Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim złożył wypowiedzenie. Czy w okresie wypowiedzenia pracownik ten pracuje, czy jest nadal na urlopie rodzicielskim, a jego wypowiedzenie biegnie?

Przyjmuje się, że w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy – co oznacza, iż nie ma przeszkód, aby w okresie wypowiedzenia pracownik pozostawał na urlopie rodzicielskim.

Jednym z podstawowych uprawnień związanych z rodzicielstwem obok urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. Jest on uregulowany w kodeksie pracy – i może być udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w pięciu częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Pracownik w okresie urlopu rodzicielskiego jest chroniony – w kontekście możliwości wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Odwrotna zasada nie obowiązuje – pracodawca nie jest chroniony przed możliwością wypowiedzenia umowy w trakcie urlopu rodzicielskiego przez pracownika.

Przyjmując, że okres wypowiedzenia jest czasem, kiedy to mogą być realizowane wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy – w tym urlopy związane z rodzicielstwem, można uznać, że rozpoczęcie okresu wypowiedzenia nie będzie miało wpływu na kontynuację urlopu rodzicielskiego.

U tego samego pracodawcy zatrudnieni są rodzice dziecka w wieku 3 lat. Oboje wystąpili o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy. Czy w takim przypadku nie obowiązuje zasada, że tylko jedno z rodziców może wykonywać taką pracę?

Nie ma przepisu, który zabraniałby obojgu rodzicom dziecka występowania do pracodawcy z wnioskiem o elastyczną organizację czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca musi rozpatrzyć oba wnioski. Każdy z nich może przewidywać inną formę elastycznej organizacji czasu pracy, np. jeden rodzić może prosić o pracę zdalną, a drugi o indywidualny i ruchomy czas pracy.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”