Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 21 (1435)21 maja 2024 5 Prawo do wypoczynku

Kazimierz Pasternak

Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów, określając zarazem, że maksymalne normy czasu pracy określa ustawa, czyli obowiązujący kodeks pracy, który przynajmniej w podstawowym zakresie trzeba znać. Z treści działu szóstego kodeksu pracy dowiadujemy się, że dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać ośmiu godzin i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wedle przepisów ustawy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku z wyłączeniem pracowników zarządzających zakładem, przypadków związanych z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia a także pracowników zatrudnionych przy dozorze urządzeń w ruchu ciągłym oraz przy pilnowaniu mienia. W wymienionych przypadkach pracownikowi przysługuje równoważny czas wypoczynku za przepracowane godziny. Pracownik zgodnie z wymogami ustawy zachowuje prawo do co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku tygodniowego, który w szczególnych przypadkach może obejmować mniejszą liczbę godzin, ale nie może być krótszy niż 24 godziny. W sytuacjach, kiedy przyzwolona jest praca w niedzielę odpoczynek może przypadać w innym dniu niż niedziela. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin wówczas przysługuje przerwa w pracy trwająca co najmniej 15 minut, wliczana do czasu pracy. Warto nadmienić, że przerwa ta może zostać wydłużona z uwagi na warunki szczególne, uciążliwe dla skonkretyzowanych grup pracowniczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Regulacje w tej kwestii zawierają regulaminy pracy. Wypoczynek człowieka pracy to także sfera moralna, na co w swoim nauczaniu zwracał wielokrotnie uwagę święty Jan Paweł II. W jednym z przemówień przed modlitwą „Anioł Pański” tak mówił: „Doświadczenie pokazuje, że odpoczynek niedzielny połączony z modlitwą odradza i pokrzepia ludzkie życie. Nierzadko, zwłaszcza dzisiaj ludzie padają ofiarą niepowstrzymanego rytmu codziennych zajęć i wydarzeń. I oto nadchodzi niedziela- mówi Papież. Jak słusznie podkreśla nowy Katechizm Kościoła Katolickiego, wyraża ona protest ducha przeciw zniewoleniu poprzez pracę i kult pieniądza. Niedziela zatrzymuje nieubłagany bieg czasu, kierując uwagę na to, co nadprzyrodzone i wieczne, stwarza okazję do kontemplacji, która pomaga człowiekowi poznać do głębi smak życia ziemskiego, stanowi ponadto sposobność i zachętę do umacniania i pogłębiania takich kontaktów i więzi społecznych, które znamionują przyjaźń, bezinteresowność i wrażliwość” – kontynuował Papież.