Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 15(1429) 9 kwietnia 2024 5 SIP – edukuje i w porę reaguje

Kazimierz Pasternak

Jednym z ustawowych zadań społecznego inspektora pracy jest podejmowanie działań na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z systematycznym oddziaływaniem na przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bhp społeczny inspektor pracy jest zobowiązany do zwrócenia uwagi pracownikowi na obowiązkowe przestrzeganie zarówno przepisów jak i procedur postępowania związanych z bhp. Jeśli tego rodzaju reakcje nie odniosą oczekiwanego rezultatu wówczas społeczny inspektor pracy, stosując przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, zwraca się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej zakładu o czasowe odsunięcie pracownika od wykonywania określonej pracy i zapoznanie go z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak więc społeczny inspektor pracy nie może tolerować zachowań pracowników sprzecznych z prawem. Jest znany wśród pracowników, a więc łatwiej mu nawiązać oczekiwany kontakt z pracownikiem w taki sposób, aby ten w porę mógł skorygować swoje postępowanie z korzyścią dla siebie, osób trzecich i pracodawcy.

Społeczny inspektor pracy niczego nie ukrywa, w przeciwieństwie do sygnalisty. Będąc wybrany przez pracowników prowadzi maksymalnie skuteczne działania dla ich dobra. Wspiera także w procesie przestrzegania prawa pracy zakładowe organizacje związkowe posiadając prawnie zdefiniowane instrumenty w postaci zalecenia czy uwagi. W kontaktach z pracownikami na bieżąco udziela koniecznych wskazówek w prawidłowym postępowaniu chroniącym komfort pracy oraz zdrowie i życie zarówno własne jak i innych pracowników. Nie jest to zadanie łatwe. Bez systematycznych szkoleń oferowanych m.in. przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, fachowej literatury i aktywności w przedmiotowym zakresie na dłuższą metę trudno o spodziewane przez pracowników rezultaty. Najważniejsze, aby nie brakowało odwagi. Do dyspozycji społecznej inspekcji pracy są państwowe agendy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy z Państwową Inspekcją Pracy włącznie.

Trzeba chcieć korzystać z pomocy profesjonalistów.