Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 XVI Walne Zebranie Delegatów

Apel XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

Apel
XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

My, delegaci XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" stanowczo protestujemy przeciwko obraźliwym słowom wypowiadanym w niektórych mediach przez Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego pod adresem działaczy związkowych.
Nazywanie naszych kolegów funkcjonariuszami, krwiopijcami, pasożytami korzystającymi z przywilejów jest niesprawiedliwe.
Chcemy Panu przypomnieć, że to „Solidarność” poniosła największe ofiary walcząc o wolną Polskę, w której Pan może pełnić tak wysokie stanowisko w Parlamencie Polskim.
To „Solidarność” broni godności ludzi pracy, uczestniczy aktywnie w przemianach gospodarczych naszego kraju.
Żądamy poważnego traktowania i nie obrażania naszych kolegów działaczy.
Wypowiedzi Pana Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego są bardzo niestosowne.
Liczymy na to, że Marszałek Sejmu RP zareaguje stanowczo w tej kwestii.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

Przewodniczący XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
(-)Waldemar Bartosz

 

 

Wniosek nr 2 XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność

Wniosek nr 2
XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Delegaci XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania faktycznej ochrony działaczom związkowym przed niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę oraz zaostrzenia kar dla pracodawców łamiących prawa pracownicze i związkowe.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

Przewodniczący XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
(-)Waldemar Bartosz

 

 

Wniosek nr 1 XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność

Wniosek nr 1
XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Delegaci XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań mających na celu podniesienie kwoty zasiłku rodzinnego oraz innych świadczeń społecznych.

Uzasadnienie

Obecnie kwota zasiłku rodzinnego jest tak niska, że nie stanowi znaczącej części budżetu rodzin i nie stanowi zachęty do rodzicielstwa. Kwoty innych świadczeń społecznych pozostają na poziomie sprzed wielu lat i relatywnie w stosunku do kosztów utrzymania ulegają zmniejszeniu.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

 

Przewodniczący XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
(-)Waldemar Bartosz

 

 

Stanowisko nr 2 XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"    

Stanowisko nr 2
XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

ws. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuk

XVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" popiera krytyczne stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"  wobec propozycji niekorzystnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuk z dnia 30 marca 2010r.
Projekt zmiany ustawy został przedstawiony  przed przyjęciem „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2010r.”, która aktualnie jest opracowywana i konsultowana.
Proponowane zmiany w projekcie ustawy ograniczają:
  – samorządność uczelni i środowiska akademickiego w tym rolę związków zawodowych;
  – prawa pracownicze nauczycieli akademickich poprzez niekorzystne zmiany form zatrudnienia a także wprowadzenie zapisu o wygaśnięciu stosunku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
  – zmniejszają stabilność zatrudnienia
  – wprowadzają niejasne zasady finansowania i nie gwarantują zwiększenia poziomu finansowania szkolnictwa wyższego.
XVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" popiera żądania środowiska akademickiego wycofania projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 30 marca 2010r. do czasu zakończenia prac nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego”.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

 

Przewodniczący XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
(-)Waldemar Bartosz

 

 

Stanowisko nr 1 XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność    

Stanowisko nr 1
XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Delegaci XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec zbliżających się wyborów samorządowych, oświadczają, że Związek wobec tych wyborów nie może być obojętny.
Wynika to z faktu, iż samorządy terytorialne wszystkich trzech szczebli są pracodawcami dla poważnych grup społecznych, przede wszystkim w formie organów prowadzących placówki oświatowe, zdrowotne i komunalne. Dystansowanie się więc Związku wobec samorządu oznaczałoby dystansowanie się wobec praw pracowniczych. Również tradycja „Solidarności” zapisana w historycznej uchwale programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” pt. „Samorządna Rzeczypospolita” z 1981r. wskazuje na wagę problemów samorządności.
Delegaci XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywają wszystkie struktury naszego Związku do aktywnego udziału w wyborach samorządowych.
XVI Walne Zebranie Delegatów przypomina zasadę statutową, iż znak Związku jest jego własnością i posługiwanie się nim jest zależne od zgody władz statutowych, czyli Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zasada ta jest szczególnie istotna w każdych wyborach, również samorządowych i oznacza, że kandydowanie, zawieranie koalicji z udziałem Związku powinno mieć akceptację właściwych ciał statutowych.
Dla skuteczności każdego działania, szczególnie działania publicznego, konieczna jest koordynacja i dyscyplina w tym działaniu. Dlatego też XVI Walne Zebranie Delegatów upoważnia nowowybrany Zarząd Regionu do koordynowania działań w zakresie koncepcji i strategii wyborczej.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

 

Przewodniczący XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
(-)Waldemar Bartosz

 

 

Uchwała Nr 1 XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność    

Uchwała Nr 1
XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Delegaci XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 94 i § 111 Ordynacji Wyborczej Związku postanawiają:

 

 1. W kadencji 2010-2014 liczba członków Zarządu Regionu wynosić będzie 31 łącznie z Przewodniczącym Zarządu Regionu.
 2. Liczba miejsc mandatowych do Zarządu Regionu z poszczególnych Delegatur Zarządu Regionu (listy cząstkowe) wynosi:

  – Kielce
  – Skarżysko-Kamienna
  – Ostrowiec Świętokrzyski
  – Starachowice
  – Staszów
  – Jędrzejów
  – Końskie
  – Busko-Zdrój
  – Włoszczowa
  – Pińczów
  11
  5
  4
  3
  2
  1
  1
  1
  1
  1


   
 3. Liczba członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej wyniesie 9.
 4. Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składać się będzie z nie więcej niż 5 członków, łącznie z Przewodniczącym Zarządu Regionu.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

Przewodniczący XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
(-)Waldemar Bartosz

 

Uchwała programowa XVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność    

Uchwała programowa XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

XXX-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i beatyfikacja Sługi Bożego, Kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszki dobitnie przypomina o ideałach prawdy, wolności i sprawiedliwości, które legły u podstaw budowy nowego porządku społecznego i ustrojowego Polski i innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Nakazuje oddanie hołdu bohaterom tamtych dramatycznych wydarzeń, dla których wielkie pragnienie wolności i sprawiedliwości okazało się silniejsze od lęku o życie własne i najbliższych.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, dla którego najważniejszą wartością jest człowiek, u progu nowej kadencji staje w obliczu trudnych do rozwiązania problemów, nowych wyzwań i zadań na realizację, których oczekują Polacy, pracownicy, zwykli ludzie. Naszą siłą była, jest i będzie prawda, szacunek dla ludzkiej godności, wolności i patriotyzmu. Szczególnej wagi nabiera konieczność zapewnienia godności pracy ludzkiej będącej zobowiązaniem zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Kierując się zasadami katolickiej nauki społecznej i etyki chrześcijańskiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim konsekwentnie dążyć będzie w kadencji 2010-2014 do rozwiązywania trudnych problemów pracowniczych i społecznych poprzez:

 • Stały, systematyczny rozwój struktur związkowych na terenie województwa świętokrzyskiego, stwarzając warunki do skutecznej obrony praw i interesów pracowniczych,
 • Obronę praw pracowniczych i związkowych poprzez wykorzystywanie wszelkich środków prawem gwarantowanych jak również poprzez korzystanie z innych metod przynależnych związkom zawodowym do organizowania protestów i akcji strajkowych włącznie,
 • Popieranie zorganizowanych inicjatyw ludzi młodych zainteresowanych problematyką związkową, podejmujących po raz pierwszy pracę albo kończących określony etap przygotowania zawodowego w szkołach czy na uczelniach,
 • Efektywne systematyczne wykorzystywanie przez Związek ustawowo określonych uprawnień w relacjach z samorządami i innymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego celem poprawy wdrażania do realizacji zadań mających bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców naszego regionu,
 • Pozyskiwanie europejskich funduszy celowych z przeznaczeniem ich na realizację programów szkoleniowych adresowanych do ludzi poszukujących pracy, otwartych na podejmowanie inicjatyw gospodarczych, otwartych na dialog i rozwój Związku,
 • Stałe doskonalenie przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej z zastosowaniem nowoczesnych systemów elektronicznych,
 • Kontynuowanie działalności wydawniczej ukierunkowanej na wydawnictwa szkoleniowo-instruktażowe, oraz monograficzne,
 • Rozwój szkoleń związkowych.


Jednym z zasadniczych priorytetów w działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w obecnej kadencji jest organizacja struktur związkowych w zakładach pracy na terenie regionu świętokrzyskiego, promocja i bieżąca informacja wśród szerokich kręgów społeczeństwa o korzyściach jakie można uzyskać wstępując do Związku.  Oferta kierowane będzie wzorem lat ubiegłych do pracowników podejmujących pracę, już zatrudnionych nie tylko do dużych zakładów pracy ale również do tych zatrudniających po kilku pracowników. Wspólnie z Działem Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” kontynuowane będą intensywne, wielopłaszczyznowe działania w sferze: szkoleń, akcji informacyjno-promocyjnych, wydawnictw i tworzenia struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za uzwiązkowienie. Za istotne uznać należy wyodrębnienie odrębnego funduszu przeznaczonego na organizowanie Związku, oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów zachęcających pracowników chwilowo pozbawionych pracy dla kontynuowania przynależności związkowej. Dotyczy to również emerytów i rencistów.
Obrona praw, godności ludzkiej oraz interesów pracowniczych jest bardzo ważnym i istotnym zadaniem realizowanym przez Związek. Jest to zadanie szczególnie aktualne w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego, znaczącego ubóstwa, rosnących patologii z wyzyskiem pracowników włącznie. Nie będzie przyzwolenia dla bezprawnych działań zniewalających ludzi pracy, naruszających ich naturalne prawo do godności. W celu skutecznej realizacji tego zadania podejmowane będą wszelkie możliwe środki z organizowaniem solidarnościowych akcji protestacyjnych łącznie. Pomocy ludziom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji losowej służy powołana przez Region Fundacja „Dla Dobra Wspólnego”.
Będą kontynuowane działania obliczone w efekcie na dotarcie z ofertą związkową do szerokich kręgów ludzi młodych, debiutujących na rynku pracy, kończących szkoły i tych już zatrudnionych. Powołanie Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” w strukturze organizacyjnej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego stwarza realne możliwości organizowania się ludzi młodych w NSZZ „Solidarność”.
Związek w bieżącej kadencji będzie podejmował inicjatywy zmierzające do bardziej skutecznej współpracy z instytucjami życia publicznego, społeczno-gospodarczego oraz z samorządami w ramach posiadanych uprawnień.  Działając poprzez swoich przedstawicieli między innymi w powiatowych radach zatrudnienia, czy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Związek dążyć będzie do wypracowywania skutecznych rozwiązań służących bezrobotnym oraz rozwoju dialogu społecznego.
Dostęp do funduszy europejskich przez Związek gwarantuje poszerzenie oferty szkoleniowej i promocyjnej. Stwarza większe możliwości w sferze dialogu społecznego i pomocy ludziom poszukującym pracy. W obecnej kadencji zadanie to jest priorytetowe w działalności Związku.
Kontynuowane będą działania zmierzające do poprawy przesyłu informacji wewnątrzzwiązkowej. Chodzi między innymi o zwiększenie odbiorców po stronie zakładowych, oddziałowych, podzakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych „Tygodnika Solidarność Świętokrzyska” w kolportażu związkowym.
Działalność wydawniczo-monograficzna dotyczyć będzie zasadniczo opracowywania zeszytów związkowych, biuletynów instruktażowo-szkoleniowych oraz opracowania monografii związkowej naszego regionu.
Szkolenia związkowe adresowane do członków i działaczy organizacji związkowych odnoszące się tematycznie do aktualnych zadań związkowych będą kontynuowane w sposób permanentny. W tym celu zostanie wykorzystana regionalna baza szkoleniowa. Szkolenia organizowane będą również przy udziale kadry szkoleniowej będącej w dyspozycji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Kielce, 29 czerwca 2010r.

Przewodniczący
XVI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

Waldemar Bartosz