Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Zbliża się termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych

W bieżącym roku rozpoczyna się nowa kadencja dla ławników sądowych. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” prosi o zgłaszanie kandydatur na ławników orzekających w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to sądów rejonowych i sądu okręgowego w Kielcach.

Kandydatami zgłoszonymi przez związek mogą być członkowie” NSZZ „Solidarność” bądź osoby przez związek rekomendowane.

Na podstawie Ustawy o ustroju sądów powszechnych kandydat musi między innymi: posiadać obywatelstwo polskie, nieskazitelny charakter, ukończone 30 i nieprzekroczone 70 lat życia. Musi także być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub zamieszkiwać w miejscu kandydowania, co najmniej od roku. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

– informację z Krajowego Rejestru Karnego;

– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Kandydatury należy zgłaszać w siedzibie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i siedzibach Delegatur najpóźniej do 20 czerwca 2011r.