Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Petycja do Rządu RP za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 4 kwietnia 2019r.

Zebrani na demonstracji przed Urzędem Wojewody Świętokrzyskiego w ramach ogólnopolskiego protestu dla poparcia postulatów pracowniczych zawartych w Stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dnia 11 grudnia 2018 roku wyrażamy zaniepokojenie i dezaprobatę wobec braku postępu w realizacji oczekiwań pracowniczych formułowanych już od wielu lat. Doceniamy politykę rządu, szczególnie w zakresie uregulowań prorodzinnych. Dlatego też niepokoją decyzje bądź ich brak ignorujące postulaty polskiego świata pracy.

Nasze żądania dotyczące zamrożonych od ośmiu lat wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oczekują nadal na realizację. Podobnie inne postulaty są nadal aktualne:

– prawo do emerytury dla ludzi ciężkiej pracy po osiągnięciu stażu 35 lat pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn,

– odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

– uchylenia wygaszania emerytur pomostowych,

– znaczącego zwiększenia kwoty wolnej od podatku,

– wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dotyczących czasu pracy i okresu rozliczeniowego,

– przyjęcia ustawy o Straży Ochrony Kolei, zrównującej status funkcjonariuszy SOK z innymi służbami mundurowymi, oraz

– pilnego ustawowego zagwarantowania systemu rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

Na płaszczyźnie regionalnej jak w soczewce skupiają się problemy wynikające z braku realizacji wymienionych postulatów. Protesty pracowników oświaty są powszechnie znane i formułowane przez NSZZ „Solidarność” już od kwietnia 2018 roku i dotyczą wzrostu płac o 15% od stycznia 2019 roku i zmiany systemu wynagrodzeń.

Pracownicy kultury zatrudnieni w istotnych dla województwa placówkach takich jak Wojewódzki Dom Kultury, Teatr im. Stefana Żeromskiego, Filharmonia Świętokrzyska, Muzeum Narodowe, biblioteki publiczne itp. osiągają wynagrodzenia w wielu przypadkach niewiele przekraczające poziom płacy minimalnej. Podobnie się ma na stanowiskach w wielu inspekcjach dbających o cywilizowane standardy funkcjonowania państwa (PIH, Sanepid, PIP, WIOŚ). Również w urzędach administracji publicznej i innych toczące się rokowania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów (np. ARiMR, ŚODR).

Sygnowana sytuacja wynika z pewnością z braku należytego i toczonego w dobrej wierze dialogu społecznego. Bez cywilizowanych, prawnie ustalonych procedur dialogu społecznego, nieformalne, nieczytelne, rodzące podejrzenia układy bywają niestety bardziej skuteczne. Takie okoliczności podważają zaufanie do systemów prawem określonych i wprowadzają wszechobecny chaos społeczny.

Klasycznym przykładem takiej sytuacji było odrzucenie przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Kielcach możliwości obrad nad problemem braku inwestycji na całej kolejowej drodze krajowej nr 25 łączącej województwo świętokrzyskie z podkarpackim i łódzkim oraz ignorowanie przez samorządowe władze województwa świętokrzyskiego dialogu inspirowanego przez organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” funkcjonujące w placówkach kultury.

Uczestnicy zgromadzenia publicznego apelują do władz państwowych o podjęcie oczekiwanych społecznie decyzji. Dla NSZZ „Solidarność” postawa rozwagi i odwagi jest historycznym zobowiązaniem. W duchu rozwagi, ale i odwagi domagać się będziemy realizacji słusznych praw. Dlatego też w święto Józefa Robotnika, w Dniu Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy w kieleckim sanktuarium złożymy te prośby.

Za zebranych
 

 

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

Kielce, 4 kwietnia 2019r.

 

""