Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XIV Walne Zebranie Delegatów

XIV Walne Zebranie Delegatów

XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Kielce-Słowik, 29 czerwca2006r.

Uchwała Programowa

XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

W roku pięćdziesięciolecia dramatu Poznańskiego Czerwca, trzydziestolecia represji skierowanych przeciw pracownikom Radomia i Ursusa, dwudziestopięciolecia krwawych wydarzeń stanu wojennego, u progu kolejnego ćwierćwiecza powstania – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” staje na początku nowej kadencji przed nowymi, trudnymi wyzwaniami, na realizację których oczekuje Polska, świat pracy, zwykli ludzie.

Obrona godności człowieka, wolności i podstawowych praw należnych ludziom, jakże często skrzywdzonym, oszukanym, pozbawionym pracy i podstawowych środków do życia – to nadal fundamentalne problemy, które nie mogą nie obchodzić „Solidarności” kierującej się zasadami nauki społecznej i etyki chrześcijańskiej. Region Świętokrzyski nie należy do krajowych wyjątków w przedmiocie pełnej troski o respektowanie praw i ludzkiej godności. Łamanie praw pracowniczych i związkowych, brak dialogu, zastraszanie pracowników, postawy patologiczne osób odpowiedzialnych za kierowanie zakładami pracy, ciągle wysokie bezrobocie i związane z tym zjawisko pokoleniowego ubóstwa to codzienna świętokrzyska rzeczywistość. Tak być nie może. NSZZ Solidarność” w kadencji 2006 – 2010r. pragnie zaradzić i rozwiązywać wymienione problemy oraz inne sfery spraw poprzez:

– rozwój związku w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego dając tym samym szansę pracownikom na skuteczną obronę przysługujących praw,

– upowszechnienie i dostęp dla członków Związku i ich rodzin do kart rabatowych w wybranych sieciach sklepów na terenie regionu pozwalających na zakup po obniżonych cenach produktów codziennego użytku,

– pozyskiwanie europejskich funduszy celowych przeznaczonych na realizację programów szkoleniowych kierowanych także do osób chwilowo pozbawionych pracy,

– efektywne wykorzystanie przez Związek przysługujących uprawnień w relacjach z samorządami i innymi podmiotami życia publicznego dla poprawy skuteczności realizacji zadań mających duże znaczenie dla mieszkańców naszego regionu,

– określenie podstawowego „koszyka usług” realizowanych przez Związek w systemie permanentnym wobec członków Związku ich rodzin i nowo powstających struktur związkowych,

– ukończenie książkowej monografii ukazującej historię powstania NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego, aż do czasu współczesnego,

– wspieranie zorganizowanych przedsięwzięć ludzi młodych zainteresowanych problematyką związkową podejmujących po raz pierwszy pracę lub kończących określony etap przygotowania zawodowego w szkołach, na uczelniach,

– obronę praw pracowniczych i związkowych z wykorzystaniem zarówno środków prawnych, jak również tych będących w gestii związków zawodowych z możliwością organizowania akcji protestacyjnych włącznie,

– usprawnienie przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej, poprzez między innymi dokończenie już kontynuowanego procesu komputeryzacji Regionu.

Jednym z priorytetów w działalności Związku obecnej kadencji jest wypracowanie skutecznej, zrozumiałej oferty pozwalającej pracownikom na podejmowanie decyzji o zrzeszaniu się w NSZZ „Solidarność”. Chodzi tutaj zarówno o pracowników zatrudnionych w małych i średnich firmach bez względu na formułę organizacyjną jak również pracowników nie mających Związku w większych i dużych zakładach. Konieczne stają się działania wielopłaszczyznowe podejmowane w poszczególnych Delegaturach w sferze: m.in. szkoleń, profesjonalnego przygotowania osób na bieżąco podejmujących skonkretyzowane zadania w zakładach pracy oraz inne. Konieczne staje się wyodrębnienie oddzielnego funduszu przeznaczonego na ten cel oraz pilne wypracowanie kompleksowych sposobów zachęcających pracowników chwilowo pozbawionych pracy do kontynuowania  członkostwa w Związku.

Upowszechnienie i dostęp do kart rabatowych dla członków Związku i ich rodzin to jeden ze sposobów poprawy sytuacji materialnej rodzin. Tego rodzaju rozwiązania z dobrym skutkiem są realizowane już w kilku regionach. Istnieje zatem szansa, że również w naszym Regionie uda się wynegocjować stosowne porozumienia w tej sprawie.

Celem zwiększenia kręgu osób chcących skorzystać ze związkowej oferty szkoleniowej konieczne staje się podjęcie stosownych działań otwierających Związkowi drogę do funduszy europejskich. Jest duża szansa na sfinalizowanie tego zadania. Jednym z elementów gwarantujących oczekiwane efekty jest umiejętność pisania programów. Ułatwieniem jest rejestracja Zarządu Regionu w wykazie instytucji szkoleniowych.

Związek będzie aktywniej współpracował z instytucjami życia publicznego w celu zwiększenia wpływu na podejmowane decyzje dla rozwiązywania problemów makro i mikroregionalnych niezwykle istotnych dla życia mieszkańców. Związek poprzez swoich przedstawicieli i zawierane lokalne koalicje postara się zwiększyć wpływ na pracę i decyzje lokalnych samorządów. Powołana przez Zarząd Regionu „Agenda Samorządowa” stanowi płaszczyznę do negocjacji i podejmowania decyzji w istotnych sprawach lokalnych społeczności.

Związek jest zdeterminowany do takiego określenia „podstawowego koszyka usług” aby uzyskać zdecydowanie korzystne efekty w bieżącym realizowaniu zadań wobec członków Związku wynikających z przepisów prawnych. Stąd konieczne jest kontynuowanie stałego cyklu szkoleń związkowych, udzielanie porad prawnych i obrony praw członków naszego Związku przed sądami i innymi instytucjami państwowego nadzoru nad warunkami pracy, wspieranie zakładowych organizacji związkowych w realizacji kompleksowo pojętych zadań statutowych, zapewnienie pełnej obrony realizacji praw związkowych.

Ukończenie monografii ukazującej historię i teraźniejszość Świętokrzyskiej „Solidarności” staje się koniecznością. Wydanie to stanowić będzie ważny element promocji naszego Związku, dając możliwość szczegółowego przeanalizowania najnowszej historii z udziałem bohaterów tworzących „Solidarność” regionalną.

Utworzona Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” w strukturach Zarządu Regionu jest podstawą kontynuowania dalszych form otwierających możliwość młodym ludziom do zrzeszania się w NSZZ „Solidarność”. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić maksymalnie dużo uwagi.

Obrona praw pracowniczych i związkowych to jedno z bardzo ważnych zadań stojących przed Związkiem. Nie można tolerować bezkarnych praktyk patologicznego wręcz łamania przysługujących praw. Dla realizacji tego zadania podejmowane będą wszystkie możliwe środki celem skutecznego rozwiązania każdej z osobna sprawy.

Informacja w epoce internetu to niezwykle ważny problem w zakresie rozwoju Związku i usprawnienia działalności. Zakończenie komputeryzacji Regionu bezwzględnie przyczyni się do usprawnienia przepływu wewnątrzzwiązkowej informacji.

Kielce-Słowik, 29 czerwca 2006r.

Przewodniczący

XIV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Kielce-Słowik, 29 czerwca2006r.

Uchwała nr 1

XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

XIV WZD Regionu Świętokrzyskiego w oparciu o § 40 p.2 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 93 p.2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia:

1. Liczba członków Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na kadencje 2006 – 2010r. wynosić będzie 31 (plus przewodniczący ZR), wybranych proporcjonalnie w stosunku do liczby członków Związku z następujących Delegatur Zarządu Regionu:

– Busko Zdrój                         – 1 mandat

– Jędrzejów                             – 1 mandat

– Kielce                                   – 11 mandatów

– Końskie                                – 1 mandat

– Ostrowiec Świętokrzyski     – 4 mandaty

– Pińczów                               – 1 mandat

– Skarżysko Kamienna           – 5 mandatów

– Starachowice                        – 3 mandaty

– Staszów                               – 3 mandaty

– Włoszczowa                         – 1 mandat

2. Liczba członków Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (wraz z przewodniczącym) – do 5 osób

3. Liczba członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej – 8 osób.

Kielce-Słowik, 29 czerwca 2006r.

Przewodniczący

XIV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Kielce-Słowik, 29 czerwca2006r.

Stanowisko  nr  1

XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Delegaci XIV WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domagają się od Rządu RP zakończenia procesu konsolidacji Holdingu Wschodnia Grupa Energetyczna SA, w skład którego wchodzą Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego SA.

Próba pozbawienia osobowości prawnej ZEORK SA – największego państwowego pracodawcy województwa świętokrzyskiego stanowi realne zagrożenie utraty miejsc pracy i drastycznego pogorszenia poziomu życia ponad 2 tysięcy rodzin pracowniczych.

Kielce-Słowik, 29 czerwca 2006r.

Przewodniczący

XIV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Kielce-Słowik, 29 czerwca2006r.

Stanowisko  nr 2

XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego składa hołd uczestnikom Powstania Poznańskiego – 1956 r.

Ten pierwszy zryw niepodległościowy w okresie komunizmu okupiony licznymi ofiarami stał się podwaliną powstania „Solidarności” i w konsekwencji uzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Kielce-Słowik, 29 czerwca 2006r.

Przewodniczący

XIV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz


XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Kielce-Słowik, 29 czerwca2006r.

Stanowisko  nr 3

XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Dotyczy: sytuacji zakładów pracy województwa świętokrzyskiego

Delegaci uczestniczący w XIV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyrażają zaniepokojenie z powodu braku skutecznego nadzoru właścicielskiego nad zakładami pracy, dla których organem założycielskim są: Minister Skarbu Państwa, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz władze samorządowe. Łamanie praw pracowniczych i związkowych (PKS Kielce), przypadkowe obsady newralgicznych stanowisk kierowniczych („Siarkopol” Grzybów, PKS Staszów), nie przestrzeganie podjętych uzgodnień, istniejących ustaleń oraz konfrontacyjny sposób podejmowania decyzji (MPK Kielce Sp. z o.o.) oznaczać może drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej wielu z tych zakładów co w konsekwencji może skutkować drastycznymi zwolnieniami pracowników i upadłością firm.

Zagrożenia te dotyczą również firm już sprywatyzowanych (np. PKS Skarżysko) gdzie został zwolniony z pracy Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wyłącznie z powodu aktywnej i profesjonalnej obrony firmy przed istniejącymi zagrożeniami. Podobna sytuacja ma miejsce w Transpom FHU Przemysław Mocie O/Rytwiany.

Za skandaliczne należy uznać praktyki nie dotrzymywania przez przedstawicieli lokalnych władz rządowych i samorządowych ostatecznych uzgodnień w sprawach decydujących o przyszłości podległych zakładów dających stabilizację zatrudnienia i środki do życia dla tysięcy mieszkańców naszego regionu zawieranych ze stroną związkową. Efektem tego rodzaju taktyki władz jest nikomu niepotrzebna eskalacja społecznego niepokoju i niepewności o miejsca pracy i środki pieniężne na wynagrodzenia.

Nie możemy dopuścić do upadku tych zakładów i tolerowania bezkarności w przedmiocie łamania praw pracowniczych i związkowych.

Delegaci XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:” domagają się od władz rządowych, samorządowych województwa świętokrzyskiego podjęcia natychmiastowych działań mających na celu usprawnienie nadzoru właścicielskiego nad podległymi zakładami w sferze zarządzania, dialogu i respektowania praw pracowniczych i związkowych.

Tego wymaga troska o miejsca pracy, rozwój regionu i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Kielce-Słowik, 29 czerwca 2006r.

Przewodniczący

XIV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz