Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nauczyciel otrzymał oświadczenie dyrektora o rozwiązaniu stosunku pracy z zachowaniem skróconego do dwóch miesięcy okresu wypowiedzenia. Czy to jest prawidłowe postępowanie?

Dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oświadczenie takie dyrektor powinien złożyć nauczycielowi do 31 maja, ponieważ umowa musi zostać rozwiązana z dniem 31 sierpnia, tj. z końcem roku szkolnego.

Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 marca 2016 r. dopuścił dokonanie wypowiedzenia nawet w czerwcu lub lipcu, gdy dyrektor zastosował wobec nauczyciela art. 20 ust. 5 Karty Nauczyciela. Na jego podstawie okres wypowiedzenia może być skrócony do jednego miesiąca, z tym, że należy nauczycielowi wypłacić odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Okres, za który przysługuje odszkodowania, wlicza się nauczycielowi do okresu zatrudnienia.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”