Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2010r.

Stanowisko 

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

z dnia 23 grudnia 2010r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec jawnego łamania prawa do zrzeszania się w związki zawodowe przez pracodawcę – prezesa spółki Gerda 2 Spółka z o.o. w Starachowicach.

W dniu wczorajszym (22 grudnia 2010r.) podpisał on wypowiedzenie umów o pracę ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy) z 9 pracownikami, po tym jak dzień wcześniej otrzymał on wypis z »rejestru zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”«. Pośród zwolnionych jest też wybrany przewodniczący Komisji Zakładowej.

Wypowiedzeń dokonano łamiąc Kodeks Pracy i Ustawę o Związkach zawodowych, nie powiadamiając o zamiarze tych zwolnień legalnie działającego związku zawodowego i nie uwzględniając prawnej ochrony osób reprezentujących związek.

Takie zachowanie świadczy o świadomym łamaniu prawa, co musi podlegać konsekwencjom karnym.

Ponadto czas i tryb tych zwolnień (Boże Narodzenie) wskazuje na degradację obyczajową.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organy państwowe powołane do kontroli przestrzegania prawa (Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy) do niezwłocznego podjęcia sygnalizowanej sprawy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dołoży wszelkich starań i podejmie wszelkie działania prawem przewidziane do obrony zagrożonego prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

z dnia 28 października 2010r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niedowierzaniem i zaskoczeniem przyjęło informację o zamiarze likwidacji PKS Kielce SA przez Ministra Skarbu Państwa.

Podejmowanie tak istotnych decyzji z zaskoczenia gwałci zasadę jawności życia publicznego, rodzi też podejrzenia o niejasną grę. Potwierdzeniem tego stanu jest fakt, iż 20 października br. Biuro Ministra Skarbu Państwa w odpowiedzi na monit Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stwierdziło, że nie ma żadnych decyzji co do omawianej spółki.

Ten sposób likwidacji istotnej firmy przewozowej bez podjęcia poważnych prób sanacyjnych świadczy o braku nadzoru właścicielskiego, zarówno przez właściciela (MSP) jak i jego organu jakim jest Rada Nadzorcza.

Moment podejmowania decyzji, tzn. tuż przed wyborami samorządowymi, świadczy o braku zainteresowania właściciela ewentualną komunalizacją, którą mogą podjąć nowowybrane samorządy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny już raz domaga się od MSP powstrzymania destrukcyjnej polityki względem PKS Kielce SA, odstąpienia od likwidacji i podjęcia działań sanacyjnych.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 13 października 2010r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje o planach likwidacji odcinka „Intercity” PKP SA w Skarżysku-Kamiennej.

Decyzja taka powoduje zagrożenie istnienia 90 miejsc pracy, co w przypadku powiatu o najwyższym stopniu bezrobocia stanowi problem społeczny. Ponadto likwidacja „Intercity” PKP SA w Skarżysku-Kamiennej spowodować musi perturbacje w kolejowej obsłudze pasażerskiej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania miejscowej Komisji Oddziałowej Związku przeciwstawiające się planom likwidacji miejsc pracy.

Apelujemy również do lokalnych i wojewódzkich władz państwowych i samorządowych o podjęcie kroków mających na celu obronę zagrożonego zakładu.

W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych należy okazać dbałość o lokalne interesy społeczne.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Stanowisko 

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 5 października 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjął informację o zagrożeniu likwidacją ok. 10% miejsc pracy w Spółkach wydzielonych z Elektrowni Połaniec. Dotyczy to zarówno Spółek należących do Grupy GDF SUEZ jak również Spółek sprzedanych.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała nr 11/2010

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 5 października 2010r.

W związku z planowaną likwidacją miejsc pracy w Spółkach wydzielonych z Elektrowni Połaniec, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnosi do Zarządu GDF SUEZ Energia Polska SA i Zarządów Spółek żądanie natychmiastowego podjęcia rozmów z Komisją MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek przy udziale przedstawicieli wyższych struktur związku „Solidarność” w sprawie uregulowania warunków zatrudnienia wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółkach.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała Nr 4/2010

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem Komisji Krajowej o nadanie tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” dla Pana ADAMA ŁUKOMSKIEGO

Uzasadnienie:

Pan Adam Łukomski jest w naszym województwie znanym adwokatem, współpracującym
z NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.

Z racji wykonywanego zawodu nie jest w stanie przynależeć do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Pan Adam Łukomski urodził się 2 czerwca 1943 roku. Od lat 70-tych poprzedniego stulecia jest adwokatem w Końskich. Tam też od 1980 roku był społecznym doradcą Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Końskich. W stanie wojennym bezinteresownie występował przed sądami i kolegiami ds. wykroczeń jako obrońca represjonowanych  związkowców. Aktywnie organizował pomoc represjonowanym w stanie wojennym. W 1989 roku wraz z działaczami NSZZ „Solidarność” w Końskich.

W I kadencji Sejmu RP (1991-1993) sprawował mandat posła na Sejm z listy Wyborczej Akcji Katolików będąc wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Nadal współpracuje z NSZZ „Solidarność”.

Za Zarząd Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała nr 3/2010

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem Komisji Krajowej o nadanie tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” dla Pana Marka Banasika.

Uzasadnienie

Pan Marek Banasik jest w regionie znanym społecznikiem i adwokatem obdarzonym niekwestionowanym autorytetem.

Z racji wykonywanego wolnego zawodu nie był w stanie formalnie przynależeć do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, współorganizując go i wspierając, również prawnie.

Pan Marek Banasik urodził się 20 stycznia 1942r. we Włoszczowie. Wychowywał się w rodzinnej atmosferze narodowo-demokratycznej kultywowanej jeszcze na ojczystej wileńszczyźnie. W latach 1964-1967 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie a w latach 1967-1970 był aplikantem adwokackim w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach. Od 1970 roku jest czynnym adwokatem; do 1975r. w Zespole Adwokackim we Włoszczowie a od 1975r. w Jędrzejowie. Przez wiele lat piastował funkcje w samorządzie adwokackim, m.in. w latach 1984-1994 był wicedziekanem i członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Od 1970r. zaangażowany jest w niesienie pomocy Polakom na Wschodzie – szczególnie na Wileńszczyźnie, skąd pochodzi jego rodzina. W sposób szczególny troszczył się o edukację polskiej młodzieży w okręgu wileńskim, wspierając ją podręcznikami i klasyką literatury polskiej.

Od 1980r. bezinteresownie udzielał pomocy prawnej pracownikom tworzącym struktury NSZZ „Solidarność” i „Solidarność” RI. W stanie wojennym był obrońcą w sprawach politycznych działaczy związkowych oraz uczestników strajku włoszczowskiego w obronie krzyży. Bronił też uczestników marszu szlakiem I Kadrowej zatrzymanych przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa pod Jędrzejowem w 1984r.

W 1989r. współorganizował lokalny Komitet Obywatelski „Solidarność”, zostając radnym z jego ramienia a następnie w latach 1990-1994 – Burmistrzem Miasta i Gminy Jędrzejów.

W okresie 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z ramienia AWS, przewodnicząc Komisji Samorządu Terytorialnego.

Nadal współpracuje z NSZZ „Solidarność” wielokrotnie reprezentując pracowników – członków Związku przed sądami pracy.

Za Zarząd Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwala nr 2/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wypełniając dyspozycje zawarte w Stanowisku Nr l XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, iż Rady Delegatur Zarządu Regionu podejmą rozmowy z organizacjami politycznymi i społecznymi w sprawie ewentualnych koalicji wyborczych do trzech szczebli samorządu terytorialnego.

Rezultaty tych rozmów zostaną przestawione Zarządowi Regionu na wrześniowym posiedzeniu celem podjęcia wiążących decyzji.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała nr 1/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 10 sierpnia 2010r.
ws funkcjonowania Delegatur Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o § l pkt 4 Uchwały nr 58/2001 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia:
 

 1. Delegatura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jest najmniejszą jednostką organizacyjną Regionu obejmującą obszar jednego lub więcej powiatów;
 2. Rada Delegatury Zarządu Regionu jest ciałem kierowniczym tej jednostki, nie stanowi jednak odrębnego szczebla władzy związkowej, jest natomiast terenowym przedstawicielstwem Zarządu Regionu realizującym jego zadania. Rada Delegatury reprezentuje Zarząd Regionu wobec władz samorządu gminnego i powiatowego oraz innych organizacji i instytucji działających na terenie Delegatury w zakresie udzielonych jej kompetencji;
 3. Rada Delegatury składa się z 3-11 osób w tym:
  z członków Zarządu Regionu z danej delegatury, wybranych przedstawicieli spośród przewodniczących podstawowych jednostek organizacyjnych Związku działających na terenie Delegatury w liczbie określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.Wybory przeprowadza się w oparciu o uchwałę wyborczą Nr l XIX KZD. Kadencja Rady Delegatury trwa 4 lata, analogicznie do kadencji Zarządu Regionu.Radzie Delegatury przewodniczy Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu i prowadzi on dokumentację Delegatury;
 4. Rada Delegatury Zarządu Regionu uprawniona jest do:
  opiniowania w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych projektów aktów prawnych wydanych przez samorządy gmin i powiatów w poszczególnych powiatach,
  prowadzenia innych działań zleconych przez Zarząd Regionu;
 5. Rada Delegatury Zarządu Regionu przed wydaniem opinii dotyczącej projektu aktu prawnego przygotowanego przez samorząd gminy lub powiatu ma obowiązek skonsultować jej treść z Prezydium Zarządu Regionu;
 6. W przypadku, gdy opiniowany projekt aktu prawnego, o którym mowa w pkt 5 dotyczy pracowników zakładu(ów) objętego(tych) działalnością organizacji NSZZ „Solidarność” a organizacja ta nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Delegatury Zarządu Regionu działającej w tym powiecie, Rada Delegatury Zarządu Regionu ma obowiązek dokonać konsultacji z ww. organizacją(ami) zakładową(owymi) lub międzyzakładową(owymi);
 7. Działalność Delegatury Zarządu Regionu finansowana jest przez Zarząd Regionu;
 8. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Załącznik do Uchwały Nr 1/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, iż w kadencji 2010-2014 Rady Delegatur Zarządu Regionu składają się z następującej liczby członków:
 

 1. Kielce – 11 (członkowie Zarządu Regionu),
 2. Skarżysko-Kamienna – 8 (w tym 3 osoby z wyboru),
 3. Ostrowiec Świętokrzyski – 6 (w tym 2 osoby z wyboru),
 4. Starachowice – 5 (w tym 2 osoby z wyboru),
 5. Staszów – 3 (w tym l osoba z wyboru),
 6. Busko-Zdrój – 3 (w tym 2 osoby z wyboru),
 7. Jędrzejów – 3 (w tym 2 osoby z wyboru),
 8. Końskie – 3 (w tym 2 osoby z wyboru),
 9. Pińczów – 3 (w tym 2 osoby z wyboru),
 10. Włoszczowa – 3 (w tym 2 osoby z wyboru).

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko nr 3/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania zakładowej organizacji związkowej w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych SA w Kielcach w sprawie prywatyzacji tego przedsiębiorstwa.

Planowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa prywatyzacja przez Dolnośląskie Surowce Skalne SA budzi uzasadnione niepokoje w związku z sygnalizowanymi symptomami niesolidności i niewypłacalności tej spółki, łącznie z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki i przekazanie danych do Krajowego Rejestru Długów.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministra Skarbu Państwa odstąpienia od takiej prywatyzacji i wnioskuje do Najwyższej Izby Kontroli o podjęcie działań kontrolnych w sprawie prawidłowości tej prywatyzacji.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko nr 2/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w Zakładzie Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej protestujących przeciwko kolejnym zmianom organizacyjnym przedsiębiorstwa.

Plany te polegające na powtórnym łączeniu zakładów pracy negatywnie wpływają na nastroje pracowników, rodzą obawy o redukcję zatrudnienia, co przekłada się na pogorszenie bezpieczeństwa pracy i wydajności.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w trosce o stabilność miejsc pracy, domaga się od Zarządu PKP PLK SA wstrzymania planowanych eksperymentów organizacyjnych i wypracowania na drodze dialogu społecznego takich form organizacyjnych, które nie będą godzić w interesy pracownicze.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc merytoryczną i organizacyjną dla zakładowej organizacji związkowej w celu osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko nr 1/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jednoznacznie negatywnie przyjmuje plany Zarządu PKP „Cargo” dotyczące kolejnych działań restrukturyzacyjnych.

Przedstawione związkom zawodowym pismem z dnia 16 lipca 2010r. plany te zakładają de facto kolejną likwidację zakładów PKP „Cargo”.

Istnieje więc groźba likwidacji Świętokrzyskiego zakładu, co wiązać się musi z dalszą redukcją miejsc pracy i kolejną degradacją województwa świętokrzyskiego.

Zakładane cele przedstawionej restrukturyzacji można realizować bez uciekania się do tak drastycznego i negatywnego w skutkach środka jakim jest likwidacja zakładów. Ponadto niektóre z zakładanych celów stoją w jawnej sprzeczności z likwidacją jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Zarządu PKP „Cargo” wycofania się z przedstawionych dalszych planów likwidacyjnych i apeluje do władz rządowych oraz samorządowych o przeciwdziałanie planom likwidacji CT Świętokrzyski PKP „Cargo”, degradującym gospodarcze zaplecze województwa świętokrzyskiego.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc organizacyjną dla działań Zakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego powołanego w PKP „Cargo” SA w Świętokrzyskim Zakładzie Spółki.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 18 maja 2010r.


 Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera starania Związku w MPK w Ostrowcu Świętokrzyskim w obronie zagrożonych miejsc pracy.

Zapowiedź zwolnień w tej firmie w niedługim czasie po zakończeniu negocjacji zakładowych świadczy o chaotycznym i nie przemyślanym postępowaniu miejscowego kierownictwa.

Ponadto brak realizacji postulatów społecznych i związkowych dotyczących faktycznej naprawy spółki doprowadza do jej złej kondycji. Dotyczy to m.in. braku przekazania przez miasto majątku dla firmy komunalnej.

Za błędy decydentów nie mogą płacić pracownicy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popierając wszystkie postulaty związkowe oświadcza, że dołoży wszelkich starań prawnych i logistycznych dla obrony zagrożonych miejsc pracy.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4.05.2010r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podziela zrozumiałe zaniepokojenie pracowników Służby Ochrony Kolei, którym grozi masowe pozbawienie zatrudnienia. Niebezpieczeństwo to wynika z rządowego projektu ustawy o transporcie kolejowym, który zakłada likwidację SOK i powstanie w to miejsce formacji kolejowej wewnątrz Policji Państwowej.

Rozstrzygnięcia zawarte we wspomnianym projekcie ustawy nie dają większych szans dotychczasowym pracownikom SOK na przejście do owej policyjnej formacji. Tym sposobem zagrożone jest ponad 3 tysiące miejsc pracy, tym bardziej, że nie planuje się żadnych rozwiązań osłonowych.

Ponadto rząd przewiduje, że policyjna ochrona kolei dotyczyć będzie wyłącznie dworców kolejowych i pociągów pasażerskich, pozostawiając infrastrukturę kolejową i przewozy towarowe komercyjnym spółkom ochroniarskim.

W ten sposób kosztem pracowników SOK planuje się de facto transfer środków finansowych do wspomnianych spółek ochroniarskich.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur związkowych, do szerokiej opinii publicznej o obywatelską interwencję w obronie Służby Ochrony Kolei – formacji powstałej u zarania Niepodległości.

Domagamy się od parlamentarzystów, od których zależy los SOK o odrzucenie przedmiotowego projektu jako aspołecznego i sprzecznego z szerokim interesem obywatelskim.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący