Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2012r.

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 

NSZZ „Solidarność” z dnia 11.12.2012r.

ws prywatyzacji CPP PREMA SA

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w CPP PREMA SA w Kielcach w przedmiocie planowanej prywatyzacji zakładu.

Zasadnicze wątpliwości i niepokój budzą cząstkowe informacje dotyczące wyceny akcji przedsiębiorstwa w konfrontacji z posiadanym majątkiem i jego wartością. Same nieruchomości Spółki, na które się składa prawie 4 hektarowa działka w obrębie miasta, obiekty budowlane stanowią z pewnością wartość rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Ponadto nowoczesne zaplecze techniczne i aktywa finansowe wynikające z generowanego zysku netto są wartością dodatnią. Tylko te powody, stawiają w wątpliwość wiarygodność ewentualnej transakcji biorąc pod uwagę kondycję Spółki prywatyzowanej i potencjalnych nabywców.

Dodatkowo rozpoznawalna na rynku marka zakładu i jego wyrobów jest gwarantem dalszego powodzenia w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspierając działania pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe wnosi do Ministra Skarbu Państwa o skorygowanie działań w kierunku powtórnego oszacowania wartości CPP PREMA SA w Kielcach i odstąpienia od trwającej procedury prywatyzacyjnej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla pracowników CPP PREMA SA zabiegających o zachowanie miejsc pracy i rozwój firmy.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 2 października 2012r.

ws wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie doniesieniami dotyczącymi prac nad wydłużeniem okresu rozliczeniowego czasu pracy aż do 12 miesięcy toczącymi się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Sygnały te wpisują się w politykę zaciskania pasa wyłącznie w grupie pracowniczej. Jest to także próba wprowadzenia do polskiego prawodawstwa jednego z zapisów tzw. Pakietu antykryzysowego z 2009 roku, który miał działać periodycznie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” pragnie również przypomnieć, że postanowienia tego Pakietu zrealizowano wybiórczo, nie wprowadzając w życie tych części Pakietu, które miały wydźwięk propracowniczy. Dotyczy to szczególnie punktu 5 Pakietu, który mówił o ścieżce dochodzenia płacy minimalnej do poziomu 50% średniego wynagrodzenia w kraju.

ZarządRegionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż przedstawiciele Związku winni odmówić kontynuowania pracy nad tym projektem.

Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność”

z dnia 10 lipca 2012r.

ws likwidacji Kieleckiego Oddziału Karpackiej Spółki Gazowniczej

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje informację dotyczącą likwidacji Kieleckiego Oddziału Karpackiej Spółki Gazowniczej.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że realizacja tych planów musi spowodować zwolnienia pracowników oraz pogorszenie i tak trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zdaniem Prezydium jest to kolejna próba likwidacji w województwie świętokrzyskim ważnej jednostki gospodarczej z zakresu służb publicznych co oddali usługi świadczone przez Spółkę Gazowniczą od mieszkańców naszego regionu w tym również od inwestorów.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ocenia to jako próbę obniżenia standardów cywilizacyjnych i degradację województwa. Domagamy się wstrzymania szkodliwych prac restrukturyzacyjnych, jednocześnie deklarujemy poparcie dla wszelkich działań związkowych i samorządowych zapobiegających likwidacji Kieleckiego Oddziału Karpackiej Spółki Gazowniczej.

(-)Mieczysław Gójski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 10 maja 2012r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera w całej rozciągłości stanowisko Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Kielce dotyczące uporczywych, biurokratycznych utrudnień czynionych przez Inspekcję Transportu Drogowego w Kielcach.

Biurokratyczne żądania produkcji dublowanych dokumentów w przekroju czasowym i zawodowym prowadzą w ostateczności do paraliżu przedsiębiorstwa.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje podjęcie czynności prawnych zmierzających do wykazania uporczywej i wyrządzającej krzywdę przedsiębiorstwu działalności ITD przekraczającej zdroworozsądkowe kryteria.

(-)Mieczysław Gójski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 44/2012

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dn. 13 kwietnia 2012r.

ws ustalenia terminu XXVII WZD Regionu Świętokrzyskiego

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwołuje XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na dzień 26 czerwca 2012r.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 2

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 10 kwietnia 2012r.

ws sytuacji w KKSM

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec zagrożenia istnienia Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w mieście Kielce, podtrzymuje apel do odpowiedzialnych instytucji państwowych o powstrzymanie destrukcji przedsiębiorstwa tak istotnego dla gospodarki i dla społeczeństwa.

Jednocześnie zwracamy się do ludzi dobrej woli o włączenie się do obywatelskich działań w obronie zagrożonych kieleckich „marmurów”.

13 kwietnia publicznie w obecności Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Kielcach, zainicjujemy społeczne działania w tej kwestii.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 1

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 10 kwietnia 2012r.

ws rządowego planu prywatyzacji na lata 2012-2013

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ze zdumieniem i dezaprobatą przyjmuje „Plan prywatyzacji na lata 2012-2013” ogłoszony przez Ministra Skarbu Państwa i dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

Według tego dokumentu w planach prywatyzacyjnych znajduje się między innymi Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., które na mocy art. 64 Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym powinno być wyłączone z prywatyzacji.

Przesłankami do takiego wyłączenia są, według ustawy, między innymi:

– zapewnienie równego i powszechnego dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego, oraz

– zapewnienie leczenia uzdrowiskowego o zróżnicowanych kierunkach leczniczych.

Planowanie sprywatyzowania buskiego uzdrowiska, podobnie jak wszystkich innych siedmiu wyłączonych spod prywatyzacji i wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008r. jest sygnałem o wycofaniu się rządu z gwarancji zawartych w przywołanych przepisach.

Odczytujemy tę zapowiedź jako próbę uchylenia się państwa od zobowiązań leczniczych względem obywateli.

W przypadku Uzdrowiska Busko-Zdrój posiadającego oprócz zabiegów przyrodoleczniczych unikatowe szpitalne ośrodki lecznicze i rehabilitacyjne próba prywatyzacji oznaczać musi ograniczenie i obniżenie standardów leczniczych gwarantowanych przez państwo.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko tym zamiarom i apeluje do władz rządowych oraz parlamentarzystów o podjęcie działań zmierzających do odstąpienia od prywatyzacji siedmiu uzdrowisk, w tym Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu ŚwiętokrzyskiegoNSZZ „Solidarność” 

z dnia 16 marca 2012r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację pracowniczą w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. Niepokój ten potwierdzają wyniki ostatniej kontroli Okręgowej Inspekcji Pracy w tej firmie. Stan ten ma bezpośredni związek z tzw. prywatyzacją przedsiębiorstwa dokonaną przez Ministra Skarbu Państwa w kwietniu 2011 roku na rzecz Dolnośląskich Surowców Skalnych.

Dobrze prosperujący, flagowy wręcz zakład w województwie świętokrzyskim w ciągu niespełna roku został doprowadzony do ciężkiej niewydolności gospodarczej. Świadczą o tym zarówno różnorakie zaległości wobec pracowników, zajęcia komornicze i zabezpieczenia hipoteczne.

Sytuacja ta będąca skutkiem ubiegłorocznej decyzji ministerialnej przypomina nie prywatyzację lecz raczej wrogie przejęcie. Monity w tej sprawie słane do Ministerstwa Skarbu Państwa, które nadal jest dysponentem 15 procent akcji, między innymi przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego spotykają się ze spóźnioną i lakoniczną reakcją. Reakcja ta świadczy o chęci dotychczasowego właściciela (MSP) zdystansowania się od własnych decyzji. Podobną bierną postawę reprezentują lokalni parlamentarzyści, posiadający mandat społeczny i mający możliwości wpływu na tę sytuację, które daje im prawo o sprawowaniu mandatu posła i senatora.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz domaga się od władz publicznych podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia przepływów finansowych między spółkami, ewentualnego naruszenia porządku korporacyjnego oraz podejrzenia niegospodarczości.

Brak rzetelnych działań w tej sprawie spowoduje dalsze radykalne pogorszenie się sytuacji w KKSM S.A.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przestrzega przed reakcjami społecznymi na taki sposób prywatyzacji przedsiębiorstw, prowadzącymi do negacji jakichkolwiek przekształceń własnościowych.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Uchwała Nr 41/2012

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 16 marca 2012r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalny Sztab Protestacyjny w składzie:

– Waldemar Bartosz – przewodniczący Zarządu Regionu

– Andrzej Czeczot – Delegatura Staszów

– Joanna Dródż – Elektrownia Połaniec

– Stanisław Głowacki – Bumar Amunicja, Skarżysko-Kamienna

– Mieczysław Gójski – Delegatura Kielce

– Krzysztof Grabowiec – Delegatura Ostrowiec Świętokrzyski

– Andrzej Jaworek – NSK Bearings, Kielce

– Tadeusz Kozior – Chemar, Kielce

– Wojciech Krasuski – Huta Ostrowiec

– Bogdan Latosiński – MPK Kielce

– Bogusław Nowak – Delegatura Włoszczowa

– Helena Obara – Delegatura Końskie

– Grzegorz Pietrzykowski – SHL Kielce

– Mariusz Powałkiewicz – Delegatura Pińczów

– Zbigniew Rafalski – Delegatura Starachowice

– Bogdan Ryś – Delegatura Skarżysko-Kamienna

– Jan Seweryn – MAN, Starachowice

– Krystyn Toczyłowski – Delegatura Jędrzejów.

Celem Regionalnego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” jest koordynowanie akcji protestacyjnych dotyczących referendum narodowego w sprawie wieku emerytalnego w regionie w łączności z Krajowym Sztabem Protestacyjnym.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Oświadczenie

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dn.16 marca 2012r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich członków Związku, sympatyków i ludzi dobrej woli za aktywną i skuteczną kampanię zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum narodowego w sprawie rządowego pomysłu wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia.

W Regionie Świętokrzyskim wniosek ten poparło 49 116 osób i tą drogą również tym osobom składamy podziękowania.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje i prosi o dalsze solidarne włączenie się wszystkich ludzi do kolejnych działań Związku w obronie zagrożonych praw do godnych warunków emerytalnych.

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 14 lutego 2012r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje dotyczące tzw. regionalizacji (optymalizacji) laboratoriów Inspekcji Sanitarnej a następnie tzw. łączenia stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli w praktyce ich redukcji.

Proponowane zredukowanie istniejących w województwie laboratoriów z sześciu do trzech oznaczać musi pogorszenie z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego dostępności do tych istotnych usług publicznych. W ślad za tym planuje się ograniczanie tzw. nadzoru sanitarnego, czyli likwidację części stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że plany te nie mają żadnego związku z potrzebami zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa. Sygnały o zagrożeniach zatruciami biologicznymi i chemicznymi są coraz częstsze. Redukcja służb sanitarno-epidemiologicznych nie wiąże się więc z racjami merytorycznymi lecz jest przejawem chaotycznej polityki „cięć budżetowych”. Sygnalizowany spadek wykonywanych obowiązkowych badań laboratoryjnych nie wynika ze spadku potrzeb lecz z decyzji administracyjnych ograniczających katalog badań obligatoryjnych.

W związku z powyższym Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się utrzymania jako minimum – dotychczasowej sieci nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz takiej struktury laboratoriów w tym systemie, która nie pogorszy dotychczasowych standardów.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje poparcie wszystkich działań związkowych i samorządowych zmierzających do takiego ułożenia struktury inspekcji sanitarnej, która zabezpiecza interesy społeczne i pracownicze.

Za Prezydium

(-)Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

Stanowisko

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 7 lutego 2012r

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania związków zawodowych działających w Kopalniach i Zakładach Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA z siedzibą w Grzybowie zmierzające do zabezpieczenia słusznych interesów pracowniczych i społecznych w trakcie prywatyzacji przedsiębiorstwa.

KiZChS „Siarkopol” posiada bowiem szczególne miejsce w strukturze gospodarczej kraju. Jest jedyną na świecie kopalnią siarki o znakomitych walorach fizyko-chemicznych. Wydobywana siarka jest podstawą do produkcji nawozów sztucznych i stanowi jednocześnie podstawę eksportu do liczących się firm zewnętrznych, w tym do światowych potentatów produkujących nawozy i środki ochrony roślin. Na lokalnym rynku jest motorem gospodarczym i społecznym – daje zatrudnienie dla ponad 1000 rodzin i stanowi źródło aktywności gospodarczej kilkudziesięciu firm regionu.

Spółka znajduje się w doskonałej kondycji ekonomicznej i finansowej, wspierając w ten sposób budżet państwa i samodzielnie inwestując we własny rozwój. Dlatego też przedsiębiorstwo to winno być traktowane jako strategiczne dla państwa i jako takie w miarę możliwości pozostawać w jego gestii.

Ewentualna prywatyzacja winna pomnażać efekty gospodarcze i społeczne a nie być wyłącznie źródłem doraźnego przychodu do budżetu państwa. Gwarancje inwestycyjne i socjalne muszą zabezpieczać rozwój i stabilizację.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla zakładowej organizacji związkowej w KiZChS „Siarkopol” w jej staraniach o zachowanie miejsc pracy, stabilizację i rozwój.

Za Zarząd Regionu

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

Uchwała nr 39/2012

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 7 lutego 2012r

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uchwala Budżet Zarządu Regionu na 2012r.

Treść budżetu w załączeniu.

Za Zarząd Regionu

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący