Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Informacja prawna dotycząca zakresu przedmiotowego zakazu przetwarzania danych osobowych członków NSZZ "Solidarność"
Wobec wątpliwości pojawiających się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a dotyczącymi dalszego obowiązywania nakazu pod adresem pracodawców wynikającego z art. 331 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 z zm.) stanowiącego, iż pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości Zespół Prawny KK NSZZ „Solidarność” informuje co następuje.
 
I.
Art. 9 ust. l RODO wprowadza zakaz przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Jednakże jednocześnie ust. 2 punkty (a) – (j) tego artykułu wskazuje sytuacje, w których zakaz ten nie ma zastosowania.
 
II
W świetle tych postanowień nie ma żadnych podstaw do odmowy przez pracodawcę realizowania obowiązków, o których mowa w art. 331 u.z.z. albowiem powyższy zakaz nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą – art. 9 ust. 2 pkt b RODO.
 
III.
W kontekście problemu potrącania składek członkom NSZZ „Solidarność”, należy podkreślić, że odbywa się to na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, co oznacza że pracodawca posiada dane osobowe pracownika pozyskane zgodnie z prawem i w celu realizacji wyraźnego obowiązku ustawowego a przetwarzanie danych w związku z czynnością potrącenia składki jest niezbędne do wypełnienia obowiązków przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy.
 
IV.
W związku z powyższym należy pamiętać, iż zaniechanie przez pracodawców realizacji obowiązków wskazanych w art. 331 u.z.z. stanowi czyn zabroniony pod groźbą kary określony w art. 35 ust. 4 pkt 4 tej ustawy zgodnie z którym kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261  331  i 341 podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 
Zespół Prawny Komisji KrajowejNSZZ "Solidarność"
 
Kierownik Biura Eksperckiego
KK NSZZ "Solidarność"
Katarzyna Zimmer-Drabczyk
 
Biuro Eksperckie
Zespół Prawny KK NSZZ "Solidarność"
Główny Specjalista
dr hab. Krzysztof Woźniewski