Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 22 (1436)28 maja 2024 5 Wynagrodzenie za udział nauczyciela w egzaminie maturalnym

Marta Śnioch

Część pisemna egzaminu maturalnego w 2024 r. odbywa się w terminie od 7 do 24 maja, a część ustna – w okresie od 11 do 25 maja br. Za udział w egzaminie dojrzałości nauczycielowi będącemu egzaminatorem przysługuje wynagrodzenie ustalane od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Od 1 stycznia 2024 r. w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli należących do tej grupy również wynagrodzenie osób zasiadających w zespole egzaminacyjnym i sprawdzających prace pisemne należy ustalać od wyższej kwoty wynoszącej 5915 zł.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin (zasadniczo 40 godzin w tygodniu) w ramach tego czasu oraz ustalonego wynagrodzenia ma obowiązek realizować m.in. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w zakresie tych zajęć uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Te zadania nauczyciel wykonuje w ramach pensum, a zatem nie powinny one powodować powstania godzin ponadwymiarowych. Natomiast jeżeli w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego, to dodatkową aktywnością zawodową nauczyciela będzie udział w części ustnej, w wyniku której najczęściej powstają godziny ponadwymiarowe (art. 9c ust. 11–12 ustawy o systemie oświaty). Liczba tych godzin nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Za zgodą nauczyciela można przydzielić mu większą liczbę godzin ponadwymiarowych, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Dotyczy to również wynagrodzenia za doraźne zastępstwa (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Za udział w maturach pisemnych nauczyciel-egzaminator nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, lecz wykonuje te czynności w ramach średnio 40 godzin pracy w tygodniu. Natomiast za sprawdzanie prac pisemnych otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od poziomu ocenianego przedmiotu.

Ponadto egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów:

• sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i przyznających punkty,

• sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty,

• sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu zawodowego, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja

– przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.

Wypłata wynagrodzenia za udział w egzaminie maturalnym nastąpi po ustaleniu wysokości tego wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się bowiem miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia (art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela).

Natomiast w przypadku gdy nauczyciel jest egzaminatorem w innej szkole, ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu na podstawie polecenia delegacji wystawionego przez dyrektora szkoły zatrudniającej nauczyciela. Koszty te pokrywa właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna.