Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 10(1424) 5 marca 2024 5 Obowiązki utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacenia świadczenia urlopowego

Marta Śnioch

Pracodawcy, którzy nie dotrzymali terminu na poinformowanie pracowników do końca stycznia 2024r. o tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego albo o rezygnacji z obu tych form wsparcia, powinni w tym roku tworzyć fundusz socjalny lub wypłacać świadczenie urlopowe. Tak wynika z aktualnego orzecznictwa sądowego.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i u których organizacja związkowa nie wystąpiła z wnioskiem o tworzenie zfśs mogą tworzyć fundusz socjalny lub wypłacać świadczenie urlopowe. Wskazane podmioty, zarówno te, które miały obowiązek tworzenia funduszu, jak i te, które mogły wybrać pomiędzy zfśs a świadczeniem urlopowym, mogły całkowicie zrezygnować z wymienionych form wsparcia pracowników. W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że konsekwencją niedotrzymania terminu na poinformowanie pracowników o nieutworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez cały rok. Takie stanowisko wyraził SO w Toruniu w wyroku z 13 kwietnia 2018r. (IV Pa 10/18). Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach: Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 września 2008r. (XII Pa 161/08); z 15 stycznia 2008r. (XII Pa 442/07), oraz Sądu Rejonowego w Warszawie z 21 lutego 2007r. (VII P 3142/06).

Sąd Okręgowy w Toruniu nie przychylił się do stanowiska NSA w Warszawie prezentowanego w wyroku z 1 marca 2007r. (sygn. akt: I OSK 814/06), w którym NSA uznał, że niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku informacyjnego określonego w art. 3 ust. 3a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny.