Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Referendum ws Zielonego Ładu

„Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?” – to pytanie, które NSZZ „Solidarność” chce postawić Polakom w referendum ogólnokrajowym.

Trwa akcja podpisywania list poparcia dla tej inicjatywy. Zbieranie podpisów prowadzone jest przez wszystkie struktury związku w całym kraju. Planowane jest także zbieranie podpisów na ulicach polskich miast.

Podpis dotyczący referendum w sprawie Zielonego Ładu możemy złożyć w siedzibie Świętokrzyskiej „Solidarności” (Kielce, ul. Planty 16A, IV piętro) oraz we własnych zakładowych organizacjach NSZZ „Solidarność” a także we wszystkich biurach Delegatur ZR Świętokrzyskiego, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej www.preczzzielonymladem.pl

Rozwiązania wdrażane w ramach Zielonego Ładu w przyszłości przełożą się m.in. na podwyżki opłat za prąd, ciepło, nowe podatki za energię i paliwo, zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi, a także spowodują wzrost cen żywności i zagrożenie żywnościowe kraju.

Zapraszamy do poparcia inicjatywy przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w europejskim Zielonym Ładzie.

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) informujemy, że:

1. do czasu przekazania Marszałkowi Sejmy RP, administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Pełnomocnik o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym; dane kontaktowe: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

2. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji inicjatywy referendum,

3. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonywania przedmiotowych obowiązków,

4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda,

5. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych,

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

6. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wynikającymi z celu określonego w pkt 2;

7. dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny, w szczególności do zabezpieczenia informacji na wypadek realizacji obowiązków wynikających z prawa powszechnie obowiązującego,

8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.