Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Działalność 5 Dokumenty 5 Dokumenty WZD 5 XI Walne Zebranie Delegatów

XI Walne Zebranie Delegatów

Stanowisko Nr 1
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

W XXIII rocznicę zakończenia historycznych strajków podpisaniem Porozumień Sierpniowych i w konsekwencji powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego oświadczają, iż przesłanie Polskiego Sierpnia jest nadal aktualne.

Aktualne jest bowiem nadal dążenie do zachowania godności każdego człowieka w tym człowieka pracy.

Godność osoby ludzkiej wpisana w protesty sierpniowe jest kontynuacją nauczania wybitnych autorytetów moralnych a przede wszystkim Jana Pawła II.

Obecnie po dwudziestu trzech latach od tych historycznych wydarzeń łamanie praw pracowniczych stoi w jawnej sprzeczności z tamtym przesłaniem. Sytuacja ta jest dla NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi wrażliwych moralnie wyzwaniem do przywrócenia zachwianej równowagi miedzy kapitałem i pracą. Postulat prymatu pracy nad kapitałem i człowieka nad zyskiem staje się nader aktualny w obliczu wielu znanych przypadków traktowania pracowników jako najemnej nisko a często w ogóle nie opłacalnej siły roboczej.

Aktualne jest także dążenie do życia w sprawiedliwym i prawym państwie. Protesty Sierpniowe miały także ten fundament. W obliczu wszechpanującej korupcji, afer polityczno – gospodarczych uderzających wprost w Polskie Państwo i Polaków w nim żyjących nie można zapomnieć przesłania Wieszcza umieszczonego na gdańskim pomniku Trzech Krzyży: NIECH PRAWO ZNACZY PARAWO A SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego wzywają wszystkich Polaków, którym bliskie i drogie są ideały Polskiego Sierpnia do stworzenia frontu odmowy złu i zakłamaniu i dążenia do odnowy moralnej tworzącej pożądany etyczny ład społeczny.

Stanowisko Nr 2
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyrażają podziękowanie wszystkim pracownikom mediów, którzy w bezkompromisowy sposób przyczyniają się do ujawniania bezprawia występującego w naszym kraju.

To dzięki Wam na światło dzienne wyszła większość afer. Jesteśmy przekonani, że gdyby nie Wasza praca, społeczeństwo nigdy by się o nich nie dowiedziało a organa ścigania nigdy by się nimi nie zainteresowały.

W państwach demokratycznych media są jednym z elementów życia politycznego. W naszym kraju media spełniają szczególną rolę często zastępując policję czy prokuraturę.

Wierzymy, że nie zabraknie Wam woli i determinacji do ujawnienia zła również w przyszłości.

Stanowisko Nr 3
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego z najwyższym niepokojem obserwują łamanie praw pracowniczych.

Nie należą już do wyjątków przypadki nie wypłacania wynagrodzeń pracowniczych, również w wielu zakładach pracy naszego regionu. Przykładem takiej sytuacji jest np. „RESANUS” Sp. z o.o. w Jędrzejowie, Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód” w Końskich, Makadam Sp. z o.o. w Busku-Zdroju czy Spółdzielnia Inwalidów „Twórczość” w Kielcach.

Jest to jawne łamanie prawa bez żadnej sankcji karnej dla winnych tego stanu. Szykanami wobec działaczy związkowych są również próby zastraszania i nieuzasadnionego karania za bezinteresowna i zgodną z prawem działalność społeczną.

Przykładami takiej sytuacji są: PKS Kielce, PKS Końskie, KKSM Kielce, Spółdzielnia „Twórczość” z Kielc.

Delegaci na XI WZD stanowczo domagają się od odpowiednich instytucji państwowych stosownych egzekucji prawa, w tym prawa pracy.

Stanowisko Nr 4
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem obserwują patologiczne zjawiska występujące w naszym kraju. Z podobnymi zjawiskami mięliśmy do czynienia w epoce PRL. Nie były one tak nagłaśniane przez media jak dziś, ale ich ocena wystawiona przez społeczeństwo była podobna. Taki stan państwa spotkał się wówczas z ogólnym sprzeciwem. Wynikiem tego sprzeciwu był NSZZ „Solidarność”.

Dziś również, korupcja, prywata, wykorzystywanie pozycji politycznej do osiągnięcia własnych korzyści staje się normą życia publicznego. Zaczyna dominować przekonanie, że mając pieniądze i układy polityczne można kupić wszystko i wszystkich. Można bezkarnie ujawniać tajemnice służbowe i państwowe. Można współpracować ze zorganizowaną przestępczością, korumpować innych a nawet zamordować. Obecnie rządząca koalicja SLD-UP jest jawnym gwarantem takich praktyk. Rządzący dają polityczne przyzwolenie wszystkim łamiącym prawo. Politycy tych partii – spadkobiercy PZPR – udając przeciwników np. korupcji, często sami są jej uczestnikami. W ten sposób stają się posiadaczami fortun.A wszystko to dzieje się w kraju, w  którym z dnia na dzień rośnie obszar bezrobocia, nędzy i ubóstwa. Coraz większej grupie społeczeństwa zaczyna brakować pieniędzy, aby godnie żyć. Zaczyna brakować na ubranie, lekarstwa, a nawet na chleb.Oto obraz państwa pod rządami SLD-UP.

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domagają się od właściwych organów państwa odpowiedzialnych za praworządność i sprawiedliwość, aby wypełniały zdecydowanie swe obowiązki.

Delegaci zwracają się również do najwyższych władz naszego związku, aby walka i przeciwdziałanie patologiom życia politycznego były jednym z ważniejszych elementów naszego programu działania.

Stanowisko Nr 5
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” w sprawie Huty Ostrowiec S.A.

Delegaci XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego oceniając dotychczasową sytuację Huty Ostrowiec S.A. uznają podjętą decyzję o tak zwanej „kontrolowanej” upadłości Huty Ostrowiec za patologiczną, zagrażającą dalszemu funkcjonowaniu jednego z największych zakładów w województwie świętokrzyskim.

XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego w pełni popiera i solidaryzuje się z postulatami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Komitetu Strajkowego Huty Ostrowiec dotyczące między innymi uzgodnienia pakietu socjalnego z przyszłym właścicielem gwarantującego zatrudnienie załodze Huty, poprawę warunków pracy i wynagrodzeń.

XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego akceptuje dotychczasowe działania Zarządu Regionu w obronie postulatów pracowniczych Huty Ostrowiec i zwraca się o kontynuowanie wszelkich koniecznych form działań w wygraniu batalii o pracę, godność i prawdę dla hutników z Huty Ostrowiec S.A.

Stanowisko Nr 6
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

XI Walne Zebranie Delegatów w pełni solidaryzuje się i popiera wszystkie Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność”, które podjęły ogromny wysiłek, trud i determinację w obronie miejsc pracy. Jesteśmy przekonani, że Wasze działanie poparte przez całą „Solidarność” doprowadzi do słusznej racji, o którą walczycie.

Jesteśmy z Wami.

Stanowisko Nr 7
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tzw. planu wicepremiera Jerzego Hausnera w sprawie pozbawienia kolejnych grup pracowników uprawnień do świadczenia przedemerytalnego.

Delegaci XI Walne Zebranie Delegatów żądają od Rządu RP podjęcia rzeczywistych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

Stanowisko Nr 8
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

W związku z bardzo złą sytuacja na polskim rynku pracy i poniżającym traktowaniem polskich zakładów pracy XI Walne Zebranie Delegatów potępia dotychczasową liberalną politykę, która w naszej rzeczywistości przynosi nadmierne korzyści nielicznym, zaś w świecie pracy wprowadza nowoczesne niewolnictwo, wzrost bezrobocia i bezdomność, czyli utratę podmiotowości człowieka, co jest niezgodne ze społeczną nauką Kościoła.