001 r.

Zarząd regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2000r. wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z projektem zawarcia porozumienia, które swym zakresem obejmowałoby osoby zatrudnione w zakładach i instytucjach, dla których organem prowadzącym jest Marszałek. Niestety, propozycja Związku została dwukrotnie odrzucona Stanowisko Marszałka Województwa Świętokrzyskiego świadczy o braku dobrej woli do uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy samorządem wojewódzkim i regionalną strukturą związku. Zdaniem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego należy za wszelką cenę nie dopuszczać do powstawania konfliktów a starać się im skutecznie zapobiegać. Temu właśnie ma służyć proponowane porozumienie. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jeszcze raz, publicznie, wzywa Marszałka Województwa do negocjacji i zawarcia porozumienia.

Uchwała nr 301/2001
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 lutego 2001r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje przynależność w charakterze członka wspierającego do Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie Zarząd deklaruje składkę członkowską w wysokości 100,00 zł.

STANOWISKO
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 5 lutego 2001 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjął decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na mocy której odmawia on negocjowania porozumienia, które regulowałoby relacje na płaszczyźnie Urząd Marszałkowski – Zarząd Regionu. Głównym celem zawarcia porozumienia była zasada dobra wspólnego i realizacji zadań wspólnych dla dobra mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego oraz chęć przeciwdziałania konfliktom społecznym. Z niezrozumieniem Zarząd Regionu przyjmuje uzasadnienie odmowy podjęcia negocjacji, takich jak:

  1. Brak podstawy prawnej do zawarcia porozumienia Zarząd Regionu zwraca uwagę, że nie ma również podstaw prawnych, które zabraniałyby zawarcie porozumienia i wolelibyśmy kierować się zasadą – co nie jest prawnie zabronione jest dozwolone. Informujemy, że Zarząd Regionu zawarł podobnej treści umowę jeszcze w 1992 roku z ówczesnym Wojewodą Kieleckim. Porozumienie to obowiązuje do dziś i spełnia swoje zadanie.
  2. Ustawa o związkach zawodowych nakazuje organom samorządu terytorialnego jednakowe traktowanie wszystkich związków zawodowych. Zatem zawarcie porozumienia rodziłoby obowiązek zawarcia podobnych porozumień z innymi związkami działającymi w jednostkach podległych samorządowi wojewódzkiemu. Zdaniem Zarządu Regionu podpisanie proponowanego porozumienia nie rodzi żadnego obowiązku a jedynie możliwość podpisywania podobnych umów z innymi organizacjami związkowymi. Jest to wewnętrzna sprawa Marszałka Województwa oraz organizacji, która z nim porozumienie chce podpisać. Urząd Marszałkowski, z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym, ma obowiązek współdziałania – dla dobra wspólnego – z organizacjami pozarządowymi. Taką właśnie organizacją jest NSZZ „Solidarność”. Dlatego odmowę zawarcia porozumienia traktujemy jako brak chęci do współdziałania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Trzuskawica, 27 stycznia 2001r.

UCHWAŁA NR 1
IX WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Delegaci na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmują i akceptują przedstawione przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego oraz Regionalną Komisję Rewizyjną NSZZ „Solidarność” w Kielcach – sprawozdanie z działalności za okres 01.07.1999 – 31.12.2000 r.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

Trzuskawica, 27 stycznia 2001r.

UCHWAŁA NR 3
IX WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

IX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Za-rząd Regionu do wzmocnienia obsługi prawnej Komisji Zakładowych oraz niezwłocznego utworzenia własnej witryny internetowej. Winny się w niej znaleźć wszelkie stanowiska, uchwały i rezolucje gospodarcze wydane przez struktury statutowe Związku oraz aktualne zapisy prawa pracy wraz z projektami ich zmian.

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz