Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, niewykorzystany w danym roku kalendarzowym, ulega przedawnieniu, czy też może zostać wykorzystany w roku następnym?

Prawo do niewykorzystanego w roku kalendarzowym urlopu dodatkowego nie przestaje przysługiwać z końcem roku.

Pracownik niepełnosprawny o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Do urlopu dodatkowego stosujemy odpowiednio zasady udzielania „kodeksowego” urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany urlop dodatkowy w roku kalendarzowym w żadnej mierze nie „przepada” z końcem roku – powinien zostać udzielony do końca września kolejnego roku.

Prawo do urlopu dodatkowego ulega przedawnieniu na takich samych zasadach, jak do urlopu „zwykłego”, czyli po upływie 3 lat.

Pracownik – ojciec dziecka złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego oraz wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na cały przysługujący okres. W trakcie trwającego urlopu rodzicielskiego ojciec chciałby przerwać ten urlop na jakiś czas, a następnie ponownie skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Mama dziecka cały czas pracuje i nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego. Czy ojciec dziecka ma taką możliwość skoro wystąpił o całość urlopu rodzicielskiego? Czy jest wskazany termin, w którym pracownik powinien złożyć wniosek o przerwanie urlopu rodzicielskiego?

Przerwanie urlopu rodzicielskiego jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga zgody pracodawcy. W takiej sytuacji niewykorzystany urlop będzie mógł być wykorzystany w terminie późniejszym do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy. Nie ma w tym zakresie żadnego przewidzianego przepisami terminu – pracownik może wystąpić z wnioskiem w każdym czasie i od decyzji pracodawcy zależy, czy urlop ulegnie przerwaniu.

Działanie takie nie skutkuje utratą prawa do pozostałego (niewykorzystanego) urlopu. Urlop rodzicielski może być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

• 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

• 43 tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka.

9 tygodni urlopu rodzicielskiego stanowi jego „nieprzenaszalną” część. Prawa tej część nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka, zaś niewykorzystane przepada. Jeżeli matka dziecka nie wykorzysta tych 9 tygodni to przepadną – pracownik nie może sam wykorzystać 41 tygodni urlopu.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”