Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Sprawozdawczość finansowa organizacji związkowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną,są zobowiązane do prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty).

Dlatego bez wezwania składają corocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy do 31 marca następnego roku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są:

„dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej”.

W związku z tym istnieje obowiązek sporządzenia informacji o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Służy do tego formularz CIT-8/O  wersja (11) będący załącznikiem do zeznania CIT-8(wersja 24).

Dochód zwolniony z podatku powinien być wykazany w tym formularzu, a następnie przeniesiony do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT-8.

Jeżeli organizacja związkowa uzyskała w danym roku, stratę składa tylko deklarację CIT – 8.

 

Organizacja Związkowa po podjęciu stosownej uchwały stanowi jednostkę mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości, dlatego sprawozdanie finansowesporządza zgodnie z załącznikiem nr 4 zawartym w tej ustawie w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Dniem bilansowym jest dzień kończący rok obrotowy – 31 grudnia.

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

1. Bilansu, który zawiera aktywa i pasywa na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego roku obrotowego.

2. Rachunku zysków i strat, który obejmuje przychody i koszty za poprzedni rok obrotowy.

3. Informacji uzupełniającej, która powinna zawierać informacje i wyjaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem zysku i strat, a niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki objęte załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

4. Bilans oraz rachunek wyników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj. Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej, którą przekazujemy do Urzędu Skarbowego wraz ze sprawozdaniem finansowym w terminie 10 dni od zatwierdzenia. Uchwałę zatwierdzającą należy podjąć przed dniem 30 czerwca.

Uwaga!

Każda organizacja związkowa powinna aktualizować swoje dane w GUS i Urzędzie Skarbowym w przypadku ich zmiany (np. nazwy, adresu).