Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uchwała Nr 63/2013 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" z dnia 6 sierpnia 2013r.
Kielce, 6 sierpnia 2013r.
 
 

Uchwała Nr 63/2013

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność"

z dnia 6 sierpnia 2013r.

 

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" podtrzymuje decyzję zawartą w swej Uchwale nr 95/2005 w sprawie przygotowania struktur związkowych do wyborów samorządowych w 2014 roku

Formą organizacyjną jest związkowa agenda samorządowa: SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA. Za realizację zadań samorządowych odpowiedzialne są Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" zgodnie z Uchwałą nr 1/2010.

 

Za Zarząd

(-)Waldemar Bartosz

Przewodniczący

 

 

Uchwała nr 1/2010

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność"

z dn. 10 sierpnia 2010r.

ws funkcjonowania Delegatur Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność"

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" w oparciu o § l pkt 4 Uchwały nr 58/2001 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" postanawia:

 

1. Delegatura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" jest najmniejszą jednostką organizacyjną Regionu obejmującą obszar jednego lub więcej powiatów;

 

2. Rada Delegatury Zarządu Regionu jest ciałem kierowniczym tej jednostki, nie stanowi jednak odrębnego szczebla władzy związkowej, jest natomiast terenowym przedstawicielstwem Zarządu Regionu realizującym jego zadania. Rada Delegatury reprezentuje Zarząd Regionu wobec władz samorządu gminnego i powiatowego oraz innych organizacji i instytucji działających na terenie Delegatury w zakresie udzielonych jej kompetencji;

 

3. Rada Delegatury składa się z 3-11 osób w tym: z członków Zarządu Regionu z danej delegatury, wybranych przedstawicieli spośród przewodniczących podstawowych jednostek organizacyjnych Związku działających na terenie Delegatury w liczbie określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.

Wybory przeprowadza się w oparciu o uchwałę wyborczą Nr l XIX KZD. Kadencja Rady Delegatury trwa 4 lata, analogicznie do kadencji Zarządu Regionu.

Radzie Delegatury przewodniczy Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu i prowadzi on dokumentację Delegatury;

 

4. Rada Delegatury Zarządu Regionu uprawniona jest do:

– opiniowania w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych projektów aktów prawnych wydanych przez samorządy gmin i powiatów w poszczególnych powiatach,

– prowadzenia innych działań zleconych przez Zarząd Regionu;

 

5. Rada Delegatury Zarządu Regionu przed wydaniem opinii dotyczącej projektu aktu prawnego przygotowanego przez samorząd gminy lub powiatu ma obowiązek skonsultować jej treść z Prezydium Zarządu Regionu;

 

6. W przypadku, gdy opiniowany projekt aktu prawnego, o którym mowa w pkt 5 dotyczy pracowników zakładu(ów) objętego(tych) działalnością organizacji NSZZ „Solidarność” a organizacja ta nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Delegatury Zarządu Regionu działającej w tym powiecie, Rada Delegatury Zarządu Regionu ma obowiązek dokonać konsultacji z ww. organizacją(ami) zakładową(owymi) lub międzyzakładową(owymi);

 

7. Działalność Delegatury Zarządu Regionu finansowana jest przez Zarząd Regionu;

 

8.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 95/2005

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

z dn. 8 listopada 2005r.

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w oparciu o § 7 p. 10,11 Statutu NSZZ "Solidarność" tworzy na poziomie wszystkich Delegatur Zarządu Regionu Związkową Agendę Samorządową NSZZ "Solidarność" SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA.

 

Agendę tę stanowią wszyscy członkowie Zarządu Regionu w poszczególnych Delegaturach Zarządu Regionu oraz inni działacze związkowi i społeczni.

 

Celem powołanego ciała jest:

·                     współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli dla realizacji celów i zadań statutowych Związku;

·                     przygotowywanie opinii i ekspertyz związkowych dla przewidzianych prawem organów samorządu terytorialnego;

·                     popieranie inicjatyw lokalnych w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego;

·                     przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii;

·                     wspieranie osób aktywnie uczestniczących w pracach samorządu i kandydujących do jego organów;

·                     inspirowanie i patronowanie samorządowym komitetom wyborców reprezentującym związkowe cele i zadania.

 

Przewodniczący Delegatur Zarządu Regionu są odpowiedzialni za organizację i funkcjonowanie w/w Agendy.