Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Dokumenty XIX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego
Stanowisko nr 1
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" po zapoznaniu się z poniższą historią i problemem Spółki Przewozy Regionalne:
 
Rok 2001 –Spółka PKP Przewozy Regionalne została wyodrębniona z PKP S.A. – Sektor Przewozów Pasażerskich. W wyodrębnionej Spółce zlokalizowane zostały również pociągi międzywojewódzkie którym nadano nazwę OPM-y, stanowiły one 50% przychodów spółki. W takim kształcie Spółka PKP Przewozy Regionalne funkcjonowała do grudnia 2008r.
 
1 grudnia 2008roku zgodnie ze świadomą decyzją władz rządzących OPM – y, które stanowiły 50% przychodów Spółki PKP Przewozy Regionalne zostały wraz z wyremontowanym ze środków unijnych taborem przekazane do PKP S.A. – Spółka Intercity.
 
22 grudnia 2008 rokuwszystkie udziały należące dotąd do PKP S.A. zostały przeniesione na Skarb Państwa i mocą ustawy, w tym samym dniu, na rzecz samorządów województw. Marszałkowie województw poprzez przekazane im udziały stali się właścicielami Spółki Przewozy Regionalne.
 
30 września 2015 roku, w obliczu groźby upadłości Spółki Przewozy Regionalne, udziały 50%+1 w Przewozach Regionalnych objęła Agencja Rozwoju Przemysłu, w zamian za co spółka otrzymała 770 mln zł pomocy publicznej, z których 600 mln zł zabezpieczone zostało na spłatę wszystkich długów (głównie wobec PKP PLK), a reszta na inwestycje w tabor i restrukturyzację.
 
W latach 2009 – 2015niektóre Urzędy Marszałkowskie uruchomiły konkurencyjne kolejowe spółki samorządowe, mimo, iż generowały i generują one dużo większe koszty utrzymania niż Spółka Przewozy Regionalne. Takie rozbicie usług kolejowego transportu regionalnego doprowadziło do braku porozumienia między Marszałkami województw.
Brak takiego porozumienia na styku województw: świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego doprowadził do likwidacji w obowiązującym rozkładzie jazdy 10 pociągów w relacjach:
Sędziszów – Katowice – Sędziszów – nr: 24903, 24907, 24909, 42900,42904, 42906, Kielce – Kraków – Kielce – nr: 23313, 23315, 2302, 32306.
Skutkiem tego mieszkańcy tych okolic korzystający z kolejowego transportu zbiorowego zostali pozbawieni możliwości dojazdu do pracy, szkół, placówek medycznych i innych miejsc użyteczności publicznej.
Marszałkowie województw powołując się na treść zawartych przez siebie umów o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich, nie finansują pociągów, które kursują poza granicami ich województwa. W swoich decyzjach kierują się wyłącznie względami ekonomicznymi, ignorując ich skutki społeczne. Nie można mówić o rozwoju transportu kolejowego w sytuacji, w której dotyczy on tylko linii kolejowych usytuowanych w centralnej części województw, kosztem linii i przylegających do terenów leżących na ich pograniczu.
Oczekujemy od zarządzających naszym Państwem niezwłocznych działań konsolidujących przewozy regionalne poprzez ustanowienie Spółki Przewozy Regionalne narodowym przewoźnikiem kolejowym przewozów pasażerskich o charakterze usług publicznych.
 
Za Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
 
 
 
Stanowisko nr 2
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dezaprobatą przyjmuje informacje dotyczące planowanych inwestycji kolejowych w województwie świętokrzyskim, zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym z 2015r. w poprzedniej kadencji parlamentu. Z dokumentu tego wynika, iż konieczne inwestycje na linii kolejowej nr 8 (Skarżysko-Kamienna – Tunel) i na linii 25 (Końskie – Ostrowiec Świętokrzyski) nie są gwarantowane.
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o przeprowadzenie zasadniczych korekt w Krajowym Programie Kolejowym do 2023r. z uwzględnieniem stanowiska stron społecznych zawartych w załączniku do niniejszego stanowiska.
Za Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
 
 
Załącznik do
Stanowiska nr 2
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
W związku z aktualizacją Krajowego programu Kolejowego proponujemy:
 
1.                  Rozszerzenie zakresu zadania ujętego w KPK na liście podstawowej  projektów RPO objętych KPK (poz. 70 załącznik nr 3) Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z przejściem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna.Realizacja zadania miałaby być wspólnie prowadzona z Urzędem Miasta. Miasto opracowywałoby dokumentację projektową. Zaplanowana kwota 23 mln 600 tys. zł. jest kwota niewystarczającą ze względu na zakres robót. W tym zakresie nie uwzględniono przebudowy istniejących peronów nr 1, 2 i 3. Nawet gdyby wybudowano przejście podziemne pod torami z dojściem do peronów i budynku dworca PKP w istniejącym śladzie to remont peronów jest koniecznością. Stacja Skarżysko-Kamienna nie została ujęta w dotychczasowych projektach. Po stacji Radom, która została całkowicie zmodernizowana, st. Skarzysko-Kamienna jest drugą co do wielkości stacją na linii nr 8 na terenie województwa świętokrzyskiego. Odcinek linii kolejowej Radom – Skarżysko – Kamienna został zmodernizowany do V=120 km/h, następnie modernizowany jest kolejny odcinekSkarżysko-Kamienna – Kielce i dalej Kielce – Kozłów. Jako kontynuację i uwieńczenie całej modernizacji linii nr 8 należałoby uwzględnić kompleksową modernizację peronów na stacji Skarżysko-Kamienna. Linia nr 8 ma w przyszłości stanowić korytarz nr 11, który połączy Polskę, Węgry, Słowację i Słowenię.
Dodatkowe roboty inwestycyjne tj. remont peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą to koszty na poziomie około 40 mln zł.
W chwili obecnej pojawiła się nowa koncepcja pn.: „ Budowa systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca stacji Skarżysko-Kamienna wraz z infrastrukturą towarzysząca” zaproponowana przez Urząd Marszałkowski.
W perspektywie finansowej do 2023roku realizacja tego zadania będzie trudna ze względu na bardzo duży zakres robót brak dokumentacji oraz przeznaczenie znacznych środków finansowych.
 
2.                  Kolejnym projektem umieszczonym na liście podstawowej( poz. 4 załącznik nr 2 Lista projektów podstawowych i rezerwowych PO PW objętych KPK jest projekt „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” planowany koszt 200 mln zł. Środki te pozwolą jedynie na realizację wariantu bardzo oszczędnego miedzy innymi: naprawa toru nr 1 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Św. bez głowic rozjazdowych, obiektów inżynieryjnych oraz infrastruktury towarzyszącej. W wariancie tym brakuje środków finansowych na likwidację  przejazdów kolejowych i wybudowanie dróg technologicznych, którymi odbywałby się ruch lokalny co znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Konieczne zatem jest rozszerzenie zakresu robót i finansowania chociażby o kolejne 150 mln zł. Zachodzi potrzeba uruchomienia ruchu pasażerskiego na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz. Urząd Marszałkowski od 2005 roku nie zezwolił Przewozom Regionalnym oddział Świętokrzyski na uruchomienie pociągów osobowych. Obecnie tor nr 2 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz jest po kompleksowej modernizacji przystosowany do prędkości 100-120 km/h. Pominięty odcinek Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz jest bardzo ważny dla całego woj. świętokrzyskiego łączy bowiem miasto Skarżysko-Kamienna z woj. podkarpackim (Rzeszowem).Proponujemy przyjęcie do realizacji wariantu obejmującego całość robót inwestycyjnych czyli zwiększenie finansowania, kosztem przesunięcia mniejszych projektów na lata następne. Kompleksowa modernizacja linii nr 25 na odcinku Skarżysko-kamienna – Sandomierz pozwoli na przywrócenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii lub nawet ich podwyższenie. Kluczowym elementem dla dalszej eksploatacji linii nr 25 na omawianym odcinku jest Strategia rozwoju woj. świętokrzyskiego. W strategii tej w związku z planowaną modernizacją linii nr 25 i linii nr 8 Warszawa – Kraków oraz modernizacją drogi S7 a także wolnymi terenami pod przyszłe inwestycje w bezpośrednim sąsiedztwie węzła kolejowego Skarzysko-Kamienna przewidziana jest budowa terminalu przeładunkowego drogowo-kolejowego. W efekcie istnieje szansa stworzenia docelowego centrum logistycznego zaopatrującego województwa sąsiadujące z woj. świętokrzyskim. W ramach tej strategii przewidywana powinna być również elektryfikacja linii nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Tomaszów Mazowiecki.
Projekt ten powinien być finansowany w pełnym zakresie.
 
3.                  Kolejnym projektem, który został wpisany na listę rezerwową (poz. 12 załącznik nr 2  lista projektów podstawowych i rezerwowych PO PW objętych KPK) jest projekt „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Końskie- Skarżysko-Kamienna”. Zaplanowany koszt 185 mln zł. nie obejmuje niestety elektryfikacji tej linii. W bardzo dziwny i niesłuszny sposób podzielono linię nr 25 na odcinki na których planowana bądź nie planowana jest elektryfikacja. Na liście rezerwowej umieszczono projekt „ Elektryfikacji linii nr 25 Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m in. Linia kolejowa nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno – etap I” poz. 29  załącznik nr 3 KPK). Na linię 25 na odcinku od Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska – Kamiennej należy patrzeć całościowo pod katem spójności komunikacyjnej kraju między innymi przywrócenie ruchu pociągów osobowych i ewentualnego zwiększenia ruchu pociągów towarowych na całym odcinku  linii nr 25. Zasadne jest zatem umieszczenie tych projektów na liście podstawowej.
 
4.                  Jeszcze jedna kwestia przemawia za zwiększeniem środków na modernizację i elektryfikację linii nr 25 od Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamienna. Biuro Planowania Strategicznego planuje realizację projektu budowy  „Małych centrów sterowania ruchem kolejowym” tj. wyposażenie linii kolejowych w systemy sterowania ruchem kolejowym, realizując podstawowe funkcje, udostępniające zdalne sterowanie ruchem pociągów na odcinkach o znacznej długości przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. IZ Skarżysko-Kamienna proponuje budowę „małych” centrów sterowania ruchem kolejowym na odcinkach Tomaszów Mazowiecki – Opoczno z lokalizacją Lokalne Centrum Sterowania w Opocznie i drugi odcinek od Nałęcz- Skarżysko-Kamienna z  lokalizacją LCS w Końskich. Połączenie modernizacji, elektryfikacji linii nr 25 na odcinku  Skarżysko-Kamienna – Tomaszów mazowiecki pozwoli na :
·                     przywrócenie ruchu pasażerskiego i zwiększenie ruchu towarowego,
·                    poprawi bezpieczeństwo,
·                    usprawni zarządzanie poprzez budowę LCS ,
·                    umożliwi wykorzystania tej linii jako linię objazdową dla ruchu pociągów w przypadku robót modernizacyjnych chociażby na linii nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom.
Jednocześnie należy nadmienić, że linia 25 jest również linią „dochodową”. Wzdłuż linii  skupionych jest i działa prężnie szereg firm z którymi Spółka PKP PLK S.A. posiada podpisane długoterminowe umowy na dzierżawę wraz z diagnostyką infrastruktury kolejowej m.in.
Do odcinka Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kam. przynależą bocznice:
Ø    COMPLEX Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe S.j. Łódź na stacji Tomaszów Mazowiecki (nadawanie i przesyłanie przesyłek towarowych)
Ø    Ogłoza BARBARA 2XZ  na stacji Tomaszów Mazowiecki (nadawanie, przesyłanie i rozładunek kruszywa budowlanego)
Ø    OPOCZNO I sp. z o.o. na st. Opoczno (nadawanie i przesyłanie przesyłek towarowych)
Ø    Dalkia Paliwa Sp. z o.o. z/s w Warszawie na st. Jeleń (nadawanie i przesyłanie przesyłek towarowych, a w szczególności  pod budowę bazy przeładunkowej biomasy, która  będzie przesyłana transportem kolejowym do przedsiębiorstw energetycznych Grupy Dalkia na terenie Polski) ,
Ø    STAR –DUST Sp. z o.o. na stacji  Końskie (nadawanie, przesyłanie oraz składowanie  przesyłek towarowych)
Ø    Kopalnia Piasku Kwarcowego „Grudzień Las” na st. Bratków,
Ø    GASPOL S.A.    na st. Stąporków, (dystrybucja gazu płynnego),
Ø    ENERGO -GAZ na st. Końskie,
Ø    OLPP – Baza Paliw Nr 17 Barycz   na st. Nałęcz (bocznica o znaczeniu strategicznym przyjmująca przesyłki całopociągowe z paliwem).
Ø    Rejonowy Zarząd Infrastruktury  w Bydgoszczy ( wojskowa bocznica kolejowa),
Przedsiębiorcy zlokalizowali swoje firmy w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej, która
ma zapewnić płynność dostaw i przesyłania przesyłek wyłącznie transportem
 kolejowym.
Do odcinka Skarżysko Kam. – Sandomierz przynależą bocznice stacyjne na stacjach:
Ø    Kunów – CMC CENTROZŁOM Sp. z o. o.  Oddział Zębiec k/Iłży
Ø    Ostrowiec Świętokrzyski – TRANS-Z
Ø    Bodzechów – "CELSA" Huta Ostrowiec S.A.
Ø    Ożarów Cementownia – Cementownia-"Ożarów" S.A,
Ø    Ożarów Cementownia – Omya Jasice
Ø    Ożarów Cementownia – PH-U "SKAR" Sp. Jawna
Ø    Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz  Kosmala S.J.- korzystanie z   infrastruktury na stacjach Sandomierz i Tomaszów Mazowiecki (przeprowadzanie prac manewrowych pociągów Przedsiębiorcy oraz nadawanie i przesyłanie przesyłek towarowych)
 
W 2009 roku przy próbie zamknięcia linii nr 25 przedstawiciele Firm posiadający bocznice  prężnie walczyli o jej utrzymanie. Działania takie popierały również Władze Samorządowe  między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Starosta Opoczyński wraz z podległymi Gminami ( Białaczów, Drzewica, Poświętne, Paradyż, Sławno, Żarnów).
 
 
 
 
Stanowisko nr 3
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, grupujące przedstawicieli szerokiego przekroju społecznego: rodziców, nauczycieli, samorządowców z niepokojem przyjmuje plany zmiany ustroju szkolnego przedstawione przez Ministra Edukacji Narodowej w pierwszym dniu wakacji.
Zapowiedź likwidacji gimnazjów, zmniejszenie o jeden rok obowiązku szkolnego nie jest „dobrą zmianą”. Delegaci XIX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoją na stanowisku, że konieczna jest reforma podstawy programowej, odbiurokratyzowanie oświaty, lecz bez zbędnego burzenia jej ustroju.
Zewnętrzne oceny sprawności obecnego systemu przeprowadzone przez agendę OECD potwierdzają zasadność aktualnej struktury szkolnictwa,badania kompetencji gimnazjalistów plasują naszych uczniów w światowej czołówce. Ponadto zmniejszenie o jeden rok obowiązku szkolnego( z 9 na 8 lat) może wpłynąć negatywnie na poziom edukacji oraz powiększać i tak dotkliwe bezrobocie wśród nauczycieli i innych pracowników oświaty.
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmując poważnie zapowiedź Ministra Edukacji Narodowej przeprowadzenia konsultacji społecznych, apeluje do wszystkich środowisk związanych z edukacją: rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji społecznych o rzetelne pochylenie się nad przyszłością polskiej edukacji. Jedynie szerokie akcje społeczne spowodują, iż ta konsultacja będzie posiadała znamiona społeczne a nie tylko formalne.
 
Za Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
 
 
 
Stanowisko nr 4
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z satysfakcją przyjmuje prezydencki projekt ustawy emerytalnej, uprawniający pracowników do wcześniejszego przejścia na emeryturę tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Niemniej jednak delegaci oczekują od Prezydenta Andrzeja Dudy i jego środowiska politycznego pełnej realizacji zobowiązania wyborczego dotyczącego emerytur a wynikającego z umowy zawartej 5 maja 2015r.przez ówczesnego kandydata na urząd Prezydenta RP – Andrzeja Dudę z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. W nawiązaniu do zapisów przytoczonej umowy, oczekujemy ustawowego powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy. Postulujemy o wprowadzenie dla kobiet legitymujących się trzydziestopięcioletnim a dla mężczyzn czterdziestoletnim okresem składkowym, możliwości skorzystania z prawa do emerytury, bez konieczności spełniania innych warunków. XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSoraz niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem stanowiska środowisk pracowniczych reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność”, jako realizację zobowiązań składanych Polakom w kampaniach wyborczych.
 
Za Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
 
 
 
Stanowisko nr 5
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec braku symetrii w traktowaniu związków zawodowych i związków pracodawców, a także ponoszenie całkowitego ciężaru reprezentacji wszystkich pracowników przez związki zawodowe wnioskuje o prawne uregulowanie zarysowanego problemu.
W systemie prawno – ustrojowym Polski, związki zawodowe są elementem ustrojowym państwa (art. 12 i 20 Konstytucji RP), reprezentując w czynnościach poza indywidualnych wszystkich pracowników (art. 1 i 4 Ustawy o związkach zawodowych). Ponosząc tę odpowiedzialność i podejmując się działań w interesie wszystkich pracowników (układy zbiorowe, regulaminy, itp.), związki zawodowe działalność tę prowadzą jedynie kosztem części pracowników, utrzymując się de facto ze składki swoich członków.
Dodatkowo brak symetrii między związkami zawodowymi a ich partnerami społecznymi – czyli organizacjami pracodawców, polegający na tym, iż organizacje pracodawców utrzymują się z funduszy zakładowych a więc wspólnie wypracowanych przez wszystkich pracowników, w przeciwieństwie do związków zawodowych, utrzymywanych z części osobistego wynagrodzenia pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, domaga się zmian systemowych.
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje zarówno do krajowych władz Związku, do parlamentarzystów i do instytucji dialogu społecznego o rozpoczęcie i sfinalizowanie prac przywracających elementarne zasady sprawiedliwości i równoprawności traktowania wszystkich partnerów społecznych.
Jednym ze sposobów uregulowania tej kwestii jest tak zwany „system kanadyjski” polegający na wspólnych kontach działalności ponadindywidualnej związków zawodowych bądź sposób regulacji zastosowanych w Polsce w stosunku do partii politycznych.
 
Za Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
 
 
 
Stanowisko nr 6
XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Cedzyna k/Kielc, 29 czerwca 2016r.
 
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie odchodzeniem w praktyce zakładowej a szczególnie ponadzakładowej od regulacji stosunków pracy w układach zbiorowych pracy.
Niska i zmniejszająca się liczba ponadzakładowych układów zbiorowych pracy zaprzecza zasadzie, iż Kodeks Pracy zawiera jedynie minimalne standardy ochronne pracy, natomiast dopiero układy zbiorowe pracy, szczególnie ponadzakładowe uwzględniają specyfikację branż i dostosowują do niej regulacje zawarte właśnie w układach pracy.
Ten niedobry obraz dorobku i stanu układów zbiorowych pracy pokazuje także fasadowość oficjalnie tak docenianego dialogu społecznego.
Jedną z głównych przyczyn tego stanu jest brak obligatoryjnej zdolności układowej organizacji pracodawców przy ustaleniu ich reprezentatywności. Bez zdolności układowej organizacje pracodawców nie są autentyczną stroną dialogu społecznego, stając się de facto organizacjami towarzysko – lobbistycznymi.
XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz krajowych  Związku, do parlamentarzystów i do instytucji dialogu społecznego o rozpoczęcie i sfinalizowanie prac nad nowelizacją Ustawy o organizacjach pracodawców, nadając tym organizacjom walor zdolności układowej jako warunku ich reprezentatywności.
 
Za Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący