Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” 5 XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
(edycja XVII – 2019r.)

1. Organizatorzy
– Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
– Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

2. Patronat honorowy
– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda

3. Patronat medialny
– Tygodnik Solidarność

4. Temat konkursu

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto, konkurs swym zakresem obejmuje zagadnienia z okresu najnowszej (powojennej) historii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę o ruchu związkowym w Polsce i na świecie, ponadto dotyka uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy. Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi. Cele, funkcje i działalność związków zawodowych, jako jednego z głównych filarów demokratycznego państwa wymagają poznania, aby młodzi ludzie mogli w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym. Zakres tematyki konkursu zawiera załącznik nr 1.

5. Adresaci konkursu

– Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” jest adresowany do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy już niebawem wejdą w okres aktywnego życia zawodowego i społecznego, a co za tym idzie, powinni się oni do tego jak najlepiej przygotować.
– Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców deklaracji przystąpienia uczniów szkoły do konkursu.
Zgłoszenia składane są (w formire elektronicznej, listowej bądź telefonicznej) do Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”do dnia 8 lutego 2019r.

6. Etapy konkursu
6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:

– lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,
– zaproponowanej literatury dotyczącej przedmiotu konkursu, co, którą zawiera załącznik nr 2.

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap)

– przeprowadzone będą 8 marca 2019r. w formie testowej przez komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane one pocztą.
– każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników konkursu.
– wyłonieni w ten sposób uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego.

6.3. Konkurs finałowy (II etap)

– przeprowadzony będzie 8 kwietnia 2019r., przez komisję powołaną w porozumieniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
– konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej;
– suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów wojewódzkich;
– w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców na podstawie punktacji komisja może przeprowadzić dodatkowy egzamin ustny.

7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

– ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 24 kwietnia 2019r.
– przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla laureatów konkursu oraz siedem wyróżnień dla finalistów;
– laureaci konkursu a także uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe, oraz okolicznościowe dyplomy. Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.
Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Załącznik nr 1
do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Tematyka konkursu
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:

1. Wydarzeń związanych z najnowszą (powojenną) historią Polski
– czerwiec 1956;
– marzec 1968;
– grudzień 1970;
– czerwiec 1976;
– rok 1980, w tym powstanie NSZZ „Solidarność”;
– stan wojenny i okres do 1989r.;
– rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”, wybory parlamentarne;
– najważniejsze wydarzenia z życia społeczno – politycznego (w tym związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2018.

2. Tematyki dotyczącej podstawowych nurtów ruchu związkowego, w tym dzisiejsze Międzynarodowe Centrale Związkowe.

3. Teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.
– cechy konstytutywne związków zawodowych;
– funkcje związków zawodowych;
– aktualna struktura i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”.

4. Wiedzy ogólnej dotyczącej prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.

Załącznik nr 2 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Załącznik nr 2
do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Zalecana literatura:
– Statut NSZZ „Solidarność” ( www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

– Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz. 854 Nr 100 poz. 1080 Nr 128 poz. 1405 z 2002r Nr 135 poz. 1146). (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)  

– Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 z 1997r. Nr 82 poz.518 Nr 88 poz.554 z 1999r. Nr 72 poz.802 z 2000r. Nr 107 poz.1127 z 2002r. Nr 74 poz. 676.

– Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.

– Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.

– Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność. Adres strony:
 http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc

– Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ „Solidarność” nr 12 Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc

– Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.

– Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.

– Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.

– M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.

– Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.

– Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.

– Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.

– Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.

– Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.

– „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.

– Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”, Kielce 2010.

– Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.

– A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.

– M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski (w:) Solidarność 1980-1981, t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.

– W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2001.

Ponadto przydatne w konkursie informacje można znaleźć na stronach internetowych m.in:

1. Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:
www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

2. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:
 www.solidarnosc.org.pl

3. Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:
www.sierpien1980.pl
www.13grudnia81.pl
xj.popieluszko.pl
www.rok1989.pl

Pytania XVII KONKURS WIEDZY O NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Finał wojewódzki 2019r.

XVII Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Finał wojewódzki 2019r.

1.Za postawienie w stan likwidacji Stoczni Gdańskiej, w której narodziła się „Solidarność”, odpowiedzialny był rządpod kierownictwem (zaznacz prawidłową odpowiedź):

a).StanisławaKani.

b). WojciechaJaruzelskiego.

c).TadeuszaMazowieckiego.

d).MieczysławaRakowskiego.

 

2. Kto jest autorem słów (imię i nazwisko):

 

Solidarni, nasz jest ten dzień,

A jutro jest nieznane,

Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek;

Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.

A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,

To każdy z nas gotowy musi być,

Bo lepiej byśmy stojąc umierali,

Niż mamy klęcząc na kolanach żyć.

Solidarni, nasz jest ten dzień;

Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!

 

…………………………………………………………..

 

3. Fizyk, zorganizował po 13 grudnia 1981r. druk pierwszego w kraju pisma podziemnego,którenosiłotytuł„ZDnianaDzień”. W czerwcu1982r.we Wrocławiu stanął na czele założonej przez siebie organizacji „Solidarność Walcząca”. Podaj imię i nazwisko.

 

…………………………………………………………..

 

4. W lipcu 1980 r. największa fala strajków ogarnęła: (zaznacz właściwą odpowiedź)

 

a) Lubelszczyznę;            b) Dolny Śląsk;            c) Mazowsze.

 

5. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy:

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

6. Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

7. Kto był pierwszym redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”?

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

8. Aktualnie, jak długo trwa kadencja władz związkowych?

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

9. W dniu 4 kwietnia 2019r. przed Urzędami Wojewódzkimi odbyły się demonstracje związkowe.
Pod jakim hasłem związkowcy demonstrowali?

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

10. Jakie firmy z województwa świętokrzyskiego w 2019r. uzyskały certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom?

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

11. Jaki procent pracowników musi zrzeszać zakładowa organizacja związkowa skupiona
w ogólnokrajowej centrali reprezentatywnej, aby posiadać status organizacji reprezentatywnej?

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

12. Jaki procent pracowników musi zrzeszać zakładowa organizacja związkowa, która nie jest zrzeszona w ogólnokrajowej centrali reprezentatywnej, aby posiadać status organizacji reprezentatywnej?

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

13.W trakcie jakich wydarzeń w najnowszej historii Polski robotnicy po raz pierwszy postulowali utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych (podaj ich rok, miesiąc i miejsce):

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

14. Po wydarzeniach 1976 roku powstało kilka organizacji które programowo deklarowały obronę robotników (podaj ich nazwy ):

 

……………………………………………………….………………….……………………………………

 

15.Z jakim miastem związane są wydarzenia 1956r.?           ………………………………………

 

16.W 1980 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, w jakim miesiącu?
(zaznacz prawidłową odpowiedź):            a) czerwiec,     b) lipiec,     c) sierpień

 

17. Gdzie i kiedy odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. (zaznacz prawidłową odpowiedź):

a) Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 14-18 wrzesień 1980r.

b) Szczecin, Wojewódzki Dom Kultury 15-17 lipiec 1981r.

c) Gdańsk, Hala Olivii 5-10.IX  i  26.IX-7.X.1981r.

 

18. Kiedy został powołany Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w skład którego w początkowej fazie weszły zakłady pracy Wybrzeża? (zaznacz prawidłową odpowiedź):

 

a) 16 sierpnia 1980r.,     b) 20 lipca 1980r.,     c) 12 września 1980r.

 

19.Kiedy podpisano porozumienie w sprawie zgłoszonych postulatów między MKS w Szczecinie
i delegacją rządową? (zaznacz prawidłową odpowiedź):

 

a)15 lipca 1980r.,     b) 30 sierpnia 1980r.,     c) 30 września 1980r.

20. Rozwiń skróty:

a) WRON – ………………………………………………………………………………………………..……

b) ROPCiO – …………………………………………………………………………………………..………

c) TKK NSZZ „Solidarność” – ……………………………………………………………………….………

d) KOR – ………………………………………………………………………….…………………………….

e) PRON – ………………………………………………………………..……………………………………

f) MKS – ……………………………………………………………………………..…………………………

g) CRZZ – ………………………………………………………………………………………………………

21. Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe.

Wpisz odpowiednią literę P (Prawda), F (Fałsz)

1.

Nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa wprowadziła konstytucja uchwalona w 1952r.

2.

Kontakty w Watykanem zostały zerwane w 1946r. przez władze polskie

3.

UPA to jeden z organów rozbudowanego aparatu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej

4.

Od 1945r. w Warszawie pod redakcją kardynała Sapiehy zaczął wychodzić „Tygodnik Powszechny”

5.

OPZZ powstało jako przeciwwaga do niezależnego związku robotniczego w 1980r.

6.

Obrady „Okrągłego Stołu” zakończyły się 2 czerwca 1989r.

22. Zaznacz znakiem „x” te ograniczenia praw obywatelskich, które zostały w Polsce wprowadzone podczas stanu wojennego:

 

a Kontrolowanie rozmów telefonicznych  
b Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych po godz. 13.00  
c Godzina policyjna od 22.00 do 6.00  
d Masowe aresztowania działaczy opozycji  
e Ograniczenie praw poruszania się po kraju  
f Zawieszenie działalności większości organizacji społecznych  
g Masowe aresztowania duchownych  

23. Odpowiedz, który Sejm i dlaczego został nazwany kontraktowym.

 

a)(który?)………………………………………….……….………………………………………

 

b)(dlaczego?) ………………………………………………………………………………………

 

24. Uzupełnij tabelkę, podając w odpowiednich miejscach daty (rok).

 

Wydarzenie

Data

a

Zniesienie stanu wojennego  

b

Powstanie KOR-u  

c

Powstanie Komitetu Obywatelskiego  

d

Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki  

e

Śmierć Prymasa Tysiąclecia  

f

Powstanie „Solidarności”  

 

25. Wymień kolejnych przewodniczących NSZZ „Solidarność” w latach 1981-2019 (imię, nazwisko).

 

……………………………………………………………………………………….……………

 

26. Po II wojnie światowej w okresie rządów PRL nastąpił pierwszy kryzys społeczno-polityczny
w 1956r. Przypomnij sobie tamte wydarzenia i odpowiedz na poniższe pytania.

a)Podaj nazwę miasta, w którym zostały zapoczątkowane rozruchy robotnicze   .………………………

 

b)Podaj nazwę zakładu pracy, w którym doszło do wystąpień robotniczych: …………………………………

27. Integralną częścią „Tygodnika Solidarność” jest wydawane przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego

 

pismo – podaj jego nazwę. ………………………………..……………………………………………

 

28. Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji protestacyjnych i strajków oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami

zawodowymi w Polsce.   ………………………..…………………………………………………………

 

29. Jaki podstawowy akt prawny reguluje funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”?  ……………………………

30. Podaj trzy funkcje związków zawodowych określone w pracy F. Kampki „Istota i zadania związków

 

zawodowych”:   ………………………………………………………………………………………

31. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe.

 

…………………………..……;    ……………………..…………;    ……………………..…………

32.Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych   …………….……………………..……………

33. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych

 

w trakcie …………………… (gdzie) …………………… (kiedy) ……………………

 

34.W listopadzie 2006r. dwie największe światowe organizacje wolnych związków zawodowych połączyły się w jedną. Podaj jej nazwę oraz nazwy central związkowych, które ją utworzyły:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

35.Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych
na terenie Europy. Podaj ich nazwy:

a)……………………………………………………………………………………………………………

 

b)……………………………………………………………………………………………………………

 

c)……………………………………………………………………………………………………………

 

d)……………………………………………………………………………………………………………

 

36. Instytucja z siedzibą wGdańsku, powołana na podstawie umowy z 2007r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji międzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, MiastemGdańsk,NSZZ „Solidarność” iFundacją Centrum Solidarności. Celem jej działalności jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. Podaj nazwę tej instytucji  …………………………………………………………….……….

 

37.Na przełomie 1980 i 1981r. w całym kraju powstawały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”.
Kto został pierwszym (od listopada 1980r.) przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”? (zaznacz prawidłową odpowiedź)

 

a)Mirosław Domińczyk,    b) Jerzy Stępień,    c) Marian Jaworski,    d) Ryszard Iwańczyk.

 

38.W grudniu 1984r. w jednej ze szkół średnich we Włoszczowie uczniowie zorganizowali strajk.

Podaj powód tego strajku   ………………………………………………………………………………..…………….

 

39.Ilu mieszkańców województwa kieleckiego internowano do końca 1982r.?

Można pomylić się o 20 osób ………………………………………………………………………………………..

 

40.Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy. ………………………………

 

41.Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?

 

…………………………………………………………………………………………………………….….

42.15 grudnia 1981r. około 70 osób strajkowało w jednym z kieleckich zakładów pracy.

 

Podaj jego nazwę   ………………………………………………….………………………………………..

 

43.Ksiądz diecezji radomskiej, (zm. 16 lutego 2014r.), za swoją działalność duszpasterską otrzymał
18 wyroków i 9 razy przebywał w więzieniu, był karany przez sądy i kolegia w okresie PRL-u za obronę krzyży w szkole w swojej pierwszej parafii w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odprawianie mszy i nauczanie religii w Wierzbicy koło Radomia. W 1972r. uwolnił „więzioną” przez komunistów przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, były proboszcz parafii św. Andrzeja w Suchedniowie.

Podaj jego imię i nazwisko …………………………………………………………………….……..

 

44. Wybierz spośród niżej wymienionych nazwę związku zawodowego rolników, powstałego w 1981r. i działającego do dzisiaj.

a)NSZZ Solidarność RI

 b)Solidarność Wiejska

c)Związek Zawodowy Kółek i Organizacji Rolniczych

 

Klucz odpowiedzi – Finał wojewódzki 2019r.

Nr pyt.

Odpowiedzi

Liczba punktów

1

d) Mieczysława Rakowskiego

2 pkt

2

Jerzy Narbutt

2 pkt

3

Kornel Morawiecki

1 pkt

4

a) Lubelszczyznę

1 pkt

5

– warunki pracy

– warunki płacy

– świadczenia socjalne

– prawa i wolności związkowe

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 4 pkt)

6

Fundacja Dla Dobra Wspólnego

1 pkt

7

Tadeusz Mazowiecki

1 pkt

8

5 lat

2 pkt

9

„Dość dyskryminowania pracowników”

5 pkt

10

– Siarkopol Grzybów (Azoty Siarkopol)

– Elektrociepłownia Kielce (PGE Energia Cieplna Kielce)

za każdą prawidłową odpowiedź 3 pkt

(max 6 pkt)

11

8%

5 pkt

12

15%

5 pkt

13

1970, Gdański, grudzień

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 3 pkt)

14

1. Komitet Obrony Robotników

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

3. Konfederacja Polski Niepodległej

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt. (max 3 pkt)

15

Poznań

1 pkt

16

c)

1 pkt

17

c)

1 pkt

18

a)

1 pkt

19

b)

1 pkt

20

a) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

b) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

c) Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

d) Komitet Obrony Robotników

e) Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego

f) Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

c) Centralna Rada Związków Zawodowych

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 7 pkt)

21

1. – P

2. – P

3. – F

4. – F

5. – P

6. – F

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 6 pkt)

22

a, c, d, e, f.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 5 pkt)

23

a – X kadencji (1989-1991)

b – ze względu na kontrakt polityczny zawarty przy Okrągłym Stole

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 2 pkt)

24

a – 1983r

b – 1976r.

c – 1988r.

d – 1984r.

e – 1981r.

f – 1980r.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 6 pkt)

25

– Lech Wałęsa

– Marian Krzaklewski

– Janusz Śniadek

– Piotr Duda

4 pkt

26

a – Poznań

b – Zakłady im. H. Cegielskiego (Cegielski)

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 2 pkt)

27

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

1 pkt

28

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

1 pkt

29

Statut NSZZ „Solidarność”

1 pkt

30

– rewindykacyjna

– partycypacyjna

– wychowawcza (oświatowa)

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 3 pkt)

31

– NSZZ „Solidarność”

– OPZZ

– Forum Związków Zawodowych (FZZ)

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 3 pkt)

32

ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 3 pkt)

33

Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r.

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 3 pkt)

34

MKWZZ + ŚKP = MKZZ

3 pkt

35

korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 4 pkt)

36

Europejskie Centrum Solidarności

3 pkt

37

a) Mirosław Domińczyk

1 pkt

38

walka o krzyże (krzyże)

1 pkt

39

368 osób (348-388 osób)

1 pkt

40

256 tysięcy (246 – 266 tys.)

1 pkt

41

Kielecki ośrodek odosobnienia, areszt, więzienie

1 pkt

42

FŁT „Iskra”,  Iskra

1 pkt

43

Ks. Józef Wójcik

2 pkt

44

a)

1 pkt

RAZEM pkt (max)

112