Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Dokumenty XXI WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Kielce, 31 sierpnia 2021r.
Uchwała Nr 1
XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Delegaci XXI WZD Regionu Świętokrzyskiego mając na uwadze minione cztery dziesięciolecia istnienia naszego Związku w kraju i w regionie, doniosłe wydarzenia, które dzięki ludziom „Solidarności” dokonały się oraz w trosce o pamięć historyczną i przyszłe pokolenia Polaków, inicjuje rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia „Świętokrzyskiego Szlaku Solidarności”.
Celem tego przedsięwzięcia będzie zebranie, udokumentowanie i oznaczenie miejsc, okoliczności, zdarzeń w całym regionie świętokrzyskim, które dotyczą istotnych działań „Solidarności”.
Biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie to wymaga czasu, planów i strategii, XXI WZD zobowiązuje Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do sprecyzowania planu działania w terminie do końca 2021 r. i WZD jednocześnie apeluje do wszystkich organizacji związkowych w terenie i sympatyków Związku do włączenia się w to przedsięwzięcie.
 
Kielce, 31 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
""

Stanowisko Nr 1
XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Dzisiaj mija 41 lat od historycznej chwili podpisania Porozumień Gdańskich, wcześniej Szczecińskich, kilka dni później Jastrzębskich i Katowickich i tym samym powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Dzień ten obchodzony jako święto państwowe – Dzień Wolności i Solidarności stanowi cezurę oddzielającą czas dyktatury  komunistycznej od czasu emancypacji społecznej, narodowej, kulturowej. Czas ten trwa nadal i dla ludzi „Solidarności” oznacza ciągłe wyzwanie, aby nie zapomnieć idei i etosu Sierpnia 1980 roku.
Przesłanie hymnu „Solidarności”: „nasz jest ten dzień a jutro jest nieznane, lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek; pod wolny kraj spokojnie kładź fundament” jest ciągle aktualne. Oznacza dzisiaj przede wszystkim dbałość o godne życie, sprawiedliwą płacę, podmiotowość pracownika.
W ciemnych czasach stanu wojennego przesłaniem naszym było hasło: „Nie ma wolności bez Solidarności”. Dzisiaj coraz bardziej aktualne staje się zawołanie „Nie ma sprawiedliwości bez Solidarności”. Stwierdzenia uzasadniają statystyki dotyczące łamania praw pracowniczych, przede wszystkim tam, gdzie nie ma związków zawodowych. Dotyczy to całego kraju, również ziemi świętokrzyskiej.
Delegaci zebrani na XXI Zebraniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składają hołd kilku pokoleniom członków „Solidarności”, którzy na przestrzeni ponad czterdziestu lat poświęcali swój czas, czasami wolność – dla Polski i Polaków.
Deklarujemy aktywnie kontynuować rozpoczęte 41 lat temu dzieło odrodzenia Ojczyzny i przekazać wartości i ethos Sierpnia`80 następnym pokoleniom.
 
Kielce, 31 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
 "" 
Stanowisko Nr 2
XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
W roku bieżącym mija 40 lat od ogłoszenia drugiego w historii Polski stanu wojennego. Pierwszy ogłosił w Królestwie Kongresowym w 1861r. car Rosji aby zdławić wystąpienia patriotyczne Polaków. Tą sprawdzoną drogą poszedł inny dyktator na służbie polityki imperialnej Moskwy – gen. Wojciech Jaruzelski. 13 grudnia 1981 roku jako data wprowadzenia tej decyzji oznacza także początek okresu represji i degradacji Polski.
W samym Regionie Świętokrzyskim internowano w grudniu 1981r. 368 działaczy NSZZ „Solidarność”, wielu zwolniono z pracy, wielu postawiono zarzuty prokuratorskie. Zastraszenie, rugowanie ze stanowisk, masowa emigracja setek tysięcy młodych, wykształconych i dynamicznych rodaków – to tylko niektóre objawy dyktatury stanu wojennego.
W 40-lecie tej smutnej rocznicy oddajemy hołd tym wszystkim Polakom pokrzywdzonym przez juntę Jaruzelskiego.
W grudniu bieżącego roku odsłonimy tablicę pamiątkową poświęconą śp. Stanisławowi Rakowi, ofierze stanu wojennego, który został pobity w dn. 31 sierpnia 1982r. w okolicach kieleckiej katedry przez hordy ZOMO i w wyniku obrażeń zmarł. Dla nas, ludzi „Solidarności”, pamięć ofiar tamtego czasu jest wyzwaniem, aby przetrwała ona w następnych pokoleniach.
Wezwanie wieszcza: „Jeśli zapomnę o Nich – Ty Boże na niebie zapomnij o mnie” (Adam Mickiewicz „Dziady”, część III) staje się nadal aktualne.
 
Kielce, 31 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
 

""
 
Stanowisko Nr 3
XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
ws. sytuacji gospodarczo – społecznej woj. świętokrzyskiego
 
Delegaci, uczestnicy XXI sesji Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego stwierdzają, że:
– realizacja „zielonego ładu” w obecnym kształcie może spowodować na terenie województwa świętokrzyskiego katastrofalne skutki, z upadłością włącznie wielu znaczących zakładów pracy (przemysł cementowo – wapienniczy, energetyka, elektrociepłownie, hutnictwo, produkcja przemysłowa, przetwórstwo) z powodu drastycznego, w najbliższym czasie, wzrostu cen energii elektrycznej oraz opłat za emisję CO2. W konsekwencji spowoduje to nieopłacalność finalną wytwarzanych wyrobów z wyprowadzeniem tej działalności poza granice Unii Europejskiej. Już sygnalizowany jest tego rodzaju proces w przypadku przemysłu cementowego.
Spowoduje to nieuchronny wzrost bezrobocia i pogorszenie sytuacji materialnej tysięcy rodzin z województwa świętokrzyskiego;
– zmarginalizowane zostało znaczenie dialogu społecznego na szczeblu wojewódzkim i zakładowym, co nie pozwala na bieżące, możliwie skuteczne rozwiązywanie zarówno problemów spornych (pozyskiwanie złóż kopalnych) jak i rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia mieszkańców naszego regionu;
– zamrożenie wzrostu płac dla pracowników budżetówki, brak mechanizmu podwyżek wynagrodzeń dla długoletnich pracowników w pozostałych sektorach gospodarki i nie wywiązywanie się rządu z zawartego porozumienia płacowego dla pracowników oświaty jest naganne i nie ma nic wspólnego z zasadą sprawiedliwości społecznej.
Niepokojącym zjawiskiem, z tendencją rosnącą, jest zmuszanie pracowników do pracy przy rosnącej liczbie zadań, niemożliwych do wykonania w 8-godzinnym dobowym wymiarze czasu pracy, co skutkuje przemęczeniem, nadmiernym stresem, przepracowaniem z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia pracownika. Jest to związane z minimalizacją kosztów i brakami kadrowymi.
Zakłady pracy w województwie świętokrzyskim (znaczna ich liczba) tolerują łamanie podstawowych praw pracowniczych i związkowych, co w konsekwencji powoduje konflikty i negatywne w skutkach konsekwencje dla pracowników i związkowców.
Delegaci XXI WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego kierując się konstytucyjnie gwarantowaną zasadą sprawiedliwości społecznej zwracają się do władz Rzeczpospolitej poszczególnych szczebli, z pracodawcami włącznie, o systematyczne działanie na rzecz dobra i godności mieszkańców naszego województwa.
 
Kielce, 31 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
""
Stanowisko Nr 4
XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Delegaci zebrani na XXI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwują fatalną sytuację płacową pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury województwa świętokrzyskiego, dla których organem prowadzącym są władze samorządowe – szczególnie tych podległych zarządowi województwa. Delegaci zebrani na XXI WZD zdecydowanie popierają ich słuszne żądania płacowe zgłaszane już niejednokrotnie przez Regionalną Sekcję Pracowników Kultury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.
XXI WZD z dezaprobatą przyjmuje fakt, że zgłaszane w imieniu  pracowników postulaty, pomimo deklaracji władających kulturą, ciągle pozostają nie zrealizowane. Pracownicy tych instytucji są ciągle źle opłacani, o czym mówią konkretne dane. Fatalny poziom wynagrodzeń, który dotyka w sposób szczególny pracowników merytorycznych wiąże się także ze spłaszczeniem ich płac w relacji do najmniej zarabiających. Naszym zdaniem, nie można już dłużej tak trwać. Zepchnięcie pracowników kultury do kategorii prekariatu, nie tylko obnaża politykę płacową państwa, ale jest przede wszystkim oznaką niskiej dbałości o ciągłość kulturową i dbałość o dziedzictwo kulturowe narodu, na rzecz których pracują wspomniani pracownicy.
Delegaci na XXI WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apelują do władz województwa i innych samorządów o pilne rozpoczęcie dialogu z Regionalną Sekcją Pracowników Kultury NSZZ „Solidarność” i zakładowymi organizacjami związkowymi. Jednocześnie delegaci na XXI WZD Regionu Świętokrzyskiego deklarują solidarność i wsparcie w ich trosce o godne miejsca pracy.
 
Kielce, 31 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
""
Stanowisko Nr 5
XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Delegaci zebrani na XXI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „ Solidarność” z niepokojem obserwują fatalną sytuację płacową nauczycieli. Wzywamy Rząd RP do realizacji Porozumienia podpisanego z NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019r., które w najważniejszym postulacie dotyczyło zmiany systemu wynagradzania nauczycieli polegającego na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Sprzeciwiamy się jednocześnie podnoszeniu pensum nauczycieli.
Żądamy wdrożenia od stycznia 2022r. podwyżek wynagrodzeń na poziomie odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.
Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa i ochrony praw nabytych poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem.
 
Kielce, 31 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz